Predmet a funkcie výrobného manažmentu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Dievča diana (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 26.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 182 slov
Počet zobrazení: 9 067
Tlačení: 601
Uložení: 630
Predmet a funkcie výrobného manažmentu, využitie operatívneho manažmentu v podnikateľskom riadení a manažment kvality. Podstata a funkcia poľnohospodárskej výroby a ostatných výrob v podniku
 
Základnou úlohou manažmentu výroby je vypracovať a potom zrealizovať taký výrobný program, ktorý bude pre podnikateľský subjekt ekonomicky výnosný a pre trh zaujímavý. Tak by sa mala zabezpečiť konvenčná a ekonomická úspešnosť podnikateľskej jednotky. Manažment výroby by nemal riešiť problémy „ako vyrábať“  (záležitosť technológov a technikov), ale „ako riadiť“ výrobný proces, výrobný systém a zabezpečiť jeho efektívny vývoj.
Rozhodujúcim a nosným činiteľom úspešnej podnikateľskej činnosti je výroba s jej výsledkami. Výroba je vecným základom podnikateľskej prosperity. Vychádzajúce výrobky, najmä špičkovej kvality sú zároveň rozhodujúcim faktorom komerčnej úspešnosti.

Manažment výroby je predmet, ktorý zahŕňa výsledky a poznatky marketingu, finančného manažmentu, personálneho manažmentu a ďalších disciplín. Má interdisciplinárny charakter, pretože využíva poznatky z ekonomiky, psychológie, sociológie, personalistiky, informatiky, výpočtovej techniky, marketingových a finančných analýz.

Predmet
disciplíny manažmentu sa doposiaľ nepodarilo ani terminologicky ani obsahovo zjednotiť. Manažment nie je exaktnou vedou, ako iné vedné odbory, ale obsahuje veľký podiel umenia výrazne viazaného na osobu – manažéra, do ktorého riadiacich činností stále viac preniká veda. Má rozličné významy:
1. manažment ako praktická činnosť – predstavuje druh práce alebo sústavu aktivít, ktoré vykonávajú manažéri pre dosiahnutie cieľa,
2. manažment ako teória či vedná disciplína – je naakumulovaný a logicky usporiadaný súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia,
3. manažment ako osobitná skupina ľudí – ich poslaním je plnenie manažérskych funkcií.
Manažment definujeme ako proces plánovania, organizovania, personálneho zabezpečenia, vedenia ľudí, kontroly a využitia všetkých zdrojov na stanovenie a na dosiahnutie cieľov podnikateľského subjektu.
 
Obsahová a funkčná náplň manažmentu výroby
Obsahová náplň:
1.  Racionálne zabezpečenie úspešnej podnikateľskej činnosti vo výrobe a na trhu
2.  Tvorba perspektívneho programu výroby
3.  Dôsledné využívanie výsledkov a poznatkov marketingových analýz vo vlastnej výrobnej činnosti
4.  Prvotná orientácia na požiadavky zákazníka a orientácia manažmentu na dosahovanie komerčných výsledkov
5.  Budovať zázemie pre sústavné zdokonaľovanie výroby
6.  Sústavné riešenie personálnych problémov vo výrobe
7.  Zabezpečiť zdokonaľovanie akosti výrobkov
8.  Využívanie výpočtovej techniky pre zdokonaľovanie riadiaceho procesu
9.  Zabezpečiť ekonomickú syntézu podnikania vo výrobnej sfére a synergické ekonomické výsledky celej podnikateľskej jednotky
Funkčná náplň:
1.  Vytvorenie stimulačného prostredia v predvýrobnej, výrobnej a povýrobnej sfére na úspešné podnikanie
2.  Získanie a rozšírenie trhov pre výrobky daného subjektu
3.  Zvýšenie komerčnej úspešnosti a kvality produkcie rozvojovými procesmi
4.  Dosiahnutie čo najvyššieho zhodnotenia vloženého kapitálu
5.  Zabezpečenie efektívnosti výroby okrem iného znižovaním jej nákladovej hladiny
6.  Dosiahnutie výhodných cien pri predaji na trhu
7.  Neustále dosahovanie zisku a celkovej prosperity podnikateľskej jednotky
8.  Spätnými väzbami zabezpečiť špirálovitý rozvoj podnikateľskej jednotky
9.  Rozvinutie podnikateľskej motivácie, iniciatívy a aktivizácie pracovníkov podnikateľskej jednotky
 
