48. Systém

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 061 slov
Počet zobrazení: 1 494
Tlačení: 88
Uložení: 104

48. Systém

Pojem  systém,  otvorený,  dynamický,  homeostatický  a  kybernetický  systém,  informačný systém  a  manažérsky  informačný  systém.  Modely  informaného  systému:  zdrojovo-orientovaný model a rolovo-orientovaný model.
 
Systém - skupina navzájom prepojených komponentov fungujúcich spolu smerom k spoločnúmu cieľu prijímaním vstupov a produkciou výstupov v organizovanom transformačnom procese. Systém, kt. obsahuje aj feedback a kontrolu sa nazýva kybernetický systém (samo-moniturujúci a samo-regulujúci systém) + vie sa učiť.
· statický: uzatvorený systém, nemá vstupy/výstupy
· dynamický: otvorený systém, má I/O, nemá kontrolu: mikrovlnka
· homeostatický: má vnútornú kontrolu, podľa ktorej vie upraviť svoju činnosť: thermostat
· otvorený: sys.v interakcii s inými sys. v prostredí, vymieňa si inputs, outputs
· kybernetický systém: všetko doteraz + vie sa učiť.
· východisko pre informatiku tvorí kybernetika
· kybernetické procesy riadenia sú prevažne informačné procesy, čo vyplýva z toho, že riadenie je založené na existencii informácií, ich spracovaní a teda na informačných procesoch. Závislosť kybernetiky na informáciách však predpokladá správny logický vzťah medzi riadením a informáciami.
· informačný systém (IS): systém zberu, spracovania a vyhľadávania informácií potrebných na riadenie podniku
· IS by mal informačne zabezpečovať rozhodovacie procesy v podniku, a tým napomáhať uskutočňovanie efektívneho mgt.
· IS podniku by mal poskytovať informácie o objektoch riadenia z rôznych pohľadov tak, aby na každej úrovni riadenia bol manažment vždy pripravený efektívne rozhodovať
· súčasne IS podnikov by mal riešiť štatistické a prognostické úlohy, ako aj optimalizačné úlohy pri zostavovaní plánov
· čím je podnik väčší, tým je jeho IS rozsiahlejší. IS stredných a veľkých podnikov sú systémy, ktoré riešia veľké množstvo úloh a majú stovky vstupov a výstupov.
IS prechádza celou org. a spája ju do jedného celku – nervový systém
Zložky IS: ľudia, hardvér, softvér, údaje, procedúry/postupy/toky
Členenie podľa org. štruktúry: funkčné podsystémy IS alebo divízne podsystémy (podľa org. jednotiek)
 
Informačný systém - človekom vybudovaný systém, ktorý pozostáva z integrovaného súboru počítačových a manuálnych častí zostavených na zbieranie, spracovanie, uloženie, a kontrolu dát a poskytovanie informačných výstupov užívateľom.

Časti IS:

· Ľudia -  úžívatelia a IS špecialisti
· Hardvér  - počítačové  a telekomunikačné systémy a periférne zariadenia
· softvér -  spracovateľské inštrukcie - programy (systémový softvér a aplikačný softvér) a procedúry (operačné inštrukcie pre užívateľov)
· dáta - databázy (organizované dáta) a bázy poznatkov (fakty, pravidlá a prípadové príklady)... Informácie sú dáta, kt. boli konvertované do zmysluplného a užitočného kontextu pre špecifického užívateľa.
· siete - komunikačné médiá - káble a mikrovlnné a stelitné systémy,  siete  - čiže ľudia, hardvér, softvér a dáta ktoré podporujú používanie sietí
Aktivity IS: Vstup dát, Prenos dát, Spracovanie dát (pridávanie, porovnávanie, sortovanie, kategorizovanie, sumarizovanie, update), Výstup dát, Uloženie dát (polia, záznamy, súbory, databázy), kontrola systému (či spĺňa štandardy)
Management support systems - IS zamerané na poskytovanie info a podpory pre rozhodovanie manažérov, ich najznámejšia forma je MIS
MIS - poskytuje informácie ktoré podporujú každodenné rozhodovanie managementu.
Správy, zobrazenia a odpovede vyprodukované týmto systémom predstavujú info, kt. manažéri vyšpecifikovali vopred  podľa svojich potrieb. Tieto preddefinované info uspokojujú najmä potreby na operačnej a taktickej úrovni manažmentu,  kde sa stretávame s viacej štruktúrovnaými situáciami.
 

