Internet/ICT/IS

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 10.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 373 slov
Počet zobrazení: 1 438
Tlačení: 74
Uložení: 83
6.  Internet/ICT/IS sú všeobecne považované za bohatý zdroj pre obchodné využitie. Vymenujte a rozoberte niektoré možnosti, ako môže organizácia využiť tento potenciál na podporu strategických cieľov organizácie.

Proces riadenia výkonnosti sa začína určením vízie, poslania a stratégie. Pokračuje cez určenie konkrétnych cieľov, ktoré možno určiť v kvantifikovanej podobe, až po transformáciu týchto cieľov na individuálne ciele každého zamestnanca. Základom riadenia, a tým aj zvyšovania výkonnosti organizácie je existencia jej strategického modelu. Strategický model dáva jasný obraz o tom, kam organizácia kráča a čo a akým spôsobom chce dosiahnuť zo strednodobého alebo z dlhodobého hľadiska. Bez jasnej odpovede na tieto základné otázky a bez podchytenia dôležitých súvislostí vzťahujúcich sa na prostredie konkrétnej organizácie je veľmi náročné úspešne motivovať zamestnancov na uvedomelé dosahovanie cieľov. Na vytvorenie strategického modelu organizácie existuje viacero metód. Medzi najprogresívnejšie a najkomplexnejšie patrí metóda Balanced Scorecard (BSC systém vyvážených ukazovateľov alebo „bilančná kartička“) od Roberta S. Kaplana a Davida P. Nortona (1992).

Metóda BSC vychádza z definovania a vyhodnocovania strategických cieľov pre štyri základné oblasti:

-  finančná oblasť,
-  zákaznícka oblasť,
-  interné procesy,
-  procesy učenia sa a rastu.

BSC je systém merania výkonnosti a vychádza z predstavy, že firemnú stratégiu treba vytýčiť v pojmoch, ktoré sú zrozumiteľné a podľa ktorých sa možno orientovať. Táto metóda sa používa na to, aby sa jasnejšie definovali strategické predstavy ako rast, spokojnosť zákazníka a kvalita. Kartička (tzv. scorecard) s presným opisom firemnej stratégie následne slúži ako organizačný rámec na manažérske rozhodnutia.
Metóda BSC sa orientuje na rozvoj všetkých dôležitých aktív organizácie, pričom zohľadňuje kauzálne súvislosti ich rozvoja (vzťah príčin a následkov). Preferuje zákaznícky prístup, skúma rozhodujúce faktory na dosiahnutie úspechu v rôznych oblastiach a zavádza meradlá na sledovanie plnenia stratégie.

Aj BSC, aj riadenie výkonnosti (Performance Management) sú prístupy, ktoré sledujú výkonnosť vychádzajúc z tradičného systému založeného na hodnotení výkonnosti organizácie len na základe finančných ukazovateľov a doplneného o široké využite kvalitatívnych a časových ukazovateľov.
Samozrejme, že aj v dnešnej dobe by bolo možné pristúpiť k riešeniu podobných úloh konvenčnými metódami bez použitia internetu/ICS a elektronických IS, avšak napríklad predstava CRM v papierovej podobe nedáva v dnešnej dobe a najmä v prípade veľkej firmy predpoklad k úspešnému zvládnutiu zákazníckej oblasti. Každá zo súčastí strategického modelu má svoju presne definovanú zložku v ICT, IS a významne urýchľuje a uľahčuje prácu organizácie,  e-business bez internetu je nemožný.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#scorecard


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019