Klasicizmus v slovenskej literatúre (Kollár, Hollý)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 09.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 791 slov
Počet zobrazení: 13 645
Tlačení: 771
Uložení: 692
Spoločensko-historické pomery (19.storočie)
-  upevnenie feudalizmu v Rakúskej monarchii (metternichovský absolutizmus) -  Maďari dosiahli uznanie svojho jazyka aj národnosti
-  Slovenská inteligencia sa spoliehala na Rusko, vznikala idea slovanskej vzájomnosti (spolupráca všetkých slovanských národov), opierala sa o nemeckého filozofa Johanna Herdera – u nás to presadzovali Ján Kollár a Pavel Jozef Šafárik
 
Pavel Jozef Šafári
-  rodák z Gemera
-  pracoval ako riaditeľ Univerzitnej knižnice v Prahe
Tatranská múza s lyrou slovanskou
-  prvý vychádzal z ústnej ľudovej slovesnosti
-  prvý použil jánošíkovskú tematiku
-  prvý uviedol sonet ako básnickú formu
Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí
-  učebnica a encyklopédia o slovanských jazykoch a literatúrach
-  Slovákov uznáva ako samostatný národ (chcel podnietiť lásku k národu)
 Slovanské starožitnosti
-  dejiny Slovanov až do prijatia kresťanstva
-  chcel dokázať, že Slovania majú indoeurópsky pôvod a sú spolutvorcami európskej kultúry
 
Ján Kollár
-  tiež otázky slovanskej vzájomnosti
-  negatívny postoj k Nemcom, pozitívny k Slovanom (nesúhlasil s nemeckým nacionalizmom a povýšenosťou) FRAJER:)
-  zamiloval sa do Wilhelminy Schmidtovej, ktorej rodičia nechceli dovoliť svadbu s ním, lebo Uhorsko považovali za barbarské
-  chcel aby Slováci používali češtinu so slovenskými prvkami – neprijateľné pre Čechov aj pre Slovákov (písal po česky)
Básně Jána Kollára
-  zbierka sonetov s vlasteneckým a ľúbostným motívom
-  prevažuje ľúbostná lyrika, láska je v jeho podaní nenaplnená a tragická
Slávy dcera
-  básnická skladba, obsahuje Předzpěv + 5 spevov: 1.Sála, 2.Labe-Rén-Vltava, 3. Dunaj, 4. Léthé, 5. Acheron (acheron je slovanské peklo, obrazy nepriateľov Slovanov)
-  Předzpěv je elégia (žalospev) napísaná časomierou, smúti nad slovanskou minulosťou, v ktorej víťazilo násilie nad spravodlivosťou, idea humanity, neprejavuje nenávisť k inému národu (podľa mňa hej, šak veď nemčúrov tam ako zvozil) , idea národného zápasu za slobodu, útočí na tých, čo odopierajú národom slobodu
Dej: Bohyňa Sláva sa medzi bohmi sťažuje na tažký osud Slovanov - bohovia dovolia, aby bola stvorená dcéra Slávy ako symbol slovanskej budúcnosti a aby pomohla Slovanov zaradiť medzi popredné európske národy.
-  Kollár svoje  srdce delí na polku medzi Mínu a vlasť, postupne sa Mína mení na nadpozemskú bytosť
-  protiklady. minulosť-prítomnosť, rozdrobenosť národov – idea svornosti, láska – smútok z rozchodu
O literární vzájemnosti medzi kmeny a nárečími slávskými
-  názory na slovanskú vzájomnosť
-  nechce politické zbližovanie, iba kultúrnu spoluprácu
-  uznával 4 nárečia: ruština, poľština, českoslovenčina, srbochorváčtina
Národnie zpievanky
- súbor zozbieraných ľudových piesní

Ján Hollý
-  katolícky kňaz, najčastejšie písal pod storočným dubom
-  pri požiari zranený, odišiel do dôchodku na Dobrú Vodu, kde ho v júli 1843 Štúr, Hurban a Hodža žiadali o schválenie spisovnej slovenčiny
-  prekladal latinskú a grécku poéziu: Rozličné básne hrdinské, elegiacké a lyrické z Vergilia, Teokrita, Homéra, Ovidia, Tyrtea a Horáca (dobrý názov, čo?:)
Svatopluk
-  epos, obsahuje 12 spevov
-  zobrazuje boj germánskeho a veľkomoravského sveta
-  ideály národnej slobody, rovnosti, spravodlivosti, lásky k vlasti, bla bla bla
dej: Svätoplukova cesta k víťazstvu nad Nemcami, zrážka slovenských a nemeckých vojsk + ďalšie konflikty medzi bohmi a ľuďmi, zrada, nenávisť a pomsta, chcel poukázať na veľkú minulosť Slovákov a ich charakter
Cyrilo-Metodiáda
-  epos o slovanských apoštoloch
Sláv
-  tiež epos (obľúbené čítanie našich spolunemčinárok)
-  Sláv je panovníkom Tatrancov, bojujú s Čudmi (??), pomáhajú im bohovia Živena, Perún, Svantovít a porazia nepriateľov
Selanky
-  21 básní písaných časomierou, prírodná lyrika, vplyv  slovanskej mytológie a kresťanstva
-   ospevoval slovenskú prírodu v jari a v lete, pracovitého dedinského človeka
-  protiklad mesta a dediny
-  v niektorých básňach zobrazil osobnosti slovenského národného života (Palkovič)
Plač matky Slávy + Plač matky Slávy nad odrodilými synmi
-  žalospevy, protiklad k eposom v ktorých oslavoval slovanskú minulosť
-  témy: smútok za slávnou minulosťou, zrada, odrodilstvo

Klasicistická dráma:
-  šírenie divadla podporoval Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, ktorý založil ochotnícky divadelný krúžok
-  hrali hlavne hry Jána Chalupku
 
Ján Chalupka
-  starší brat Sama Chalupku
-  kritika malomeštiactva, spiatočníctva a odnárodňovania
Kocúrkovo (Len aby sme v hanbe nezostali)
-  fraška napísaná slovakizovanou češtinou
-  zobrazil 3 vrstvy malomestského obyvateľstva:
§ Zemania – chudobný pán z Chudobíc, medzery vo vzdelaní, je Slovák ale obdivuje Maďarov – ich reč používa, aj keď ju neovláda
§ Remeselníci – čižmár Tesnošil, duchovne nenapredujú, nerozvíjajú kvalitu svojej práce
§ Inteligencia – učiteľ Sloboda, vzdelaný, optimistický, vtipný, ovláda cudzie jazyky, odmieta odnárodňovanie, recituje verše zo Slávy dcéry, je hrdý na svoj pôvod
-  kritizuje malomešťanov, ktorí si o svojom spoločenskom postavení myslia viac, než skutočne znamenajú
-  postavy sa samé zosmiešňujú tým, že chcú ukázať svoje vedomosti ktoré sú často nepresné a nedostatočné
Bendeguz
-  satirický román
-  zosmiešňuje maďarský šovinizmus, povýšenosť a odnárodňovanie
Trasorítka, Všetko naopak
-  chce nadväzovať na Kocúrkovo, ale slabota...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014