45. Finančná analýza

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 180 slov
Počet zobrazení: 2 877
Tlačení: 138
Uložení: 148
45. Finančná analýza

Analýza  súvahy, výsledovky a výkazu peňažných  tokov  (cash  flow). Ukazovatele  finančnej situácie podniku (financial ratios) a ich význam a využitie v praxi.
 

FINANČNÁ ANALÝZA

Finančná analýza má mimoriadne významnú úlohu pri riadení podnikových financií. Pomocou finančnej analýzy môžeme odhaliť príčiny, ktoré určujú stav podnikových financií. Do finančnej analýzy situácie podniku sa premieta objem a kvalita jeho výroby, úroveň marketingovej a komerčnej činnosti, jeho inovačná aktivita, ako aj ďalšie podnikové činnosti. Analýza finančnej situácie je preto východiskom analýzy ekonomických výsledkov podnikov a spravidla sa dovádza až do primárnych oblastí a výsledkov, ako napríklad efektívnosť, hospodárnosť, využitie vnútornej kapacity, hospodárenie so zásobami. Finančná analýza je teda diagnostickým nástrojom manažmentu.
Okrem týchto interných väzieb má finančná situácia aj závažné externé súvislosti. Partneri na trhu takto vnímajú podnik samotný. Finančná situácia je ľahko viditeľná, pretože sa transformuje do jeho schopnosti platiť. Na dosiahnutie dobrých obchodných podmienok je teda dôležité vykázať primeranú finančnú situáciu.
 
Úlohou finančnej analýzy je určiť, ktoré činitele a s akou intenzitou sa na formovaní finančnej situácie firmy podielali. To si vyžaduje ich systematizáciu a poznanie charakteru ich pôsobenia.
S ohľadom na charakter pôsobenia možno tieto činitele rozdeliť do dvoch skupín:

- externé činitele – majú podobu stálych opatrení a zásahov (daňová, menová, colná a iné politiky štátu), pričom  ich pôsobenie nemôže firma ovplyvniť,
- interné činitele – sú v rukách podnikového manažmentu a majú charakter subjektívny.
 
Finančnú analýzu možno koncipovať ako:
- Retrospektívnu (ex post)
- Perspektívnu (ex ante)

Pri retrospektívnej analýze sa snažíme vysvetliť súčasný stav podniku, analyzovať existujúcu finančnú situáciu pomocou pohľadu do minulosti. Jej hlavnou úlohou je identifikovať determinujúce činitele a ich charakter vplyvu. Pri perspektívnej analýze sa usilujeme vývoj finančnej situácie podniku predikovať. Pomocou niektorých finančných ukazovateľov a metód finančnej analýzy možno vývoj finančnej situácie predvídať s dlhodobým predstihom. To umožňuje včas urobiť potrebné korekcie a zabrániť krízam.
 

1.  RETROSPEKTÍVNE ZAMERANÁ FINANČNÁ ANALÝZA

Zdrojom podkladov je účtová závierka podniku, z nej predovšetkým účtovné výkazy:
• Súvaha (Bilancia)
• Výkaz ziskov a strát (Výsledovka)
• Prehľad o finančných tokoch (Výkaz cash flow)
Súvaha (Bilancia) je výkaz sprostredkujúci informácie o podnikovom majetku (aktíva) a finančných zdrojoch (pasíva) jeho krytia v určitom časovom okamihu. Na základe štruktúry aktív sa hodnotí najmä likvidita podniku, teda schopnosť hradiť záväzky. Údaje súvahy sú statické.


Súvaha k ....

