Charakteristika podnikového manažmentu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 19.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 051 slov
Počet zobrazení: 16 656
Tlačení: 725
Uložení: 773
Charakteristika, predmet a funkcie podnikového manažmentu, stupne a zručnosti podnikového manažmentu. Systém podnikového manažmentu.

Podľa Samuela C. Certo manažment je proces na dosiahnutie organizačných cieľov prostredníctvom ľudskej práce a ostatných organizačných zdrojov.
Úlohou manažmentu je využiť čo najefektívnejšie dostupné vecné, finančné a ľudské zdroje na dosiahnutie podnikových cieľov v požadovanom čase, priestore a kapacite.
Pojem manažment má viaceré významy, ktoré sa obsahovo rozlišujú. Sú to predovš. tieto významy:
· manažment ako praktická činnosť,
· manažment ako teória či vedná disciplína,
· manažment ako osobitná skupina ľudí.
Podnikový manažment je špecifickou formou manažmentu. Cieľavedome ovplyvňuje činnosť každej organizačnej jednotky, vytyčuje smer celému podnikaniu i jeho jednotlivým súčastiam, zabezpečuje nákup surovín a prostriedkov na podnikanie, usmerňuje výrobu a zabezpečuje speňažovanie výrobkov. Vychádzajúc zo všeobecnej definície manažmentu a jeho úlohy v organizačnej jednotke, môžeme podnikový manažment definovať takto:
Podnikový manažment je proces sústavného a cieľavedomého usmerňovania výrobných, servisných a podnikateľských činností prostredníctvom ľudskej práce a ostatných organizačných zdrojov zameraný na dosiahnutie podnikových cieľov.
 
Predmetom štúdia podnikového manažmentu sú:
·  Subjekty manažmentu – sú to nositelia manažmentu na všetkých organizačných úrovniach hospodárskeho subjektu. Predmetom manažmentu sú manažéri, ich štýl a metódy manažmentu, informačné toky a činnosti, ktorými cieľavedome ovplyvňujú správanie organizačnej jednotky ako celku.
·  Objekty manažmentu – sú predmetom cieľavedomého pôsobenia subjektov manažmentu. Sú to spravidla organizačné jednotky a skupiny pracovníkov, výrobné, technologické a pracovné procesy, pri ktorých chceme dosiahnuť plánovanú zmenu.
·  Organizačná štruktúra – je forma usporiadania prvkov organizačného systému. Predmetom manažmentu sú organizačné jednotky a medzi nimi prebiehajúce hmotno-energetické, finančné a informačné toky. Výsledkom cieľavedomého usmerňovania organizačných štruktúr sú zmeny v správaní organizačných systémov.
·  Vonkajšie prostredie a komunikačné väzby – predmetom manažmentu sú hmotno-energetické, finančné a informačné väzby organizačného systému so svojím okolím. Výsledkom systémovo-cieleného pôsobenia manažmentu sú vonkajšie kapitálové väzby, regulačné systémy a nástroje ovplyvňujúce správanie organizačného systému.
 
Podnikový manažment v rámci štúdia uplatňuje viacero metód, ktoré všeobecne rozdeľujeme takto:
· Klasické metódy – do tejto skupiny metód zaraďujeme analýzu, syntézu, indukciu, dedukciu, heuristickú a komparatívnu metódu a metódu abstrakcie, bilančnú metódu a metódu odhadu.
· Metódy prevzaté z kybernetiky – do tejto skupiny metód zaraďujeme metódu čiernej skrinky, analógie a modelovania.
· Matematicko-štatistické metódy – túto skupina metód tvoria metódy operačného výskumu a ďalšie.
· Sociometrické metódy – do tejto skupiny metód patrí dotazníková a sociometrická metóda.
 
Podnikový manažment treba chápať ako sústavný a nepretržitý proces, ktorý vo výrobno-organizačnom subjekte plní nasledujúce funkcie:
· Plánovanie – zahŕňa úlohy, ktoré musia byť vykonané na dosiahnutie organizačných cieľov. Plánovacie činnosti aktivujú dosiahnutie týchto cieľov. Manažéri prostredníctvom plánov vedie presne akú organizáciu musia urobiť na dosiahnutie úspechu. Pri plánovaní sa koncentrujú na organizačné úspechy v blízkej budúcnosti (v krátkych termínoch) a na splnenie dlhodobejších cieľov.
· Organizovanie – môže byť dosiahnuté pridelením úloh stanovených počas individuálneho alebo skupinového plánovania v organizácii. Mechanizmus organizačných kreativít dáva plán do činnosti. Ľudia v organizácii plnia pridelenú prácu, aby sa splnili stanovené ciele. Úlohy sú organizované tak, že individuálne prispievajú k úspechu oddelení, divízií a celej organizácie.
· Ovplyvňovanie – vedenie. Ovplyvňovanie je ďalšou základnou funkciou v procese manažmentu. Táto funkcia sa často uvádza ako motivovanie, vedenie, riadenie a koordinovanie ľudí v organizácii. Ovplyvňovanie môže byť definované ako proces usmerňujúci aktivity členov organizácie. V našich podmienkach môžeme uvedenú funkciu charakterizovať ako vedenie ľudí požadovaným smerom na dosiahnutie stanovených cieľov. Každé vhodné usmernenie pomáha organizačnému rozvoju a dosiahnutiu cieľov. Cieľavedomá orientácia ľudskej činnosti prispieva k všeobecnému zvyšovaniu ľudskej práce.
· Kontrolovanie – kontrola – je funkciou manažmentu, v rámci ktorej manažéri dostávajú spätné informácie o činnosti vo vnútri organizácie a porovnávajú dosiahnuté výsledky so stanoveným štandardom. Kontrolovanie je sústavný proces. Manažéri kontinuálne dostávajú informácie, porovnávajú ich a skúšajú nájsť nové cesty organizačných zmien a rastu produkcie.
 
