Potreba reformy marketingového manažmentu v súčasnosti pod vplyvom zmien v trhovom prostredí

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 22.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 798 slov
Počet zobrazení: 2 335
Tlačení: 133
Uložení: 142

2. Potreba reformy marketingového manažmentu v súčasnosti pod vplyvom zmien v trhovom prostredí.

Prehodnotenie tradičných prístupov k chápaniu marketingového riadenia v súčasnosti. Skúmanie postojov predstaviteľov spoločenskej kritiky marketingu
 
Na marketingový manažment v organizáciách celkom nové požiadavky vyplývajúce z nutnosti zefektívnenia mnohých marketingových aktivít. Marketingový manažment vo svojej úzkej prepojenosti s trhom je pod priamym vplyvom zmien, ktoré v trhovom prostredí prebiehajú.
 
Trendy:
-hyperkonkurencia
-záplava lacného nekvalitného tovaru -tlak na diferenciáciu a nízke náklady
 
Medzi faktory, ktoré dnes veľmi intenzívne ovplyvňujú proces realizácie marketingového manažmentu, patria nasledovné:
 
1)  Zmeny v spotrebiteľských preferenciách: narastajúci objem spotreby, zmeny v štruktúre spotreby
2)  Vyostrenie konkurenčného boja: vznikajú nové formy konkurencie a silní sa stávajú ešte silnejšími.
3)  Potreba hospodárnosti a efektívnosti
4)  Rozmach informačných technológií
5)  Silnejúce postavenie zákazníkov a koncentrácia kúpnej sily
6)  Roztrieštenosť spotrebiteľských trhov dáva priestor pre realizáciu tzv. „mikromarketingu“, ktorého koncepcia je zameraná na realizáciu stratégie pre stále sa zmenšujúce trhy zákazníkov. Znamená to teda priblížiť sa k spotrebiteľovi čo najbližšie a produkovať presne podľa jeho potrieb a želaní.
7) Nutnosť identifikovať zdroje konkurenčnej výhody vyplýva predovšetkým z rastúcej nasýtenosti trhu.
 
Najfrekventovanejším problémom pri obsluhe trhov konečného zákazníka:
• Zákazník je stále skúsenejší a citlivejší na cenu.
• Zákazník má stále zložitejší životný štýl a žiada väčší komfort pri nákupe.
• Zákazník má stále väčšie požiadavky na služby a menšiu lojalitu k dodávateľovi.
• Organizácie vynakladajú veľa neefektívnych prostriedkov na komunikáciu s trhom (reklama sa stáva drahou a neefektívnou, náklady na podporu predaja a riadenie predajného personálu rastú).
• Ponúkané produkty sa len nevýrazne líšia od produktov konkurenčných.
 
Marketing nemožno chápať len ako „predávanie“, ale ako špecifický, najmä však komplexný spôsob uskutočňovania činností, ktoré vedú k uspokojovaniu potrieb zákazníkov.
 
Kým v minulom storočí bol cieľom snaženia marketingových manažérov hromadný trh, dnes sa snažia uspokojiť každú individuálnu požiadavku zvlášť. Kým v minulosti prevládala produkcia produktov s dlhou dobou životnosti, dnes sa produkty upravujú podľa individuálnych potrieb každého kupujúceho.

Marketingové prístupy na prahu tretieho tisícročia vychádzajú zo suverenity spotrebiteľa (zákazníka) na trhu, a preto majú vysokú účinnosť pri hľadaní riešení problémov uplatnenia. On rozhodne o tom, či bude akceptovať ponúkané produkty, t.j. rozhodne o tom, či majú produkty pre neho taký úžitok, že je ochotný za ne poskytnúť žiadanú protihodnotu (ktorá nemusí mať vždy peňažnú formu, ani sa nemusí uhradiť bezprostredne), a teda, či a ako sa uskutoční výmena a transakcia za poskytnutý úžitok. Klasické definície marketingu tak boli pretvorené na tie, ktoré vnímajú marketing ako umenie objaviť, vytvoriť a dodať hodnotu, ktorá uspokojí potreby cieľového trhu.
 