AKTÍVA

PASÍVA

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie

A. Vlastné imanie

B. Stále aktíva

A.I. Základné imanie

B.I. Nehmotný investičný majetok

A.II. Kapitálové fondy

B.II. Hmotný investičný majetok

A.III. Fondy zo zisku

B.III. Finančné investície

A.IV. Hospodársky výsledok bežného

 

účtovného obdobia

C. Obežné aktíva

B. Cudzie zdroje

C.I. Zásoby

B.I. Rezervy

C.II. Dlhodobé pohľadávky

B.II. Dlhodobé záväzky

C.III. Krátkodobé pohľadávky

B.III. Krátkodobé záväzky

C.IV. Finančný majetok

B.IV. Bankové úvery

D. Ostatné aktíva

C. Ostatné pasíva

Aktíva celkom

Pasíva celkom
 
Súvaha umožňuje skúmať aj ďalšie dôležité vzťahy, napr.:
Zlaté bilančné pravidlo – vyžadujúce, aby zdrojom krytia stálych aktív boli dlhodobé zdroje tj. vlastné imanie a dlhodobé cudzie zdroje.
Zlaté pravidlo financovania – vyžadujúce, aby finančný zdroj nebol k dispozícii kratšiu dobu ako viazanosť majetkovej súčasti na krytie ktorej slúži.
 
Výkaz ziskov a strát (Výsledovka) sprostredkováva informácie o podnikových výnosoch a nákladoch. Z ich rozdielu vyplýva hospodársky výsledok podniku. Výsledovka je výkaz umožňujúci analyzovať činitele, ktoré determinovali tvorbu hospodárskeho výsledku a preto má pre finančnú analýzu veľký význam. Údaje výsledovky sú tokové.
Výsledovka sa člení vertikálne a tvoria ju tri bloky. Výnosy, náklady a hospodársky výsledok sa vykazujú za prevádzkovú oblasť, za finančnú oblasť a mimoriadne výnosy, náklady a hospodárky výsledok.
 
Výkaz cash flow je výkaz informujúci o príjmoch a výdavkoch podniku a o ich rozdiele - finančných prostriedkoch. Výkaz umožňuje analyzovať tvorbu podnikovej hotovosti. Prípady keď vykázaný (bilančný) zisk je sprevádzaný nedostatkom hotovosti, nie sú zriedkavosťou a môžu viesť k zložitým situáciám. Zostavovanie výkazu o vývoji hotovosti má zabrániť vzniku platobných problémov v kratšom i dlhšom čase.
 
brutto cash-flow:  všetky peňažné príjmy a výdavky podniku za isté obdobie.
netto cash-flow:  saldo peňažných príjmov a výdavkov za bežné obdobie.
 
Vo svete sa vyvinuli dve základné metódy zostavovania výkazu CF – priama a nepriama metóda. Pri priamej metóde je východiskom vyčíslenia CF výsledovka. Jednotlivé nákladové a výnosové položky sa pomocou prírastkov či úbytkov zodpovedajúcich súvahových účtov transformujú na výdaje resp. na príjmy. Tento spôsob výpočtu CF je pomerne komplikovaný a preto sa častejšie používa nepriama metóda. Vychádza sa pri nej z čistého zisku (zisk po zdanení) a tento sa „opravuje“ o všetky položky spôsobujúce rozdiel medzi výnosmi, príjmami, nákladmi a výdajmi. Postup možno ilustrovať nasledovne:
 
čistý zisk
+ odpisy investičného majetku
+ rezervy tvorené z nákladov
-  prírastok /+ úbytok/ zásob
-  prírastok /+ úbytok/ pohľadávok
-  prírastok /+ úbytok/ cenných papierov
-  prírastok /+ úbytok/ ostatných bežných aktív
+ prírastok /- úbytok/ záväzkov
-  náklady na investície
-  vyplatené mzdy zo zisku / dividendy/
-  ostatné použitie zisku 
__________________________________________ 
  súčet = prírastok /úbytok/ peňažných prostriedkov
 
Základná štruktúra Cash-flow statement


Prevádzková činnosť

Cash Inflows
Tržby
Prijaté úroky a dividendy
Ostatné prevádzkové príjmy

Cash Outflows
Platby dodávateľom
Platby zamestnancom
Zaplatené úroky a dane
Ostatné prevádzkové výdavky

Investičná činnosť

Predaj HIM, NIM
Predaj cenných papierov (ktoré nepatria do finančného majetku)
Prijáté splátky z pôžičiek

Nákup HIM, NIM
Nákup cenných papierov (ktoré nepatria do finančného majetku)
Poskytnuté pôžičky

