Barok v svetovej a slovenskej literatúre (16.-18.storočie)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 08.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 077 slov
Počet zobrazení: 11 696
Tlačení: 721
Uložení: 746
Spoločensko-historické pomery v Európe
-  pokračovanie reformácie, zmeny v náboženských záležitostiach, vojnové konflikty (30-ročná vojna medzi katolíkmi a protestantmi v rímsko-nemeckej ríši), zrod absolutistických monarchii (najvýraznejšie vo Francúzsku za Ľudovíta XIV.)
-  voľnejšia atmosféra v Anglicku a Holandsku (rozvinuté hospodárstvo)
 
Znaky baroka
-  pôvod slova pravdepodobne z portugalčiny barocco – nepravidelná perla
-  v 16.storočí sa rozvíjal v Taliansku a Španielsku, počas 17.storočia sa dostal do celej Európy
-  túžba po poznaní, zmyslovosť a zmyselnosť
-  neviera v človeka a pozemský svet: vanitas vanitatum (márnosť nad márnosť) všetkého pominuteľného
-  v obdobiach spoločenských nepokojov sa ľudia upínali k večným, nadpozemským istotám
-  nad rozumo víťazí fantázia a viera, zobrazenie pozemského života ako utrpenia
dekoratívnosť, pompéznosť, patetickosť (nadnesenosť)
-  skutočnosť sa mení na znaky a symboly, ktoré majú vyjadriť nevysloviteľné
-  hyperbolizácia negatívnych javov, mysticizmus, absolutizácia viery, citovosť, pátos, zveličovanie a kontrasty, zameranie na vlastné vnútro
-  používala sa alegória (nepriame pomenovanie, vyjadrenie deja, typické pre biblické texty)
-  žánre prebraté zo stredoveku: legenda, duchovná pieseň, traktát, epos
 
1) Talianska literatúra
TORQUATO TASSO
- Oslobodený Jeruzalem:
Hrdinský epos o prvej križiackej výprave. Konflikt sveta zbraní so svetom ľudských citov. Napätie medzi pokušeniami sveta a vnútornými povinnosťami.
Jeruzalem je Svätým hrobom, duchovné absolútno a svetlo pravdy, ktoré križiaci „musia“ dobyť (pomáha im Boh a archanjel Michal). Moslimovia sú silami temna (pomáha im Lucifer). Nástrojom pekla je okrem iných aj kúzelníčka Armida, ktorej podľahnú viacerí kresťanskí rytieri (aj Rinaldo). Rinaldovi sa podarí Armidu obrátiť na kresťanskú vieru (- no to by som chcela vidieť ako sa z bosorky stane katolíčka...Rinaldo musel mať sakra dobrý zadok:)
 
2) Nemecká literatúra
HANS JACOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELSHAUSEN (nestačilo by mu jedno meno, nemčúr akýsi?!)
-  písal tzv. pikareskné prózy – pícaro (darebák) prechádza rôznymi vrstvami spoločnosti a odhaľuje charakter prostredia (sociálno-kritické prvky). Nie je schopný zarobiť si poctivo, pomáha si podvodmi a krádežami. (Pícaro bol reálnou postavou v Španielsku)
- Dobrodružný Simplicius Simplicissimus – Simplicius (prostáčik), román o chlapcovi, ktorý uteká z domova obsadeného vojakmi. Vychováva ho zbožný pustovník, po jeho smrti cestuje a znechutený svetom si zvolí pustovnícky život na opustenom ostrove. Kritika ľudí, alegorické epizódy, filozoficko-moralizujúce úvahy, odkazy na Bibliu.
 
3) Anglická literatúra
JOHN MILTON
- Stratený raj – duchovný epos, oslava revolúcie. Dve línie: ľudská (príbeh pádu Adama a Evy) a kozmická (príčina prvého hriechu, Satanova vzbura proti Bohu). Zdôrazňuje slobodu ľudského rozhodnutia proti osudu a Božej vôli.
- Raj znovu nájdený – pokračovanie, biblický námet pokúšania Krista v púšti
 
4) Česká literatúra
JAN AMOS KOMENSKÝ
-  jeho diela smerujú k vševede pansofii (poznanie má odstrániť konflikty a nastoliť večný mier), vytvoril základy dnešnej pedagogiky
- Veľká didaktika (Didactica Magna) – všetky zásady modernej pedagogiky, systém výchovy a vzdelávania (názornosť, postup od známeho k neznámemu a od jednoduchého k zložitému, škola dostupná bez rozdielu pohlavia a majetku, dôraz na cudzie jazyky, disciplínu, telesnú výchovu)
- Labyrint světa a ráj srdce – svet zobrazuje ako mesto, ktorým prechádza pútnik (autor) so svojimi dvoma sprievodcami (prvý zosobňuje túžbu po poznaní, druhý pohodlnosť). Pútnik videl trpkú pravdu a zlo, utiekol do svojho vnútorného sveta, kde našiel Krista a pokoj. (ináč tento bol údajne slobodomurár, sektár jeden škaredý:)
 
