Medzinárodný marketing a medzinárodný obchod

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 11.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 392 slov
Počet zobrazení: 1 946
Tlačení: 89
Uložení: 78

30. Medzinárodný marketing a medzinárodný obchod

1. Medzinárodný marketing ako podnikatežská filozofia. 2. Koncepcia, MM. 3. Globálny marketing. 4. Vzah MM - medzinárodný obchod.
 
ÚVOD: Marketingová teória obsahuje súhrn činností, ktoré máme zabezpečia, aby sa dostal správny produkt, výrobok, služba správnemu spotrebiteľovi a to na správnom mieste, v správnej kvalite, čase a za správnu cenu. Medzinárodný marketing (MM) zahŕňa marketingové aktivity súvisiace s umiestňovaním produktu mimo krajiny svojho pôvodu, orientuje sa na širšie dimenzie, než na dimenzie dom. trhu medzi miestom produkcie a miestom nákupu.
 

1. Medzinárodný marketing ako podnikatežská filozofia

MM je podnik. filozofia, kt. cieľom je uspokojovanie potrieb a prianí zákaz. na medzinár. trhoch. Úlohou MM stratégie je zaistenie optimalizácie firem. zdrojov a vyhľadávanie príležitostí na svet.
 
  
 
 

2. Koncepcia MM


 
 

3. Globálny marketing

Nie je len budovanie nových dcérskych pobočiek spoločnosti, pobočiek a obchod. zastúpení v zahraničí, neznamená realizáciu marketingových aktivít rovnako bez výnimky na celom svete, neznamená dištancovanie sa od budovania lokálnych väzieb, neznamená zrieknutie sa národných zvláštností a hodnôt.

Globálny marketing nezahrňuje len jednotný stup na nové trhy propagáciu a predaj relatívne jednotného výrobku no i jeho modifikáciu v globálnom meradle ( úpravu produktu, jeho dizajnu a prevedenia v určitých smeroch jednotne na všetkých trhoch tak, aby boli súčasne rešpektované národné a kultúrne špecifiká a normy). Zahŕňa schopnosť firmy porozumieť a odlíšiť jednotlivé trhy z hľadiska kultúr. a národných odlišností, dôležité je nielen globálne predávať, ale hlavne uvažovať a myslieť v globálnom meradle.
 

4. Medzinárodný obchod nie je medzinárodný marketing.

Medzinárodný obchod sa spája s medzinárodným transferom tovaru a služieb. Napríklad sem patrí aj medzinárodný obchod realizovaný štátnymi inštitúciami v rámci zahraničnej pomoci. Medzinárodný systém obchodu:
 
a)  colné tarify- dovozné clá
b)  dovozné limity - kvóty
c)  embargo
d)  regulácia devízovej výmeny
e)  necolné bariéry - zaujatosť
 

Dôvody vstupu na zahraničné trhy:

-nové príležitosti na rozvoj podnikania, -nový zdroj zisku,
-pomoc domácej ekonomike, -nové pracovné miesta, -podpora výskumu a vývoja org.
-atraktívnosť nových trhov a prostredia
-oslobodenie od cla a daní -príspevky na novo vytvorené miesta -príspevky na rekvalifikáciu prac.síl
-poskytnutie pozemku a infraštruktúry za symbol.cenu
 
Atraktívnosť trhu: PEST analýza: stabilné polit. a právne prostredie (stabilný polit.systém, polit.stabilita, kladný vzťah k zahr.firmám), ekon. prostredie (demog.údaje: počet obyv., dĺžka života, vzdelanie, zamestnanie, vysoká kúpyschopnosť obyv.),sociálno-kult.prostredie (životný štýl, náboženstvo), technolog. prostredie: (počet užívateľov internetu)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Marketing - štátnicové otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018