Zber, spracovanie informácií a záverečná správa z marketingového výskumu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 24.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 160 slov
Počet zobrazení: 2 235
Tlačení: 116
Uložení: 92

14. Zber, spracovanie informácií a záverečná správa z marketingového výskumu.

Výber vzorky v marketingovom výskume. Editovanie údajov, možné spôsoby spracovania. Charakteristika záverečnej správy. Etická regulácia výskumu. Subjekty marketingového výskumu (združenia, agentúry, asociácie).
 

Výber vzorky v marketingovom výskume

 
Metódy:
1.  náhodný výber – pravdepodobnostný
2.  empiricky zameraný - zámerný
 
Základy výberového zisťovania ak je súbor malý, nemusíme ho robiť, ak je základový súbor väčší, nastupuje výberové zisťovanie
 
1.) náhodný doporučovaná metóda, musí spĺňať dve kritéria pravdepodobnosti:
 
každý prvok musí mať nenulovú pravdepodobnosť dostať sa do výberu
 
a štatistické jednotky boli do výberového súboru vybraté navzájom od
 
seba nezávisle
 
A jednoduchý náhodný výber - môže byť výber s opakovaním alebo bez, môže sa vybrať podľa dátumu narodenia, písmena v mene
 
B stratifikovaný oblastný, ZS je členený na časti, z každej časti sa vyberie určitý počet jednotiek a na ich základe sa odhadnú parametre pre jednotlivé časti ZS ako aj ZS ako celku
 
B1 obyčajný počet vybraných jednotiek v jednotlivých častiach súboru sa určuje nezávislosťou od existujúcich informácií o organizácií
 
B2 proporcionálny počet vybraných jednotiek v jednotlivých častiach súboru sa určuje proporcionálne k rozsahu
 
B 3 optimálny počet vybraných jednotlivých v jednotlivých častiach súboru sa určuje úmerne k variabilite v týchto častiach
 
C skupinový skupiny zaraďujeme do celkov (podniky, domácnosti, športové kluby) a potom napr. určitý počet domácnosti a tie potom na základe určitých znakov zhlukujeme do celkov (domácnosti s príjmom do 15000 Sk, do 20000 Sk,...) a robíme konečný záver, je potrebné dodržať určité pravidlá, vtedy sú výskumy spoľahlivejšie
 
D systematický – jednotky ZS sú usporiadané v určitom poriadku (tovar v obchode), využíva sa vtedy systematický jednoduchý náhodný výber (napr. určíme, že každá 50. jednotka ZS sa dostane do výberového súboru a začneme od čísla 3, tak sa tam dostane 3, 53, 103, 153, ...)
 
techniky náhodného výberu
- losovanie, tabuľky náhodných čísel, generátor náhodných čísel


2.) empirický zámerný výber, keď poznáme štruktúru základového súboru
 
A kvótový na základe subjektívneho zváženia (stanovíme si kvóty jednotlivých prvkov ZS – 0 až 6 rokov – 10%, 6 až 14 – 20%, 14 až 24 - 30%, ...
 
B typický zo ZS do základového súboru prvkov sa budú vyberať také prvky,
 
ktoré sa pokladajú za typické, charakteristické, napr. skúmame vzťah k určitej značke cigariet a budú tam fajčiari, prací prášok – ženy,
 
C koncentrovaný keď je veľmi malý podiel ZS, napr. pri postoji a správaní sa na trhu organizácií (5 najväčších fabrík podľa objemu predaja, ...)
 
CHYBY V MV
-  zle určená veľkosť vzorky
 
Editovanie údajov
 
Základnou úlohou spracovania údajov je pretransformovať údaje z nástrojov zberu údajov do podoby pripravenej na analýzu. Výstupom spracovania je súbor – matica údajov, v ktorej každý riadok zodpovedá jednému prípadu – respondentovi, a stĺpce sú priradené jednotlivým premenným.
 
Charakteristika záverečnej správy
 
Štruktúra záverečnej správy má 3 časti
 
1. úvodná – obsahuje názov úlohy, názov organizácie, ktorá výskum prevádzala a naznačenie komu je správa určená
 
– titulná strana, obsah, zhrnutie výsledkov výskumu
 
2. hlavná účel prečo sa výskum robil
 
– metodika – prečo sme si vybrali práve ten typ výskumu
 
– výsledky – ku ktorým sme sa s MV dopracovali
 
– ohraničenia – limitujúce faktory
 
– závery a odporúčania – naznačenie prečo a z akých dôvodov
 
3. dodatky prílohy, zoznam použitej literatúry, grafické znázornenia
 
- záverečná správa môže byť prezentovaná písomne alebo ústne

Medzinárodný kódex market. výskumu, stanovuje etické a obchodné zásady, ktorými sa riadi realizácia market. a sociálneho výskumu
 
Kódex upravuje 29 pravidiel rozčlenených do 5 skupín:
-  všeobecné
-  práva respondenta
-  profesijné povinnosti a zodpovednosť výskumníka
-  vzájomné práva a povinnosti výskumníkov a klientov
-  implementácia kódexu.
 
