Osobnosť manažéra, motivovanie ľudí

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 21.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 893 slov
Počet zobrazení: 15 538
Tlačení: 600
Uložení: 675
Ovplyvňovacia funkcia manažmentu, motivovanie A VEDENIE ZAMESTNANCOV. Osobnosť manažéra.
 
Ovplyvňovanie je v poradí treťou funkciou podnikového manažmentu, ktorá sa cieľavedome uplatňuje na dosiahnutie dlhodobých podnikových cieľov.
Ovplyvňovanie je proces systémovo-cielených činností pracovníkov podniku pri plnení príkazov zahŕňajúcich 4 základné činnosti:
· vedenie
· motivovanie
· vytváranie skupín
· komunikovanie
Predmetom ovplyvňovania sú pracovníci podniku s takými sprievodnými aktivitami, ako sú morálka, riešenie konfliktov a rozvoj dobrých pracovných vzťahov medzi jednotlivcami. Schopnosť manažérov ovplyvniť ostatných pracovníkov podniku je základným činiteľom dosiahnutia podnikových cieľov.
 
Vzťah medzi celkovým systémom manažmentu a subsystémom ovplyvňovania pracovníkov
 
Vedenie ľudí
Vedenie je proces usmerňovania a správania ostatných ľudí v záujme dosiahnutia vopred stanovených cieľov. Ústrednou témou vedenia je prideľovanie úloh a vecí dostatočnému počtu ľudí.
 
1)  vedúci verzus manažér
Vedenie a riadenie ľudí nie sú totožné činnosti. Vedenie ako jedna zo 4 základných činností ovplyvňovanej funkcie je subsystémom manažmentu. Riadenie ja širší pojem ako vedenie ľudí. Zdôrazňuje hlavne výsledky správania. Manažéri naisto vedia, že práca je potrebná a vodcovia dbajú o to, aby sa ich stúpenci pokúsili urobiť túto prácu včas a zodpovedne.
 
2)  charakteristické črty úspešného vedenia ľudí
Úspešné vedenie ľudí je založené na prieskume a využívaní skúseností úspešných vodcov pracovných skupín. Charakteristiky úspešných vodcov:
· inteligencia, zahŕňajúca zdravý úsudok a verbálne schopnosti
· požadovaná kvalifikačná a fyzická výkonnosť
· emocionálna zrelosť a stabilita
· nezávislosť, vytrvalosť a postupné zvyšovanie výkonnosti
· zručnosť sociálnej účasti a prispôsobovanie sa rôznym skupinám
· túžba po spoločenskom postavení a socio-ekonomickej pozícii v podniku
 
3)  rozhodovacie situácie pri vedení ľudí
Vedúci manažéri prijímajú rozhodnutia, na základe ktorých usmerňujú činnosť jednotlivcov, pracovných skupín.  Rozhodovací proces pozostáva z identifikácie problému, analyzovania rôznych alternatív umožňujúcich riešiť daný problém, z výberu najvhodnejšej alternatívy a uplatnenia rozhodnutí v manažérskej práci.
 
Charakterizujeme tieto rozhodovacie situácie:
· vedenie ľudí bez možnosti ich účasť na rozhodovaní – úkolový typ manažéra
· vedenie ľudí s ich maximálnou účasťou na rozhodnutiach. Manažér prijíma rozhodnutia, ktoré sú rozhodnutiami pracovnej skupiny. Ide o susedský typ manažéra
· vedenie ľudí s kompromisným prístupom manažéra k plneniu podnikových cieľov – kompromisný typ manažéra
· vedenie ľudí s minimálnou účinnosťou rozhodnutí  - ľahostajný typ manažéra
· vedenie ľudí k splneniu podnikových úloh prostredníctvom ich účasti na rozhodovaní je predpokladom úspešného kooperujúceho vedúceho manažéra kolektívneho typu
 
4)  účinnosť štýlov vedenia ľudí
Každý štýl vedenia ľudí má svoj životný cyklus a obmedzený čas efektívneho ovplyvňovania výsledkov podnikovej organizácie. Životný cyklus vedenia ľudí je založený na vzťahu medzi znalosťou jednotlivcov, požadovaným splnením úloh a rešpektovaním skupinových záujmov.
Zrelosť je definovaná ako schopnosť stúpencov uskutočňovať ich prácu nezávisle, niesť zodpovednosť a mať túžbu dosiahnuť úspech.
 
5)  transformačné vedenie ľudí
Je to také vedenie, ktoré inšpiruje podnik. manažérov k dosahovaniu pod. úspechov a podriadených pracovníkov vo vieru, že manažéri vedú podnik spravodlivo a bezúhonne. Manažéri tohto typu pripravujú podnik na budúce organizačné zmeny.
 
