Medzinárodná cenová politika

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 18.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 401 slov
Počet zobrazení: 2 591
Tlačení: 190
Uložení: 173

Medzinárodná cenová politika

Vplyv vybraných faktorov na cenu. Medzinárodné cenové stratégie. Medzinárodný platobný systém.

CENA

∙ ​suma hodnôt, ktorú spotrebitelia vymieňajú za prospech z vlastníctva či používania produktu, služby
∙ ​racionálne ekonomické faktory a subjektívne faktory,
 
∙  ​najpružnejší prvok marketingového mixu
∙  ​najviditeľnejší a aj najnapodobiteľnejší prvok marketingového mixu
∙  ​súčasť komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim pri vyjednávaní
∙  ​ohodnotenie produktov vo forme spoločenského vyjadrenia
∙  ​finančné vyjadrenie nákladov
∙  ​cena ako ukazovateľ kvality pre zákazníka,
∙  ​cena ako nástroj tvorby trhovej pozície.
∙  ​nástroj plnenia organizačných cieľov
Cena z pohľadu:
 
●  producenta ­jediným​prvkom marketingového mixu, ktorý je schopný generovať organizácii príjmy​.Mala by pokrývať všetky náklady vzniknuté v súvislosti s výrobou, distribúciou, predajom a marketingovou komunikáciou
 
zákazníka ​­len jeden prvok v rámci nákladov, ktoré zákazníkovi vznikajú ( obstaranie, udržiavanie, používanie, likvidácia)
 
Úžitky VS Náklady ­ ​komparácia očakávaných a vnímaných benefitov produktu a jeho nákladov
 
● Očakávaná cena­ skutočná cena= pridaná honota
 
Zvýšenie významu ceny:
­ ​cena nie je uvedená
 
­ ​trh zrozumiteľne nestanovuje „fair“ cenu
­ ​predávajúci nestanovuje (nemusí stanovovať) ako prvý
­ ​cena je súčasťou celej série minulých, budúcich a prítomných transakcií
 
­  ​ceny príslušných transakcií nemusia nevyhnutne pokryť ani len hraničné náklady
 
­ ​ceny môžu byť skreslené infláciou, vládnymi reguláciami
 
­ ​konečná cena je kombináciou priamej a nepriamej ceny
 
Vyjednávanie o cene
 
Hlavný problém: kto ustúpi ako prvý
 
Faktory: počiatočná sila každej zo zúčastnených strán, súrnosť uzavretia dohody pre predávajúceho/kupujúceho, význam hranice vyjednávanie už od začiatku (priestor pre diskusiu, dosiahnutie čo najnižšej ceny alebo čo najvyššej zľavy), pozor na prehnane nadsadenú cenu.

 
CENOVÉ DETERMINANTY(Štarchoň­ materialy):
A)Interné
 
∙ Náklady­ určujú dolnú hranicu ceny, ktorú môže firma žiadať za svoj produkt. (​fixné /variabilné /celkové náklady)
 
∙  Dodacie podmienky (International Commercial Terms­ INCOTERMS)
 
∙  Platobné podmienky
 
B) Externé vplyvy prostredia
 
∙  Inflácia
 
∙  Devalvácia a revalvácia (menové kurzy, kurzové rozdiely)
 
∙  Štátna kontrola a subvencie
 
∙  Dumping­ ,,predátorské“ oceňovanie
 
∙  Konkurencia ( väčšia, viac trhov, ceny konkurencie)
 
∙  Dopyt­ horná hranica ceny
 
 
(Všeobecné faktory ceny)
 
A. Interné
 
∙  ​Marketingové ciele –
 
• ​maximaliz. bežného zisku – uprednosťuje sa akt.finan.efekt pred dlhodobou prosperitou; m
• ​maximal. trhového podielu
 
• ​vodcovstvo v oblasti kvality produktov – najvyššia kvalita/vysoké ceny (vyššie náklady na kvalitnú výrobu, výskum a vývoj)
• ​iné ciele
 
∙ ​Stratégia mark.mixu –Ak sa pozícia produktu zakladá na necenových faktoroch – rozhodnutia o kvalite, promotion a distribúcii výrazne ovplyvnia cenu.
∙ ​Náklady – určujú dolnú hranicu ceny, ktorú môže firma žiadať za svoj produkt.(fixné /variabilné /celkové náklady)
∙ ​Firemná – manažment rozhoduje, kto by mal v rámci firmy určovať ceny. Stratégia firmy
 
B. Externé
 
∙  ​Trh a dopyt – horná hranica cien
 
∙  ​Cenotvorba na rôznych typoch trhu
∙ ​Spotrebiteľské vnímanie ceny a hodnoty ­ analýza zákazn. potrieb, analýza vzťahov medzi cenou a dopytom , cenová elasticita dopytu
 
∙ ​Ceny a ponuka konkurencie – firma potrebuje poznať cenu a kvalitu každej ponuky konkurenta.
 
