Non profit marketing

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 11.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 553 slov
Počet zobrazení: 1 810
Tlačení: 98
Uložení: 96

29. Aktuálne oblasti uplatnenia marketingu – non profit marketing.

Marketing neziskových organizácií a jeho špecifiká. Podstata a základné odlišnosti marketingu neziskových organizácií.
 
Marketing v neziskových organizáciách (NO) sa najčastejšie chápe ako:
-  uskutočňovanie vybraných mrk. aktivít v určitej postupnosti, najčastejšie sú to reklama, public relation, výskum trhu
 
-  stratégia presadzovaná top manažmentom
-  orientácia celej organizácie na potreby zákazníka
Zák. musí mať v mrk. koncepcii organizácii verejného sektora a to aj neziskového charakteru dominantné postavenie, pretože on rozhoduje o tom či bude akceptovať ponúkané produkty (rozhodne o tom, či majú produkty pre neho úžitok)
 
Základné odlišnosti marketingu NO:

špecifická podstata produktu – jeho nemateriálny charakter
 
väčšia zainteresovanosť zák., užívateľov produktu na procese produkcie
 
ľudia ako súčasť produktu
 
problémy pri udržiavaní štandardov kontroly kvality
 
absencia inovácií
 
relatívna dôležitosť faktora času

Rozdiely vyplývajúce z prostredia:
• rozdielne (úzke) chápanie marketingu
• nedostatočné ocenenie mrk. zručností
• rozdielna organizačná štruktúra
• relatívny nedostatok údajov o konkurencii
• problémy pri určovaní nákladov
• špeciálne požiadavky a prílžitosti pre mrk. manažérov
Ďalšie osobitosti pri uplatňovaní princípov marketingu v riadení:

a) osobitosti v implementácii mrk. programu nutnosť alebo potreba NO smerovať svoje mrk. aktivity na dve skupiny cieľového segmentu, sponzorov a zákazníkov. Neziskový marketing sa orientuje na dva trhy, čo si vyaduje vytvorenie dvoch odlišných stratégii: Prvá je zameraná dozadu na sponzorov, ktorí postupujú NO peňažné, pracovné i materiálne zdroje na jej činnosť (základnou úlohou marketingu v tejto oblasti je získanie zdrojov). Druhá stratégia je zameraná dopredu, to je na zák., spotrebiteľov, ktorými sú v školskej sfére špecifickí spotrebitelia – žiaci, študenti, rodičia,...
 
Cieľom implementácie marketingu v NO je úspešne slúžiť svojim sponzorom a zákazníkom, maximaliizovať celkovú efektívnosť pri dosahovaní verejnoprospešných cieľov.

b) osobitosti v postojoch manažmentu NO v marketingu každá organizácia aj NO musia identifikovať svoje ciele, naplánovať príslušné stratégie, efektívne ich realizovať a dosiahnuté výsledky porovnať s pôvodnými

cieľmi. Z týchto dôvodov prenikla do sféry NO potreba finančného, personálneho i strategického manažmentu.
 
Aj keď majú NO svoje vlastné charakteristiky a špecifiká, aplikácia mrk. princípov znamená zlepšenie a hlavne zefektívnenie práce manažmentu týchto organizácii
 
Marketing organizácii súbor činností zameraných na vytvorenie alebo zmenu postojov a správania sa cieľového trhu k organizácii. Podnikateľské subjekty sponzorujú PR alebo reklamné kampane, aby zlepšili svoj imidž. NO (kostoly, dobročinné spolky,..) využívajú marketing , aby získali prostriedky, či pritiahli nových členov.
 
Marketing osôb činnosti zamerané na vytvorenie, udržanie a zmenu postojov či správania sa k určitým ľuďom.
 
Politici, umelci, športovci používajú marketing, aby podporili svoju kariér a zvýšili príjmy. Proces tohto marketingu je podobný ako pri výrobkoch a službách. Začína prieskumom, analýzami zameranými na odhalenie potrieb a želaní spotrebiteľa. Potom začína vývoj produktu (zhodnotenie skutočných vlastností osoby a jej imidž a transformácia osoby, aby lepšie vyhovovala potrebám a očakávaniam trhu). Mrk. manažér spracuje programy na ocenenie, podporu a dodávku celebity.
 
Marketing lokality činnosti zamerané na vytvorenie, udržanie alebo zmenu postojov či správania sa k určitým lokalitám.
 
Marketing myšlienok predmetom predaja sú samotné myšlienky
Sociálny marketing - sociálne idei (zdravotnícke protifajčiarske kampane, kampane proti alkoholizmu, užívaniu drog,...) Ide o navrhovanie, implementáciu a kontrolu programov ktorých cieľom je zvýšiť mieru prijatia sociálnych ideí, problémov alebo praxe v cieľovej skupine. Manažéri môžu chcieť zmeniť správanie, alebo zmeniť základný postoj.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#marketing lokality #marketing #podstata produktu

Marketing - štátnicové otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024