Nový pohľad na spoločensko-ekonomickú podstatu marketingu v meniacom sa konkurenčnom prostredí

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 22.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 878 slov
Počet zobrazení: 1 541
Tlačení: 96
Uložení: 98

1. Nový pohľad na spoločensko-ekonomickú podstatu marketingu v meniacom sa konkurenčnom prostredí.

Pohľad na spoločensko-ekonomickú podstatu marketingu ako vednej disciplíny. Základné evolučné determinanty rozvoja marketingu. Charakteristické črty súčasného trhového prostredia. Trendy v rozvoji marketingového manažmentu firiem v novom trhovom prostredí.

Podstatu mark. tvorí orientácia na zákazníka a jeho potreby. Zák. má v mark. koncepcii dominantné postavenie. (rozhoduje či bude akceptovať ponúkané produkty). Identifikovanie hodnotového vzťahu je najdôležitejším prvkom celej mrk. koncepcie. Znamená to: identifikovať vhodný produkt pre zák. (treba poznať jeho potreby a želania), vytvoriť žiadaný produkt (vývoj a produkcia výrobkov a služieb), komunikovať produkt (informovať o produkte a jeho vlastnostiach), sprostredkovať produkt (distribúcia).
 
Cieľom mrk. je poznať a rozumieť zák tak dobre, že mu ponúkané produkty budú vyhovovať, tak, že ich bude akceptovať. Najfrekventovanejšie definovania mrk.: ako určitej činnosti, súboru činností, metódy riadenia, procesu riadenia, filozofie podnikania, životnej orientácie podnikania.
 
Ucelený súbor mrk. činností je tvorený, týmito činnosťami:
 
-  výskum trhu (cenový, odbytový výskum, skúmanie reakcie kupujúcich)
-  vývoj produktu (vývoj cien, kapacity trhu),
-  aktivizácia predaja (podpora predaja, reklama, public relations),
-  vlastný predaj (predajné automaty, samoobsluha, pultový predaj).
 
Základné evolučné determinanty rozvoja mrk: Mrk. ako ucelená disciplína sa začal rozvíjať v USA a potom aj v ostatných priemyselne rozvinutých krajinách na prelome 19. a 20. storočia.
 
Jeho vznik bol spojený s nutnosťou riešiť problémy, ktoré boli spojené s odbytom a predajom vyrobeného tovaru. K nám sa dostal okolo roku 1964, najprv sa uplatňoval v olasti zahraničného obchodu, výroby, vnútorného obchodu, potom v oblasti služieb a dnes aj v neziskových organizáciach a mimo hospodárskej oblasti (mrk. osôb, politických strán). Teda mrk. sa začal uplatňovať najmä v povojnovom období, kde sa začali chŕliť množstvá výrobkov a spotrebiteľ nebol na to pripravený. Bolo treba nájsť spôsob, ako dosiahnuť, aby spotrebiteľ požadoval (kupoval) viac tovarov a častejšie. Musel sa zmeniť dopyt individualizovaný na masový.
 
Prvá mrk. činnosť bola reklama ako prostriedok propagácie a informovania o vlastnstiach výrobkov a služieb.
 
Mrk. prístupy môžu existovať iba za predpokladu, že: existuje možnosť predávať, ponúkať a kupovať bez obmedzenia (slobodný trh, trhová ekonomika a fungujúci trhový mechanizmus), na trhu je dostatok produktov (ponuka mierne prevyšuje dopyt).
 
Charakteristické črty súčasného trhového prostredia: - narastajúca konkurencia, diverzifikácia, nákladné technické inovácie, stráca sa vplyv monopolov, nové spoločnosti, trhy a produkty. S procesom globalizácie pôsobí aj proces fragmentácie (diferenciácie) = rozklad na menšie hospodárske celky (Európska únia).
 
