Marketing v doprave

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 01.03.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 567 slov
Počet zobrazení: 1 345
Tlačení: 68
Uložení: 56

MARKETING V DOPRAVE

- analýza preferencií a motivácia pri voľbe dopravného prostriedku → postoje k jednotlivým druhom dopravy, osobné a spoločenské normy vo vzťahu k doprave, miera uvedomenia si environmentálnych závislostí ľudského správania

- marketing v doprave je nevyhnutný, lebo : vznikol celý rad nových podnikateľských subjektov + pôsobenie zahraničných firiem; silná konkurencia, globalizácia a väčšia potreba cestovať

výmenné vzťahy - spojené s prepravou rôznych statkov a osôb, ktoré prebiehajú na lokálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni

- doprava má premiestňovať osoby, správy a statky na miesto určenia a spotreby

Doprava – primárna činnosť v oblasti premiestňovania + súbor rôznych organizačných foriem

- môže byť :

 1. Prepravovaný objekt : nákladná, osobná
 2. Použitá dopravná cesta : podzemná, vodná, vzdušná, cestná
 3. Určenie : verejná, podniková
 4. Obsluhované územie : prímestská, diaľková, vnútroštátna, medzinárodná
 5. Pravidelnosť : pravidelná, nepravidelná
 6. Veľkosť zásielky : celovozňová, kusová
 7. Počet prepravovaných osôb : individuálna, hromadná

- dopravné odbory tvoria dopravnú sústavu štátu : železničná, cestná, vodná, letecká, potrubná, mestská

Dopravný proces - cieľavedomá, účelne organizovaná činnosť zameraná na premiestňovanie statkov a osôb, pričom sa využívajú rôzne dopravné cesty, dopravné prostriedky a dopravné zariadenia

- tvoria ho 2 súbežné procesy :

 • výrobný proces dopravy - činnosť spojená s pohybom dopravných prostriedkov po dopravných cestách
 • prepravný proces dopravy - činnosť spojená s premiestňovaním statkov, osôb, správ

Dopravca - subjekt (dopravný podnik, zasielateľ), ktorý vykonáva technickú stránku dopravy

Prepravca - subjekt, pre ktorý sa vykonáva premiestňovanie statkov (odosielateľ zásielky, objednávateľ dopravy)

- doprava umožňuje spotrebu produktov na jednotlivých miestach spotreby, čím prispieva k zvýšeniu hodnoty produktu → nastáva iba vtedy, keď sa objekt dopravy stretne v mieste cieľa s existujúcou potrebou

Osobitosti dopravy :

 • predáva premiestnenie 
 • vytvára a spotrebúva sa súčasne a je neoddeliteľná od poskytovateľa
 • je premenlivá, mnohotvárna
 • musia byť poskytované podľa potreby každý deň, v každom počasí

Trh dopravných služieb - súbor dopravných firiem, ktoré ponúkajú dopravné služby, a súbor zákazníkov ako potenciálnych kupujúcich dopravných služieb → prebiehajú výmenné procesy medzi poskytovateľmi dopravných služieb a zákazníkmi

- odvetvie dopravy je intenzívne ovplyvňované vonkajším prostredím, ktoré musí dopravná politika rešpektovať

- segmentačné kritériá:

 • Predmet prepravy
 • Geografické hľadisko
 • Časové hľadisko
 • Úžitok

PRODUKT

- produktom je preprava - premiestnenie osôb, vecí, správ z východiskového miesta do cieľového miesta

- doprava uspokojuje potreby užitočným efektom prepravy, t.j. nehmotným produktom

- hodnoty uspokojujúce potreby zákazníka : úžitok, konkrétny použiteľný produkt, rozšírený produkt

Kvalita produktu dopravy :

Osobná doprava : Spoľahlivosť, presnosť, pravidelnosť, pohodlie, rýchlosť, nadväznosť spojov, čistota, bezpečnosť

Nákladná doprava : Rýchlosť, bezpečnosť nákladu, presnosť dodania, prístupnosť, pohotovosť

Dodatočné služby : obchodné, technické, všeobecné → najviac zákaznícky orientovaný odbor je letecká doprava

Inovácia produktu : zavádzanie nových technológií prepráv, modifikovanie doterajších výkonov, vylúčenie alebo doplnenie niektorých služieb

- dopravné organizácie môžu spolupracovať pri tvorbe produktov s inými organizáciami (CK, miestne samosprávy, športové inštitúcie...)

CENA

- rozličné označenia : prepravné, tarifa, cestovné, mýto, letiskové poplatky...

- výrazný vplyv má externé prostredie → obmedzenia štátom, záväzné tarifné predpisy...

- ceny v tomto odvetví sú zmluvné (voľné), len v niektorých prípadoch regulované

DISTRIBÚCIA

- kde a ako sa budú dopravné služby predávať, ako zabezpečiť, aby boli ponúkané na správnom mieste a v správnom čase

- spojovací článok medzi výrobou a spotrebou

- musí byť prekonaná priestorová odlúčenosť výroby a spotreby

Odbytová cesta - súbor vzájomne závislých organizácií – sprostredkovateľov, ktorí vstupujú medzi producenta dopravnej služby a konečného spotrebiteľa a sprístupňujú používanie dopravnej služby zákazníkom

- tvorba distribučnej cesty:

 • Segmentácia trhu.
 • Analýza potrieb zákazníkov.
 • Identifikácia hlavných distribučných alternatív a ich vyhodnotenie

- výber distribučnej cesty:

 • Priamy predaj - priamo v dopravnom prostriedku, prostredníctvom internetu
 • viacúrovňová distribučná cesta s využitím sprostredkovateľa – CK, logistická firma, obchodná organizácia

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

- cieľ - komunikovať so súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi, sprostredkovateľmi, verejnosťou

- osobitosti : preprava má nehmotný charakter, rovnaký alebo podobný produkt, odvodený dopyt, limitovaná cenová argumentácia

ĽUDSKÝ FAKTOR

- tí, ktorí priamo prichádzajú do kontaktu so zákazníkom

- tí, ktorí komerčne alebo technicky zabezpečujú službu dopravy

PROCESY

- technologické, informačné a rôzne časové rozvrhy (grafikony) – musia byť vzájomné skĺbené, lebo sú vnímané ako celok; dôležitá je aj presnosť a spoľahlivosť dopravy

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019