Básnické figúry a trópy

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 338 slov
Počet zobrazení: 32 113
Tlačení: 775
Uložení: 722
Básnické figúry a trópy
 
Básnické figúry a trópy sú slová a slovné spojenia, ktoré sa odlišujú od bežného vyjadrovania a v umeleckom texte plnia estetickú funkciu.
Patria tu zvukové, slovné, vetné a rečnícke figúry.
 
Zvukové figúry- využívajú opakovanie rovnakých alebo zvukovo podobných hlások, slabík
 
· Aliterácia- je založená na opakovaní rovnakej hlásky alebo hláskovej skupiny na začiatku 2 alebo viac po sebe nasledujúcich slov
 
Lízal jeden lilipután To lízatko bolo veľké,
lilavkasté lízatko,  lilipután nie.
chutilo mu trochu sladko,  Ešte menšie boli ruky
trocha nesladko.  Liliputánie.
 
· Paronomázia- vzniká spojením slov s rovnakým slovotvorným základom
 
Slávme slávne slávu slávnych.
Popol popoludnia niekedy v nedeľu.
 
Slovné figúry- zakladajú sa na opakovaní tých istých slov alebo slovných spojení a majú ozdobnú funkciu
 
· Anafora- opakovanie rovnakých slov alebo slovných spojení na začiatku za sebou idúcich veršov alebo viet /v próze/
  -  zvýrazňuje obsah výpovede
 
Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,
možno mi ruku nedostať,
možno mi v diaľky žiaľne utieknuť...
 
· Epifora- opakovanie tých istých slov alebo slovných spojení na konci verša, je opakom anafory
 
Na každom je krv prischnutá,
srdca môjho krv prishnutá...!
 
· Epizeuxa- opakovanie toho istého slova alebo slovného spojenia za sebou v básni alebo v próze
 
Sloboda, sloboda, slobodienka moja,
pre teba mne páni šibenice stroja!
 
· Epanastrofa- opakovanie toho istého slova alebo slovného spojenia na konci jedného a začiatku druhého verša (vety- v próze)
 
Na Dunaji pláva húska biela,
húska biela s červenými ústy.
 
· Kalambúr- (slovná hračka) založený na zvukovej podobnosti významovo rozdielnych slov
- využíva homonymiu( sud-súd)
 
Krútňava závratu, po ktorej túži muž,
a éterický sen preduchovnených múz.
 
· Pleonazmus- je založený na opakovaní a hromadení slov rovnakého alebo podobného významu
  - vytváranie synonymického rádu
  - spomaľuje alebo zdôrazňuje určitú skutočnosť
 
Taj! nad nešťastnou korisťou
tie roztržky ich! škriepky, zvady, sváry,
na hašterenie pre jesť,
úskoky, fígle, kaukliarstvo a čary...
 
 
Vetné figúry- vznikajú neobvyklým spojením slov alebo slovných spojení a to buď bez obvyklých spojok alebo s nadmerným využitím spojok (tým sa v umeleckej literatúre dosahuje dejové a citové napätie)
 
· Asyndeton- bezspojkové spájanie slov alebo viet, najčastejšie sa vynecháva spojka A
 
I z ulíc mesta mi tak mnoho uniká,
Autiaky, rušne, parolode, stroje...
 
· Polysyndeton- založený na nadmernom opakovaní spojok vo verši alebo strofe bez gramatickej potreby, je opakom asyndeta
 
A veru dodnes neviem zabudnúť
na tvoje oči mátožné a cudné
a hlboké a sladké ako studne.
 
· Elipsa- (výpustka) ide o vynechávanie slov alebo slovných spojení , ktoré si z kontextu možno domyslieť
 
Aký otec, taký syn, aké drevo, taký klin.
 