Funkcie manažmentu výroby v podnikaní
Vlastné funkcie manažmentu výroby v podnikaní tvoria:
1) plánovanie – proces, v ktorom manažér formuje cieľ a cesty jeho dosiahnutia. Rozhodujúcimi prostriedkami v procese plánovania sú ciele, stratégie, plány a politika. Rozlišujeme:
a) strategické plánovanie,
b) taktické plánovanie,
c) operatívne plánovanie,
2) organizovanie – proces účelného usporiadania základných výrobných prvkov vo výrobných procesoch odvetví a vzájomné väzby medzi jednotlivými prvkami. Formou zabezpečenia daných úloh sú organizačné štruktúry, ktoré môžu byť formálneho a neformálneho charakteru,
3) personálne zabezpečenie – proces obsadzovania a zabezpečovania čiastkových činností, ako sú plánovanie, organizovanie, výber vhodných pracovníkov, zvyšovanie kvalifikácie, prípadne rekvalifikácie pracovníkov, hodnotenie pracovníkov a ich odmeňovanie,
4) vedenie ľudí a koordinácia – pokladá sa za základnú náplň práce manažérov na všetkých úrovniach. Táto náplň sa interpretuje ako schopnosť viesť, usmerňovať, stimulovať a motivovať spolupracovníkov ku kvalitnému splneniu stanovených cieľov,
5) kontrola (kontrolovanie) – proces sledovania, rozboru a prijatia záverov. Kontrolný proces spravidla rozlišuje 5 fáz:
a) získavanie a výber informácií,
b)  overovanie správnosti východiskových informácií,
c) kritické zhodnotenie všetkých kontrolovaných javov a procesov,
d)  návrhy na opatrenia,
e) spätná väzba (kontrola realizácie navrhovaných opatrení)
V praxi sa využívajú tri typy kontrol:
a) preventívna,
b)  priebežná,
c) následná (spätnou väzbou).
 
Štruktúra manažérskych funkcií
Operačný manažment sa zaoberá riadením výroby v podnikoch. Podľa Chaseho a Aquilana je operačný manažment vykonávanie manažérskych činností založených na výbere, rozhodovaní, operatívnosti, kontrolovaní a modernizácii výrobných systémov. Periodické činnosti sú vykonávané sporadicky, zatiaľ čo kontinuálne činnosti sú vykonávané ako hlavné činnosti s prestávkami.
Stupne operačného manažmentu – z hľadiska úspešného riadenia výroby rozlišujeme štyri stupne operačného manažmentu:
1. stupeň Plánovanie výroby – určuje typ a objem zdrojov potrebných na produkciu výrobkov a služieb,
2. stupeň Usmerňovanie – určenie poradia, v ktorom musí byť práca transformovaná do špecifických výrobkov alebo služieb,
3. stupeň Rozvrhovanie – proces:
a)  formujúci detailnejšie činnosti, ktoré sa musia vykonať na splnenie úlohy,
b)  alokovanie potrebných zdrojov na splnenie úlohy,
c)  usporiadanie a sledovanie rozvrhu kompletizovania úlohy,
4. stupeň Dispečing – vydáva príkazy pracovníkom podniku, ktorí zabezpečujú výrobu finálnych produktov a služieb.
 
