Databázové systémy

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 10.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 597 slov
Počet zobrazení: 1 888
Tlačení: 106
Uložení: 113
Databázové systémy. Aké poznáte databázové systémy? Aké sú možné aplikácie databáz v organizáciách. Ako sa navrhujú databázy a aké sú dôsledky zlého návrhu.
 
Databázový systém (často aj systém riadenia báz dát, skrátene SRBD alebo DBMS) je programový systém pre efektívne ukladanie, modifikáciu a výber veľkého množstva perzistentných dát.

Databázová technológia je unifikovaný súbor pojmov, prostriedkov a techník, slúžiaca pre vytváranie informačných systémov. Databázovou technológiou však nemyslíme len spôsob vytvárania základného programového vybavenia, ale aj tvorbu niektorých produktov v aplikačnej sfére. 

Pretože informačné systémy, a teda aj databázy, sú založené na existencii dát, pre databázovú technológiu v informačných systémoch je podstatný aj spôsob návrhu typov dát použitých v databáze, s cieľom vhodne optimalizovať funkcie celého informačného systému, ktorého súčasťou  je databáza. Správanie systému závisí od toho ako navrhneme dátový model a samozrejme aj od toho, akým spôsobom sa k dátam bude pristupovať, aké použijeme programovacie jazyky  a pod.

Pod databázovým systémom (DBS) je treba chápať množinu navzájom súvisiacich dát spoločne s programovým vybavením, ktoré umožňuje prístup k dátam.

Databázový systém môžeme chápať aj ako počítačový systém správy uložených záznamov. V takomto systéme sú najdôležitejšie nasledovné funkcie:
· Pridanie nového prázdneho súboru do databázy
· Vloženie nových dát do existujúceho súboru
· Výber dát z existujúceho súboru
· Oprava dát v existujúcom súbore
· Zrušenie dát z existujúceho súboru
· Zrušenie existujúceho súboru z databázy

Koncom 60-tych rokov vznikli prvé SRBD, ktoré boli centralizované, ale popis nebol súčasťou aplikačných programov. Dosiahlo sa takto nezávislosti dát od užívateľských programov. Hlavnými reprezentantami sú:
· Hierarchický databázový systém

Tento databázový systém má dátový model definovaný pomocou množiny stromov a poskytuje operácie umožňujúce manipulovať s takýmito dátovými štruktúrami (prehľadávanie do hĺbky, do šírky, …). Reprezentantom týchto systémov je systém IMS od IBM (Information Management System).

· Sieťový databázový systém
Je založený na sieťovom dátovom modeli, kde sa vzťahy medzi objektami definujú pomocou smerníkov (lineárnych, alebo cyklických). Pre prácu s týmto systémom je definovaná množina operácií umožňujúca efektívne manipulovať. Avšak akákoľvek zmena v dátovom modeli, spôsobuje veľké problémy s udržaním konzistencie databázy (rovnako ako pri hierarchických systémoch).
Hlavnou charakteristikou týchto systémov bolo, že boli striktne viazané na príslušný dátový model, ktorý definoval vzťahy medzi dátovými objektami.
 
Relačný databázový systém
V 70-tych rokoch vznikajú relačné databázové systémy, ktorých hlavný rozvoj bol v 80-tych rokoch, ale ich vývoj pokračuje až dodnes. Hlavným prínosom týchto systémov je, že sú postavené na matematickej teórii množín s využitím relačnej algebry a kalkulu.
 
Objektový databázový systém
V 90-tych rokoch vo väzbe na vývoj objektových jazykov vznikli OODBS, ktorých hlavným prínosom bolo zvýšenie úrovne abstrakcie dátového modelu. Jeho základnou vlastnosťou je možnosť enkapsulácie dátových objektov a definovanie metód pre každý objekt. Sú to systémy, ktoré sa využívajú hlavne v oblasti nasadenia systémov :
· CAD/CAM
· CIM
· CASE
· GIS
· Dokumentografické systémy
 
Objektovo – relačný databázový systém
Tento systém spája výhody relačných a objektových systémov.
 
Ďalšie systémy s ktorými sa môžeme stretnúť sú dynamicky vyvíjané sú:
· Textový databázový systém
· Znalostný databázový systém
· Expertný databázový systém
Treba pripomenúť, že základom každého informačného systému je dátový zdroj, teda databáza.
 

Dátové modelovanie

Návrh kvalitného informačného systému musí byť vykonaný v predpísanej postupnosti krokov, ktoré by mali byť aj technicky podporované. V súčasnej dobe na návrh IS slúžia nástroje označované spoločným názvom CASE (Computer Aided Software Engineering), ktoré podporujú samotný proces návrhu a taktiež udržiavajú príslušnú dokumentáciu. Jednotlivé CASE nástroje sa môžu odlišovať v detailoch, a to podľa toho akú metodológiu návrhu IS používajú.
 
Zvyčajne návrh je vykonaný v troch krokoch:
-  Systémová analýza
-  Systémový návrh
-  Technický návrh

Dôsledky zlého návrhu databázového systému majú za dôsledok nesprávnu funkciu IS, prípadne jeho úplnú nefunkčnosť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#databázové systémy #Databázy, databázové systémy #databázy databázové systémy #Push and pull stratégia #databazy


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013