6)  dôvera
Dôvera je viera a spoľahnutie sa pracovníkov na schopnosti a bezúhonnosť vedúceho manažéra. Prvoradou úlohou každého manažéra je dosahovať dôveryhodnosť svojich rozhodnutí a štýlu práce.
 
Motivovanie
Motiváciu chápeme ako vnútorný stav, vyvolávajúci individuálne správanie v činnostiach, ktoré zaručujú dosiahnutie nejakého cieľa. Úlohou manažérov je ovládať správanie pracovníkov prostredníctvom účinného ovplyvňovania na dosiahnutie podnikových cieľov.
Procesné teórie motivácie zdôrazňujú osoby, ktoré sú motivované
Obsahové teórie motivácie zdôrazňujú vnútorné charakteristiky ľudí (poznávanie ľudských potrieb a možnosti ich uspokojovania)

a)  Procesné teórie motivácie stavajú na popise motivačného procesu. Sú to tieto 4:
· teória potrieb a cieľov
· teória predpokladu
· teória motivácie podľa zodpovednosti
· Porter-Lawlerova teória

Teória potrieb a cieľov – motivácia začína individuálnymi pocitmi a potrebami. Tieto potreby sa transformujú do správania podporujúceho alebo umožňujúceho dosiahnutie cieľov či redukujúceho potreby.
Wroomova teória očakávaní – popis motivačnej sily, jednotlivých stupňov túžby vykonať určitú úlohu. Ak táto túžba rastie, klesá, tak aj motivačná sila sa zvyšuje, znižuje.
Teória motivácie podľa zodpovednosti vysvetľuje motiváciu v jednotlivých zamestnaneckých situáciách, ktorá sa týka určitého správania pracovníkov podniku pri obsadzovaní funkčných miest.
Porter-Lawlerova teória – ako popis motivačného procesu na dosiahnutie potrieb a cieľov alebo motivačnej sily.

b) Obsahové teórie motivácie - ľudské potreby – sú založené na popise ľudských potrieb na základe evidencie ľudí. Patria tu teórie:
· Maslowova hierarchia potrieb
· Alderferova ERG teória
· Argyrisova teória zrelosti a nezrelosti
· McClellandovú teóriu získaných potrieb
Maslowova hierarchia potrieb
· fyziologické potreby
· bezpečnostné potreby
· sociálne potreby
· spoločenské uznanie
· možnosti sebarealizácie
Alderferova ERG teória
· existenčné potreby – potreby hmotného charakteru
· kvalifikačné potreby a rastové potreby

Motivovanie podnikových pracovníkov a motivačné stratégie
Ľudia sú motivovaný uspokojovaním vlastných potrieb. Rovnako tak z manažérskeho hľadiska je motivovanie proces spájania príležitostí rastu výkonnosti pracovníkov podniku s uspokojovaním ich individuálnych potrieb.

Ďalšie manažérske motivačné teórie:
· manažérska komunikácia
· teória X a Y
· projektovanie prác
· modifikácia správania
· Likertove systémy manažmentu
· peňažné a nepeňažné pohnútky
 
Osobnosť manažéra
Nároky na manažéra súčasnosti:
-  rovnocenná orientácia na úspech na trhu i vo vedení ľudí,
-  znalosť marketingu a orientácie na zákazníka,
-  inteligenčné dispozície, ktoré umožňujú operatívne riešenie problémov vo vecných i sociálnych činnostiach,
-  mobilitu ako pružnosť, pripravenosť na častú zmenu miest, ako pracovných, tak i geografických,
-  pôsobenie na verejnosť, ovládanie všetkých foriem komunikácie umocňujúcich pôsobenie public relations,
-  etiku manažérskeho správania a jednania, zvlášť dôveryhodnosť manažéra, jeho morálnu povesť, kredit a individuálnu statočnosť,
-  chápanie komplexných javov (globálnosť),
-  umenie pracovať s trhom pracovných síl

Vlastnosti manažéra:
-  konštruktívnosť,
-  disciplína,
-  loajálnosť,
-  absolútna statočnosť,
-  veľkorysosť,
-  manažér má byť osobnosť – presvedčivá a silná
-  manažér má mať tvorivé myslenie.

Osobné vlastnosti manažéra:
-  sebavedomie,
-  autorita, hlavne neformálna,
-  dobrá motivovanosť a schopnosť motivácie seba i iných,
-  priebojnosť,
-  loajalita voči firme, zákazníkom, vedeniu i spolupracovníkom,
-  takt a korektnosť.

Štýl práce manažéra:
-  mriežka riadiaceho správania:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013