Hlavné činnosti vykonávané pri riadení výroby - činnosti operačného manažmentu:
1)  Periodické
a)  výber – zahŕňa výber výrobkov, procesov, zariadení  pracovnej sily,
b)  rozhodovanie – zahŕňa rozhodnutia o výrobkoch, procesoch, zariadeniach, práce, metódy a odmeny, operačné a kontrolné systémy,
c)  modernizácia – zahŕňa revíziu výrobného systému s cieľom dosiahnuť nové výrobky, procesy, technológie, nové manažérske techniky, výstupy alebo operačné a kontrolné systémy,
2)  Kontinuálne 
a)  operatívna kontrola – je sústredená na produkčnú úroveň a výrobné programy na pracovné úsilie, inventárny manažment a kvalitu práce
 
Riadenie kvality výroby je komplexnou činnosťou záujmových podnikateľských subjektov, vrátane agrorezortu, ktoré zahrňuje oblasť prípravy výroby, vlastného riadenia výroby, kontroly a predaja výrobkov a služieb a tiež prieskumu trhu i následného plánovania. Cieľom činnosti manažérov v rozvoji kvality je dosiahnutie výroby s vysokými kvalitatívnymi parametrami jej produktov, s nízkymi výrobnými nákladmi a s vysokou produktivitou práce.
Podnikateľské riešenie kvality si žiada aktívne hľadanie a uplatnenie vyšších parametrov kvality ako má konkurencia a predovšetkým si žiada vonkajšiu orientáciu na zákazníka.
Kvalita predstavuje súhrn vlastností a znakov výrobkov, alebo činností, ktoré sú schopné uspokojiť potreby zákazníka a ciele producenta. Kvalita ponúkaných výrobkov a služieb musí zodpovedať podmienkam:
· dobre uspokojiť definovanú potrebu, použitie alebo účel,
· uspokojiť požiadavky zákazníka,
· vyhovovať platným normám a podmienkam,
· byť cenovo dostupná a konkurencieschopná,
· byť nákladovo tak realizovateľná, aby sa dosahoval zisk.
 
Formy (varianty) organizácie riadenia kvality:
1)  komplexný útvar kvality,
2)  decentralizované riadenie kvality,
3)  tímové riadenie kvality,
4)  riaditeľ pre kvalitu,
5)  zákazkové riadenie kvality,
6)  flexibilný útvar kvality,
7)  organizácia krúžkov kvality.
 
TQM (Total Quality Management) – Komplexné riadenie kvality – všeobecne to predstavuje dlhodobý záväzok všetkých zamestnancov podnikateľskej jednotky k nepretržitému zvyšovaniu kvality v celom výrobno-organizačnom subjekte, ktorý smeruje k vysokej úrovni uspokojovania potrieb a želaní zákazníkov a tiež k zvyšovaniu ekonomickej prosperity danej jednotky.
 
Funkcie poľnohospodárskej výroby:
1. výrobná funkcia – spočíva v zhodnotení prírodno-klimatických podmienok (najmä produkčnej úrodnosti pôdy a iné),
2. národohospodárska funkcia – spočíva v príspevku z využívania poľnohospodárskej pôdy, ktorý je predpokladom alebo priamo pomáha k rozvoju iných hospodárskych odvetví,
3. ekonomická funkcia – spočíva v príspevku odvetvia pri tvorbe masy hrubého domáceho produktu, a tiež pri tvorbe zdrojov na akumuláciu, investície a spotrebu,
4. sociálna funkcia – spočíva v prínose odvetvia pri riešení celkovej zamestnanosti a využívaní disponibilných pracovných zdrojov,
5. kultúrna funkcia – spočíva v úlohe poľnohospodárskej výroby daného územia pomôcť zachovať historickú štruktúru osídlenia, stavebných pamiatok a iných,
6. ekologická funkcia – je daná takým využívaním poľnohospodárskej pôdy a zabezpečovaním výroby, ktoré umožní udržanie reliéfu a charakteru krajiny, ochranu vodných zdrojov, ovzdušia, pôdy, ...,
 
Základné odlišnosti:
1. biologická podstata výroby,
2. časový nesúlad výrobnej a pracovnej doby,
3. nízka cyklickosť výroby,
4. závislosť od ročných období,
5. závislosť od pôdnych a klimatických podmienok,
6. rizikovosť výroby,
7. vysoké materiálno-technické vybavenie,
8. viacprodukčnosť poľnohospodárskej výroby.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023