Barok

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 873 slov
Počet zobrazení: 5 153
Tlačení: 357
Uložení: 397
Barok
- zdôrazňoval duchovné a prírodné princípy, ktoré stoja za skutočnosťou a ovládajú ju.
- kolíska – Španielsko, Taliansko
Barok – Renesančná jednostrannosť v presvedčení, že človek ovládne umenie, prírodné vedy, spoločenské zákony, náboženstvo. V tom období osud Európy závisel od súperenia panovníckych rodov, ohrozovala ho turecká expanzia, pohromy, 30 ročná vojna, náboženské boje.
Barok ako umelecká orientácia  - začalo sa rodiť – beznádejnosť, pesimizmus, kresťanstvo, nadpozemské hodnoty, usilovali sa vystihnúť atmosféru napätia, vzrušenia
Vanitas vanitatum – márnosť nad márnosť všetkého pominuteľného
Označuje sa : dekoratívnosť – ozdobou  =
   pompéznosť – nádherou  = zapôsobiť na zmysly človeka
poetickosťou – nadnesenosť =
Literárny barok
-  Skutočnosť sa menila na znaky, symboly, prostriedky, ktoré mali vyjadriť nevysloviteľné
-  Štýly – Knižný štýl – neobvyklé figúry, Antitéza a hyperbola = Barokové trópy
  Nižný štýl – ľudový – s jednoduchými zobrazovacími prostriedkami, bezprostrednejším pohľadom na svet
 
Európska baroková literatúra
Talianska
TORQATA TASSA
Oslobodený Jeruzalem – Epos o osudoch prvej križiackej výpravy a stretávajú sa v ňom 2 ústredné témy, podfarbené ťažkou melanchóliou – svet zbraní, ľudských citov
 
Anglická
JOHN MILTON
Stratený raj – spracovaný biblický príbeh o stvorení sveta, pád anjelov, neposlušnosť človeka až po vyhnanie Adama a Evy. Hlavná postava Satan, zosnuje plán pomsty. Scénou je celý svet s vykreslením nádhery neba, krásy raja a temnoty pekla.
Raj znovu nájdený – Pokračuje Milton v biblickom námete pokúšania Krista v púšti.
 
Česká
JÁN ÁMOS KOMENSKÝ- Kňaz, učiteľ v meste Fulnek na Morave. Prenasledovanie nekatolíkov Komenského prinútilo opustiť Fulnek. Žena a dve deti mu zomreli na mor, usadil sa v Poľsku – Lešne. Cestoval po európskych mestách – biskup jednoty bratstva, pedagóg, zakladal školy, písal učebnice. Po vypálení Lešna odišiel do Amsterdamu kde aj zomrel. Pochovaný je  Naardene.
Stredobodom preňho – človek, ľudské veci mali preňho veľké a obdivuhodné, venuje pozornosť ľudskej spoločnosti, sociálnym, politickým a náboženským otázkam.
Labirint sveta a ráj srdce – Nábožensko-filozofické dielo. Zobrazuje svet, ako mesto, ktorým prechádza pútnik (autor) s dvomi sprievodcami, pomenovanými ako Vezved Všudybul a Mámení. Prvý zosobňuje úsilie človeka poznať, druhý, naopak, vlastnosti človeka pohodlného. Obaja dali autorovi okuliare nakrivo, aby videl iba trpkú pravdu a páchané neprávnosti. Autor utečie do svojho vnútra a len tam, v ráji srdca nachádza Krista a pravý pokoj.
 
Komenský získal svetové meno pedagogickými spismi, v ktorých sa usiloval o reformu školstva. Základným spisom je Didactica magma – (veľká didaktika) – Zaoberá sa otázkami výchovy a vzdelávania, výchovného pôsobenia, podmienkami v ktorých sa uskutočňuje výchova. V tom diele položil základy svojej ďalšej pedagogickej činnosti na vytvorenie pedagogickej sústavy. Vyniká systematickosťou výkladu úsilím urobiť z pedagogiky vedný odbor a nájsť zákony výchovného pôsobenia. Cesty, ktorými sa podľa Komenského uberať vzdelávanie, sú také moderné, že sa nimi natrvalo zapísal do dejín ľudskej kultúry.
Brána jazykov otvorená
Svet v obrazoch
Informatórium školy materské
 
