Regulácia poistného trhu (Seminárna práca)

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: maximus
Typ práce: Referát
Dátum: 28.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 048 slov
Počet zobrazení: 240
Tlačení: 18
Uložení: 14

Regulácia poistného trhu (Seminárna práca) 

Úvod

V našej seminárnej práci sa budeme zaoberať problematikou regulácie poistného trhu v Slovenskej republike. Keďže Slovensko ako členský štát Európskej únie je súčasťou jednotného európskeho poistného trhu, je potrebné zdôrazniť význam regulácie tohto segmentu finančného trhu. Našu prácu sme rozčlenili do 4 kapitol, v ktorých sa budeme venovať danej problematike.

V prvej kapitole zadefinujeme základné pojmy, ktoré sú spojené s danou témou. Tieto pojmy sú akýmsi odrazovým mostíkom k tomu, aby sme určili význam regulácie poistného trhu, ako aj zmysel poistného trhu ako takého.

Nakoľko je poistný trh významným a zároveň špecifickým ekonomickým subjektom finančného trhu, druhá kapitola bude zameraná práve na finančný trh, jeho význam a segmenty, ktoré na ňom pôsobia. V tejto kapitole sa teda budeme venovať predovšetkým segmentom finančného trhu, a to peňažnému, kapitálovému, devízovému a komoditnému trhu.

Keďže naša práca je zameraná predovšetkým na poistný trh a jeho reguláciu, rozhodli sme sa vyčleniť tomuto segmentu finančného trhu samostatnú kapitolu, v ktorej bližšie špecifikujeme význam poistného trhu, ekonomické subjekty, ktoré na ňom pôsobia, ako aj ukazovatele, ktoré na tento trh vplývajú.

V ďalšej kapitole sa budeme venovať samotnej regulácii poistného trhu, pričom bližšie špecifikujeme ekonomické subjekty, ktoré tento trh regulujú prostredníctvom rôznych nástrojov. Taktiež určíme právomoci, ktorými tieto ekonomické subjekty disponujú.

Okrem toho vymedzíme právne úpravy, ktorými sa poistný trh musí riadiť, aby mohol fungovať v súlade so zákonom. Následne zdôrazníme význam globalizácie a zaradenie Slovenskej republiky do jednotného európskeho poistného trhu, ktorý si bližšie špecifikujeme v danej kapitole. V neposlednom rade sa budeme venovať dohľadu nad poistným trhom, teda inštitúciám, ktoré tento dohľad vykonávajú, ako aj funkciám, ktorými disponujú, čím uzavrieme danú problematiku.

V našej práci teda zhodnotíme vývoj, ktorý nastal zavedením komerčných poisťovní a zaisťovní na Slovensku oproti obdobiu do roku 1989, kedy bol na Slovensku monopol - jedinou inštitúciou na poistnom trhu bola Slovenská štátna poisťovňa.

1 Vymedzenie základných pojmov

Trhom rozumieme miesto, kde si ekonomické subjekty, predávajúci a kupujúci, navzájom vymieňajú výsledky svojej činnosti 1. Zjednodušene povedané, trh je miesto, kde sa stretáva ponuka s dopytom.

„Finančný systém je systém ekonomických vzťahov, nástrojov a inštitúcií, ktorý sa sformoval do dnešnej podoby vyspelých trhových ekonomík. Umožňuje pohyb finančných prostriedkov od tých, ktorí nemajú produktívne investičné možnosti k tým, ktorí také možnosti majú. Prispieva tak k vyššej produktivite a efektivite ekonomiky ako celku.“ 2

Finančný trh je teda miestom, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov s dopytom po nich. Voľnými finančnými prostriedkami rozumieme úspory ekonomických subjektov. Ekonomické subjekty, ktoré pôsobia na strane dopytu premenia tieto úspory na investície 3.

Aby finančný trh fungoval podľa právnych predpisov musí naň niekto dohliadať. Regulácia predstavuje usmernenie hospodárskej činnosti súkromného sektora štátom, prípadne orgánom zabezpečujúcim dohľad nad týmto sektorom4. Regulácia prebieha prostredníctvom rôznych nástrojov, ktoré bližšie špecifikujeme v ďalšej kapitole.

Na zabezpečenie fungovania poistného trhu podľa právnych predpisov slúži poistné právo. Poistným právom rozumieme komplex právnych noriem, ktoré upravujú súkromné právne vzťahy, ktoré vznikajú pri výkone poisťovacej činnosti 5.