Globalizácia v Európe je ovplyvnená: ekonomickým rastom (znalostná ekonomika), konkurencie schopnosťou, zamestnanosťou (zvýšenie zamestnanosti je možné ak firma dosiahne v rozhodujúcej miere globálnu konkurencieschopnosť na otvorených konkurenčných trhoch v Európe aj mimo nej). Zmeny prostredia spôsobené digitálnou revolúciou, rýchlejší obeh informácii spôsobuje rýchlejšiu akumuláciu, šírenie a aplikáciu vedomostí, čo spôsobuje organizačné zmeny. Internet predstavuje mimoriadny zdroj informácii najrôznejšieho druhu, formy, obsahu, aktuálnosti, vierohodnosti, ceny i kvality a ako verejné médium umožňuje prístup k dokumentom rôzneho charakteru okamžite. Trend digitalizácie nie je spojený len s Internetom, očakáva sa že väčšina informácií bude mať multimediálnu podobu. Skvalitnené budú databázy a budú vznikať nové inteligentné informačné systémy. Toto môže vyústiť až k vzniku virtuálnej organizácie na prepojenie nezávislých subjektov trhu a týmito črtami: vzájomná komunikácia prebieha prostredníctvom počítačových a telekomunikačných sietí.
 
Trendy v rozvoji mrk. manažmentu firiem v novom trhovom prostredí - Charakteristiky nového trhového prostredia:
 
- silnejúce postavenie zák. a koncentrácia kúpnej sily (racionálne správanie zák. pri výbere a preferencií značky, fúzie podnikov),
 
- roztrieštenosť spotrebiteľských trhov dáva priestor pre realizáciu tzv. mikromarketingu (je zameraný na realizáciu stratégie pre stále sa zmenšujúce trhy zák.
 
Vhodné je namiesto reklamy využívať databázový mrk., nutnosť identifikovať zdroje konkurenčnej výhody vyplýva predovšetkým z rastúcej nasýtenosti trhu. Cieľovou orientáciou je zákazník so všetkými jeho charakteristikami a zvyklosťami. (zák. je stále skúsenejší a citlivejší na cenu, má zložitejší životný štýl a žiada väčší komfort pri nákupe, minimálne rozdiely konkurenčných produktov). V modernom mrk. manažmente nieje marketing jediným útvarom, ktorého stredobodom záujmu je zák. Na zák. sa zameriavajú aj ostatné podnikové útvary: výskum a vývoj (identifikáciu jeho problému), nákup (aktívne vyhľadávanie najlepších dodávateľov), produkcia (spôsob zrýchlenia produkcie a zvýšenia kvality), marketing, účtovníctvo (spracúvajú pravidelné výkazy „ziskovosti“, vystavujú faktúry, odpovedajú na dotazy zák.), financie, public relations (rozširujú pozitívne informácie o podniku), ostatní zamestnanci, ktorí sú v kontakte so zák.
 
Organizácia marketingu začína mať „integrovanú“ podobu (všetky oddelenia firmy pracujú spoločne na uspokojovaní potrieb zák.).
 
Realizácia mrk. koncepcie znamená rešpektovať: meniace sa potreby zák., konkurenčný boj značkových producentov, novú organizáciu distribučných ciest. Na toto reagujú producenti a sprostredkovatelia uplatňovaním týchto trendov vo svojej činnosti: reengineering (prechod od funkcionálne orientovaného manažmentu k riadeniu kľúčových procesov multidisciplinárnymi týmami), outsourcing (spolupráca s externými dodávateľmi a nákup v max. množstve za výhodné ceny), e-commerce (internetový obchod s vybranými komoditami), benchmarking
 
(zhromažďovanie informácií ako výsledku konkurenčných analýz), dodávateľské partnerstvá (partnerská integrácia s vybranými dodávateľmi), vzťahový mrk. (mrk. vzťahov = budovanie dlhodobých a rentabilných vzťahov so zák.), celoživotná hodnota zák. (spoľahnutie sa na dlhodobé zisky), cielený mrk. (výsledok racionálne organizovaného procesu segmentácie trhu), individualizácia (produkt na mieru každému zák., namiesto štandardnej ponuky), zákaznícke databázy (súhrn informácií pre mrk. manažéra o zák.), nová organizácia distribučných ciest (nástroje osobného predaja pri priamom styku so zák.), integrovaná mrk. komunikácia (integrita a konzistentnosť všetkých nástrojov komunikačného mixu), rozhodovanie podporované mrk. modelmi (prechod od intuitívneho rozhodovania k rozhodovaniu na základe mrk. modelov).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Marketing - štátnicové otázky

Diskusia: Nový pohľad na spoločensko-ekonomickú podstatu marketingu v meniacom sa konkurenčnom prostredí

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015