Marketing v cestovnom ruchu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 01.03.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 970 slov
Počet zobrazení: 3 707
Tlačení: 118
Uložení: 99

Marketing v cestovnom ruchu

Cestovný ruch - súbor aktivít v určitom prostredí, ktoré uspokojujú potreby ľudí súvisiace s cestovaním mimo ich trvalého bydliska, bez rozdielu, či dôvodom tohto cestovania je oddych alebo nepravidelná povinnosť (služobná cesta)

- jeho podstata spočíva v dočasnej zmene pobytu účastníka CR v inom konkrétnom prostredí, často vo voľnom čase za účelom oddychu, rozvoja poznania alebo kontaktu s ľuďmi

zdôrazňuje hlavne tieto postuláty:

 • súbor aktivít,
 • prostredie,
 • uspokojenie potrieb ľudí, ktorí cestujú,
 • pobyt mimo miesta trvalého bydliska,
 • dovolenka alebo nepravidelná povinnosť.

- funkcie CR :

 • Rehabilitačná funkcia: predstavuje zbavenie sa únavy, krátky odpočinok na adaptáciu v domácom prostredí po príchode zo zamestnania.
 • Duševno-hygienická funkcia: prekračuje hranicu rehabilitačnej a prináša zábavu, uvoľnenie, rozptýlenie. Každodenné stereotypy sa kompenzujú činnosťami, ktoré človeku prinášajú radosť, potešenie z ich vykonávania.
 • Funkcia rozvoja osobnosti: má viesť k všestrannému rozvoju osobnosti človeka.

CR podľa dĺžky trvania pobytu :

 1. a) krátkodobý 
 2. b) dlhodobý – nemal by byť viac ako 12 mesiacov

- CR podľa spôsobu úhrady účasti :

 1. a) komerčný (otvorený) CR – je plne hradený z individuálnych fondov občanov
 2. b) viazaný CR - čiastočne hradený zo strany účastníka

- CR podľa spôsobu zabezpečovania účasti :

 1. a) organizovaný – prostredníctvom cestovných kancelárií
 2. b) individuálny (neorganizovaný) – bežný pri krátkodobých pobytoch, vycestovaniach na jednodňové výlety

Druhy CR :

 • Domáci – realizovaný pre domáceho účastníka CR na území vlastného štátu
 • Zahraničný : a) aktívny – príjazdový
 1. b) pasívny – výjazdový
 2. c) tranzitný – prejazd určitej krajiny, nezahŕňa pobyt, je obmedzený na zopár hodín

Zahraničný aktívny CR – realizovaný pre zahraničných účastníkov na území nášho štátu

- je prínos pre ekonomiku, lebo za služby platí zahraničný klient → pre platobnú bilanciu predstavuje aktívum

Zahraničný pasívny CR – organizovaný za účelom vycestovania našich občanov do iného štátu

- pre platobnú bilanciu je to pasívum

 • Vnútorný CR = domáci + zahraničný aktívny CR
 • Národný CR = domáci + zahraničný pasívny CR
 • Medzinárodný CR = kombinácia zahraničného aktívneho a pasívneho CR

Formy CR :

 • Rekreačný - najrozšírenejšia forma účasti obyvateľstva na CR

- odpočinok vo vhodnom prírodnom prostredí s cieľom obnovy fyzických a psychických síl.

- podstata je daná rôznymi rekreačnými aktivitami (prechádzky, športové činnosti, poznávanie prírody a pamiatok)

- má podobu individuálnej alebo rodinnej rekreácie, ktorú si účastníci organizujú sami vo vlastných zariadeniach

- všetky činnosti, ktoré majú prevahu relaxácie ako kompenzačného faktora pracovného zaťaženia