Globalizácia je komplexný proces, na ktorý sa môžeme pozerať z viacerých hľadísk – ekonomického, politického a sociálneho. Ide o rozvíjanie ekonomických vzťahov v globálnom meradle. Prejavuje sa rýchlym nárastom medzinárodného obchodu, rastom objemu medzinárodnej produkcie a zvýšeným tokom priamych investícií. Vďaka globalizácií neustále narastá množstvo medzinárodných a nadnárodných spoločností, čo spôsobuje prepojenie trhov rôznych krajín 6.

2 Finančný trh

Finančný trh možno charakterizovať ako určitý kanál, ktorým preteká množstvo peňažných prostriedkov, ktoré sú nepretržite odčerpávané žiadateľmi a neustále doplňované dodávateľmi týchto peňažných prostriedkov 7.

Segmenty finančného trhu:

 • peňažný trh
 • kapitálový trh
 • devízový trh
 • komoditný trh
 • poistný trh

2.1 Peňažný trh

Peňažný trh predstavuje časť finančného trhu, kde na strane ponuky je požičiavanie aktív s krátkodobou splatnosťou do jedného roka. Funguje na základe úverového princípu.

Medzi základné produkty peňažného trhu patria vklady obyvateľstva, termínované vklady, krátkodobé pokladničné poukážky vlád, komerčné cenné papiere podnikov a peňažné fondy finančných inštitúcií.

Táto časť finančného trhu slúži predovšetkým na pokrývanie krátkodobého dopytu po peniazoch – zabezpečovanie likvidity 8.

2.2 Kapitálový trh

Na rozdiel od peňažného trhu kapitálový trh je miestom, kde sa stretáva dopyt s ponukou po stredne a dlhodobo uvoľnených peňažných prostriedkoch – vyše jedného roka.

Princíp kapitálového trhu spočíva v umiestnení voľných dlhodobých peňažných prostriedkov do činností, kde sú najefektívnejšie. Na tento trh prichádzajú investori s cieľom dlhodobo investovať. Tento druh investovania je pre firmy najdôležitejšou formou získavania investičného kapitálu. Bez fungovania tohto trhu by ekonomika nebola schopná dosiahnuť hospodársky rast 9.

2.3 Devízový trh

Devízovým trhom rozumieme miesto, kde sa obchoduje s cudzími menami. Hlavnou úlohou je zabezpečovať prevod kapitálu z jednej meny do druhej, a tak podporovať jednoduchý globálny tok peňazí. Tento trh sa označuje aj ako foreign exchange, resp. menový trh.

Keďže žijeme vo svete, v ktorom existujú predovšetkým národné meny, je dôležité podotknúť, že devízový trh plní nenahraditeľnú funkciu pri uskutočňovaní platieb z a do zahraničia. Pri prevode peňažných prostriedkov z jednej meny do druhej určuje pre všetkých účastníkov jednotnú cenu – menový kurz 10.

2.4 Komoditný trh

Komoditné trhy sú charakteristické tým, že okrem finančných investorov sa obchodovania zúčastňujú aj tie subjekty, ktoré chcú uzavrieť obchod s hospodárskou činnosťou, ktorú prevádzkujú. Tento obchod prebieha na základe tovaru, ktorý slúži ako prostriedok výmeny.

3 Poistný trh

Poistný trh je miestom, kde sa stretáva ponuka a dopyt po poistnej ochrane, pričom predmetom je poistenie a zaistenie 11.

Poistný trh funguje na základe špecifických princípov, a to:

 • princíp neekvivalentnosti
 • princíp podmienenej návratnosti
 • princíp solidarity

Finančné subjekty, ktoré pôsobia na poistnom trhu:

 • poisťovne
 • zaisťovne

„Poisťovne sú finanční sprostredkovatelia, ktorí umožňujú domácnostiam a podnikateľským jednotkám prenos presne špecifikovaným rizík prostredníctvom uzavretia poistných kontraktov, kde je presne špecifikovaná náhrada v prípade, že nastane poistná udalosť.“ 12

Poisťovňa je z hľadiska právnej úpravy akciovou spoločnosťou, ktorá sídli na území Slovenskej republiky a vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska 13.

Poisťovne so sídlom na území SR, aktuálny stav k 22.5. 2015:

P.Č. Názov poisťovne

1

AEGON Životná poisťovňa, a.s.