∙ ​Ostatné faktory vonk. prostredia – ekonomické faktory ako inflácia, boom alebo recesia ovplyvňujú stratégie tvorby cien, lebo pôsobia na náklady produkcie ako aj na spotreb. vnímanie ceny a hodnoty výrobku, zákony
 

INCOTERMS

Sú to dodacie podmienky v medzinárodnom obchode. Spolu je ich 11, reprezentované 3 písmenovou skratkou.
 
Určujú najmä:
∙  spôsob, miesto a okamih ​predania tovaru kupujúcemu​,
∙ spôsob, miesto a okamih ​prechodu nákladov​,ale aj ​rizík​z predávajúceho na kupujúceho,
∙ ​ďalšie povinnosti​strán pri zaistení dopravy, nakládky a vykládky tovaru, sprievodných dokladov, kontroly, poistenia, colného konania a podobne
 
∙ incoterms neurčujú otázku prechodu vlastníckych práv k tovaru – tie musia byť riešené v kúpnej zmluve.
 
Dodacia podmienka podstatným spôsobom ovplyvňuje výšku ceny, pretože určuje, akú časť nákladov spojených s dodávkou tovaru hradí predávajúci a akú časť kupujúci. V obchodnej praxi sa ako relevantné pravidlá používajú doložky INCOTERMS (International Commercial Terms), ktoré vydáva Medzinárodná obchodná komora v Paríži. Použitím týchto pravidiel je možné sa vyhnúť neistote rôzneho výkladu zmluvných podmienok oboch partnerov. Incoterms však nemajú povahu právnej normy a záväznými sa stávajú len vtedy, ak sa na ne text kúpnej zmluvy výslovne odvoláva. Incoterms určujú vzťah len medzi predávajúcim a kupujúcim. Vzťahy k ostatným subjektom, napríklad k bankám, dopravcom alebo špeditérom je potrebné riešiť inými formami zmlúv (k dopravcovi zmluvou o preprave, ku špeditérovi zasielateľskou zmluvou, vzťah k bankám napríklad zmluvou o otvorení dokumentárneho akreditívu a podobne).
 
Napr.:
 
EXW​­EX WORKS / ZO ZÁVODU ­ Predávajúci splní svoju povinnosť, keď odovzdá tovar kupujúcemu vo svojich skladovacích priestoroch. Riziko prechádza na kupujúceho po prevzatí tovaru. Predstavuje minimálne povinnosti pre predávajúceho a maximálne pre kupujúceho.
 
DDP – DELIVERED DUTY PAID / S DODANÍM CLO PLATENÉ­ Maximálna povinnosť a zodpovednosť predávajúceho a minimálna kupujúceho. Predajca je povinný dodať tovar až na miesto dodania a uhradiť všetky náklady s tým spojené. Povinnosťou predávajúceho je získať dovozné povolenie pre tovar, uhradiť clo, dovozné dane a iné dovozné dávky. Kupujúci si prevezme tovar spolu so zodpovednosťou zaň až v krajine, kde sa nachádza cieľový závod.
 
 
MEDZINÁRODNÉ CENOVÉ STRATÉGIE
 
Taktiky:
∙  ​Orientácia na zisk​(kalkulácia nákladov na výrobok + marža, Bod zlomu)
∙  ​Orientácia na predaj​(zisťuje ako je výrobok zákazníkom vnímaný a ako si stojí v porovnaní s konkurenciou. Cena sa stanovuje tak aby sa rovnala priznanej hodnote.)
∙  ​Vzťah s ostatnými aktérmi trhu​(cieľ: stanovenie cenovej rovnosti s konkurenciou, šírenie imidžu firmy, jej značky, produktov, zvýšenie stability trhu, vývin nových trhov, udržiavanie vernosti a lojality zo strany zákazníkov, eliminácia konkurencie, etc.)
 

Stratégie:
 
a)  ​Penetračná​–firma volí pre nové produkty nízke ceny s cieľom získať čo najväčší podiel na trhu a vysoký obrat, ktorý povedie k potrebe zvýšiť objem výroby a následne zabezpečí úspory z rozsahu (RegioJet v SR)
 
b)  ​Skimming​–vysoká uvádzacia cena, po čase zníženie ceny. Táto stratégia je typická pre nové produkty, pre ktoré zatiaľ neexistuje konkurencia. (Aeromobil si moze take ceny nastavit)
 
c)  ​Prémiové ceny​–firma stanovuje vysoké ceny pre nové produkty, ktoré chce udržať počas celej doby ich životného cyklu. Sú to luxusné výrobky, nakupované solventnými zákazníkmi. (Nespresso, Apple)
 
d)  ​Cost plus pricing​–vychádza z nákladov výroby a distribúcie a pri stanovení ceny zohľadňujú celkové fixné a variabilné náklady. Exportné ceny sú zaťažené vysokými dopravnými a inými exportnými nákladmi, s rizikom, že nebudú na zahr. trhoch konkurencieschopné alebo nebudú akceptovateľné zo strany klientov.
 
e)  ​Metóda variabilných nákladov​­za základ pri stanovení ceny berie len variabilné náklady a distribúcie. Návratnosť fixných nákladov na technológie, výskum a pod. Sa zabezpečuje predajom produkcie na domácom trhu a nezaťažuje sa nimi export.
 
f)  ​Market pricing​­podľa rôznych trhov
 
g)  ​Multiple­product­pricing​–produkty pre špecifické trhy a podľa toho sa bude odvíjať aj celková cena
h)  ​Životný cyklus – ​určenie podľa fázy životného cyklu produktu
 
Marketingové stratégie sa musia vždy prispôsobovať skutočným a nie ideálnym podmienkam trhu, resp. konkurencie.
 
DUMPING​­,,predátorské“ oceňovanie, cena, ktorá nepokrýva ani náklady Exportovanie produktov za cenu nižšiu ako na domácom trhu alebo pod nákladmi na produkciu. Je forma nekalej súťaže.
 
CENOVÁ ESKALÁCIA
 
Postupné zvyšovanie ceny exportovaného výrobku, spôsobené nasledovnými faktormi:
∙  ​Náklady na exportnú úpravu
∙  ​Prepravné náklady
∙  ​Obchodné bariéry (clo, iné poplatky), DPH a spotrebná daň
∙  ​Sprostredkovatelia (exportér, importér, veľkoobchod, maloobchod)
∙  ​Marketingové náklady
 
Nabaľovanie jednotlivých nákladov na nákupnú cenu (predajnú cenu výrobcu) aţ po maloobchodnú cenu v zahraničí (vysoké náklady súvisiace so vstupom na zahr.trh – doprava, poistenie, obaly, preklady, certifikácie, clá a pod).
 
­ riešenia cen. eskalácie:
 
1. ostať doma a nevstupovať na zahr. trh
 
2. vyhodíme sprostredkovateľov (alebo aspoň niekoho z distrib.kanálu, kto si pýta odmeny, teda vyššie marţe)
3. presunutie produkcie – kontraktačná produkcia (niekto vyrobí pre mňa), predávam licencie, franchising
4. úprava produktu – zjednodušiť, aby bol lacnejší (multiple product pricing)
 
5. poţiadam o subvencie – stimuly, dotácie, daňové prázdniny...
 
Prístupy k tvorbe cien
∙  ​Marketingový prístup
o  ​stanovenie cieľov cenovej politiky,
 
o  ​odhad dopytu,
o  ​určenie nákladov,
o  ​vyhodnotenie faktorov prostredia,
o  ​voľba stratégie cenovej politiky,
o  ​vytvorenie taktiky.
∙  ​Agresívny prístup cenotvorcov​vsúčasnosti:
o  ​znižovanie náklady (laciné a škodlivé materiály)
o  ​zvyšovanie obchodných marží
o  ​neprehľadnosť a zahmlievanie
 
MEDZINÁRODNÝ PLATOBNÝ SYSTÉM
 
Platby(staršie vypracované otázky):
­  ​hladké (z účtu na účet)
­  dokumentárne inkaso (po odovzdaní dokladov)
 
­  dokumentárny akreditív (banka ručí za zaplatenie)
 
­  úverovanie (krátko, stredno a dlhodobé)
 
SEPA, TARGET…..
 
kurzy, Euro,...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013