Voľný pohyb osôb

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 18.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 832 slov
Počet zobrazení: 1 296
Tlačení: 70
Uložení: 67

Voľný pohyb osôb

Voľný pohyb fyzický a právnických osôb, obmedzenia voľného pohybu osôb, sociálna politika EU, vzájomné uznávanie dokladov o vzdelaní.

 
Voľný pohyb fyzický a právnických osôb, obmedzenia voľného pohybu osôb, sociálna politika EU, vzájomné uznávanie dokladov o vzdelaní

Voľný pohyb FO a PO

Občania EÚ majú právo na slobodný pohyb v rámci EÚ z dôvodu práce, podnikania, štúdia alebo turistiky. Voľný pohyb osôb je garantovaný nielen v rámci EÚ, ale aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku, ktoré má s EÚ bilaterálnu dohodu.Jezakotvený v členku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ďalej rozvinutý v sekundárnej legislatíve a judikatúre Súdneho dvora. Občania EÚ majú právo:
 
•​hľadať si zamestnanie v inom členskom štáte EÚ; •​pracovať v danom štáte bez pracovného povolenia; •​pobývať v ňom na tento účel;

•​ostať v ňom aj po ukončení zamestnania;
 
•​na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci danej krajiny, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, pracovné podmienky a všetky ďalšie sociálne a daňové výhody
 
Voľný pohyb osôb je tiež zameraný na voľný pohyb právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, teda voľný pohyb firiem (obchodných spoločností a družstiev) pochádzajúcich z EÚ. Nazýva sa tiež sloboda podnikania alebo usadzovania. Sloboda podnikania zahŕňa aj právo začať a vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, založiť a viesť podniky, najmä spoločnosti, za podmienok stanovených pre vlastných štátnych príslušníkov právom štátu, v ktorom dochádza k usadeniu sa.
 

Obmedzenia voľného pohybu osôb

Obmedzenia práva na vstup a práva na pobyt odôvodnené na základe verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. Občania Únie alebo ich rodinní príslušníci môžu byť z hostiteľského členského štátu vyhostení z dôvodov súvisiacich s verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo verejným zdravím. V žiadnom prípade sa rozhodnutie o vyhostení nemôže zakladať na ekonomických dôvodoch. Opatrenia ovplyvňujúce voľný pohyb a pobyt musia byť v súlade so zásadou proporcionality a vychádzať výlučne z osobného správania daného jednotlivca. Ak občan Únie žil v hostiteľskom štáte desať rokov alebo je neplnoletý, môže sa na neho príkaz na vyhostenie uplatniť len za výnimočných okolností pre závažné dôvody súvisiace s verejnou bezpečnosťou. Za žiadnych okolností nemožno vydať celoživotný príkaz na vyhostenie a osoby, v prípade ktorých bol vydaný príkaz na vyhostenie, môžu po troch rokoch požiadať, aby bola ich situácia znovu preskúmaná
 

Sociálna politika EÚ

Základným rámcom sociálnej politiky Európskej únie je stieranie rozdielov medzi občanmi a krajinami navonok, a to na základe aplikácie princípov spravodlivosti, solidarity, subsidiarity a participácie.
 
Hlavným a záväzným dokumentom pre všetky členské štáty Európskej únie je Európska sociálna charta. Európska sociálna charta zaručuje, bez diskriminácie, využívanie nasledujúcich základných práv:
­​ právo​ na prácu
­​ právo​ na spravodlivé pracovné podmienky
­​ právo​ na bezpečné a zdravé pracovné podmienky ­​ právo​ na spravodlivú odmenu právo​ organizovať sa právo​ na kolektívne vyjednávanie ­​ právo​ detí a mladistvých na ochranu ­​ právo​ zamestnaných žien na ochranu právo​ na poradenstvo pre voľbu povolania ­​ právo​ na odborné vzdelanie právo​ na ochranu zdravia právo​ na sociálne zabezpečenie ­​ právo​ na sociálnu a lekársku pomoc ­​ právo​ na sociálne služby právo​ telesne alebo duševne postihnutých osôb na odbornú prípravu a na profesionálnu a sociálnu readaptáciu právo​ rodiny na sociálnu, právnu a ekonomickú ochranu ­​ právo​ matky a dieťaťa na sociálnu a ekonomickú ochranu
 
­​ právo​ vykonávať zárobkovú činnosť na území ostatných zmluvných strán ­​ právo​ migrujúcich pracovníkov a ich rodín na ochranu a pomoc
 

Vzájomné uznávanie dokladov o vzdelaní

Voľnému pohybu významne pomáha vzájomné uznávanie určitých druhov kvalifikácií (vzdelania
 
a/alebo praxe).​Ouznaní dokladov o vzdelaní, vydaných zahraničnou univerzitou, môžu rozhodovať vysoké školy, ktoré uskutočňujú na Slovensku programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, alebo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, konkrétne Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

ZŠ, SŠ V SR je uznanie dokladu o vzdelaní absolventa základnej alebo strednej školy v zahraničí v kompetencii krajského školského úradu, ktorý mu vydá po splnení predpísaných podmienok rozhodnutie o uznaní (nostrifikácii). Ak ide o doklad o vzdelaní po ukončení strednej školy, ktorý umožňuje prístup na vysokoškolské štúdium získaný v krajinách, s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní. V tomto prípade krajský školský úrad vydáva absolventovi potvrdenie o rovnocennosti.
 
Doklad o vzdelaní získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania I. alebo II. stupňa uznáva vysoká škola v SR, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.​Ak na Slovensku neexistuje škola so študijným programom v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, rozhodnutie o rovnocennosti​vydáva Ministerstvo školstva SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. Doklad o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa nadobudnutý v členskom štáte na vysokej škole uznanej členským štátom pre účely regulovaných povolaní uzná ministerstvo školstva automaticky.
 
V prípade slovenských dokladov o vzdelaní overuje pravosť verejných listín vydaných v pôsobnosti rezortu ministerstva školstva SR vydaním Apostille/Superlegalizácie.
 
Profesijné uznávanie dokladov o vzdelaní v EÚ rozlišuje uznávanie na výkon regulovaných a neregulovaných povolaní v Slovenskej republike. Regulovaným povolaním je podľa zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní povolanie, ktorého výkon je podmienený kvalifikáciou upravenou právnymi predpismi. Pod kvalifikáciou sa rozumie vzdelanie a prax, prípadne aj ďalšie osobitné podmienky. 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#voľný pohyb osôb


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017