2

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

3

ČSOB Poisťovňa, a.s.

4

ERGO Poisťovňa, a.s.

5

Generali poisťovňa, a.s.

6

NN Životná poisťovňa, a.s.

7

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance group

8

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

9

NOVIS Poisťovňa a.s.

10

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.

11

Poštová poisťovňa, a.s.

12

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group

13

Rapid life životná poisťovňa, a.s.

14

Union poisťovňa, a.s.

15

UNIQA poisťovňa, a.s.

16

Wüstentot poisťovňa, a.s.

 

Tabuľka 1: Poisťovňe 14

Význam poistenia:

 • zasahuje do všetkých činností v ekonomike
 • tvorba nových pracovných príležitostí
 • ovplyvňuje fungovanie trhovej ekonomiky

Zaistenie predstavuje poistenie, ktoré si kupuje poisťovňa od organizácie, ktorá sa nazýva zaisťovňa. Poisťovňa tak prenáša časť rizika na zaisťovňu, a teda sa delia nielen o riziko, ale aj o zisk.

Zaisťovňa je právnickou osobou, ktorá je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska. Zaisťovňa môže mať aj právnu formu európskej spoločnosti 15.

Poistný trh a jeho význam možno charakterizovať ukazovateľmi, medzi ktoré sa zaraďujú:

 • predpísané poistné
 • pomer životného a neživotného poistenia
 • poistné plnenie
 • poistnosť
 • škodovosť
 • počet komerčných poisťovní
 • koncentrácia poistného trhu
 • ďalšie ukazovatele

4 Regulácia poistného trhu

Reguláciu v poisťovníctve vo väčšine prípadov vykonáva orgán štátnej správy – špeciálny orgán tzv. štátny dohľad alebo dozor 16.

Zodpovedajúci orgán má právo:

 • uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov
 • uložiť vypracovať ozdravný plán
 • uložiť vypracovať a predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy
 • nariadiť skončenie vykonávania nepovolenej činnosti
 • uložiť pokutu
 • obmedziť alebo pozastaviť povolenie na uzatváranie poistných zmlúv
 • nariadiť prevod poistného kmeňa
 • obmedziť alebo pozastaviť povolenie na uzatváranie poistných zmlúv pre niektoré poistné odvetvie alebo pre niektoré poistenia
 • zaviesť nútenú správu
 • odňať povolenie na vykonávanie poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti

4.1 Právna úprava

Základným právnym predpisom je Zákon o poisťovníctve, prípadne Občiansky zákonník, ktoré charakterizujú subjekty poskytujúce poisťovacie služby, predmet ich podnikania,

16 ČEJKOVÁ, V. a kol. 2011.Poistný trh. Bratislava: Iura Edition, 2011. 222 s. ISBN 978-80-8078- 399-0

stanovujú reguláciu a dohľad v poisťovníctve a jeho úlohy. Ďalším funkciami sú určovanie práv a povinností subjektov, systém hospodárenia komerčných poisťovní, zásady hospodárenia a účtovníctva poisťovní, tvorba rezerv, spôsob a náležitosti žiadosti o vydanie povolenia pre vykonávanie poisťovacej činnosti a ďalšie dôležité skutočnosti 17.

Medzi ďalšie právne úpravy patria vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, vyhlášky Národnej banky Slovenska a smernice Európskeho parlamentu.

4.1.1 Legislatívne normy Európskej únie

Okrem toho, že Slovensko je členským štátom Európskej únie, je tiež súčasťou jednotného európskeho poistného trhu od 1.5. 2014. To znamená, že poistný trh na Slovensku sa musí riadiť legislatívnymi normami Európskej únie. Myšlienky týkajúce sa potreby zjednocovania poistného trhu začali vznikať už začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Za základné predpoklady funkčného jednotného európskeho trhu v poisťovníctve sa považuje harmonizácia rôznych pravidiel, predpisov, zákonov a ďalších právnych úprav.