Financovanie

Pôžičky od veriteľov
Vydávanie majetkových cenných papierov (equity)
Vydávanie dlhových cenných papierov (debt)

Splátky pôžičiek
Odkupovanie majetkových c.p.
Odkupovanie dlhových c.p.
Vyplácanie dividend

Finančný majetok k 31.12.2007  XXX
Finančný majetok k 31.12.2008  XXX+Cash inflows –Cash outflows

 
Zisk je prebytkom výnosov nad nákladmi, ale netto cash-flow je prebytkom peňažných príjmov nad výdavkami. Ide tu teda o rozdiel medzi výnosmi a peňažnými príjmami, a medzi nákladmi a peňažnými výdavkami. Rozhodujúce sú rozdiely z časového hľadiska (v podvojnom účtovníctve platí tzv. akruálny princíp, t.j. že náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia a nie do obdobia, v ktorom sa prejavujú ako výdavky a príjmy).
Plánovanie, sledovanie a analýza cash-flow je nevyhnutne v centre pozornosti podniku, nakoľko je to dôležitý ukazovateľ platobnej schopnosti .
 

POSTUP FINANČNEJ ANALÝZY

Štandardný postup finančnej analýzy pozostáva z týchto logicky a chronologicky nadväzujúcich etáp:

- Vypočítajú sa finančné pomerové ukazovatele za analyzovaný podnik.
- Ukazovatele sa porovnajú s priemernými ukazovateľmi pre príslušné odvetvie, resp. odbor.
- Skúma sa vývoj ukazovateľov v čase.
- Analyzujú sa vzájomné vzťahy medzi pomerovými ukazovateľmi.
- Navrhnú sa opatrenia pre budúce obdobie.

Pomerové finančné ukazovatele sú základným metodickým nástrojom finančnej analýzy. Tieto ukazovatele umožňujú porovnávať analyzovaný podnik s inými podnikmi, resp. odvetvovými ukazovateľmi. Pomerových finančných ukazovateľov bolo zostrojených veľké množstvo.
Súbor najčastejšie používaných pomerových finančných ukazovateľov:

- ukazovatele likvidity,
- ukazovatele aktivity,
- ukazovatele zadĺženosti,
- ukazovatele rentability (výnosnosti),
- ukazovatele trhovej hodnoty podniku.
 
UKAZOVATELE LIKVIDITY
Likvidnosťou rozumieme schopnosť prevodu jednotlivých majetkových súčastí (položiek aktív) na pohotové platobné prostriedky, ich speňažiteľnosť. Vzhľadom na rozdielnu dĺžku času, ktorý si táto premena vyžaduje možno zaradiť aktíva do niekoľkých tried:

- Najlikvidnejšie - peniaze, ceniny, krátkodobé cenné papiere.
- Majetkové súčasti realizovateľné v krátkom čase - splatné krátkodobé pohľadávky.
- Menej likvidné - zásoby.
- Dlhodobo likvidné - obligácie, dlhodobé pôžičky, termínované vklady.
- (Takmer) nelikvidné - hmotný investičný majetok.

Pojmami likvidita a solventnosť sa charakterizuje a kvantifikuje úroveň úhrady záväzkov. Likvidita sa viaže k dlhšiemu obdobiu, solventnosť je momentálna schopnosť.
(>= 1)
Ukazovateľ vlastne vyjadruje solventnosť. Jeho ideálna hodnota je 1. Bez ohľadu na odvetvie či odbor podnikania je dôležité, aby mal podnik k dispozícii toľko platobných prostriedkov, aby bol schopný platobné záväzky uhradiť. Z účtovnej závierky nemožno určiť výšku okamžite splatných záväzkov, častejšie sa preto používa podoba ukazovateľa:
  (>0.2) (one-to-five rule)
Pohotová likvidita sa považuje za zabezpečenú vtedy, keď na jednu menovú jednotku krátkodobých záväzkov pripadá najmenej 0.20 menovej jednotky najlikvidnejších prostriedkov - pravidlo jedna k piatim. Prijateľné hodnoty ukazovateľa sa teda začínajú hodnotou 0.2.
  (=1)
Pri bežnej likvidite sa neberú do úvahy zásoby, pretože predstavujú najproblematickejšiu časť obežných aktív. S ich premenou na platobné prostriedky môžu byť spojené značné straty, napríklad pri predaji pod cenu. Ukazovateľ by mal byť v intervale 1.0 - 1.5.
(>2.5)
Vierohodnosť obrazu závisí od štruktúry obežných aktív. Výpoveď môže byť skreslená nepotrebnými zásobami a nevydobytnými pohľadávkami. Ukazovateľ má mať hodnotu vyššiu než 2.5, teda krátkodobé záväzky by nemali klesnúť pod 40% hodnoty obežných aktív.
 
