Barok

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 23.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 857 slov
Počet zobrazení: 22 345
Tlačení: 1 078
Uložení: 1 152

Barok

Slovo barok pochádza z talianskeho slova barocco = perla nepravidelného tvaru. Znamená prekrútenú nepravidelnú myšlienku. Vznikol v 16. storočí v Taliansku a Španielsku prevažne vo výtvarnom umení. Typický je pre neho majestátny štýl, bohatá výzdoba, drevo, porcelán, mramor. Barok bol štýlom francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. Využíval tmavé pozadie, svetlé postavy (hlavne ruky a tvár). V literatúre znamená návrat k náboženským témam a to je dôsledkom spoločenskej situácie. Vtedajšia doba bola obdobím tureckého plienenia a 30 ročnej vojny. Ľudia prestávali veriť pozemskému životu a vrátili sa k náboženstvu. Pozemský svet sa tu chápe len ako odraz nadpozemského sveta. Využíva sa mysticizmus – túžba splynúť s Bohom. Barok sa rozvíja v krajinách kde prevláda katolicizmus. Typické sú kontrasty, ktoré sa silne citovo prežívajú (strach zo smrti/radosť zo života;  mysticizmus/zmyslovosť; márnosť svetských vecí / dychtivosť po svetskej nádhere; neprirodzený pátos/vnútorná emocionálnosť). Uznávaná je len oficiálne písaná literatúra, ústna slovesnosť je zatracovaná resp. neuznávaná. Štylistika – typická je dekoratívnosť, pompéznosť, patetizmus (vznešenosť, oslavnosť).

Rokoko vyrastá z baroka, ale mnohé jeho znaky popiera a prevláda tu fantázia, vtip, šarm. Hlavným cieľom rokoka je páčiť sa. Je to umenie vyššej, jemnej spoločnosti.

Svetová baroková literatúra

Hanz Christoffel von Grimmelshausen - Nemecko
 
Torguato Tasso
Taliansko – epos Oslobodený Jeruzalem – vopred dielo konzultoval s cirkvou zo strachu pred inkvizíciou. Opisuje tu úspešnú križiacku výpravu do Jeruzalema. Kontrasty: svet zbraní/svet citov; Jeruzalem ako sväté mesto, symbol svetla, pravdy/Moslimovia symbol temnoty a pekla.
 
John Milton
Anglicko – epos Stratený raj – spracúva biblický príbeh o stvorení sveta. Kontrasty: temnota pekla/krásy raja.
epos  Raj znova nájdený – spracúva biblický námet pokúšania Krista v púšti.
- bol prívržencom Olivera Cromvela

Slovenská baroková literatúra 

- dynastia habsburgovcov, upevňuje sa feudalizmus, obdobie náboženských nepokojov, prenasledovanie nekatolíkov, ktorí utekali do exilu. Vznikali protihabsburské  povstania, vznikalo zbojníctvo.
- literatúra sa delí na:

1. náboženská (duchovná poézia) literatúra
a) katolíckacentrum Trnava, je tu tlačiareň.
Benedikt Szöllösi
- dielo Katolícke piesne – objavuje sa tu aj ľudový prvok, je ním predhovor (latinský). Autor tu spomína cyrilo-metodské tradície
 
b) protestantská centrum PO kolégium a BA lýceum s tlačiarňou v Levoči. Znakom ich tvorby je zvýšený záujem o slovenské dejiny.
Juraj Tranovský
- evanjelický náboženský spevník Cithara sanctorum – české piesne, preklady z nemčiny a latinčiny a vlastné piesne, slovenské piesne. Sú väčšinou pochmúrne – znak prechodu renesancie a baroka. Evanjelické vydavateľstvo Tranoscius
 
2. svetská literatúra
a) umelá
b) ľudová – ľúbostná, zábavná poézia, jarmočné piesne v ľudovom jazyku, nárečiach
- zborníky: Rukopisný zborník Dionýza Kubíka – Slovenské piesne
Mikulášsky zborník – pieseň o Jánošíkovi zbojníkovi
Zborník Jána Lániho – obsahuje ľúbostnú poéziu
c) poloľudová
 
3. Didakticko – reflexívna poézia (výchovno – úvahová)
 
Peter Benický
- Slovenské verše – meštianska poézia, všíma si v nich spoločenské pomery. Využíva tu múdrosť prísloví, aby poukázal na ľudské chyby. Cestu k zlepšeniu vidí vo vzdelaní, pracovitosti, na čo dáva návod mnohými príkladmi. Autor vyzdvihuje slobodu jednotlivca, sympatizuje so sedliakmi a vysmieva bohatých. Podľa neho by sa mal bohatý zastávať poddaných.
 
