Slovenská medzivojnová poézia

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča mirka2
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 143 slov
Počet zobrazení: 4 252
Tlačení: 264
Uložení: 251
Slovenská medzivojnová poézia
 
Spoločensko-historické pomery 
1918 – Slovensko súčasť Československej rep.
Vznik slov. kultúrnych ustanovizní – Univerzita Komenského v BA, SND, znovu obnovená činnosť Matice slovenskej
Druhá svetová vojna sa odrazila aj na politickom, hospodárskom i kultúrnom živote. Jej zásah do života ľudí môžeme vidieť aj v slov. literatúre.
 
POÉZIA
- diela poznačené autobiografiou, snaží sa vyrovnať ostatným umeleckým smerom
- najviac čerpá z avantgardných smerov: nadrealizmus, kubofuturizmus ( Apollinaire )
- autori nadväzujú na Hviezdoslava a Kraska a mnohí experimentujú
- cez motív domova až po hrozbu ďalšej vojny
 
Smery, ktoré vznikajú
 
Neosymbolizmus- poskytoval nové výrazové možnosti
Predstaviteľ: Emil Boleslav Lukáč
Vitalizmus- radosť zo života
Predstaviteľ: Ján Smrek
Nadrealizmus- únik od skutočnosti, autor píše to čo si myslí
Predstaviteľ: Rudolf Fábry
Socialistický realizmus- tvorí sa proletárska poézia
Predstaviteľ: DAV-isti
Poézia biča- útočná poézia
Predstaviteľ: Andrej Žánrov – kritik
Katolícka moderna- spájanie tradičných kresťanských hodnôt s novými výrazovými prostriedkami : symbolizmom, poetizmom, surrealizmom
Predstaviteľ: Rudolf Dilong
 
„samobežci“ čerpali z každého rožka troška : Valentín Beniak
  Martin Rázus
  Štefan Krčméry – r.1922 obnovil Slov.pohľady
 
Emil Boleslav Lukáč
- predstaviteľ neosymbolizmu
- ovplyvnený francúzskymi básnikmi a Ivanom Kraskom, nadväzuje na Hviezdoslavov realizmus
- poézia plná smútku, pesimizmu a tragických tónov
- jeho literatúra založená na rozpore medzi ideálom ( kresťanská etika ) a realitou, ktorú vníma zmyslami
- štylizuje sa do polohy trpiteľa ( individuálneho ), vyžíva sa v tom, keď ho niekto trápi, môže nad tým uvažovať – dolorizmus ( bolestníctvo )
bz: SPOVEĎ
- prevažujú prvky nedôverčivosti, odhaľuje zážitky z detstva a dospievania, má sklon vyjadrovať sa v protikladoch, prejavuje sa jeho sklon k dolorizmu, sebarealizuje sa cez smútok, kajanie sa
bz: DUNAJ A SEJNA
- kontrast medzi cudzinou a jeho domovom
bz: O LÁSKE NELÁSKAVEJ
-v prvých básňach zbierky ironizuje sľub vernosti, nechce sa pútať k jednej osobe, sloboda je dôležitejšia
-tvorba inšpirovaná poetizmom
 