Používajú sa aj rozdielové ukazovatele, najvýznamnejší je:
Net working capital = obežné aktíva - krátkodobé záväzky
nazýva sa čistý pracovný (činný) kapitál. Vyjadruje, aká časť obežných aktív je finančne krytá trvalými alebo dlhodobými zdrojmi.
 
UKAZOVATELE AKTIVITY
Vyjadrujú a kvantifikujú ako efektívne podnik hospodári so svojimi aktívami. Túto stránku umožňujú sledovať ukazovatele zamerané na obratovosť, resp. viazanosť aktív.

Ukazovateľ vyjadruje koľko dní trvá jedna obrátka.

Ukazovateľ vyjadruje priemernú dobu, počas ktorej musí podnik čakať od okamihu predaja až po zaplatenie.


Ukazovatele vyjadrujú využitie (účinnosť aktív). Pri interpretácii ukazovateľ obratu fixných aktív treba zohľadniť mieru opotrebovania fixných aktív. “Starý” podnik bude mať priaznivejšiu hodnotu ako “mladý” podnik.
 
UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI
Vyjadrujú a kvantifikujú rozsah použitia cudzieho kapitálu na financovaní potrieb podniku. Tento rozsah (podiel) môže veľmi výrazne ovplyvňovať dosahovanú rentabilitu a prejavuje sa najmä vo vývoji rentability vlastného kapitálu. Má tiež úzku väzbu na likviditu, pretože s objemom dlhov súvisí povinnosť ich splácania v budúcnosti.

Uvedený ukazovateľ vyjadruje štruktúru finančných zdrojov. Veritelia majú záujem  na čo najmenšej zadĺženosti dlhujúceho podniku.
 
UKAZOVATELE RENTABILITY
Ukazovatele rentability vyjadrujú schopnosť manažmentu využívať zdroje a aktíva podniku na tvorbu zisku. Do ich úrovne sa premieta úroveň likvidity, aktivity i zadĺženosti a ukazovatele rentability ich tak syntetizujú.

ROI (Return on Investment) vyjadruje intenzitu, s akou sa reprodukuje kapitál vložený do podniku. Ukazovateľ teda vypovedá o zhodnotení kapitálu, ktorý bol v podniku viazaný. Zhodnotením tej časti celkového kapitálu, ktorý je vlastným kapitálom, je čistý zisk, zhodnotením tej časti, ktorú tvorí cudzí kapitál je úrok.

Výpoveď ukazovateľa ROA (Return on Assets) je podobná ako ukazovateľa ROI, charakterizuje zhodnotenie celkových aktív.

ROE (Return on Equity) vyjadruje zhodnotenie vlastného kapitálu.

ROS – rentabilita tržieb, return on sales
 
UKAZOVATELE TRHOVEJ HODNOTY
Tieto ukazovatele obohacujú finančnú analýzu o pohľad kapitálového trhu na podnik. Poskytujú informácie o tom, ako vidia budúcnosť podniku investori.

Ukazovateľ je známy pod skratkou P/E (Price/Earnings Ratio) a vyjadruje koľko sú investori ochotní zaplatiť za jednu menovú jednotku vykázaného zisku. Je to nástroj, ktorý dáva do pomeru cenu akcií firmy a zisku, ktorý vytvára. P/E ratio slúži ako indikátor, či je cena akcií nadhodnotená, alebo podhodnotená. Vysoké P/E  môže znamenať nadhodnotenie ceny akcií, nízke môže znamenať podhodnotenie. Naopak, niektorí investori sa môžu riadiť tým, že vysoké P/E znamená veľký potenciál rastu (vysoký potenciálny rast sa odráža v P - v cene akcie, čím sa P/E zvyšuje). Počas boomu internetových firiem pred marcom 2000 boli ich P/E ratios v hodnotách 80 – 150, pričom štandardne bývajú priemerné hodnoty okolo 14-15.

