Rozhodovanie - rozhodovacie metódy

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 21.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 535 slov
Počet zobrazení: 15 659
Tlačení: 844
Uložení: 937
Podmienky rozhodovania a rozhodovacie metódy. rizikO pri rozhodovaní A MOŽNOSTI JEHO ZMIERŇOVANIA.

Podmienky rozhodovacieho procesu:
1.  podmienky s najvyšším stupňom určitosti - rozhodovanie za podmienok istoty – manažéri vedia s naprostou určitosťou, že tieto rozhodnutia sa v plnom rozsahu uskutočnia.,
2.  podmienky s neurčitým výsledkom – rozhodovanie za podmienok neistoty – manažéri nemajú žiadne poznatky o tom, aký bude účinok rozhodnutia v podniku. Rozhodovanie v týchto podmienkach je veľmi obtiažne ako aj predpovedať čo bude v budúcnosti lepšie.,
3.  rizikové podmienky - rozhodovanie za podmienok rizika – sú založené len na dostatku informácií o každej alternatíve riešenia problému, no manažéri nemajú dostatok informácií o vplyve budúcich podmienok na alternatívne riešenia. Preto sa manažér dostáva pri rozhodovaní do stavu určitej neznalosti podmienok, teda do rizikových podmienok.
 
Manažéri pri rozhodovaní často využívajú intuíciu, ktorá sa rozvíja dlhodobými skúsenosťami.
 
Metódy rozhodovania: 
1) subjektívne – intuícia, názor odborníka, samozrejmé (prirodzené rozhodnutie)
2) objektívne – založené na matematickej formulácii myslenia:
a)  heuristická metóda – podľa Jasingera spája matematický a heuristický (systémový) postup pri rozhodovaní. Vychádza zo všeobecných poznatkov teórie rozhodovania, využíva modelové spracovanie problému a kvantifikuje vzťahy medzi prvkami modelu. Využívame ich na riešenie zložitých problémov strategického rozhodovania, majú podobu matice, grafu a tabuľky.,
b) metóda rozhodovacej analýzy – najprepracovanejšia a pomerne dobre využiteľná v podnikovej činnosti. Pozostáva z viacerých kritérií, podľa ktorých sa hodnotí alternatíva. Kritéria sú upravené do tabuľky, ktorá má charakter rozhodovacej matice. Touto analýzou sleduje manažment dve základné úlohy:
·  výpočet efektívnosti jednotlivých alternatív,
·  výpočet rizika.
c)  rozhodovací strom – metóda, ktorá ukazuje aké ďalšie dôsledky a kombinácie môžu nastať, ak sa zvolí jedna alebo druhá cesta. Účelné a zjednodušene zobrazujú v grafickej podobe štruktúru rozhodovacieho procesu. Charakteristickým znakom je priestorová a časová variantnosť, ktorá robí rozhodovací proces dynamickým.
d) rozhodovacie tabuľky – metóda zobrazenia logických rozhodnutí; tabuľka zobrazuje podmienky jednotlivých situácií a vzťahy medzi rôznymi podmienkami a zodpovedajúcimi činnosťami. Vychádzajú z princípu matematickej logiky, sú to dvojrozmerne usporiadané štruktúry informácií opisujúce súbor rôznych situácií a s nimi súvisiace možné rozhodnutia, ktoré vedú k výsledným činnostiam.
 
Paralýza rizika
Dobre informovaný rozhodovací subjekt vie predpokladať dôsledky svojich rozhodnutí. Na to, aby s veľkou určitosťou vedel získať obraz o vybranej alternatíve, musí nevyhnutne predchádzať rizikovým stavom podniku. Predpokladom na predchádzanie podnikateľských rizík je dôkladná znalosť rizikových oblastí a potenciálnych nositeľov rizika, monitorovanie výrobných podmienok a vonkajšieho ekonomického prostredia.

Hlavným nositeľom podnikateľského rizika sú tieto podnikové funkčné oblasti:
1.  výrobná činnosť – najväčšia možnosť vzniku výrobného a technologického rizika
2.  financovanie podniku – potenciálny nositeľ finančného, cenového a bankového rizika
3.  komerčná činnosť – funkčnou oblasťou obchodného a marketingového rizika, rizika nesolventnosti a kurzového rizika
4.  vedenie ľudí – oblasťou potenciálneho vzniku sociálneho rizika
 
Na predchádzanie a zmierňovanie rizika rozhodovacie subjekty využívajú metódy ochrany proti rizikám. Základnou filozofiou tejto ochrany je rozhodovanie faktorov a zložiek rizika pri opakovaných hromadných javoch štatistickými metódami alebo inými, napr. heuristickými a vyčíslenie ich miery nebezpečenstva pre podnikateľský subjekt.
Riziko je možné znižovať týmito metódami:
· diverzifikácia výroby – založená na existencii hlavných a podporných programov, na rozšírení výrobkového a kapitálového portfólia. Jej cieľom je rozložiť podnikateľské riziko vo výrobnej sfére.
· vytváranie rezervných fondov – metóda založená na vytváraní rezervného kapitálového fondu na zmierňovanie hospodárskych strát a na ekonomickú stabilizáciu podniku.
· poistenie výroby a vyprodukovaných výrobkov. Poistením vrcholový manažment istí očakávaný výrobný a obchodný výsledok.
· systematicky účelovo - cielený prieskum trhu – kolektívna účasť na rozhodovaní, účinné využívanie metód tvorivého myslenia a kontroly rozhodnutí v analogických podmienkach.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034