 1. a) prímorský (plážový)
 2. b) zábavný 
 • Kultúrno-poznávací - prostriedok zvyšovania spoločenskej, kultúrnej, odbornej a všeobecnej vzdelanostnej úrovne človeka, poznávaním kultúrnych, umeleckých, historických a spoločenských pamiatok a hodnôt, ktoré ľudstvo za stáročia vytvorilo
 1. a) kléroturizmus (religiózny, náboženský) – návšteva miest zjavenia svätých a zázrakov, prehliadky sídla hlavy cirkvi, púte na sväté miesta, prehliadky miest spätých s vierou
 2. b) návštevy kultúrnych predstavení, koncertov, festivalov – spojené so zmenou miesta bydliska účastnikov
 3. c) prehliadky múzeí, kultúrnych a historických pamiatok – sprievodca, priblíženie histórie
 4. d) prehliadky prírodných parkov, ZOO, safari a arborét – viažu sa na prírodné prostredie
 • Kúpeľno-liečebný – aby tvorivé sily človeka mohli byť nadobúdané a obnovované rekreačným pobytom v zdravom prírodnom prostredí

- spojený s rehabilitačnými kúpeľno – zdravotníckymi procedúrami

- plní funkcie : zdravotnú, regeneračnú a rekreačnú

 1. a) klimatický – horský, podhorský, jaskynný
 2. b) minerálny – pramene liečivých minerálnych vôd
 3. c) kombinovaný – prímorský CR talasoterapia = liečenie prímorským prostredím a kúpaním v mori)
 • Vedecko-informačný – výmena skúseností, získavanie nových poznatkov a skúseností → napĺňa kultúrno-poznávaciu funkciu

- organizuje sa hlavne v mimosezónnom období

 1. a) kongresový – kongresy, konferencie, sympóziá, veľtrhy, výstavy...
 2. b) incentívny – je odmenou, prémiou pre víťaza súťaže
 3. c) pracovné cesty
 • Športovo-turistický – aktívny oddych na podporu telesnej a duševnej zdatnosti
 1. a) biely - zjazdové a bežecké lyžovanie, skialpinizmus a rôzne druhy športov vykonávané za rekreačným účelom na snehu a ľade
 2. b) vodácky - morský, jazerný a riečny sa realizujú v exteriéri, interiéri
 3. c) pešia turistika – vychádzky a túry → zelený CR
 4. d) mototuristika – putovný zájazd s krátkodobým pobytom na vybranom mieste
 5. e) cyklistika – zelený CR
 6. f) lovný – poľovníctvo a rybárstvo
 7. g) záujmovo-športový – pasívna účasť na športových súťažiach a turnajoch
 8. h) dobrodružný – adrenalínové športy, paragliding, rafting
 • Nákupný – prevádzkové stacionárne predajne, obchodné domy, hypermarkety, zábavné parky, letiská...
 • Ekoturizmus - je možné ho orientovať do prírodného prostredia pod podmienkou, že nevytvorí negatívne vplyvy ani žiadne negatívne dôsledky na toto prostredie

- smerujú do chránených prírodných lokalít a orientujú sa na pozorovanie flóry a fauny

- čiastočne využívajú ekologicky vhodné dopravné prostriedky

- nevyžadujú si žiadnu dopravu (napr. horská turistika)

- realizuje sa pre malý počet ľudí

 • Kombinované formy CR – mládežnícky, sociálny vo vidieckom prostredí

Účastník CR – osoba alebo skupina osôb, ktorá vystupuje ako spotrebiteľ produktu CR

- môže byť :

 • Výletník – denný návštevník, jeho pobyt je kratší ako 24 hodín
 • Turista – pobyt trvá minimálne jedno prenocovanie a maximálne jeden kalendárny rok
 • Domáci turista alebo návštevník
 • Medzinárodný turista alebo návštevník
 • Dovolenkári - oddych
 • Služobne cestujúci – nepravidelné povinnosti

- faktory účasti na CR :

 • Kultúrne - zbližovanie kultúr, zmeny v hierarchii hodnôt, túžba po vysokom životnom štandarde, rastúci význam využívania voľného času
 • Spoločenské – najviac to ovplyvňuje rodina
 • Ekonomické – dostatok financií, dostatok voľného času
 • Osobné – životný štýl
 • Psychologické – motivácia, vnímanie, predstava, postoj

- ekonomické aspekty CR :

 • Tvorba príjmov do štátneho rozpočtu
 • Realizátor neviditeľného exportu služieb a tovarov
 • CR ako ekonomický multiplikátor
 • CR ako nositeľ konečnej spotreby

Marketingový manažment v cestovnom rucv

- orientuje sa na :

