Proces tvorby produktovej stratégie

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 11.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 431 slov
Počet zobrazení: 2 885
Tlačení: 187
Uložení: 181

17. Proces tvorby produktovej stratégie

Produkt, “udržateľný produkt” a jeho základné atribúty. Východiská tvorby udržateľnej produktovej stratégie. Východiská tvorby udržateľného produktového mixu. Štyri podmienky udržateľnosti produktu. Tvorba udržateľného produktového mixu
 

Produkt, “udržateľný produkt” a jeho základné atribúty

Rozhodovanie o produkte (produktovom mixe) zahŕňa optimálnu štruktúru výrobkov a služieb v produktovom portfóliu organizácie, podporovanú niekoľkými čiastkovými stratégiami – týkajúcich sa vlastností, kvality, vyhotovenia, dizajnu, značky, obalu, prípadne služieb podporujúcich výrobok.
 

Kritika

Postupujúca zložitosť produktov, neustále technické inovácie, ktoré prinášajú len minimálnu pridanú hodnotu pre zákazníka, obal, ktorého hodnota pomaly prevyšuje hodnotu samotného produktu, dizajn, ktorého estetické vlastnosti sú na úkor samotnej užitočnosti produktu a značka, ktorej napodobiteľnosť prudko narastá.
 

„Udržateľný produktový mix“

V novej koncepcii marketingového manažmentu musí produktová stratégia zohľadňovať aj záujmy stakeholderov, a to nielen v súčasnosti, ale aj z hľadiska budúcnosti. Kľúčom k udržateľnej produktovej stratégii je ponuka úžitkov a benefitov takým spôsobom, ktorý je na jednej strane schopný zabezpečiť konkurencieschopnosť organizácie na trhu, na druhej strane je environmentálne a spoločensky zodpovedný.
 

Možnosti

• Nahradenie produktov službami
• Dematerializácia – zmenšenie množstva objemu používaného na obal, trvanlivejšie výrobky – na viac použití, zdieľané vlastníctvo
 
Východiská tvorby udržateľnej produktovej stratégie. Východiská tvorby udržateľného produktového mixu. Štyri podmienky udržateľnosti produktu
 
Spoločnosť, organizácia, resp. akýkoľvek trhový subjekt je skutočne udržateľný, ak spĺňa tieto štyri podmienky:
 
1)  nespôsobuje systematický nárast v nahromadení environmentálne škodlivých látok z povrchu a pod povrchu Zeme,
2)  nespôsobuje systematický nárast v nahromadení environmentálne škodlivých syntetických látok,
3)  nespôsobuje systematický nárast v degradácii ekosystémov,
4)  nevytvára systematicky bariéry pre uspokojovanie ľudských potrieb.
 
1+2 - Udržateľný produkt v rámci životného cyklu neprispieva k nárastu škodlivín
3 šetrenie vody, pedosféry, ... – napr. McDonald servítky balené po viac kusov -> zníženie nákladov na prepravu
4 udržateľný produkt neoslabuje schopnosť ľudí uspokojovať svoje potreby
 
Tvorba produktovej stratégie v súlade s požiadavkami udržateľnosti vyžaduje od organizácií znalosť jednotlivých štádií životného cyklu produktového portfólia. Východiskom udržateľnej produktovej stratégie je tvorba dizajnu produktu, procesov súvisiacich so získavaním surovín
 
a materiálov, produkčných procesov v súlade s podmienkami koncepcie udržateľnosti. Produktová stratégia budovaná v súlade s podmienkami udržateľnosti sa rozširuje aj na procesy súvisiace s predajom produktov a likvidáciou v poslednom štádiu životného cyklu.

Ďalšia skupina príležitostí pre budovanie udržateľnej produktovej stratégie súvisí s výrobnými procesmi, napríklad:

• využívanie obnoviteľných zdrojov energií,
• eliminovanie používania pesticídov, neorganických priemyselných hnojív a chemických rozpúšťadiel,
• redukcia, resp. eliminácia používania jednorazových, nerecyklovaných materiálov

Ďalšie možnosti prístupu k udržateľnosti:

• späťvzatie použitých výrobkov (napr. práčky, možnosť využitia materiálov)
• opraviteľnosť výrobkov
• opakované použitie výrobkov – predaj ďalej/darovanie
 
Udržateľné benefity treba KOMUNIKOVAŤ
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#produktová stratégia #17. Proces tvorby produktovej stratégie

Marketing - štátnicové otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.038