Manažment projektov IS

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 10.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 405 slov
Počet zobrazení: 1 923
Tlačení: 100
Uložení: 103
Manažment projektov IS  - Popíšte principiálne dôvody zlyhania zavedenia nového IS. Vysvetlite a objasnite vhodné stratégie manažmentu projektov IS. Popíšte celý SDLC (životný cyklus vývoja informačného systému). Vysvetlite čo je štúdia uskutočniteľnosti (feasibility study). Ako sa dá využiť outsourcing, jeho výhody a nevýhody. Čo je to prototypovanie?

Principiálne dôvody zlyhania IS:

1.  nedostatočná alebo nesprávna participácia užívateľa pri vývoji systémových procesov (user – designer communication gap)
2.  nedostatok podpory managementu (s podporou managementu sa ľahšie prijímajú zmeny v org.)
3.  vysoký stupeň komplexity a risku v procese vývoja IS (čím väčší systém, tým väčší risk,  vysoko štruktúrované systémy – ťažšie definovateľné,  technolog. skúsenosti projektového teamu znižujú riziko zlyhania IS)
4.  zlý management pri implementácii IS (často sa zabúda na základné elementy úspechu ako sú zabezpečenie feedbacku zo strany konečných užívateľov, sledovanie rozpočtu určeného na IS, pri komplexných systémoch nezabudnúť na feasibility study).
Vysoký stupeň zlyhania IS je tiež častý  pri reengineeringu, ktorý si vyžaduje značné org. zmeny
 
Stratégie implementácie IS
Podpora managementu a kontrola sú pri implementácii veľmi dôležité, tak ako aj zdieľanie určitého stupňa rizika v každom novom projekte IS. Niektoré spoločnosti sa stretli s odporom k zmenám. Stupeň rizika je determinovaný 3 kľúčovými dimenziami:

- veľkosť projektu
- štruktúra projektu
- technologické skúsenosti
 
Vhodná stratégia musí byť aplikovaná, aby sa zabezpečila správna participácia užívateľov systému na vývoji systému a aby sa minimalizoval odpor užívateľov k zmene. IS design a implementačný proces by mal byť manažovaný a plánovaný ako org. zmena.
 
Implementácia – posledná vývojová fáza; naraz/po moduloch; uvádzanie systému do praxe
MIS implementation (planning and preparation)
-planning and control on a long-term basis (slc, cpm...)
-site preparation (príprava miesta → investment (napr. na výpočtové stredisko))
-equipment procurement (získanie zariadenia)
-education and training
-systems testing
-kritická cesta, PERT (dĺžka trvania alebo aj costs)
-CBIS planning and control
planning – strategic, tactical, operation
control – cost, time, relevant, quality
implementation – change-over
-data conversion
-file set-up (vychádza z dfd) – vytvoriť súbory (možnosť kombinovať súbory – index/seq vs. chaining etc.)
-integration testing (model to moduls) → operačné bloky
-procedure conversion (DFD, minispec)
-  direct change-over (rovno zmena)
-  parallel running (zabezpečenie kontinuity, bežia aj starý aj nový systém)
-  pilot running (postupné zavádzanie modulov)
-  control procedure (automatizovná/manuál stránka systémov (zero report – nulová správa o kontrole))
-  change-over documentation (doc o zavádzaní)
application planning and system development
-  test documentation/implementation plan (FILE) → create test file (OB) → convert files (OB) →initiate processing routine (OB – parallel processing, pilot processing, direct conversion) → log conversion results (OB) → implementation results (F) & plan file of implementation review (OB)
Implementation – systems review
performance – satisfying user requirements, time relation, cost/benefit analysis, capacity requirements, future needs
-  systems requirements, performance VIS-A-VIS, initial strategy and feasibility study
-  systems maintenance
-  quality assurance – criteria, methods
 

SDLC – System Development Life Cycle

CBIS – Development – SLC
-  initial strategy → feasibility study → requirements analysis → systems analysis → specification → design → development → testing → implementation → maintenance → review → initial strategy
- initial strategy
-  účelnosť systému, čo sa tým sleduje
-  základné predpoklady, zadanie
-  definícia IS (predprojektové štádium)
- feasibility study (1+2 – preparatory) – uskutočniteľnosť, realizovateľnosť
-  náklady, prínosy IS, časové relácie
-  kapacity (HR etc.)
-  zabezpečenia zdroja dát
-  technické otázky – equipment
-  užívatelia
- vývoj systému
- requirements analysis – požiadavky systému (detailne)
- systems analysis (analysis) – očakávané typy výstupov: idem spätne, aby som zistil, čo treba spraviť pre dosiahnutie známeho O
- specification (logical) – diagnostics analysis (ako u lekára); zhrnutie výsledkov analýzy + čo s tým; treba zlepšiť design
- design (design) – návrh nového systému (na základe všetkých doterajších fáz - synthesis)
- development – programming; začíname vyvíjať systém na základe design podľa dokumentácie
- testing (development) – toho, čo vyviniem; malé prvky aj dokopy
- implementation – posledná vývojová fáza; naraz / po moduloch; uvádzanie systému do praxe
- maintenance – napr. zvýši sa údržba → change it (update)
- review (implementation) – z času na čas overenie systému; komplexné zhodnotenie → funguje / čiastočne / vôbec → ďalej prevádzkovať / innovate / nahradiť novým
 
Feasibility study
Je to štúdia, test ktorý má za cieľ komplexne podľa rôznych kritérií ohodnotiť opodstatnenosť a najmä uskutočniteľnosť všetkých prvkov MIS.
 
