Barok v slovenskej literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 27.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 460 slov
Počet zobrazení: 6 936
Tlačení: 642
Uložení: 646
Barok v slovenskej literatúre (1650 - 1780)
Barok sa rozvíja na Slovensku v ťažkej a zložitej spoločenskej situácii: 30-ročná vojna a jej následky (hlad, mor), doznievanie tureckých vpádov, náboženské nepokoje medzi katolíkmi a evanjelikmi, povstania slovenskej šľachty proti Habsburgovcom (Juraj I. Rákoczi, František II. Rákoczi, Imrich Thőkoly), aj ľud sa búri proti útlaku šľachty (Juro Jánošík - narodený v Terchovej, popravený 1713 v L. Mikuláši)). Ľudia sa za takejto ťažkej situácie orientujú na záhrobný život (transcendentálnosť).
 
V snahe získať na svoju stranu, čo najviac ľudí rozvíjali katolíci i evanjelici bohatú kultúrnu a osvetovú činnosť, zakladali školy a tlačiarne. Strediskom evanjelikov bol Prešov (kolégium), strediskom katolíkov bola Trnava (bola tu univerzita, ktorú založil Peter Pázmáň a tlačiareň). Zásluhu na rozvoji školstva mali aj rehole, hlavne jezuiti a františkáni.
 
ŽÁNRE:
 
1.)  NÁBOŽENSKÁ  LITERATÚRA
Benedikt  SzŐllŐsi – povolaním kňaz, jezuita; napísal zbierku katolíckych piesní Cantus catholici (Piesne katolícke) - sú to katolícke náboženské piesne písané v češtine.
Juraj  Tranovský - evanjelický spevník Cithara sanctorum (Citara svätých) české náboženské piesne preložené z nemčiny - Lutherove texty.
 
2.)  SVETSKÁ  LITERATÚRA
Poézia - didakticko - reflexívna poézia - mravoučná:
 
Hugolín  Gavlovič - františkánsky mních, ktorý zo zdravotných dôvodov strávil časť života v prostredí pastierov. Najznámejšia je jeho zbierka - Valaská škola mravúv stodola - cieľom je "vyškoliť čitateľa v životnej múdrosti a skúsenosti pastierov a priviesť ich k cnostnému, mravnému životu" - básne sú napísané v slovakizovanej češtine a v 12 - veršových strofách. Tematicky je veľmi pestrá a obsahuje 1200 básní. Tematické okruhy: vzťahy k blížnym,  k spoločnosti, vzťah jednotlivca k Bohu, dôležitosť vzdelávania, sociálna nerovnosť.
-  odsudzuje alkoholizmus: Hle, člověk opilý, žádnemu nemilý
-  odsudzuje odrodilstvo: Velmi je hlúpy, kdo vlast svú tupí
 
PRÓZA
1. memoárová (spomienková) a cestopisná próza vznikli pod vplyvom náboženského prenasledovania a tureckých vpádov, kedy mnoho ľudí nedobrovoľne opúšťa vlasť, zažije množstvo dobrodružstiev, lebo padnú do tureckého zajatia a podarí sa im zachrániť.
O svojich zážitkoch písali:
Štefan  Pilárik  st. , Ján  Simonides , Ján  Rezik, Daniel  Krman  ml.
Móric  August  Beňovský – rodák z Vrbového; napísal autobiografické cestopisné dielo; dostal sa až na Madagaskar, kde ho domorodci vyhlásili za svojho kráľa.
 
2.odborná - vedecká próza - zásluhou rozvoja škôl sa rozvíja aj veda a odborná literatúra. Obľúbené sú encyklopédie, diela s národnoobranným charakterom a dejepisné diela. Najznámejšou vedeckou osobnosťou bol Matej  Bel – z Očovej; polyhistor (vedec, ktorý sa zaoberá viacerými vedami). Dostal prívlastok "Ozdoba Uhorska".  Najrozsiahlejšie jeho dielo je Historicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku, kde podáva vyčerpávajúce informácie o slovenských stoliciach, o ich zemepisných. podmienkach, o zvykoch obyvateľstva, o nárečí, o krojoch, remeslách atď.
 
DRÁMA
Naďalej sa píšu školské hry, ale už nielen v latinčine, ale i v slovenčine; mali výchovný charakter.
 Eliáš  Ladiver - vo svojich hrách bráni evanjelické vierovyznanie.
 V katolíckych hrách nájdeme aj témy z antickej mytológie a historické témy.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.029