Budovanie udržateľných distribučných systémov

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 11.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 628 slov
Počet zobrazení: 2 522
Tlačení: 124
Uložení: 153

22. Budovanie udržateľných distribučných systémov

Tvorba distribučného systému v organizácií. Budovanie efektívnych distribučných kanálov. Voľba racionálneho usporiadania a riadenia distribučného kanála. Udržateľná distribúcia.
 
Distribučným systémom sa firma zaväzuje k spolupráci s veľkým množstvom distribučných partnerov, viaže sa na konkrétny cieľový trh, pre ktorý všetci spolu pracujú, dodržujú určitú obchodnú politiku a určité platné pravidlá hry, čo slúži ako základ dlhodobých obchodných vzťahov.
-  *uzavretý sys. - 1 vlastník
-  *zmluvný sys. - nezávislé firmy, kt. pôsobia na rôznych stupňoch výroby a distribúcie a na zákl. zmluvy spolupracujú
 
Distribučný kanál je celok vzájomne prepojených, ale podnikateľsky samostatných organizácií, ktoré sa podieľajú na určitom procese, ktorý má zabezpečiť aby boli produkty alebo služby k dispozícii zákazníkom na použite alebo spotrebu.
 

Prečo distribučné kanály:

• mnoho producentov má nedostatok finančných zdrojov n aby predávali svoje výrobky konečným užívateľom
 
• nemožný priamy predaj konečnému spotrebiteľovi z dôvodu obrovského množstva spotrebiteľov a charakteru produktu
 
• aj pre producentov schopných si zriadiť a zaplatiť vlastné firemné distribučné kanály je výhodnejšie investovať do podnikateľských činností
 
Distribučné kanály sú tvorené prostriedkami a operáciami, prostredníctvom ktorých sú výrobky, služby a hodnota odovzdávané od producenta k zákazníkovi, resp. od predávajúcich ku kupujúcim. Môže pozostávať z:
 
• Producent
• Veľkoobchodník
• Sprostredkovateľ
• Maloobchodník
 
Každý z uvedených subjektov spoluvytvára hodnotu pre zákazníka v hodnototvornom reťazci – od výroby až po konečného zákazníka – niekto pridá hodnotu produktu, niekto poskytuje dodatočné služby
 
Členovia distribučného kanálu plnia rôzne úlohy:
• Výskum trhu
• Promotion
• Kontakty
• Transformácia
• Vyjednávanie
• Fyzická distribúcia
 

úrovne distribučnej cesty:

0-tá: ak výrobca priamo dodáva tovar spotrebiteľovi, priamy marketing
jednoúrovňová: výrobca - maloobchodník spotrebiteľ
dvojúrovňová: výrobca - veľkoobchodník - maloobchodník spotrebiteľ
 
trojúrovňová: výrobca - ......... - veľkoobchodník - maloobchodník spotrebiteľ

Budovanie efektívnych distribučných kanálov

Dôležitosť pri vytváraní partnerstiev nielen so zákazníkmi, ale aj s členmi distribučného cyklu za účelom dosahovania cieľov v oblasti inovačnej politiky, produktovej stratégie, výroby a ďalších oblastí. Hodnototvorné cykly v rámci distribučných cyklov fungujú ideálne vtedy, ak vzťahy v rámci členov distribučného cyklu sú otvorené a kolaboratívne.
 

Tvorba dostatočnej kapacity distribučného cyklu

Dohoda medzi dodávateľom a odberateľom na dlhodobých kontraktoch a vzájomne vyhovujúcich cenách prináša výhody obom stranám na jednej strane sa podporuje udržateľnosť ale aj stabilita ponuky. (organická bavlna a dohoda Wal martu s dodávateľmi bavlny)

Skracovanie distribučného kanála

Zníženie počtu sprostredkovateľov – z dôvodu ich nadbytočnosti v hodnototvornom procese, kde niekedy vytvárajú dodatočné náklady
 

Kritika súčasnosti

Spoločenská kritika zviditeľňuje predovšetkým rastúci počet účastníkov distribučného kanála navyšujúci konečnú cenu produktu pre zákazníka, neplnenie si funkcií jednotlivých sprostredkovateľov v rámci distribučného kanála, či uplatňovanie moci a postavenia niektorých z nich.
 

Možnosť tvorby udržateľného distribučného kanálu

-„Od kolísky po kolísku“ –výrobca využíva obnoviteľné zdroje energie, šetrenie vody, recyklovateľné materiály – zapojenie zákazníkov – stanú sa dodávateľmi surovín pre ďalšiu výrobu
 
-Zameranie sa na reverzný tok zapojenie zákazníkov do opätovného spracovania použitých výrobkov – recyklácie. Dôležitá je motivácia zákazníka aby bol aktívny.
 
Udržateľný prístup prináša zákazníkom, ale aj ostatným členom distribučného kanála finančné úžitky vďaka šetrnému hospodáreniu so zdrojmi, zjednocovaniu a znovu navráteniu do distribučného cyklu.
 

Udržateľnosť v distribučnom cykle má niekoľko výhod:

- zabraňuje vniknutiu škodlivého odpadu do prostredia,
- umožňuje konvertovať odpad a náklady spojené s jeho likvidáciou na zdroje príjmov,
- do odvetvia, v ktorom organizácia pôsobí, zadováži takých dodávateľov surovín, ktorí nepoškodia prírodné zdroje a prírodný kapitál,
- z hľadiska budovania ľudského kapitálu sa umožní vznik nových pracovných miest.
 
Veľmi často je odpad vyprodukovaný v určitom odvetví vhodný na použitie v inom odvetví, čím je udržateľnosť zdokonaľovaná prostredníctvom krížovej spolupráce medzi odvetviami.
 
Dôležitou funkciou transparentného distribučného cyklu je zabezpečiť reťazec pôvodu produktu a jeho komponentov. Takýto reťazec sa vzťahuje na schopnosť zdokumentovať a preukázať presun (vlastníctva) materiálov a komponentov v rámci distribučného cyklu ***konské mäso***
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Marketing - štátnicové otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019