Ján Smrek
 
- začínal symbolistickými veršami
bz: ODSÚDENÝ K VEČITEJ ŽÍZNI
- zaznieva smútok z ťažkého detstva, z čias vojny, dominujú pocity nepochopenia a samoty
- v závere sa približuje k optimistickému poňatiu sveta – vitalizmus
bz: CVÁLAJÚCE DNI
- polytematická zbierka ( očarenie životom, príroda, dedina, mesto, žena, láska, diaľky, cudzie kraje ), dominuje radosť zo života, spontánnosť, optimizmus, citová úprimnosť
- prvýkrát použil spôsob písania typický pre všetky vitalistické básne: spontánnu lyrickú improvizáciu, ktorá spôsobila nepravidelnosť formy, neusporiadanosť; princíp hry a hravosti poukazoval na znalosti z poetizmu
bz: BOŽSKÉ UZLY
- erotické a ľúbostné motívy, víťazí cit nad rozumom
bz: IBA OČI
- senzuálne vnímanie skutočnosti
b.skladba: BÁSNIK A ŽENA – pokus o básnickú poviedku
- napísaná v podobe dialógu, dominuje v nej obdivný vzťah k žene vo všetkých ročných obdobiach, autor vyjadruje galantný postoj k žene ako bytosti, ktorá v sebe skrýva mnohé tajomstvá a dokáže pôsobiť najmä na básnika tak, že sa mu život vidí ako zázrak či sen
- opisné, reflexívne pasáže
- miloval ju ale ona sa ho vzdáva lebo by stratil ako autor inšpiráciu
- 5 častí, 4 ročné obdobia + po 10-tych rokoch ( rekapitulujú svoj vzťah, všeobecne ženu )
 
Ladislav Novomestský
- patrí medzi davistov
- proletárska poézia
- najprv ovplyvnený viacerými smermi: civilizmus (od Withmena) – mini príbeh, obyčajný život človeka, nekomplikovaná metafora – čitateľná
vitalizmus – nádej na lepšiu budúcnosť, soc. téma, spoločenské problémy
- písal aj ľavicovo orientovanú poéziu
bz: NEDEĽA
- pod vplyvom poetizmu
- ako autor proletárskej poézie sa díva na svet očami slúžky, prostitútky, na ktorú nečaká láska, ale pohlavná choroba, chlapca, ktorý má tuberkulózu a nenávidí súcit; sám autor im chce pomôcť, ale vie, že jeho pieseň nie je dosť silná; jeho poézia je naplnená novým myslením a názormi na svet
- kritika zaostalosti proletariátu
bz: ROMBOID
- rozpor ideálu a skutočnosti , oživuje veci a posúva ich do nových významových súvislosti
- venovaná pamiatke Janka Kráľa (romantikom)

Valentín Beniak
- ovplyvnený symbolizmom a poetizmom
- vytváral zbierky v tomto duchu do 2.sv. vojny
- post moderna (neskorý symbolizmus)
- využíva tragický motív, vyslovené slovo či myšlienka prináša úľavu
- motív domova, soc.motívy, spoločenské, exotické(pobyt v Taliansku), erotické (spomienka na Paríž), motív reťaze – autor spája a na seba nadväzuje generačné a hist. motívy 
- senzualistické vnímanie – necháva sa opájať vôňami, farbami; snové motívy
- v neskoršom období nadväzuje na Apollinairea
bz: TIAHNIME ĎALEJ OBLAKY
- vzťah k domovu, motív reťaze, senzualistické vnímanie
bz: POŠTOVÝ HOLUB
- už avizuje príchod 2. sv. vojny , autor začína byť expresionistický
vojnová trilógia: ŹOFIA – Žena konkrétna aj abstraktná, zástupkyňou matky, ženy, milenky
POPOLEC – sebareflexia, zmysel života vo vojnovom čase, symbol smrti
IGRIC – básnik prehodnocuje svoju poéziu a jej význam v danej dobe
 
Andrej Žárnov
V poézii- prudkejší, útočnejší – poézia biča
- vášnivá, expresívna, poznačená sarkazmom,
- téma – nerovnomerné postavenie Čechov a Slovákov v ČSR
bz: MŔTVY
- patrí do obdobia katolíckej moderny
- pamiatka k smrti 7- ročného syna, ďakoval aspoň za krátky čas čo bol s ním
- paralela s prírodou – vyjadruje svoje vnútro
- jedna z najtrúchlivejších skladieb našej lyriky
- obsahuje 19 básni, ktoré sa vyznačujú tvarovou a myšlienkovou čistotou, sugestívnym gestom bezmocného smútku a mnohoznačnej zámlky
 