 • konkrétne podnikateľské aktivity v konkrétnom priestore,
 • neohraničené podnikateľské aktivity v konkrétnom priestore,
 • konkrétne podnikateľské aktivity v neohraničenom priestore,
 • neohraničený okruh podnikateľských aktivít v neohraničenom priestore

- jeho úloha v CR : rozhodovacie procesy o segmentoch, o marketingovom mixe, o celej podnikateľskej koncepcii

- ciele : všeobecné ( podiel na trhu, zisk, rozšírenie klientely, image), konkrétne (nová cieľová skupina...), nadradené (ŽP, infraštruktúra...), dlhodobé (zlepšiť postavenie na trhu), strednodobé (komplementárne služby), krátkodobé ( oživenie medzisezóny)

Masový marketing – predaj produktu vo veľkom množstve → nízke náklady a nízke prienikové ceny

- uplatnenie : nenáročný spotrebiteľ produktu CR, mimoriadna akcia veľkého záujmu

Produktom diferencovaný marketing – predaj 2 alebo viac skupín produktov CR, ktoré sú maximálne diferencované od iných konkurenčných produktov

Usmernený marketing (cielený) - podnik CR rozoznáva segmenty trhu, rozvíja svoj produkt a prostredníctvom marketingového mixu ho predáva s cieľom podchytiť potreby každého cieleného smerového trhu

- stará koncepcia : predaj vyprodukovaných služieb CR : produkcia → predaj → spotreba

- nová koncepcia : ťažisko je na spotrebe : spotreba ↔ integrovaný marketing ↔ produkcia

vývoj : historický (produkt) , moderný marketing (klient), marketing budúcnosti (destinácia)

Marketingový mix a jeho nástroje v cestovnom ruchu

PRODUKT

- služba alebo balík (skupina služieb), ktorý je schopný uspokojiť potreby zákazníka

- vlastnosti : užitočnosť, použiteľnosť, dosiahnutelnosť

- pozostáva z balíka základných a doplnkových služieb

- pôsobia tu materiálne a nemateriálne zdroje

- znaky produktu CR :

 • Nemožnosť skladovania.
 • Závislosť od prítomnosti klienta – spotrebiteľa, ktorý produkt CR spotrebúva
 • Časové a priestorové spojenie produkcie a spotreby produktu CR
 • Nehmotný charakter produktu CR = výsledkom je určitý zážitok, pôžitok, regenerácia duševných či fyzických síl, spomienka, poznatok.
 • Nemožnosť presnej reprodukcie.
 • Komplementárny charakter subproduktov CR

- požiadavky : atraktívny, prístupný, pozitívny imidž, uspokojovať potreby a požiadavky, ocenený cenou, ktorú účastník zaplatí

- pri kvalite je dôležitý prvý kontakt klienta so službou → treba dodržať normy akosti výrobkov, technologické postupy, špeciálne manuály

CENA

- má byť dostatočne vysoká, aby pokryla všetky náklady a priniesla určitý zisk → obsahuje nákladovú ziskovú zložku → využívajú to hlavne tour operátori

- nevystupuje ako reprezentant určitej služby, ale ako cena celého balíka služieb z rôznych odvetví hospodárstva v určitom trhovom prostredí

- činitele vplývajúce na ceny : náklady, konkurencia, dopyt, objem predaja, menové kurzy

- možné stanovenie cien :

 • Na rovnakej úrovni ako v minulom období.
 • Na úrovni konkurencie.
 • Na základe výšky nákladov + konštantná suma zisku (vyjadrená v prirážke).
 • Na základe výšky nákladov + percento zisku (vyjadrené v prirážke).
 • Kalkulácie cien zájazdov (výjazdového CR) pozostávajú z devízových nákladov, rizika z neobsadenia a (storno) a prirážky CR, vrátane možných provízií.

