Voľný pohyb tovaru

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 17.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 735 slov
Počet zobrazení: 1 668
Tlačení: 100
Uložení: 103

Voľný pohyb tovaru

Colná únia, obmedzenia voľného pohybu tovaru, vzájomné uznávanie tovarov, regionálne a zemepisné označovanie výrobkov, značka CE ­ technická harmonizácia.

Voľný pohyb tovaru

Prvá zo základných slobôd medzinárodného obchodu zabezpečená prostredníctvom zrušenia ciel a množstiev obmedzení, ako aj prostredníctvom zákazu opatrení s rovnocenným účinkom. Právny základ voľného pohybu tovaru leží v článkoch 26,28­37 Zmluvy o fungovaní EÚ. Cieľom bolo vybudovanie vnútorného trhu, priestoru bez vnútorných hraníc, v ktorom by sa mohol tovar pohybovať rovnako voľne ako na vnútroštátnom trhu. Mechanizmy vhodné pre dosiahnutie tohto cieľa sa zakladajú na:
 
•  technickej harmonizácii,
 
•  predchádzaní vzniku nových prekážok obchodu,
 
•  vzájomnom uznávaní.
 

Colná únia

Forma medzinárodnej integrácie, jednotný obchodný priestor, v ktorom sa všetok tovar pohybuje voľne. Je zameraná na odstraňovanie vzájomných prekážok a ciel. Časť ekonomickej suverenity členských štátov prechádza na nadštátny orgán, vo vzťahu k tretím krajinám majú spoločnú colnú politiku a colný sadzobník na dovoz z nečlenských krajín. Colná únia EÚ pozostáva zo všetkých členských štátov EÚ . V rámci takejto únie sa nevyberá žiadne clo a členské štáty udeľujú spoločnú externú tarifu na všetok dovážaný tovar. Členské štáty colnej únie musia konať ako entita v medzinárodnom obchode.
 

Obmedzenia voľného pohybu tovaru

Medzi kvantitatívne obmedzenia dovozu a vývozu patria opatrenia, ktoré dovoz alebo vývoz určitého tovaru úplne zakazujú alebo obmedzujú na základe množstva alebo hodnoty (najmä reštriktívne kvóty a kontingenty). Prekážky obchodu môžu mať aj podobu dovozných či vývozných povolení alebo požiadavky dodržiavať národné špecifikácie, pokiaľ ide o váhu, tvar, rozmery alebo iné vlastnosti výrobkov. Prekážkou obchodu môže byť aj účasť členského štátu na kampani propagujúcej kúpu tuzemských výrobkov na úkor dovezených výrobkov.
 
Krajiny EÚ môžu obmedziť voľný pohyb tovaru iba vo výnimočných prípadoch odôvodnených otázkami verejného záujmu. Takými prípadmi môžu byť napr. ochrana verejného zdravia a bezpečnosti, životného prostredia alebo spotrebiteľov. Obmedzenia musia byť primerané. Obmedzenie voľného pohybu tovaru môže mať aj formu preventívneho opatrenia v prípade, že určitý tovar môže ohroziť ľudí, zvieratá, rastliny alebo životné prostredie. Takéto obmedzenie musí byť podložené vedeckými údajmi.
 

Vzájomné uznávanie tovarov

Podľa nariadenia 764/2008 ​vsúlade s touto zásadou členský štát nemôže zakázať na svojom území predaj výrobkov, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte. Vzájomné uznávanie sa vzťahuje na výrobky v neharmonizovanej oblasti, čiže požiadavky na tieto výrobky stanovuje národná legislatíva každého členského štátu. Jeho hlavnou výhodou je, že odbúrava potrebu harmonizácie všetkých národných technických pravidiel, ktoré sa zväčša týkajú váhy, veľkosti, zloženia, označovania a balenia výrobkov.

Regionálne a zemepisné označovanie výrobkov

Základnými piliermi európskeho systému ochrany a podpory tradičných výrobkov sú označenia, ktoré poskytujú samotnému výrobku a tým aj spotrebiteľovi rovnakú ochranu, rozdiel je len v tom, čo pod túto ochranu spadá.
 
Jedná sa o tieto označenia:
1.  Chránené označenie pôvodu (CHOP) je názov používaný pre opis výrobku, ktorý bol vyrobený, spracovaný a pochádza z presne vymedzeného zemepisného územia známym a uznávaným postupom.
 
2.  U chráneného zemepisného označenia (CHZO) musí byť nadväznosť na vymedzené zemepisné územie zrejmá najmenej v jednom kroku výroby, spracovania alebo prípravy. Výrobok je navyše známy svojou povesťou.
 
3. Označenie zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) sa nevzťahuje na pôvod, ale vyzdvihuje tradičný charakter výrobku, či už sa jedná o zloženie alebo spôsob výroby. Výrobky, ktoré sú registrované pod jedným z týchto označení možno poznať podľa farebného loga, ktoré majú na obale. Logo je symbolom zvláštnej kvality a výnimočnosti výrobku. Vďaka systému kontroly
 
je zárukou kvality pre spotrebiteľov v celej EÚ Značka CE – technická harmonizácia
 
Technická harmonizácia požiadaviek na európskej úrovni zabezpečuje skutočne voľný pohyb priemyselných výrobkov a vysokú úroveň bezpečnosti pre spotrebiteľov. Nástrojmi harmonizácie sú právne predpisy EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie)
 
Písmenami CE (Communauté Européenne resp. Conformité Européenne) sa označujú produkty, ktoré zodpovedajú požiadavkám nového typu technickej harmonizácie Európskej únie. CE označenie je potvrdením toho, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú, a že zhoda bola preukázaná pomocou príslušného postupu posudzovania zhody. Základné požiadavky sú požiadavky, týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, ochrany verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia a v určitých prípadoch aj interoperability.Hlavnými cieľmi CE označenia bolo harmonizovať všetky rozdielne vnútroštátne predpisy o spotrebných a priemyselných výrobkoch európskych členských štátov za účelom podpory jednotného trhu, a tým aj zníženia nákladov pre výrobcov a zvýšenia bezpečnosti výrobkov. V neposlednom rade malo CE označenie uľahčiť činnosť aj štátnym orgánom pri kontrole výrobkov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#manazment #colná politika a životné prostredie #tovar #Voľný pohyb tovaru


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018