Hugolín Gavlovič
- dobrovoľne sa vzdal svetského bohatstva a oddal sa chudobe
- dielo Valaská škola mravů stodola – má funkciu výchovnú, poučnú o skúsenostiach pastierov. Kritizuje bohatých a podporuje chudobných, odsudzuje opilstvo. Vedie čitateľa k zbožnému a cnostnému životu. Odsudzuje svetský majetok a telesnú krásu. V tomto diele autor vychováva čitateľa. Forma: jednoduchý štýl, anekdoty, príslovia a rýmovačky, využíva hovorový jazyk.
 
Slovenská baroková próza
- cestopisy a memoáre = spomienky a zážitky z vlastného života. Odbúrava sa tu moralizovanie a náboženský komentár. Prevláda popisnosť a dokumentárnosť. Cieľom je plasticky zobraziť situáciu. Zárodok beletrie. Tematika je protiturecká a protihabsburgská.
 
Štefan Pilárik
- Osud Pilárikovský – zážitky z tureckého zajatia, vyslobodenie sa a útek.
 
Ján Rezik
- Prešovské popravisko – je tu dramaticky zobrazené týranie, odsúdenie a poprava Tökoliho a jeho prívržencov, ktorí boli členmi protihabsburgského povstania.
 
Samuel Hruškovič
- Život Samuela Hruškoviča – autobiografia, opisuje chudobné detstvo a štúdium, kritizuje spoločenské pomery
 
Ján Simonides
- Väznenie, vyslobodenie a putovanie – pochod na galeje do Neapola a tiež svoj návrat domov. Keď sa vracia domov, všíma si miesta, ktorými prechádza.
 
Daniel Krman
- evanjelik, prívrženec Rákocziho
- Cestovný denník – cestopis, opisuje cestu za Švédskym kráľom, ktorý bojuje v Bielorusku. Počas cesty prejde časť strednej a východnej Európy a všíma si zemepisné poznatky, sociálne otázky, ľudové tradície, osobnosti.
 
Móric Augustín Beňovský
- Pamäti a cesty grófa M. A. Beňovského

Odborná próza

Matej Bell

- polyhistorik (zaoberal sa mnohými vedami), ovládal 4 cudzie jazyky
- dielo Historicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku – v latinčine, obsahuje historické, zemepisné, národopisné poznatky z uhorských stolíc. Využíval moderné výskumné metódy (napr. témový výskum).
- Úvod k slovenskej gramatike Pavla Doležala – úvod ku gramatike slovensko-českej. Opisuje tu slovenský jazyk ako jazyk rovnocenný s ostatnými jazykmi. V tomto období vznikali názory, že slovenský jazyk je len nárečie.
 
Ján Baltazár Magin
- dielo Ostne... alebo Obrana – v polemike s maďarským profesorom bráni slovenský národ a hovorí o ňom ako o rovnocennom s ostatnými.
 
- literárna história – Michal Rotarides
Pavel Valaský

Česká  baroková literatúra

- po bitke na Bielej hore boli protestanti prenasledovaní, utekali do exilu.

Ján Ámos Komenský
- položil základy modernej pedagogiky
- nábožensko-filozofický spis Labyrint světa a ráj srdce – opisuje svet ako miesto kde vidí rôzne neprávosti a preto sa z pozemského labyrintu utiahne do svojho vnútra.
- dielo Veľká didaktika -  po latinsky, nové zásady o výchove. Kritika stredovekých zásad výchovy. „Vzdelanie patrí každému.“. Vyučovanie má byť čo najnázornejšie. Vo vyučovaní treba rozvíjať nielen rozum ale aj cit, treba prechádzať od konkrétneho k abstraktnému, od známeho k neznámemu, od jednoduchého k zložitému. Vyučovanie má prebiehať v materinskom jazyku. Škola hrou.
- Brána jazykov otvorená – učebnica latinčiny
- Svet v obrazoch – jazyková obrázková učebnica

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020