- cenové stratégie a ich prejav :

 • Diferencované ceny – zľavy v období mimo sezóny alebo víkendov, vyššia cena v sezóne, vernostná zľava v prípade opakovaného využitia služby
 • Prienikové ceny – veľmi nízka cena → získanie nových klientov, prenikanie na nový trh, ochromenie konkurencie, povesť lacnej firmy
 • Šľahačkové ceny - subjekty, ktoré sa zameriavajú na solventnejšiu klientelu → cena vyvoláva u klienta pocit kvality a komfortu
 • Linkované ceny - majú maximálnu odchýlku od ceny akceptovanej trhom vo veľkom rozsahu a určenej ponukou prvého podniku CR, ktorý na trh daný produkt uviedol alebo ho predáva v maximálnom rozsahu → využívajú ich drobné podniky CR
 • Psychologické ceny - maximálne aktivizujú zákazníka a pôsobia na vyvolanie záujmu o ponúkaný produkt
 • Jednotné ceny - ceny pobytových rekreačných zájazdov typu „all inclusive“ alebo tzv. „klubová cena“
 • Ďalšie ceny - rozvojové cenové stratégie, zavádzanie novej stratégie

DISTRIBÚCIA

- môže byť :

 • Exkluzívna - vybraný subjekt na vymedzenom území,
 • Intenzívna - maximálny počet kanálov na čo najlepší trh CR
 • Selektívna - vybrané produkty do vybraných distribučných kanálov

- uskutočňuje sa priamo alebo sprostredkovane

Centrálny rezervačný systém - možnosti pre okamžitú reagenciu dodávateľov aj odberateľov

- minimalizuje sa časová disproporcia, rozširuje sa sieť distribučných kanálov

- rezervačné a predajné systémy v sieti Internet

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Reklama - ovplyvnenie a pomoc pri predaji konkrétneho produktu CR

- sústreďuje pozornosť verejnosti na konkrétne produkty CR a smeruje na presne definované cieľové skupiny

- pôsobí v krátkodobom / strednodobom časovom horizonte

- jej pôsobením možno :

 • rozšíriť a spestriť poznatky o novom produkte CR,
 • posilniť pozitívny vzťah zákazníka k propagovanému produktu CR,
 • zovšeobecniť ponuku špecifických produktov CR

Propagácia - podpora a orientácia klientely na určité teritoriálne destinácie, druhové segmenty služieb a pod., bez konkretizácie jednotlivých podnikateľských subjektov

Veľtrhy, výstavy - umožňujú na malom priestore (výstavnom stánku) koncentrovať ponuku podniku CR

Prezentácia - viditeľný prejav promotion, súčasť PR a reklamy

- často sa poníma ako grátis služba alebo súbor služieb + prezentačné cesty a pobyty, grátis výrobok, označený logom daného podniku CR, zvýhodnenie ceny predávaného produktu CR formou zľavy

Vzťahy s verejnosťou (PR) - práca s verejnosťou, práca pre verejnosť a práca na verejnosti

- výsledkom tejto činnosti je komplex informácií o podniku CR a jeho imidž

- orientuje sa na tieto postuláty : identita podniku CR, kultúra podniku, vzhľad podniku, imidž, komunikácia

- interné PR = orientované na zamestnancov : maximálne poznanie produktu zamestnancami, predvídanie zmien, definovanie a poznanie verejnosti

Podpora predaja - proces komunikácie medzi subjektmi ponuky a spotrebiteľmi s cieľom vytvoriť pozitívny a prvoradý vzťah k ponúkanému tovaru alebo službe

- ciele :

 • kontinuita zvýšenia predaja produktov CR alebo jednotlivých služieb,
 • rýchlejšie zavedenie a získanie nových produktov CR,
 • zvýšenie záujmu o kontakt spotrebiteľa s novým produktov CR,
 • premena jednorazových spotrebiteľov na permanentných klientov,
 • vytváranie priaznivej kúpnej a spotrebnej atmosféry s estetickým vplyvom prostredia prevádzkovej jednotky, správaním sa personálu až po konkrétnu spotrebu produktu CR,
 • zvyšovanie záujmu o aktivity všetkých účastníkov trhu CR na strane ponuky aj dopytu

priama podpora predaja - aktivity, ktoré úzko súvisia s reklamou a cenovou politikou podniku CR (aktivity, ktoré úzko súvisia s reklamou a cenovou politikou podniku)