Ukazovateľ má hodnotu väčšiu ako jedna u podniku prosperujúceho s dobrou budúcnosťou. Ak je hodnota menšia ako jedna, vypovedá to o tom, že investori posudzujú budúcnosť akcií ako rizikovú a reprodukčnú schopnosť aktivít ako nedostatočnú.
Zaujímavým indikátorom je EVA (Economic Value Added). Jej princíp spočíva v tom, že aby firma zvyšovala svoju hodnotu, musí zarábať viac, než platí za svoj kapitál. Pod kapitálom rozumieme aj vlastný (equity) aj cudzí (debt) a jeho cena je vážený priemer úroku na cudzí kapitál a výnosu požadovaného akcionármi. Ak napríklad cena kapitálu je 10% a vo firme je investovaný kapitál za 1 milión, firma pridáva hodnotu, ak čistý zisk presahuje 100 tisíc. 
 
VYUŽITIE UKAZOVATEĽOV
V zásade sa získané ukazovatele používajú na:

- porovnanie podnikových ukazovateľov s odvetvovými,
- analýza vývoja v čase.

Jednu dimenziu objektivizácie predstavuje zaradenie podniku do priestoru, v ktorom sa pohybuje. Podnikové ukazovatele sa porovnávajú s ukazovateľmi za odvetvie resp. odbor. Dôležitejšie pre podnik je ale poznanie jeho vývoja v čase. Podnik môže byť výrazne nadpriemerný vo svojom odvetví, ale pritom napríklad jeho ROI ukazovateľ klesol za posledné tri roky o 30%. Analýza vývoja v čase - trendová analýza, poskytuje teda druhý veľmi dôležitý rozmer, ktorý treba zohľadniť.
 

2.  PROGRESÍVNA ANALÝZA

Progresívna analýza sa snaží o použitie ukazovateľov podniku na predikciu jeho vývoja v budúcnosti. Ide hlavne o identifikovanie ukazovateľov, ktoré sú schopné spoľahlivo identifikovať budúcu solventnosť podniku.
Typickým predstaviteľom je profilová analýza, ktorá využíva šesť pomerových finančných ukazovateľov.


Vzťah ukazovateľov

Predpoveď (prognóza)

Cash flow / cudzí kapitál

solventný > insolventný

Čistý zisk / celkový kapitál

solventný > insolventný

Cudzí kapitál / celkový kapitál

insolventný > solventný

Čistý prevádzkový kapitál / celkový kapitál

solventný > insolventný

Current ratio (likvidita)

solventný > insolventný

No credit interval *

solventný > insolventný

  * Rýchlo likvidné prostriedky - krátkodobý cudzí kapitál
 
Ďalšou rozšírenou metódou je Altamannova diskriminačná funkcia. Na predikciu používa päť pomerných ukazovateľov:
x1 - čistý prevádzkový kapitál / celkový kapitál
x2 - nerozdelený zisk / celkový kapitál
x3 - zisk pred zdanením + úroky / celkový kapitál
x4 - trhová hodnota vlastného kapitálu (trhová cena akcií) / cudzí kapitál
x5 - obrat (tržby) / celkový kapitál
 
Altamannova diskriminačná funkcia Z potom je:
 
Z = 0.012 x1 + 0.014 x2 + 0.033 x3 + 0.006 x4 + 0.00999 x5
 
kde Z vyjadruje bodovú hodnotu podnikového skóre (indexu). Priemerná hodnota bankrotujúcich podnikov bola -0.285, v skupine prosperujúcich 4.885. Za kandidátov bankrotu sa považujú podniky so Z < 1.8. Prosperujúce podniky sú tie so Z > 3.0.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – spoločný základ, FM UKOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022