MIS

· = information reporting system
· integrovaný
· slúži viacerým užívateľom
· computer-based, telecom-based, database-based
· rozhranie užívateľ-počítač - on-line, ad-hoc
· info pre všetky úrovne mngt (diferencovaný prístup)
· podpora rozhodovania
· operačná podpora
· priamy osobný prístup a služby
· každodenné rozhodovanie
· vopred špecifikované informačné požiadavky
· zameranie prítomnosť-minulosť
 
Manažéri používajú MIS na vyžiadanie info na ich  počítači pomocou web browserov, aplikačných programov a databázového softvéru. Získané informácie sú vo forme:
· periodických štruktúrovaných správ - preddefinovaný formát, info na pravidelnom základe, napr. týždenné objemy predaja, mesačné finančné výkazy...
· výnimkové (exception) správy - iba pri výnimočných udalostiach - napr. iba informácie o klientoch, kt. prekročia úverový limit...
· Správy na vyžiadanie (demand)  - k dispozícii, len keď si ich manažer vyžiada, nemusia čakať na pravidelné reporty
· push reporting (tlakové ?) - info je pushed (vtlačená?) do počitača manažéra cez intranet spoločnosti
 

MIS a funkčné oblasti

Marketingový IS - interaktívny mrkt, automatizácia predaja, reklama a promotion,  marketingový výskum
IS pre HRM - analýza kompenzácie, záznamy o zručnostiach zamestnancov, predpovedanie personálnych požiadaviek
Finančný IS - cash manažment, kredit manažment, investičný manažment, kapitálové rozpočtovanie, finančné predpovedanie
Účtovnícky IS - spracovanie objednávok, kontrola zásob, pohľadávky záväzky, výplaty, hlavná kniha...
Produkcia  - plánovanie zdrojov, výrobné systémy, procesná kontrola...
 

6 dôležitých typov MIS v organizácii a vzťahy medzi nimi

Pre posudzovanie kvality automatizovaného podnikového informačného systému sa v súčastnosti považuje za rozhodujúce, okrem komplexného poskytovania základných požiadaviek pre najnižšiu operatívnu úroveň riadenia firmy, úspešné a kompexné fungovanie informačného servisu nasledujúcich piatich základných automatizovaných informačných podsystémov tvoriacich základ integrovaného automatizovaného informačného systému ekonomického riadenia :
· podsystém spracovania dát (transakčný procesný IS) – určený pre poskytovanie základných podkladov pre riadenie na operatívno – technickej úrovni priebehu procesov vo fyzických aj hodnotových jednotkách a ukazovateľoch (napr. Výplaty, objednávkový systém, rutinné transakcie),
· podsystém automatizácie kancelárií a znalostné systémy (určený pre úradníkov, manažérov, na zvýšenie produktivity pracovníkov s dátami, a znalostí pracovníkov) ,
· podsystém MIS – Management Information Systém, pre podporu manažmentu na strednej úrovni (správy, historické dáta, info o súčasnom výkone org., info z transakčného IS, nie sú veľmi analytické),
· podsystém pre podporu rozhodovania – DSS, Decisin Support Systém (podpora nešpecifikovaných, unikátnych, rapidných rozhodnutí, analytické schopnosti systému, dáta tak externé ako aj interné),
· informačný systém pre potreby exekutívy (executive IS pre strategické riadenie).
 
Tieto rôzne typy IS si navzájom vymieňajú info. medzi sebou. Transakčné IS sú základným zdrojom dát pre ďalšie systémy, hlavne pre MIS a DSS. ESS je hlavným prijímateľov dát z nižších stupňov IS. Rôzne IS v org. sú voľne integrované. Infor. potreby rôznych funkčných oblastí a organizač. stupňov sú príliš špecializované, aby mohli využívať iba jediný system (single system).
 

Dôležitosť IS pre podnik

Spôsob akým sú systémy budované je veľmi dôležitý  pre celkový výkon organizácie, hlavne dnes vo vysoko globalizovanom a informačne založenom prostredí. IS podporujú tak dennodenné operácie ako aj org.stratégiu. Počítače, softwares, siete, vrátane internetu pomáhajú org. stať sa flexibilnejšími, eliminujú stupne manažmentu, oddeľujú prácu od miesta výkonu, pomáhajú v reštrukturalizácii prac. toku. IS pomáhajú manažérom precíznejšie plánovať, prognózovať a monitorovať procesy. K maximalizácii výhod IT je potrebné veľmi dobre naplánovať celkovú architektúru IS v org.
 

Modely IS:

Zdrojovo orientovaný model - zahrňuje v sebe spracovanie prvotných údajov, vrátane ich prípravy, zberu, prenosu až po ich uchovávanie.
Rolovo orientovaný model (Užívateľsky orientovaný podsystém) - zahrňuje činnosti spojené s poskytovaním informácií používateľom na základe údajov získaných zo zdrojovo orientovaného podsystému.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Informačný systém podniku #finančné vztahy #48 #rozpočtovanie #kybernetika v manažmente #procesný model #informačný system  v podniku

Manažment – spoločný základ, FM UKOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019