VPN, xDSL, Wi-Fi, WiMax

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 10.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 909 slov
Počet zobrazení: 1 624
Tlačení: 87
Uložení: 93
VPN, xDSL, Wi-Fi, WiMax - Využitie VPN pre efektívnu a bezpečnú komunikáciu pri teleworkingu. Širokopásmové pripojenie, xDSL a jeho druhy, využitie v praxi. Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi, využitie v organizáciách. Bezdrôtové pripojenie WiMax a jeho využitie.

V dnešnej dobe, keď je sieťová komunikácia samozrejmosťou, je dôraz kladený na to aby bola táto komunikácia bezpečná. Komunikácia bez možnosti zabezpečenia je značne limitovaná. Ľudia a firmy potrebujú využívať tieto možnosti bez kompromitovania ich súkromia alebo odhalenia firemných zdrojov vonkajšiemu svetu. Vo všeobecnosti existujú dva spôsoby ako toto dosiahnuť pri sieťovej komunikácii. Prvou možnosťou je fyzická separácia siete, ku ktorej majú prístup len vybrané subjekty. Druhou možnosťou je túto komunikáciu znečitateľniť pre všetkých ostatných, okrem komunikujúcich strán. Teda aj keď majú ostatní prístup k rovnakému komunikačnému médiu a majú možnosť odchytenia prenášaných dát, samotnú komunikáciu rozšifrovať nedokážu. Pokiaľ je našim komunikačným médiom Internet, čo je sieť verejná, ostáva len druhá možnosť, znečitateľnenie komunikácie pre ostatných, čo v praxi dosiahneme použitím kryptografie.

Virtuálna privátna sieť spája sieťové technológie a kryptografiu a umožňuje tak privátnu komunikáciu prostredníctvom Internetu. Termín „virtuálna“ znamená, že nepoužívame žiadnu vlastnú fyzickú sieť. Namiesto toho, jedna fyzická sieťová infraštruktúra akou je Internet, je zdieľaná mnohými a na nej sú postavené viaceré logické, teda virtuálne siete. Tieto siete je možné konfigurovať a meniť bez nutnosti zásahu do fyzickej infraštruktúry. Virtuálnu privátnu sieť možno teda definovať ako logickú sieť postavenú na zdieľanej infraštruktúre, so zachovaním dôvernosti komunikácie čo je mimoriadne dôležité pre bezpečnú komunikáciu pri teleworkingu. Virtuálne privátne siete sú postavené obyčajne na použití viacerých virtuálnych tunelov, cez ktoré prebieha firemná komunikácia. Implementácia bezpečnosti si vyžaduje viacero zložiek, ktoré spolu úzko spolupracujú. Treba definovať, čo treba chrániť a akým spôsobom. Zachovanie dôvernosti dát, ich integrita a autentifikácia strán, ktoré k nim majú mať prístup, sú kľúčové prvky dizajnu bezpečnosti.
 
Autentifikácia komunikujúcich strán, kryptovanie prenosu, prenos viacerými virtuálnymi kanálmi a kontrola integrity prenášaných dát pri sieťovej komunikácii znemožňujú potenciálnym útočníkom odpočúvanie, či zmenu prenášaných dát, alebo vydávanie sa za jednu z komunikujúcich strán. Kryptovanie a autentifikácia môžu byť implementované na viacerých vrstvách sieťovej infraštruktúry.

Na aplikačnej vrstve komunikujú samotné programy, a bezpečnosť prenášaných dát a vzájomnú autentifikáciu si zabezpečujú sami. Príkladom môže byť protokol https využívaný pri bezpečnej komunikácii medzi web serverom a užívateľskými Internetovými prehliadačmi, či ssh využívaný pri vzdialenej správe snáď všetkých Unixových systémov. Nevýhodou však zostáva fakt, že medzi komunikujúcimi stranami musí byť týmto spôsobom zabezpečená každá z používaných aplikácií zvlášť.