- nepriama podpora predaja - pozvania agentov CK na reprezentačné zájazdy, návšteva podniku CR s následnou ponukou, mimoriadna ponuka, publikácie i podniku školenia pracovníkov so zameraním na podporu predaja, zavedenie takého systému odmeňovania vlastného personálu, ktorý stimuluje predaj

KOMPLEXNOSŤ (PACKAGING)

- marketingová technika, ktorej výsledkom je tvorba komplexného produktu CR

- produkt je tvorený zo súboru jednotlivých služieb a zostavený do konkrétneho programu

- packagový produkt je balíček služieb najznámejší vo forme „all inclusive“ (všetky služby sú zahrnuté v cene)

- výhody pre zákazníka : pohodlie, hospodárnosť, plánovanie výdavkov, predpoklad očakávanej kvality, uspokojenie špecifických záujmov zákazníka

Špecializované podniky CR

Cestovná kancelária - podnik CR, ktorý kompletizuje produkt CR alebo sprostredkúva jeho predaj konečnému zákazníkovi

- podniky CR :

 • organizátori
 • sprostredkovatelia
 • základné (generálne) CK, ktoré poskytujú služby v plnom rozsahu,
 • špecializované CK, ktoré sa špecializujú na užší vysokokvalitný sortiment poskytovaných služieb
 • v súkromnom vlastníctve, v družstevnom, v municipálnom vlastníctve
 • vysielajúce CK, ktoré sa orientujú na zahraničný pasívny CR
 • prijímajúce (receptívne) CK, realizujúce zahraničný aktívny CR a domáci CR
 • malé (do 3 pracovníkov),
 • stredné (do 20 pracovníkov),
 • veľké (nad 20 pracovníkov).
 • obchodné spoločnosti, v súlade s Obchodným zákonníkom
 • osobné spoločnosti v súlade so Živnostenským zákonom

- služby CK je možné uskutočniť

 1. a) priamo :
 • predaj zájazdov,
 • poskytovanie informácií o predávaných zájazdoch,
 • poskytovanie informácií o možnostiach účasti na CR v lokalite alebo regióne, kde je CK situovaná (v prípade, keď CK supluje aj funkciu tzv. turistickej informačnej kancelárie),
 • rezervácia, predaj leteniek a iných dopravných cenín,
 • rezervácia a predaj ubytovacích služieb,
 • predaj kúpeľných a liečebných pobytov, predaj sprievodcovských a tlmočníckych služieb,
 • predaj máp, suvenírov, sprievodcovských príručiek.
 1. b) sprostredkovane : kompletizáciu zájazdov nákupom od jednotlivých dodávateľských subjektov doma alebo v zahraničí (tzv. provízny predaj)

- zmluvy medzi CK a zariadeniami poskytujúcimi služby CR :

 • ad hoc zmluvy - majú konkrétny rozsah pre jeden prípad dodávky výkonov

- uzatvárajú sa jednotlivo z prípadu na prípad

- ide o zabezpečenie zmluvných vzťahov medzi CK a dodávateľskými zariadeniami, ktoré nespolupracujú pravidelne alebo dokonca v minulosti ešte neboli vo vzájomnom obchodnom vzťahu

 • kapacitné zmluvy - predmetom je určitá kapacita na určitý čas a určitý počet osôb

- obsahujú časové rozloženie požadovaných výkonov, požiadavky na kvalitu služieb, cenu, resp. cenové zľavy, penalizačné podmienky

- obvykle ich CK uzatvárajú na obdobie 1 roka

 • rámcové zmluvy - stanovujú základné zásady vzájomných vzťahov zmluvných strán

- takmer vždy na dlhšie časové obdobie (niekoľko rokov) a upresňujú sa v ročných dodatkoch alebo protokoloch

Tour operátor (organizátor) - organizačná jednotka špecializovaných podnikov CR, ktorá plní 3 základné funkcie: kreatívno-produkčnú, sprostredkovateľskú, organizátorskú

- špecializácia :

 • autobusový tour-operátor,
 • letecký charterový tour-operátor,
 • tour-operátor národných CK

- predpoklad pre existenciu :

 • dostatočne silný finančný kapitál na nákup služieb vo veľkom,
 • dostatočne rozsiahla a efektívna distribučná sieť predajných miest – CK
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023