I.  všeobecné pravidlá:
1.) MV sa musí uskutočniť objektívne a v súlade s vedeckými zásadami. 2.) MV musí byť v súlade s národnou a medzinárodnou legislatívou.
 
II.  práva respondenta (R):
3.)  Spolupráca R je úplne dobrovoľná.
4.) Je potrebné zachovať anonymitu R. R sa musí oznámiť kto bude príjemcom info a na aké účely sa použijú.
5.) Výskumník musí urobiť všetky opatrenia, aby zabezpečil, že R nebude v dôsledku svojej účasti nijako poškodený.
6.)  Pri dopytovaní detí sa treba vyžiadať vopred súhlas rodičov.
7.) R treba oznámiť ako pozorovacie techniky a nahrávacie zariadenia sa budú používať- ak si to R praje musí sa takýto záznam zničiť.
8.)  R musí mať možnosť overiť si identitu a dobré úmysly výskumníka.
III.  profesijné povinnosti a zodpovednosť výskumníka (V):
 
9.) V nesmú vedome al. z nedbanlivosti konať tak, aby zdiskreditovali profesiu MV, tak aby verejnosť stratila dôveru voči MV
 
10.) V nesmie budiť falošný dojem o svojich osobných schopnostiach a skúsenostiach.
11.) V nesmie neoprávnene kritizovať a znevažovať iných V.
12.) V musia dbať, aby bol projekt vždy nákladovo efektívny a mal zodpovedajúcu kvalitu.
13.) V musia zaistiť bezpečnosť všetkých dokladov a dokumentácie, ktorá je v ich vlastníctve.
14.) V nesmú dovoliť, aby sa rozširovali závery projektu, ktoré nie sú doložené údajmi. 15.) Keď vystupujú v úlohe výskumníkov, nesmú vykonávať žiadne nevýskumné činnosti.
 
IV.  vzájomné práva a povinnosti výskumníkov a klientov (K):
16.) Upravuje ich vzájomná zmluva – môžu si v nej zmeniť pravidlá 19.-23.
17.) V musí informovať K, ak by projekt mal byť zahrnutý do rovnakého projektu vykonávaného pre iných K, ale nesmie mu oznámiť totožnosť týchto K.
18.) Vopred informovať K, že nejakú časť projektu vykoná subdodávateľ.
19.) V sa má snažiť pri vykonávaní služieb vyhnúť konfliktu záujmov medzi rôznymi K.
20.) Vo vlastníctve K zostáva:
 
-  info o MV, špecifikácia zadania
-  výskumné údaje a poznatky z projektu MV (okrem ak projekt bol vykonávaný pre viacerých K) K však nemá právo zistiť totožnosť R.
 
21.) Vo vlastníctve V zostáva:
-  ponuky na MV a cenové kalkulácie
-  výsledné správy, ktoré si verejnosť môže len kúpiť alebo predplatiť
22.)  Na základe žiadosti musí V klientovi poskytnúť kópie dokladov, ak to neporušuje požiadavku anonymity.
23.)  V nesmie 3.strane bez súhlasu K sprístupniť jeho totožnosť.
24.)  V musí K dovoliť kontrolu kvality práce v teréne a kontrolu prípravy údajov, ak K uhradí dodatočné náklady.
25.)  V musí K poskytnúť všetky technické detaily.
26.)  Pri výslednej správe musí V jasne rozlíšiť medzi poznatkami ako takými a vlastnou interpretáciou týchto poznatkov.
27.)  Ak K niektoré poznatky publikuje, zodpovedá za uvedenie správnych údajov.
28.)  V nesmú dovoliť, aby sa ich mená používali ako záruka toho, že projekt bol vykonaný v súlade s kódexom.
29.)  V musia informovať K o existencii Kódexu.
 
Subjekty marketingového výskumu (združenia, agentúry, asociácie)
 
SAVA – slovenská asociácia výskumných agentúr
ACRC s.r.o.
AKO s.r.o.
Focus
GFK
Ipsos
TNS
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Marketing - štátnicové otázky

Diskusia: Zber, spracovanie informácií a záverečná správa z marketingového výskumu

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022