· Zeugma- vypustenie slov z vety, ktoré by sa mali kvôli väzbe uviesť
  - násilná elipsa, deformácia vety, využíva sa v bežnej reči
 
Zdvihol ruky a oči.
Vidieť sa hovoriť s niekým. (vidieť niekoho, hovoriť s niekým)
 
· Inverzia- zmena slovosledu, typická pre Hviezdoslava
 
Stužky zelené
 
· Apoziopéza- významovo a intonačne neukončená výpoveď
 
· Parentéza- samostatný, do vety vsunutý výraz (vskuvka), má doplnkovú informáciu a zvýrazňuje predchádzajúcu výpoveď, zväčša je oddelená pomlčkami alebo čiarkami
 
.... –ako to robil Mišo- ....
 
· Klimax- (podobný gradácii) je to stupňovanie významu za sebou idúcich synonymických alebo nesynonymických slov
  -rozdiel medzi Klimaxom a Gradáciou je v tom, že klimax sa sústreďuje na konkrétne slová a gradácia sa týka celého textu
 
No zostal som deň. Dva. Tri. Týždeň. Mesiac. Rok
 
· Antiklimax- postupné zoslabovanie výrazu alebo zmyslu vety (opak klimaxu)
 
Milióny šli kedys´ za sladkým hlasom jeho,
tisíce ku hrobu sprevádzali Ho.....
 
· Oxymoron- spájanie 2 výrazov, ktoré sú významovo opačné, čiže sa významovo vylučujú, najčastejšie sa spája podstatné meno s prídavným menom
 
Tvár blčiaca mrazivou horúčkou
láske neláskavej
Víťazný pád
 
· Paradox- neočakávaný a prekvapujúci, zdanlivo nezmyselný a protichodný výrok, zväčša má charakter aforizmu a vyjadruje hlbšiu myšlienku, životnú pravdu
 
Blahoslavení sú, ktorí hovorili,
a nepovedali viac, ako čo povedať mohli vo dňoch
sviatočných.
 
· Paralelizmus- vzniká opakovaním rovnakých alebo podobných konštrukcií, ktoré nasledujú za sebou vo veršoch alebo v próze
  - častý je v ľudovej tvorbe a býva spojený s anaforou
 
 
 
 
 
Rečnícke figúry- vyjadrujú postoj hovoriaceho k adresátovi, majú vyvolať napätie a záujem
 
· Rečnícka otázka- má opytovaciu intonáciu, obsahuje nejaké tvrdenia, neodpovedá sa na ňu, môže byť zisťovacia, opytovacia, doplňovacia, alebo na ňu nečakáme odpoveď
 
„Zabíjal som ja, zabíjal sedem rôčkov v lete:
a vy že odkedy ten biedny ľud drete?!“
 
· Rečnícke zvolanie- vyjadruje citový vzťah autora k výpovedi
(zvolacia veta v rozkazovacom spôsobe- zvolanie, výkrik)
 
A ty, mor ho!- hoj, mor ho! Detvo môjho rodu
 
· Apostrofa- oslovenie neprítomnej osoby alebo predmetu, autor vyjadruje citový vzťah k tomu koho alebo čo oslovuje, častá je v ľudovej slovesnoti
 
Pozdravujem Vás hory...
 
 
BÁSNICKÉ TRÓPY
 
Výrazové prostriedky, ktoré nepriamo označujú premety alebo javy a na základe podobnosti prenášajú pomenovania z jedného javu na iný
Prenášanie významu sa prejavuje trojako:
  1. na základe podobnosti (metafora)
  2. na princípe vecných alebo logických súvislosti (metonymia)
  3. na základe kontrastu (irónia)
 
· Epiteton- básnický prívlastok, obrazné pomenovanie, vnáša do textu emociálnosť  a expresívnosť
  -rozlišujeme 2 druhy- Epiteton constans- stály prívlastok,
bežné rozvíjanie prídavného mena,
typický pre ľudovú slovesnosť
  /háj zelený/
   - Epiteton ornans- inšpiruje, oživuje,
  spojenie slov, ktoré nie je bežné
 
· Metafora- obrazné pomenovanie, ktoré vzniká zámenou jedného slova alebo slovného spojenia iným slovom alebo slovným spojením a to na základe vonkajšej podobnosti vecí, javov...
  - máme 2 rôzne druhy: Genitívna- má negatívny význam,
  všetky podstatné mená sú v genitíve
   Moderná- založená na asociáciach,
jej cieľ je vyvolať túžby, pocity...
Lexikalizovaná- používa sa aj v
bežnej komunikácii
/Hryzie ma svedomie.
Lezie mi na nervy./
 
