Medzinárodné prostredie a jeho vplyv na medzinárodný marketing

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 18.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 126 slov
Počet zobrazení: 3 144
Tlačení: 161
Uložení: 141

Medzinárodné prostredie a jeho vplyv na medzinárodný marketing

Význam medzinárodného prostredia. Porovnanie domáceho a zahraničného trhu. Politické a právne prostredie. Ekonomické prostredie. Medzinárodné kultúrne a spoločenské prostredie.

Význam medzinárodného prostredia

Vstup na zahraničný trh prináša firmu do prostredia, ktoré je väčšinou úplne odlišné od toho domáceho. Pokiaľ podnik nechce riskovať a realizovať svoj vstup na základe metódy pokusov a omylov, je dobré uskutočniť výskum medzinárodného marketingového prostredia. Taký výskum umožňuje zníženie podnikateľských rizík súvisiacich so vstupom na cudzí trh, ale tiež čo najlepšie využitie situácie na trhu.
 
V medzinárodnom marketingu existuje päť základných rozhodnutí : rozhodnutie o expanzii do zahraničia
 
rozhodnutie o tom, na ktoré trhy vstúpiť rozhodnutie o forme vstupu na zahraničný trh rozhodnutie o marketingovom programe rozhodnutie o organizácii marketingu
 
Týmto rozhodnutiam musí predchádzať skúmanie medzinárodného marketingového prostredia. Základným nástrojom skúmania medzinárodného makroprostredia je PEST analýza. Zahŕňa analýzu štyroch prostredí: politického a právneho, ekonomického, sociálno­kultúrneho a technologického.
 

Politické a právne prostredie

Nestabilná politická klíma s neistou právnou situáciou môže nevhodne vplývať na podnikateľskú aktivitu aj napriek dobrým podmienkam v ostatných uvedených sférach. Naopak priaznivé podmienky, ktoré vytvára politické a právne prostredie pre zahraničný kapitál, sú často hnacím motorom vzostupu rozvojových krajín. Najlepšie sa funguje v jednoznačnom a transparentnom prostredí, s rovnakými pravidlami pre každého, kde sa neznevýhodňuje konkurencia. Spočiatku všetci vítajú konkurenciu ale má to svoje medze, pokým neohrozuje ich výrobky.
 
Faktory ovplyvňujúce politické prostredie:
•​politická​ stabilita a politický systém krajiny, štátne zriadenie (demokracia,...)
•​politické​ smerovanie, právna istota štátu a bezpečnosť
•​ochrana​ domácich výrobkov
•​členstvo​ v medzinárodných zoskupeniach a organizáciách
•​korupčné​ prostredie
•​postavenie​ záujmových skupín a odborov
•​právna​ úprava podnikania
•​pracovné​ právo
•​orgány​ štátnej správy, nátlakové skupiny
 
•​Legislatíva​​–predchádzanie nekalej konkurencii, ochrana spotrebiteľov pred nekalými podnikateľskými praktikami, aby firmy preberali zodpovednosť za dôsledky svojich výrobkov, protimonopolné zákony, vymáhateľnosť práva ...
 

Politické riziko

Politická nestabilita v krajine určenia vyvážaného tovaru môže spôsobiť ujmu celej exportnej operácii, resp. zapríčiniť jej zlyhanie. Politické konflikty môžu spôsobiť neodoslanie platby nákupcom, blokády tovaru, jeho skonfiškovanie, resp. znárodnenie a iné. Pri vývoze do politicky nestabilného regiónu je potrebné zvážiť:
 
● obchodné embargá medzi krajinou a medzinárodným spoločenstvom
 
● občianske nepokoje ​— ​ohrozujú bezpečnosť obchodných zástupcov a partnerov
● súlad právnych noriem krajiny s medzinárodnými štandardmi ​— ​ľudské práva, súkromné vlastníctvo, obchodné sankcie
 
● podporu vývozných aktivít zabezpečuje tiež Eximbanka, ktorá ponúka širokú škálu bankových a poistných produktov
 
Politická​ nestabilita v krajine, štátny prevrat, nedostatočná legitimita centrálnej vlády Strata​ tovaru (skonfiškovanie), nezaplatenie, embargo, ohrozenie osobnej bezpečnosti Spôsoby zmiernenia rizika:
 
Dôsledná​ analýza podmienok v krajine Bezpečná​ forma platby
 
Spoľahliví​ prepravcovia a bezpečné priestory
 

Právne riziko:

Rýchla​ zmena legislatívneho prostredia
 
Odlišná​ obchodná prax a postup dovoznej operácie Koho​ právo sa použije pri právnych sporoch jedným​ zo spôsobov riešenia právnych sporov môže byť doložka v zmluve alebo samotná zmluva o rozhodcovskom konaní.
 
Spôsoby zmiernenia rizika: Explicitne​ vytýčiť zmluvné záväzky
 
Určiť​ použité právo a spôsob pri riešení sporov Oboznámiť​ sa s daňovými podmienkami
 
Riziko korupcie: ​Vprípade chýbajúcej legislatívy v krajine uistiť sa, že náš obchodný partner rovnako nemá záujem o tieto nelegálne praktiky
 
Riziko obmedzenia dovozu výrobkov:​Embargo, Kvóty, Karanténa na výrobky
 
Kurzové riziko: ​Pri platbe v cudzej mene a pohyblivosti kurzov Dôsledky:
 
Menší​ zisk, kurzové straty, nevymeniteľná mena Spôsoby zmiernenia rizika:
 
platba​ v eurách spolupráca​ s finančnými spoločnosťami a bankami.
 