Martin Rázus
-v poézii patrí do prechodnej generácie
- v próze ho zaraďujeme do 3. vlny literárneho realizmu
- venuje sa téme nerovnomerného postavenia Čechov a Slovákov v ČSR – neútočí, vytvára iba obraz tejto atmosféry
bz:  Z TICHÝCH A BÚRNYCH CHVÍĽ
- reflexívne ladené básne
bz: TO JE VOJNA
- básne s vojnovou tematikou, využíval alegórie a biblické podobenstvá
bz: KAMEŃ NA MEDZI
- vyjadril sklamanie nad nespravodlivým vývinom Slovenska v ČSR
- obhajca utláčaných a biednych
- jeho výzvy na skutočné bratstvo dvoch národov na princípe rovnocennosti a vzájomnej úcty sa nestretli s pochopením
 
- v prvých bz sa prikláňal k literárnej moderne, expresionizmu
- neskôr tvoril realisticky
- jeho osobná lyrika – vzťah k matke v sonetoch, sebarexlexia, pocit zbytočnosti
bz: CESTOU
  ŚÍPY DUŚE
b.skladba: AHASUER
- večne túlavý a nespokojný žid, viera v lásku ( láska ako liek na všetko )
 
Poézia NADREALIZMU
- na Slovensku polovica 30-tych rokov
avangardný smer ovplyvnený francúzskym surrealizmom a českými smermi – hlavne poetizmom (hra so slovom)
- autori vydávajú manifestačné zbierky
- 28.2.1939 – „večierok nadrealistickej poézie, kde sa prijali pravidlá „hry“ ; odsúhlasenie tohto smeru
- reagovala proti všetkému tradičnému, chcela zaujať, šokovať čitateľa, vychádza z podvedomia autora
- „pokusná“ poézia – rad nových básnických obrazov, myšlienok, ktoré spolu nesúvisia, nezhodný prívlastok (slzy osudu) – genitívna metafora
- reakcia na fašizmus a ľudáctvo
- voľný verš, inšpirácia vo výtvarnom umení, pásmovité verše, vplyv Apollinaira
- nové filmové techniky
- asociatívna metóda, polysematická(mnohovýznamová),polytematická
- autor kladie veľký dôraz na predstavu čitateľa
- anafora
- poézia nového videnia
 
Rudolf Fábry
 
- zakladateľ
bz: UŤATÉ RUKY
- nekonvenčná, provokačná zbierka
 
- koncom 2 svet.vojny koniec nadrealizmu na Slovensku
  bz: VODNÉ HODINY HODINY PIESOČNÉ
- strieda prózu s veršami
- naplno vyjadruje pocity a sny lyrického hrdinu
bz: JA JE NIEKTO INÝ
- vrchol nadrealistickej poézie, hraničí so schyzofreniou
- tragickosť nahradil harmóniou, neobmedzenou dôverou v budúcnosť, ktorá hraničila až s utopickým rojčením
 
Básnici slov.nadrealizmu: Pavel Bunčák, Július Lenko, Ján Brezina, Štefan Žáry, Vladimír Reisel

Slovenská katolícka moderna
- súčasť slovenskej literárnej moderny
- od roku 1930, 1933 sa „hlási“ kat.moderna
1930 – Almanach lll.
1933 – zborník:  Antológia mladej slovenskej poézie – zostavil zakladateľ slov.kat.moderny Rudolf Dilong
 
KM -  nadväzuje na duchovnú poéziu z čias Veľkej Moravy a aj čerpá z VM – prvá slovanská báseň Proglas
- jej inšpirácia siaha aj do obdobia stredoveku
- ovplyvnená surrealizmom (ľud.fantázia), symbolizmom(voľný verš), náboženským mysticizmom, rodiacim sa existencializmom
- najväčšia inšpirácia – Biblia – podobenstvá, postavy
- poézia široko duchovná
- kontrast (svetlo x tma), motív mlčania, cesty, ženy, Márie, celibátu, domova, vlasti, rodiny
- časová a nadčasová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024