· Alegória- Druh rozvitej metafory, nepriame pomenovanie obrazu alebo deja, ktorý sa nesmie alebo nemôže priamo prejaviť
= inotaj (často v biblii)
 
Nad Dunajom stojí skala pevná,  húska biela predstavuje slovenčinu
na skalu vystúpil junák mladý,   a junák Ľ. Štúra
junák orol v ligotavej zore.
Na prsiach mi skvie sa húska biela,
húska biela s červenými ústy.
 
· Personifikácia- druh metafory, neživým predmetom  sa pripisujú vlastnosti ľudí
 
Slnko sa smeje.
 
· Hyperbola- (zveličovanie) jej základom je snaha expresívne zvýrazniť určitú vec, jav alebo vlastnosť
 
Zem sa dupotom otriasla.
 
· Metonymia- obrazné pomenovanie, ktoré je založené na prenášaní pomenovania javov, na základe vnútornej podoby medzi nimi
  - založená na vnútornej podobnosti
 
Čítam Kukučína
Nosím líšku (kožuch)
 
· Antonomázia- druh metonymie, pri ktorej namiesto mena známej osoby použijeme opis alebo charakteristickú vlastnosť
 
Učiťel národa- J.A.Komenský
Objaviteľ Ameriky- Kolumbus
 
· Synekdocha- druhy metonymie, založená na prenášaní pomenovaní na základe kvantitatívnych vzťahov medzi javmi
- môže sa realizovať tak, že sa celok pomenúva 1 časťou
/verná hruda kamenistá/ - rodná zem
   alebo použijeme celok namiesto časti
/celá dedina sa zježila/ - vo význame 1ho celku
 
· Symbol- znak, ktorý vzniká na základe zaužívaného označenia
- existujú ustálené symboly (majú celosvetový význam)
 
 
Orol(sloboda)
Holubica(mier)
Srdce(láska)
Kríž(utrpenie)
 
 
 
 
 
· Prirovnanie- básnický prostriedok, ktorý má znaky metafory, ale kým v metafore sú slová v prenesenom význame, v prirovnaní majú priamy význam
  - často sa využívajú spojky: ako, sťa, jak
 
Chlap ako hora
Čierny sťa úhoľ
 
· Antitéza- prirovnanie založené na protiklade
- má 3 časti: 1.obraz-konštatovanie niečoho
2.popretie obrazu- popretie konštatovania
3.vytvorenie nového obrazu(najč. v ľud.sloves.)
 
Už som doma nebol len štyri nedele,
narástlo mi žitko zelené na dvore.
Nebolo to žitko, lež bola pšenička,
nepúšťaj, Anička, zvečera Janíčka.
 
· Parabola- podobenstvo, ktoré sa používa pri zobrazovaní rôznych udalostí alebo javov
  - rôzne udalosti zobrazujeme a priraďujeme danému podobenstvu
  - hlavne v biblii a kázňach
 
Povesť o Svätoplukových prútoch (podobenstvo o jednote a svornosti)
O márnotratnom synovi
 
· Perifráza- opisné, nepriame pomenovanie, ktoré má podobné znaky
  s metonymiou
  - vzniká tak, že autor nepomenuje predmet, človeka, jav priamo ale 
  cez jeho najtypickejšiu vlastnosť alebo opis
 
Krásavica na Dunaji – Bratislava
Čierny kontinent- Afrika
 
· Irónia- nepriame pomenovanie, v ktorom kladné hodnotenie má negatívny význam (pejoratívny)
 
· Sarkazmus- ostrý, uštipačný, bezohľadný výsmech, predstavuje najvyšší stupeň irónie
 
Žena: To už nie je chlap- to je pavúk! Pavúk, čo sa chytil do vlastných sietí. Ja chcem žiť s chlapom. Pavúci sa mi hnusia...!
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8.5)

Literatúra teóriaZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019