Slovenská Baroková literatúra (1650-1780)
-  Slovensko vyčerpávali proti habsburské povstania, politika Habsburgovcov, náboženské boje
-  Vojnové pomery nahlodali dôveru a ľudské vzťahy
-  Dôsledky vojen – mor, epidémie, hlad
-  Jedným z najpodstatnejších protikladov u nás bola reformácia a protireformácia, ktoré nezasiahli iba náboženskú, ale aj politickú a kultúrnu oblasť.
Evanjelici mali oporu v prešovskom kolégiu a v bratislavskom lýceu.
-  Strediskom vysokej katolíckej vzdelanosti bola Univerzita v Trnave – bola jediná nielen na Slovensku ale aj v celom Uhorsku. Jej zakladateľ arcipiskup – Peter Pázmaň – veľká osobnosť a úspešný proti reformátor
-  Zásluhu na rozvoji školstva mali – jezuiti, piaristi, františkári
-  Príslušníci oboch náboženstiev šírili vzdelanosť a zakladali tlačiarne (Levoča, Trnava)
-  Spoločenské vrstvy sa delili na – vysoké, stredné, nízke – ľudový
-  Slovenskú barokovú literatúru charakterizoval zvýšený záujem a slovenské dejiny, úcta k slovenskému jazyku.
Slovenská baroková poézia
Náboženskú barokovú poéziu reprezentovala duchovná lyrika, sústreďovaná v spevníkoch.
Prvý tlačený katolícky spevník : Písne Katholické – prevládajú v ňom piesne českého pôvodu s teologickým zameraním, ľudové prvky (vianočné koledy, uspávanky)
Ranil si srdce mé, miláčku duše mé – svetská ľúbostná poézia

DIONÝZ KUBÍK 
Slovenské piesne
Zborník Jána Zányho
Mikulášsky zborník
Zborník Jána Beroca

ŠTEFAN FERDINAND SELECKÝ

Obraz panej krásnej perem milovaný – ľúbostný sentiment, česť ku krásavici, na ktorú sa ľudia chodia pozerať z iných krajín
Jarmočné piesne – populárne naivné, polo ľudové poézie. Predávali sa na jarmokoch. Mali spravodajský charakter. Šírili správy o historických udalostiach, živelných pohromách, príhodách a vraždách. Bolo v nich množstvo drastických scén.

PETER BENICKÝ
Pochádzal zo starej zemianskej rodiny. Vo vojenskej službe dostal viacero vyznaní. Bol členom skupiny, ktorú Ferdinant II poslal rokovať do Konštantínopolu. Udelili mu titul zlatej ostrohy. Mal dobrý vzťah k poddaným. V roku 1644 umrel v Trnave.
Slovenské verše – (zbierka) Spája v nej básnikovo humanistické vzdelanie s ľudovou múdrosťou. Typická ukážka tvorby na prechode od renesanciu ku baroku. Dáva príslušné rady, moralizuje z poézie laika v súlade s náboženským presvedčením. Radí úradníkom a sudcom, aby spravodlivo rozhodovali a neprijímali dary. Kladný postoj k učeniu, vede a vzdelaniu. Odporúča pracovitosť. Neodporúča skoré a prenáhlené ženenie. Symbolizuje so sedliakmi a satirizuje šľachticov i pánov. Vychádza z praktickej životnej skúsenosti a múdrosti. Sú napísané v silnej slovakizovanej češtine.

HUGOLÍN GAVLOVIČ
Ako dieťa osirel a po stredoškolských štúdiách stúpil do františkárskej rehole. Keď ochorel na pľúca chodieval sa v lete liečiť žinčicou a zdravým vzduchom na salaše do hôr. V zimnej činnosti sa potom venoval literárnej činnosti. V básňach venoval veľa tomu, čo by sme mohli poznačiť za základnú výchovu človeka slušnosti.
Valašská škola mravúr stodola – Rozsiahla veršovaná skladba. Valašská škola – je to životná múdrosť a skúsenosť písaná medzi pastiermi. Mravúr stodola – to sú mravné ponaučenia a praktické rady o životných obrázkoch na základe náboženských, svetských a morálnych zásad, ktoré majú viesť čitateľa k zbožnému a cnostnému životu. Témy básní, v ktorých sa pokúsil opísať základné medziľudské vzťahy sú rozmanité. Práca, mier, vzdelanie, vojna, choroba. V ponaučeniach určuje aj o opilstve a jeho vplyve na rodinu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025