5) Slovenská literatúra
-  v Uhorsku v období baroka protihabsburské povstania, náboženské boje (hlad, epidémie, mor, ľudia neverili, že môžu ovládať svoj vlastný osud), reformácia a protireformácia
-  katolíci si založili univerzitu v Trnave, evanjelici kolégium v Prešove a lýceum v BA
-  záujem o slovenské dejiny, úcta k slovenčine (používali ju ako literárny jazyk)
-  pestrosť žánrov: duchovná poézia, modlitby, kázne, školské hry (to je pestrosť??!!)
-  vyhýbali sa dekoratívnemu a extrémne pompéznemu štýlu
 
a)  Náboženská poézia sa obracala k posmrtnému životu, mysticizmu, zdôrazňovala pominuteľnosť, márnosť svetských vecí
BENEDIKT SOLOSI tam majú byť dvojbodky nad O ale neviem ich nájsť
- Canthus Catholici (Písne katolické) – prvý tlačený katolícky spevník, vyzdvihuje cyrilometodskú tradíciu, chváli slovákov za bohoslužby v slovenčine, piesne s teologickým zameraním, ale aj ľudové prvky.
 
JURAJ TRANOVSKÝ
Cithara sanctorum (Písne duchovní staré i nové) – evanjelický spevník, pohŕda ľuďmi kolísajúcimi vo viere a odpadlíkmi, fyzickú škaredosť používa ako symbol mravnej biedy, chce formulovať základné náboženské pravdy. Prikláňa sa k stredovekej predstave, že človek je najbiednejší a najneužitočnejší boží tvor
 
b)  Svetská poézia sa čiastočne tvorila v latinčine, slovakizovanej češtine alebo bohemizovanej slovenčine. Zachytená v rukopisných zborníkoch a spevníkoch.
Ľúbostná poézia  - opisuje lásku ako bolesť a trápenie, z ktorého človeka môže vyslobodiť len smrť.
Jarmočná poézia – populárna poloľudová tvorba, šírila sa tlačou. Spravodajská, mravoučná ale aj zábavná funkcia. Veľa drastických scén.
Didakticko-reflexívna poézia – prebásňovanie ľudových prísloví s mravným ponaučením a návodom ako sa správať v rôznych situáciách.
PETER BENICKÝ
- Slovenské verše – zbierka básní, zobrazuje ľudské vlastnosti dobré aj zlé, moralizuje, radí. Zamýšľa sa nad vrtkavosťou šťastia, chce spravodlivosť, kladný postoj k vzdelaniu a pracovitosti. Ironizuje pretvárku, sympatizuje so sedliakmi a satirizuje šľachtu.
 
HUGOLÍN GAVLOVIČ
- Valaská škola mravúv stodola – veršovaná skladba, mravné ponaučenia a praktické rady o náboženských aj svetských zásadách, ktoré majú viesť z zbožnému a dobrému životu. Pravé šťastie – božia milosť, odsudzuje poverčivosť. Rozoberá vzťah jednotlivca k Bohu, k blížnym a k spoločnosti.
 
c) Memoárová a cestopisná prózaopisuje tureckú okupáciu, náboženské prenasledovanie, snaha dokumentovať realitu aj s presnými údajmi o mieste a čase. Písané po latinsky.
JÁN SIMONIDES
- Väzenie, vyslobodenie a putovanie – autobiografia, odsúdenie na pochod na galeje do Neapola, utrpenie odsúdených, útek, väznenie, vykúpenie a putovanie po Taliansku. Ako slobodný človek vníma krásy sveta
 
d)  Dobrodružná literatúraautobiografické črty, cestopisná podoba
MÓRIC AUGUST BEŇOVSKÝ
- Pamäti a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského – autor popisuje svoje zajatie na Sibíri, plavbu do Číny a na Madagaskar, kde ho zvolili za kráľa. Rozprávanie dopĺňa vymyslenými ľúbostnými príbehmi (skade vedia že vymyslenými – svietili mu pri tom?:)
 
e)  Vedecká a popularizačná literatúra
MATEJ BEL
- Historicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku – encyklopedické dielo, opisuje niekoľko uhorských stolíc, o slovenskom obyvateľstve sa vyjadruje s úctou a obidovom, zastáva sa ho.
 
JÁN BALTAZÁR MAGIN
- Ostne.. alebo Obrana – národná obrana, bráni slovenský národ pred šovinistickým nactiutŕhaním, tvrdí že Maďari a Slováci sú rovnoprávne národy, vyzdvihuje cyrilometodskú tradíciu.
 
f)  Baroková dráma
-  latinské školské divadelné hry, biblická tematika, hry o živote svätých, občas aj antické dejiny, historické drámy
-  uplatňovala sa aj tanečná a hudobná zložka, tiež pyrotechnické efekty
ELIÁŠ LADIVER
- Tragoedia, neb hra smutná, prežalostná – evanjelická hra, alegorické postavy predstavujúce rôzne vlastnosti, Smrť, Pravdu, Lož atď.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.9)

Diskusia: Barok v svetovej a slovenskej literatúre (16.-18.storočie)

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.028