Manažment pôdneho fondu, pozemkové úpravy

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 26.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 155 slov
Počet zobrazení: 7 288
Tlačení: 522
Uložení: 550
Úlohou manažmentu pôdneho fondu je racionálne usporiadanie jednotlivých pozemkov, resp. honov v určitom priestore, s cieľom čo najefektívnejšieho využitia a dôsledného rešpektovania daného agrosystému.
Pôdny fond je plošná výmera určitého územia podnikateľského subjektu - PO alebo FO, resp. určitého územného celku (okres, región, republika).
Z hľadiska hospodárskeho využitia sa pôdny fond člení na:
· poľnohospodársky pôdny fond (poľnohospodárska pôda - 2,5 mil. ha, na obyvateľa 0,46 ha)
· nepoľnohospodársky pôdny fond (nepoľnohospodárska pôda)
 
Poľnohospodársky pôdny fond tvoria:
1. orná pôda,
2. trvalé trávne porasty (plochy trvalých lúk a trvalých pasienkov),
3. vinice,
4. chmeľnice,
5. ovocné sady (nad 0,25 ha),
6. záhrady (do 0,25 ha).
Nepoľnohospodársky pôdny fond tvoria:
1. lesná pôda,
2. rybníky,
3. ostatné vodné plochy,
4. zastavané plochy,
5. ostatné neplodné plochy.
 
Základné pojmy používané v manažmente pôdneho fondu
Pozemok - prirodzená časť zemského povrchu, ktorá je oddelená od susedných pozemkov stanovenou hranicou, resp. vlastníctvom a tiež sa odlišuje spôsobom používania.
Hon - časť ornej pôdy, na ktorej sa podľa rotácie osevného postupu pestuje jedna alebo skupina plodín.
Blokový hon - zoskupenie honov alebo pozemkov vzájomne na seba nadväzujúcich, na ktorých sa pestujú rovnaké plodiny .
Parcela - geometrické zobrazenie pozemku v evidencii nehnuteľností. Je označená číslom, výmerou a zaradením medzi poľnohospodárske kultúry (pozemky, ktoré majú dlhšiu dobu rovnaké výrobné určenie a využívajú sa pre produkčné ciele – t.z. sú nimi všetky zložky poľnohospodárskeho pôdneho fondu).
Osevná rotácia (cyklus) - obdobie, v ktorom sa vystriedajú potrebné plodiny osevného postupu na všetkých honoch.
Osevný postup - agrotechnicky zdôvodnená sústava striedania plodín v určitom slede, na určitej výmere honov, za určité časové obdobie (roky).
Počet honov  osevného postupu, ktorý úzko súvisí so stanovením štruktúry RV, je závislý od počtu úžitkových rokov viacročných krmovín. Stanovuje sa:
a . n kde: h – počet honov osevného postupu (dĺžka rotácie)
h = –––––- a – celková výmera ornej pôdy podniku v ha  
  b b – výmera viacročných krmovín na ornej pôde v ha
n – počet úžitkových rokov viacročných krmovín
 
Ak je vopred stanovený počet honov, potom výmeru viacročných krmovín môžeme určiť:
a . n
b = –––––
  h

Pri stanovení štruktúry rastlinnej výroby je potrebné zohľadniť aj výrobnú oblasť:
· kukuričná  9 - 12 honov
· repná   8 - 10 honov
· zemiakárska  6 - 8 honov
· zemiakársko-ovosná  6 - 7 honov
· horská 5 - 6 honov
 
Tvar a veľkosť honov pre najefektívnejšie využitie mechanizačných prostriedkov je kružnica - v praxi nerealizovateľné, preto sa využíva hon s pravidelnými stranami - štvorec, obdