Slovenská poézia po roku 1945 ako metamorfóza ľudských osudov a života človeka

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 23.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 481 slov
Počet zobrazení: 10 524
Tlačení: 594
Uložení: 688
Slovenská poézia spol situácia – 1945
- koniec 2sv. vojny. Na slovensku sppočiatkuu nie sú pochyby o tom, že v literatúre sa bude pokračovať v pluralitnom systéme ako pred vojnou. Laco Novomeský to potvrdil ako predstaviteľ komunisticky orientovaných autorov na zjazde slovenských umeleckých prác v BB r 1945, keď vyzval na spoluprácu všetkých demokraticky orientovaných autorov.

V období od r1945 do r 1948 pretrvávali s predvojnového obdobia tieto literárne prúdy:
katolícka moderna – ako jediný prúd v tomto období rozvíjal svetové prúdy. Hl. predstaviteľ Janko Silan prúd nadrealizmu – po vojne zaznamenal množstvo vydaných zbierok a zabral dosť veľký pristor v povojnovej poézii. Avšak nová spoločenská situácia prišla s problémom ako ďalej má tento prúd pokračovať. Začína sa meniť = rekonštrukcia. r 1946 – vrcholná zbierka Fábryho – Ja je niekto iný – prvá časť sa nesie v duchu nadrealizmu (voľný verš, hra so slovami, metafory), druhá časť sa prikláňa k socialistickému realizmu (konvenčné štvorveršie, typická oslavnosť, popisnosť). Najväčší zlom nastal keď Michal Považan najväčší kritik nadrealistov, konvertuje na social. realizmus = zánik nadrealizmu na Slovensku, autori píšu soc. realizmom. naturizmus – po vojne stav vnútornej krízy hoci aj naturisti vydali svoje vrcholné diela po vojne – Švantner – Nevesta hôľ – je si vedomý blížiacej sa zmeny. Sám hovorí, že prichádza obdobie veľkých epických diel. Moment ktorý pochováva naturizmus – tzv. útok proti anjelským zemiam (proti dielu Zelinovej – Anjelská zem) J Felix skritizoval celú naturistickú metódu ako spiatočnícku. stúpenci komunistickej orientácie – využívajú v dielach avantgardné smery. Napr. Ján Kostra – postsymbolizmus, Pavol Horov – nadrealizmus, V mihálik – kat. modernu. r 1948 – nástup komunistickej totality – mal vplyv na slov. lit. – soc. realizmus jediná prípustná metóda písania. Inak orientované diela prestali byť vydávané, zrušené časopisy Elán, Verbung. 50 roky = tvorivá kríza (písať rovnako, na rovnaké témy a motívy) Témy boli politické. Aj téma lásky v tomto období nebola vhodná = obdobie schematizmu (až do roku 1956). Po roku 1956 nastala uvoľnenejšia atmosféra (1953 umrel Stalin) – začala väčšia tvorivosť. 60 roky sú opäť tvorivé roky, oživuje sa nadrealizmus, kat. moderna a iné prúdy, kt. nekonvenujú so soc. realizmom. 1968 vstup ZSSR vojsk na územie slovenska – okupácia =obdobie normalizácie – späť do popredia soc. realizmus (schematizmus) Tí ktorí nechceli zmeniť orientáciu išli do ilegality, emigrovali alebo prešli na písanie historických románov. 1989 – zamatová revolúcia – nástup plurality do literatúry.  

Ján
Kostra

-debut -  zbierka Hniezda - do popredia sa dostávajú bezstarostné detstvo, domov a žena, prvky symbolizmu a poetizmu. Báseň Slniečko septembra – spomienky na detstvo cez učiteľku, školu, motív lásky, detstva, domova, erotiky.
- zbierka Moja rodná - ďalšia zbierka s motívom domova. Porovnáva tu dedinu a mesto, domov a svet. Domov je chudobný ale je symbolom národných istôt. Má k nemu svoj prvý vzťah. Vyjadruje tu aj svoj odmietavý postoj k fašizmu a k mníchovskej zrade. Báseň Demobilizácia – smúti nad tým ako sa museli vojaci vzdať zeme bez boja a doma ich víta len matka.
- zbierka Ave Eva – vrchol prvého obdobia jeho tvorby, ľúbostná lyrika.  Rozsahom neveľká (39 stof po 8 veršov) Je to pozostatok talianskej renesančnej poézie (Petrarca) Myšlienkovo je bohatá. Názov znamená Buď pozdravená žena. Symbol ženy = Eva – zakladateľka rodu. Zaoberá sa tu ženou ako matkov a milenkou. Ako matka má polodiť deti, aby sa zachoval rod a ako milenku ju opisuje ako to krásne v živote. Je to vlastne oslava ženy. Kalambúr = samotný názov Ave Eva – druhé slovo je písané odzadu.
 
Pavol Horov
- 1 etapa – utieka sa do antiky:
- prvotina Zradné vody spodné – túži po láske, ktorú v čase vojny nenachádza a preto sa utieka do antiky, v závere si všíma aktuálne spoločenské udalosti, hoci tu prevláda prírodná a intímna lyrika
- zbierka Nioba matka naša - antický motív matky z gréckej mytológie, ktorá zošalela nad mŕtvymi synmi
- 2 etapa – budovateľské úsilie, porovnáva minulosť s prítomnosťou. Hl motív je radosť a nadšenie, typický motív slnka. Všetko smeruje k slnku všetko je optimistické
- zbierka Slnce nad nami – pre porovnanie minulosti a prítomnosti vyberá najchudobnejší kraj Kysuce. Hl. motívom je tu drotárska krošňa, ktorá bola v minulosti pripevnená na klinci nad dverami, pripravená na okamžité použitie a dnes je pohodená na povale – nepotrebná. Autor chcel povedať že prítomnosť je lepšia ako minulosť.
- zbierka Vysoké letné nebe – vracia sa na Zemplín. Motív domova. K návratu mu napomáha smrť matky. S touto osobnou tragédiou sa rýchlo vysporiada, lebo vie, že všetky cesty idú k smrti. V jednej časti autor opisuje nedeľnú život na dedine. Dopoludnia keď sú všetci v kostole, popoludní opisuje babky, ktoré sedia na lavičkách pred domami a „Piestami svojich jazykov prepierajú všetko“, najmä mladú generáciu, kt. je podľa nich bezbožná. Porovnávajú to so svojou mladosťou, keď odchádzali za prácov do Ameriky. Z núdze sa stáva cnosť a odvaha. Porovnanie minulosti a prítomnosti.
- 3 etapa -  ponor do seba
- zbierka Ponorná rieka
 
Andrej Plávka
- debut Z noci do rána
- zbierka Vietor nad cestou – refleksívna poézia. Zamyšľa sa nad životom a sebou. Reflektuje na vojnové udalosti.
- zbierka Tri prúty Liptova – kľúčový motív je vzťah k domovu, k rodnému kraju, k prvej láske, dominuje tu liptovská príroda, ľud ktorý v nej žije a liptovská história. Po čase ju dopnil cyklom Po rokoch. Spolu vytvorili zbierku LIPTOVSKÁ PÍŠŤALA. Typické sú: oslavnosť, rytmika, spevnosť, melodičnosť.
- zbierka Testament – bilancuje svoju tvorbu.
 
Vojtech Mihálik
- debut - básnická zbierka Anjeli – meditatívny charakter, zaraďuje ho kukatolckej moderne, zameriava sa na utrpenie, poznanie a lásku = básne nepokoja
- zbierka Plebejská košeľa – smeruje v nej k poézii socialistického realizmu
- 60 roky – vrchol jeho tvorby
- zbierka Tŕpky – cyklus lyricko-epických básní, malých ľudských drám. Jedro tvoria príbehy ľudí našej prítomnosti, hlavne žien a to opustených, vdov, bezdetných, sníbvajúcich o láske,... Ich drámy sú spôsobené takými vlastnosťami ako je bezohľadnosť a egoizmus. V básniach si všíma egoizmus hlavne vo vzťahu muž – žena, príbehy opustených detí v domovoch a v protiklade bezdetné manželstvá. Pranieruje tu hondbu za bohatstvom, ľudí ktorí vyhnali z domu malé radosti ale túžia po veľkom šťastí. Prvý pesimistický pohľad na socialistickú spoločnosť.
- zbierka Appasionata – napísaná v štýle hudobnej skladby. Podobenstvo na  Bethovenovu sonátu F – mol. Je podobne rozdelená na tri vety:
· prvá veta Alegro disordinato (rýchlo, veselo, živo) – je tu dôležitý čas nie spôsob. Zamýšľa sa tu nad trvalosťou lásky, nad šťastím, ktoré je nestále a prchavé, stále ho dobýjame – zamýšľa sa nad životom „Aké šťastie bežať za šťastím!“.
· druhá veta Andante brutale astinato ( pomaly, voľným krokom) – zaujíma ho obsah lásky, kvalita a zmysel lásky. Stavia do kontrastu pôvab a charakter. Rómeo je krásny ale hlúpy a bezcharakterný // Cyrano je nosatý ale múdry a šľachetný a umiera v samote. Výsledkom je poznanie „Čo vieme o láske? Čo vieme o človeku? Sme potrestaní tým, čo nevieme.“
· tretia veta Moderato malinconico (mierne, rozvážne) – mladosť odišla my sme ostali starí, škaredí, všetko sa mení, erotika odchádza, prichádza rozum. Celý život má hodnotu vtedy keď po nás čosi ostane. Po básnikovi ostáva báseň, spomienka.
Forma: 1 a 3 veta – rispet (1 štvorveršie a 2 dvojveršia)
  2 veta – voľný verš
 
Milan Rúfus
debut Až dozrieme – prelom v slovenskej lit., nový závan do sloven. poézie dovtedy ovpyvnenej slovenským schematizmom. Obsahuje básne rôznej tematiky venované otcovi, matke, domovu, s motívom vojny. Sú písané novým spôsobom. Nevšímajú si ideológiu boja ale jedinca vo vojne a jeho vnútorný život a utrpenie. Týkajú sa všeobecných otázok ľudstva a života. Forma typická hutnosť verša, malým počtom slov vyjadruje veľa myšlienok. Využíva rým a klasickú strofovú štruktúru, niekde voľný verš.
- Chlapec a Chlapec maľuje dúhu – skutočný debut lebo ich napísal ešte pred zbierkov Až dozrieme, len nemohli výjsť – zamýšla sa nad existenciou ľudstva a životom, osudom človeka
- Modlitbičky, Nové motlitbičky  a Zvieratníček – pre deti, tradičné motívy ako matka, rodina, život,...
- zbierka Nové zvony – prevláda motív matky, prostého človeka s jeho každodenným údelom
- zbierka Stôl chudobných – nadväzuje na zvony, všíma si svet z pozície morál. a etických princípov prostého človeka spetého s prírodou
 
Miroslav Válek
-  prvotina Dotyky – v centre pozornosti človek, lyrický hrdina so svojimi vnútornými problémami. Hl. motív láska, zväčša nenaplnená. Lyrický hrdina sa usiluje o lásku, no aj pod vplyvom okolností neúspešne. Chýba tu romantika, sentimentalita a harmónia. Vzťah muž a žena je plný napätia a sramatizmu. Z osobnej roviny sa často dostáva do všeobecnej. Báseň Jablko-jablko = symbol lásky – zelené nezrelé – symbol nezrelej lásky, zaprášené symbol stereotypu. V závere je neočakávaný zvrat typický pre válka Forma voľný verš, princíp dramatického dialógu. Autor pracuje s epizódou – príbehom. Využíva tzv. Literárny synkretizmus (splývanie lyriky a drámy)
- zbierka Príťažlivosť – v centre pozornosti trpiaci človek so svojimi príbehmi. Básne sú venované viacerým témam – vzťah muž žena, vzťah lyrického subjektu k modernej spoločnosti, takisto sa vracia k 2 sv vojne Napr. Báseň Domov sú ruky na ktorých smieš plakať – tragická láska, kt. končí smrťou židovského dievčaťa v koncentračnom tábore
- zbierka Nepokoj – motív je skutočný básnikov nepokoj nad človekom ako takým, ktorý je zlý a spôsobuje zlo. Vyjadruje obavu zo spoločnosti napr. motív Hirošimi – smrti a hovorí „Ľudstvu už horí za pätami“ Báseň Zabíjanie králikov – poukazuje na zákernosť človeka
- zbierka Milovanie v husej koži – vytráca sa dôvera autora v človeka , tvrdo a nemilosrdne odhaľuje podstatu človeka. Okrem tradičných motívou reaguje na aktuálne udalosti napr. vražda Kennedyho, čím sa mu len potvrdzujú obavy z budúcnosti ľudstva.
- Tieto 4 zbierky sú si podobne = 4 knihy nepokoja
- básn. skladba Slovo
 - cyklus Z vody
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Slovenská poézia po roku 1945 ako metamorfóza ľudských osudov a života človeka

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022