Outsourcing
Stručná definícia hovorí, že outsourcing znamená nájom externej firmy na realizáciu určitých služieb. Outsourcing znamená prenesenie ťarchy prevádzkovania určitých podnikových činností na špecializovanú firmu alebo firmy. Outsourcing umožňuje podniku, aby sa sústredil na dosiahnutie strategických cieľov a neumŕtvoval svoje sily v podporných činnostiach.  O spopularizovanie tohto pojmu sa zaslúžili najmä veľké spoločnosti, ktorým outsourcing umožňuje sústrediť sa na hlavný predmet činnosti a dosiahnuť konkurenčnú výhodu na globálnych trhoch. Spoločnosti všetkých veľkostí, zo všetkých oblastí podnikania, operujúce na domácich i zahraničných trhoch, hľadia na outsourcing ako na jeden z významných aspektov populárneho "downsizingu" - zoštíhľovania spojeného s reinžinieringom podnikových procesov. Špecializovaní externí dodávatelia pritom často dokážu zaistiť realizáciu podporných procesov transparentne, vo vyššej kvalite a pri nižších (alebo aspoň presne plánovateľných) nákladoch.
 
Osobité postavenie má outsourcing informačného systému podniku.  Príchod distribuovaného informačného prostredia na báze architektúry klient/server na konci 80.  rokov prinútil spoločnosti prakticky v každej oblasti podnikania zvýšiť celkové výdavky na informačné technológie. Centrálny model spracovania už prestal uspokojovať rastúce požiadavky na dostupnosť informácií. Pri prechode na nové systémy boli výpočtové strediská ohromené nákladmi na hardvér, implementáciu softvéru, školenia užívateľov a technickú podporu.  Manažéri preto začali pátrať po externých dodávateľoch služieb, ktorí by pod svoju správu prevzali také elementy informačnej infraštruktúry, ako sú spracovanie dát, help-desk, správa a údržba sietí a pracovných staníc.
 

Dôvody na outsourcing

- Orientácia firmy na jadro podnikania
- Zvýšenie kvality
- Zväčšenie rozsahu činností a zlepšenie ich dostupnosti
- Kontrola nákladov
- Získanie technológií

Súvisia hlavne s veľkou rýchlosťou zmien v oblasti IT, vysokými nákladmi vlastníctva, stále sa zvyšujúcou dôležitosťou informatiky a nedostatkom kvalifikovaných špecialistov na trhu práce.
-  Po prvé, typický outsourcingový kontrakt zahŕňa predaj technologických aktív dodávateľovi, čo predstavuje okamžitý príjem.  Oddelenia IT môžu byť zoštíhlené na malý počet pracovníkov, ktorých jedinou zodpovednosťou je dozerať na plnenie kontraktu a komunikovať s poskytovateľom outsourcingu.
-  Po druhé, outsourcing sa stal prostriedkom umožňujúcim manažérom sústrediť sa na kľúčové oblasti podnikania.  Informačné technológie boli totiž vždy považované za nevyhnutné, ale nikdy nie strategicky významné.  Navyše nedôvera manažérov k tvrdeniu, že účinné procesy IT by mohli odlíšiť podnik od konkurencie, je všeobecne známa.
-  Podnikatelia zisťujú, že potrebujú čoraz viac rozličných vedomostí a ich potreby sa neustále menia.  Ale expertíza a skúsenosti sú vzácnym tovarom, najmä v takých oblastiach, ako sú rozsiahle počítačové siete, objektovo orientované programovanie, budovanie dátových skladov (data warehousing) či elektronický obchod. Získať nových kvalifikovaných ľudí na trhu práce je veľmi ťažké.  Podobne problematické je zaškolenie vlastných pracovníkov, ktoré často vedie iba k tomu, že podniky musia zamestnancov "brániť" pred lukratívnymi ponukami zvonku.  Prečo potom nenechať niekoho iného, aby zápasil s novými technológiami?
 
the iterative nature of system development – modifications idú do špirály, jednotlivé cykly špirály sú system life cycles
people involved in SLC
users: limited time, too busy
-  own jargon, position in existing system
-  analyst is „dangerous“
-  misleading / resistance
analysts
-  general understanding of business
-  computer background
-  system specialists, own jargon
designers (schopnosť syntézy)
-  general understanding of business
-  computer background
-  creativity in designing computer systems
programmers
-  programming specialists
-  strong computer background
-  creativity in implementing on computer
context diagram
-  pre určenie, kde sa môj MIS nachádza
-  ako komunikuje s okolím; odkiaľ idú inputy, kam idú outputy; diagram I/O
actions in IS / CBIS
-  collecting data – INPUT
-  data transmission (A → B)
-  data storage (stačí raz, potom možno mnoho krát využiť)
-  data retrieval
-  data processing
-  info dissemination – OUTPUT
systems run chart – ako sa to v IS spracúva (files, operations etc.); musí sedieť počet I v context diagrame a SRC
 

Prototypovanie

Pozostáva z vytvorenia experimentálneho systému (rapidne a nie draho) pre konečných užívateľov, pre zhodnotenie a odskúšanie interakcie systému s užívateľom. Prototyp systému sa pretvára a rozširuje kým nie sú užívatelia spokojní, kým neobsahuje všetky ich požiadavky a až potom sa môže použiť ako vzor, forma pre finálny systém.
 

Vývoj IS použitím software packages

End user development vývoj IS konečným užívateľom s minim. asistenciou IT špecialistov, za pomoci rôznych software tools.
Outsourcing vytvorenie IS externou firmou
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.044