Štruktúrne organizovanie podniku

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 21.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 341 slov
Počet zobrazení: 11 071
Tlačení: 665
Uložení: 700
Štruktúrne organizovanie podniku. typy organizačných štruktúr, FORMÁLNE A NEFORMÁLNE ŠTRUKTÚRY.
 
Organizovanie je v podniku druhou funkciou podnikového manažmentu. Je to proces založený na usporiadaní všetkých zdrojov vo vnútri systému manažmentu. Výsledkom organizačného procesu je organizácia.
Organizačný proces pozostáva z piatich hlavných krokov:
1. reflektovanie na plány a ciele podniku
2. stanovenie hlavných úloh
3. rozdelenie hlavných úloh do podúloh
4. umiestnenie zdrojov a zariadení na podúlohy
5. vyhodnotenie výsledkov podnikových kategórií.

Organizačná funkcia podobne ako plánovacia funkcia je subsystémom celkového systému manažmentu. Účelom organizačného subsystému je zvýšiť dosiahnutú úroveň manažmentu na lepšie využitie podnikových zdrojov.
Splnenie podnikateľských cieľov vyžaduje systémovo-cielený prístup a koordináciu všetkých zložiek a účastníkov podnikovej organizácie. Vzniká potreba poriadku, či dokonalého usporiadania podniku. Čím väčší je podnik a čím náročnejšie úlohy plní, tým väčšie sú požiadavky na usporiadanie vnútorných prvkov.

Podniková organizácia je všeobecne zaužívaný pojem, ktorí sa člení na 3 kategórie:
· organizácia ako celok, ktorý plní funkcie podniku,
· organizácia ako miera usporiadania podniku,
· organizácia ako cieľavedomá činnosť.
 
Štruktúra je určená vzťahmi medzi zdrojmi podnikového manažmentu. Organizačná štruktúra je reprezentovaná hlavnými prostriedkami grafického zobrazenia všeobecne nazývaná ako organizačná schéma. V podnikateľskej praxi sa možno stretnúť spravidla s dvomi základnými typmi štruktúr vo vnútri podnikových manažmentov:
· formálna  štruktúra je definovaná ako súbor vzťahov medzi zdrojmi podnikového manažmentu. Je vyjadrená pôvodnou organizačnou schémou.
· neformálna štruktúra je definovaná ako súbor vzťahov, ktoré vznikajú v podniku medzi prvkami manažmentu a spravidla majú dočasný charakter.

V súčasnom podniku rozlišujeme tieto štruktúry:
1. Výrobná štruktúra je súborom prvkov, ktoré sú vzájomne spojené hmotno-energetickými väzbami. Ako prvky výrobnej štruktúry vystupujú budovy, stavby, prírodné suroviny, pôda, zvieratá, plodiny, technické  prostriedky, ale aj výrobné odvetvia a servisné činnosti. Na základe uvedeného možno výrobnú štruktúru definovať ako súbor usporiadaných vecných činiteľov, odvetví a podnikových činností vzájomne prepojených hmotno-energetickými väzbami a usporiadanými v čase, priestore a kapacite tak, aby sa vstupy do výroby čo najefektívnejšie transformovali do produkcie.
Základnou funkciou výrobnej štruktúry je transformovať vstupné výrobné činitele do úžitkových predmetov, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb trhu.
Medzi najdôležitejšie činitele, ktoré bezprostredne ovplyvňujú výrobnú štruktúru podniku patria požiadavky trhu, prírodné podmienky, kapitálová vybavenosť, ekologické požiadavky, záujmy vlastníkov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.037