Charakteristické črty jednotného poistného trhu EÚ:

 • poisťovatelia musia mať právo vyvíjať podnikateľskú činnosť v ktoromkoľvek členskom štáte a ponúkať škálu poisťovacích produktov bez toho, aby museli založiť pobočky alebo používať inú formu registrácie
 • poisťovatelia by mali podliehať rovnakým hlavným pravidlám dozoru, ktorý vykonávajú jednotlivé štátne orgány
 • nástupca poistenia musí mať možnosť zakúpiť si poistenie na ktoromkoľvek mieste v rámci spoločenstva
 • kontrola metód predaja produktov musí byť prísna na to, aby zabránila nesprávnemu informovaniu verejnosti, ale nesmie byť natoľko prísna, aby potláčala inovatívnosť
 • sprostredkovatelia musia mať možnosť voľne pôsobiť za rovnocenných podmienok na celom trhu
 • poisťovateľom na trhu musia byť k dispozícií primerané finančné informácie
 • musia existovať pravidlá na ochranu verejnosti a na zamedzenie toho, aby sa rozhodnutie riadiť sa právom jedného štátu stalo prvkom konkurencie
 • nesmú exitovať obmedzenia týkajúce sa pohybu meny žiadneho z účastníkov transakcií 18.

4.2 Dohľad nad poistným trhom

Poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť realizujú poisťovne a zaisťovne, čiže subjekty, ktoré nakladajú s finančnými prostriedkami nahromadenými od verejnosti.

Dohľad nad poistnými trhom vykonávajú:

 • Úrad pre finančný trh
 • Národná banka Slovenska Úrad pre finančný trh má na starosti:
 • kontrolu solventnosti
 • objem technických rezerv
 • dodržiavanie zákonov a vyhlášok

Medzi subjekty, ktoré pôsobia na poistnom trhu v rámci Slovenskej republiky, nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, patrí poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne z iného ako členského štátu Európskej únie 19.

Národná banka Slovenska sa stará o:

 • dodržiavanie zákona v poisťovníctve
 • dodržiavanie právnych predpisov

Funkcie Národnej banky Slovenska na poistnom trhu:

 • povoľovacia funkcia
 • regulačná funkcia
 • kontrolná funkcia

Dohoda medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu iného štátu:

 • orgán dohľadu iného štátu má právo vykonávať dohľad na území Slovenskej republiky pokiaľ sa jedná o pobočku zahraničnej poisťovne alebo zaisťovne
 • Národná banka Slovenska má právo vykonávať dohľad nad pobočkami poisťovne a zaisťovne, ktoré pôsobia mimo Slovenskej republiky, ak to dovoľujú právne predpisy daného štátu, pričom platí, že musí byť uzavretá dohoda medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi dohľadu daného štátu 20.

Záver

Na základe nadobudnutých poznatkov pri písaní seminárnej práce môžeme zhodnotiť, že poistný trh má významné postavenie v ekonomike krajiny, a teda je veľmi dôležité tento trh regulovať, aby mohol správne fungovať.

Keďže poistný trh je súčasťou finančného trhu, správne zvolená regulácia poistného trhu prispieva k zvyšovaniu hospodárskeho rastu krajiny, čím sa zvyšuje aj životná úroveň obyvateľstva toho-ktorého štátu.

Pri písaní práce sme mali možnosť si všimnúť, že poistný trh na Slovensku prešiel rokmi viacerými zmenami. Jednou z najdôležitejších bol prechod monopolistického poistného trhu, ktorý fungoval na Slovensku do roku 1989 na oligopol.

Medzi ďalšie faktory, ktoré mali vplyv na vývoj poistného trhu na Slovensku patria - globalizácia, vznik Európskeho hospodárskeho spoločenstva a neskôr vznik Európskej únie. Všetky tieto faktory prispeli vo významnej miere k tomu ako sa trh v našej krajine rokmi menil.

Ďalšia zmena nastala začlenením Slovenska do Európskej únie v roku 2004, čím sa poistný trh našej krajiny stal súčasťou jednotného európskeho poistného trhu. Vstup Slovenska do EÚ nemal za následok len podriadenie činnosti Národnej banky Slovenska predpisom Európskej centrálnej banky, ale rovnako aj poistný trh na Slovensku sa musel začať riadiť legislatívnymi normami Európskej únie. Na základe toho môžeme vidieť vplyv globalizácie a integrácie trhových ekonomík krajín, ktoré sú súčasťou Európskej únie.

Z toho vyplýva, že regulácia poistného trhu na Slovensku nie je záležitosťou len našej krajiny, ale treba sa na ňu pozerať z globálneho hľadiska. Poistný trh sa musí teda riadiť právnymi predpismi zákonov Slovenskej republiky, ale aj právnymi predpismi, ktoré sú záväzné pre členské štáty Európskej únie.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#seminarna praca #Budeme #finančný manažér


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013