Identifikovanie tohto hodnotového vzťahu je najdôležitejším prvkom celej marketingovej koncepcie. V podstate to znamená:
• identifikovať vhodný produkt pre zákazníka, čo predpokladá poznanie jeho potrieb a želaní,
• vytvoriť žiadaný produkt, čo predpokladá vývoj a produkciu výrobkov a služieb,
• prilákať zákazníka a komunikovať produkt, t.j. informovať o produkte a jeho vlastnostiach zákazníka (reklama, propagácia, ...),
• udržať zákazníka, t.j. využiť všetky prostriedky pre zabezpečenie spokojnosti zákazníka,
• sprostredkovať produkt, čo znamená distribúciu, poskytnutie, predaj, služby.
 
Z mnohých trendov uplatňovaných v marketingovom manažmente sa za posledné desaťročie vzhľadom na zákaznícky orientované stratégie zaradili nasledovné:
• Skúsenostný marketing: zameraný na vytvorenie príjemnej skúsenosti z každej spotreby a prilákanie zákazníka k opätovnému nákupu.
• Marketing vzťahov so zákazníkmi: snaha o nadväzovanie dlhodobých vzťahov.
• Reverzný marketing: marketing, ktorý zapája zákazníka už do samotného navrhovania produktu.
• Holistický marketing: marketing, ktorý „premýšľa mysľou“ zákazníka, je založený na partnerstve zamestnancov, dodávateľov, distribútorov a zákazníkov.
• Lovemarks marketing
• Scénický marketing: marketing, ktorý zoskupuje ľudí podľa podobných „scén“ v ich živote
• Virál
• Zľavové portály
• Sociálne siete
 
Kritika:
„marketingové triky“, „marketingové taktiky“ a „marketingové klamstvá“ a marketingových aktivity súčasnosti považované za „dotieravé“, „rušivé“, „zavádzajúce“ a „klamlivé“.Pozitívny postoj k marketingu bol v mysliach respondentov spájaný s kreativitou, zábavou, vtipnými reklamami, príťažlivými ľuďmi. Na druhej strane, väčšina respondentov vnímala marketing negatívne, vďaka klamaniu, nečestnosti, otravnosti, manipulácii.
 
Marketing nemá miesto pri rokovacom stole v organizácii(cenotvorbu napríklad. Akademici nie sú vo výučbe relevantní. Spoločnosť sa zmieta v morálnej a etickej kríze (Poskytnúť zákazníkom to, čo požadujú, avšak nesúdiť ich za to. Zákazníci totiž na uspokojenie svojich potrieb požadujú produkty, ktoré im môžu škodiť (napríklad produkty tabakového priemyslu, vysoko kalorické jedlá rýchleho občerstvenia, sladkosti, alkoholické nápoje). 2) Veľké množstvo takýchto produktov je zákazníkmi akceptovaných, avšak pre spoločnosť majú negatívne dôsledky..)

Možnosti reformy:

1)  Znovu získanie zákazníckej dôvery - organizácie spolupracujú so zákazníkmi a prispievajú tak k obojstrannej spokojnosti
2)  Využívanie technológií na zvýšenie vzájomnej hodnoty
3)  Rozširovanie perspektív marketingu - organizácie osvojili oveľa širšiu perspektívu zameranú na zlepšovanie kvality života zákazníkov. Marketingoví manažéri musia vypracovať nové marketingové modely, ktoré sa zamerajú na riešenie takých dlhodobých záležitostí, ktoré zákazníkov skutočne zaujímajú
4)  Posilnenie úlohy marketingu v rámci organizácie
5)  Inšpirácia ostatnými funkčnými oblasťami
6)  Zmena názvu marketingových oddelení
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Marketing - štátnicové otázky

Diskusia: Potreba reformy marketingového manažmentu v súčasnosti pod vplyvom zmien v trhovom prostredí

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020