Stupne a zručnosti manažmentu
Vychádzajúc z vnútorného usporiadania podniku a funkcií manažmentu rozlišujeme tri úrovne podnikového manažmentu:
1.  Vrcholový stupeň (top manažment) je tvorený spravidla špičkovými vedúcimi pracovníkmi alebo manažérmi, ktorí sú nositeľmi strategického rozvoja podniku, realizátormi dlhodobých zámerov a určovateľmi vnútropodnikového ekonomického režimu. Vrcholový stupeň je nositeľom všetkých podnikových znakov a funkcií. Preto je jediným reprezentantom podniku v právnych a kúpno-predajných vzťahoch.
2.  Stredný manažment  ovplyvňuje činnosť podniku na druhom organizačnom stupni. Jeho úlohou je transformovať dlhodobé koncepčné zámery podniku do tvorby výrobných mikroštruktúr, usmerňovať hmotno-energetické a informačné toky vo vertikálnom a horizontálnom smere. Úlohou stredného manažmentu je dosiahnuť predstih hodnotovej stránky transformačného procesu pred produkčnou stránkou.
3.  Najnižší stupeň (operačný manažment) tvoria manažéri alebo poradcovia, ktorí bezprostredne ovplyvňujú svojimi rozhodnutiami alebo radami transformáciu výrobných činiteľov na úžitkové hodnoty. Vzhľadom na bezprostredné usmerňovanie výrobného procesu a vedenie ľudí má operačný manažment charakter realizátora čiastkových úloh.
 
Rozdielne úrovne podnikového manažmentu vyžadujú odlišné manažérske zručnosti. Vyplýva to z funkcie a charakteru činnosti vrcholového, stredného a operačného manažmentu. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že podnikový manažment disponuje manažérskymi zručnosťami, ktoré môžeme rozdeliť do troch skupín:
1.  Technické zručnosti zahŕňajú využívanie špeciálnych poznatkov a expertíz pri vykonávaní technických prác a procedúr. Príkladmi týchto zručností sú inžiniering, počítačové programovanie a účtovanie. Technické zručnosti sú najviac spojené s vecnými procesmi alebo fyzickými cieľmi. Preto sú prevládajúcimi manažérskymi zručnosťami operačného manažmentu.
2.  Ľudské zručnosti sú zručnosti založené na spolupráci vedúceho manažéra s tímom. Zahrňujú prácu s postojmi, komunikáciu jednotlivcov a skupín, individuálne záujmy a prácu s ľuďmi. Požiadavky na ľudské zručnosti sú dominantné pri strednom manažmente podniku.
3.  Koncepčné zručnosti zahŕňajú schopnosti vidieť podnik ako celok. Len manažér s koncepčnými zručnosťami je schopný porozumieť ako rôzne funkcie podniku sa navzájom dopĺňajú, ako je podnik spojený so svojím okolím a ako zmeny v jednej časti organizácie pôsobia na celý podnik.
 
Postupom z najnižšej úrovne manažmentu do vyšších úrovní manažmentu sú technické zručnosti menej dôležité. Naopak, stupňuje sa význam koncepčných zručností.

Systém manažmentu
Systém manažmentu pozostáva z organizačných vstupov, organizačného procesu a organizačných výstupov. Tieto prvky sa kombinujú so zreteľom na dosiahnutie organizačných cieľov.
Systém manažmentu je otvorený systém vo vzťahu ku svojmu okoliu. Vonkajšie činitele, ktoré ovplyvňujú systém manažmentu zahŕňa pôsobenie štátu, podporovateľov, zákazníkov a konkurentov. Každý z nich reprezentuje potencionálny vonkajší vplyv, ktorý by mohol preukazne zmeniť budúcnosť v systéme manažmentu. Dôležitosť manažérskeho poznania a chápania rôznych činiteľov vonkajšieho prostredia možno ilustrovať na príklade manažérov obchodných podnikov. Práve obchodní manažéri si uvedomujú, že ľudská populácia sa zvyšuje každoročne len o jedno percento, preto musia lepšie poznať svojich zákazníkov a konkurentov. Musia sústavne skúmať trh, správanie konkurenčných podnikov, analyzovať ich úspechy a neúspechy v podnikateľskej činnosti.
Systém manažmentu je dynamickým systémom, ktorého správanie a účinnosť sú určované vplyvom manažérskych informácií. Vo všeobecnosti môžeme tieto informácie rozdeliť do troch skupín, ktoré majú svoj pôvod:
· v klasických prístupoch k manažmentu,
· v praktických prístupoch k manažmentu,
· vo vedeckých prístupoch k manažmentu.
 
Využitie týchto troch prameňov informácií pre analýzu systému manažmentu Certo nazval ako trojuholníkový manažment. K týmto informáciám sa pridružujú ďalšie, ktoré podrobne charakterizujú úroveň plánovania, organizovania, ovplyvňovania a kontrolovania.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.018 s.
Zavrieť reklamu