Mnohé organizácie používajú na zabezpečenie komunikácie tú najnižšiu možnú vrstvu, teda vrstvu linkovú. Táto schéma zabezpečuje všetky komunikujúce aplikácie jednotne, cez páry kryptovacích zariadení umiestnených na koncoch jednotlivých liniek, s tým že všetky linky medzi komunikujúcimi bodmi musia byť takto zabezpečené. Takýto systém poskytuje vynikajúce zabezpečenie komunikácie, avšak je značne finančne náročný na zostavenie, údržbu, zmeny a rozširovanie. Samozrejme tento systém zjavne nie je možné postaviť na Internete, ktorý je decentralizovaný, a jednotlivé strany majú kontrolu len nad limitovanou časťou fyzických linkových spojení.
Bezpečnosť komunikácie implementovaná na tretej vrstve poskytuje výhody oboch predošlých riešení. Zabezpečené sú všetky z použitých aplikácii, ktoré nepotrebujú žiadne zmeny aby boli ich prenášané dáta chránené. Takisto netreba žiadne zmeny vo fyzickom prepojení jednotlivých zariadení linkovej vrstvy, teda takéto riešenie je jednoduché na nasadenie, údržbu a modifikácie, čo sa odráža aj vo finančnej náročnosti.
 
Už začiatkom 90. rokov sa začínalo premýšľať, ako urýchliť prenosy po bežnom a najviac rozšírenom metalickom vedení. Objavilo sa niekoľko spôsobov prenosu s rýchlosťami vyššími, ako poskytuje bežný modem. Medzi tie hlavné patrí ISDN, káblové modemy, xDSL a tiež nezabúdajme na DPL (Digital Power Line – prenos po rozvodoch elektrickej energie). Zo všetkých týchto technológií má v súčasnosti najväčší potenciál xDSL.
Skratka DSL (Digital Subscriber Line – digitálna účastnícka linka) v sebe ukrýva technológiu schopnú dosahovať na bežnom medenom telefónnom vedení vysoké rýchlosti (až do 52Mb/s). Ak si vezmeme, že sa toto vedenie doteraz používalo prevažne na telefonovanie tak to nie je až tak hrozné. Písmeno x pred DSL udáva, o ktorú z technológií digitálneho prenosu ide. Asi sa pýtate, ako je možné dosiahnuť takéto rýchlosti, keď sa na tom istom vedení klasickému modemu nedarí vytiahnuť ani tých teoretických 56kb/s. Odpoveď treba hľadať vo frekvenčnom pásme a spôsoboch jeho využitia.
 

Technológia xDSL

Typ prevádzky

Max. prenosová rýchlost [upstream/downstream]

Max. dosah [m]

Frekvenčné pásmo [kHz]

IDSL

Symetrický, duplexný

144 kb/s

5500

0 - 50

HDSL

Symetrický, duplexný

1,544 alebo 2,048 Mb/s

4000, 5500

40 - 292

SDSL, HDSL2

Symetrický, duplexný

2,048 Mb/s

3000 - 5500

0 - 384

 ADSL

Asymetrický

16 - 800 kb/s
/
1,5 - 8,448 Mb/s

 2000 - 5000

Upstream: 25 - 138 Downstream: 138 - 1104

ADSL G.Lite

Asymetrický

640 kb/s alebo 1,5 Mb/s

5500

Upstream: 25 - 138 Downstream: 138 - 552

VDSL

 Asymetrický

1,5 - 2,3 Mb/s
/
13 - 52Mb/s

300 - 1350

Upstream: 300 - 900 Downstream: 1200 - 30 000

Symetrický , duplexný

34 Mb/s

300 - 1500

 

WiFi alebo inak WLAN – bezdrôtová sieť LAN umožňuje za menšie náklady vybudovať menšie podnikové, prípadne domáce siete s obmedzeným dosahom a kapacitou prenosov. Treba však prihliadať na zabezpečenie takto vytvorenej siete, aby bol do nej zamedzený nežiadaný prístup (WEP, WPA, WPA2).

WiMAX  je alternatívne telekomunikačné prepojenie s medzinárodnou pôsobnosťou, ktoré využíva širokopásmovú rádiovú technológiu WiMAX na frekvencii v pásme 3,5 GHz. Cieľové skupiny sú rezidenční zákazníci a menšie podniky v oblastiach, kde nie je k dispozícii alebo je len slabo vybudovaná a dostupná širokopásmová infraštruktúra. Zároveň sa však plánuje rozšírenie do hustejšie osídlených regiónov s cieľom dosiahnuť čo najväčšie pokrytie. Technológia je stabilnejšia čo sa týka kvality a efektívnejšia z pohľadu dosiahnutých rýchlostí ako WLAN. Cenovo je táto technológia porovnateľná s DSL. Nízke inštalačné náklady, bezpečnosť dát, flexibilita, portabilita ako aj veľký dosah jednoznačne hovoria o výhodnosti tejto technológie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#VPN #Spôsoby pripojenia-Wifi #zabezpecenie komunikacie #wifi #wifi siete


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016