Riziko neplatenia: ​Nedodržanie platby za vyexpedovaný tovar
Spôsoby zmiernenia rizika:
 
Platba​ vopred, dokumentárne formy platby, banková záruka

Ekonomické prostredie

Faktory ekonomického prostredia ovplyvňujú predovšetkým rentabilitu podnikania. Hlavné ukazovatele ekonomickej úrovne krajiny pomáhajú predvídať budúci vývoj a perspektívu. Najčastejšie analyzované ukazovatele ekonomického prostredia sú makroekonomické údaje.
 
Zahraničnoobchodná politika – súbor aktivít štátu, ktorými pôsobí na zahraničný obchod svojej krajiny pomocou nástrojov uplatňovaných vo vzťahu k vlastným podnikateľským subjektom a tretím krajinám. Môže byť
 
Protekcionistická​­ chráni domáci trh pred konkurenciou
 
Liberalistická​ – nástroje na nej sú zmluvné (medzinárodné) a autonómne (pre konkrétny štát); tarifné (clá) a netarifné (kvóta, minimálna cena, antidumpingové clo, certifikáty, povolenia...)
 
Kurzová politika – pevné a pohyblivé kurzy. Kurzové riziko.
 
Politika vlády voči zahraničným investorom – investičné stimuly, ktoré vplývajú na rozhodnutie firiem o výbere prostredia pre medzinárodné aktivity
 
Makroekonomické ukazovatele – HDP, inflácia, nezamestnanosť, tempo rastu HDP, výmenné kurzy, vývoj investícií, vývoj platobnej bilancie
 
Faktory, ktoré ovplyvňujú kúpnu silu kupujúcich a štruktúru ich výdavkov:
 
tempo​ rastu HDP, jeho vývoj na obyvateľa
 
miera​ inflácie (ak vyššia tak obyv. míňa peniaze na nákup výrobkov investičného a spotrebného charakteru)
 
miera​ nezamestnanosti (ak vysoká nezam. tak sa orientovať na nízke ceny) cenová​ hladina výšky​ úspor obyvateľov výšky​ úverov
 
úroková​ miera (ak je vyššia tak obyv. má úspory) úroveň​ a štruktúra investícií
platobná​ bilancia a pod.
​Podniky sa musia zaujímať aj o tarifné nástroje (clá), netarifné nástroje (dovozné prirážky, kvóty, minimálne ceny), proexportné nástroje a kurzovú politiku

Hospodárstvo krajiny odzrkadľuje odvetvová štruktúra a výška dôchodku na obyvateľa. Rozlišujeme štyri typy odvetvovej štruktúry :
a)  rozvojové ekonomiky – prevaha jednoduchej poľnohospodárskej výroby
b) ekonomiky exportujúce suroviny – bohaté na prírodné zdroje a ich exportom si zabezpečujú rozvoj
 
c) industrializujúce sa ekonomiky – niţší podiel priemyselnej výroby, potreba dovozu
 
d) industriálne ekonomiky –sú hlavní exportéri vysokosofistikovaných výrobkov, sluţieb, investícií

Kultúrne a spoločenské prostredie

Faktor, ktorý odlišuje tuzemský marketing od zahraničného. Zásadný vplyv na úspech či neúspech stratégie.
 
Kultúra je identita ľudí, prenáša sa z generácie na generáciu a zdieľaná prostredníctvom noriem, hodnôt a postojov. Faktory kultúrnej odlišnosti sú jazyk, neverbálna komunikácia, vonkajšie prejavy, zvyky, tradície, obyčaje, symbolika. Kultúrne faktory sú hmotné (architektúra, artefakty,...) a nehmotné (soc. normy, poznatky, idey, tradície, zvyky, názory,...).
 
Z hľadiska med. marketingu má kultúra vplyv na:
 
mieru​ otvorenosti spoločnosti (otvorené kultúry – USA, Západná Európa – jasne vyjadrené názory, individualizmus a racionalita, etnická rôznorodosť, vysoká miera tolerancie voči cudzincom, sloboda jednotlivca; uzavreté kultúry – Ázia, Afrika – rigidný hodnotový systém, silná hierarchia, jednotlivec sa prispôsobuje, kolektivizmus)
 
Hofstedeho​ dimenzie: sklon individualizmu či kolektivizmu, maskulinita / feminita, dlhodobá / krátkodobá orientácia, ...
 
hierarchia​ potrieb (Maslow) systém​ hodnôt
 
inštitúcie​ – kultúrne hodnoty sa prenášajú inštitúciami, ktoré ovplyvňujú spoločenské konvencie a správanie (moslimská kultúra ­ ramadan – zákaz alkoholu, zákaz spotreby určitého druhu mäsa)
 
+projekt GLOBE v organizačnom správaní, čo sme mali
 
Riziko preferencií vlastných tovarov pred cudzími.
 
Demografické prostredie
Analýza obyvateľstva­ počet, pohlavie, vek, vzdelanie, pôrodnosť, úmrtnosť, hustota osídlenia, rasy, etniká, náboženstvá, zamestnanie,...
Zmeny v príjmoch a výdavkoch obyvateľov​(priemerné výdavky na obyvateľa, zmenu vo výdavkoch) (najviac míňajú na potraviny, bývanie a dopravu­ ak vyššie príjmy, tak menej na potraviny, na bývanie rovnako a ostatné výdavky a úspory vzrastajú)
 
Technologické prostredie
Možnosti využitia vedecko­výskumného potenciálu. Zavádzanie nových technológií - nové výrobky, nové trhy a príležitosti. Internet.
 
Environmentálne prostredie
S​urovinové zdroje (obnoviteľné, neobnoviteľné), energetické zdroje (ropa, solárna, veterná energia,...), znečistenie ŽP (obmedzenia), počasie,...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Medzinárodné prostredie a jeho vplyv na medzinárodný marketing

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016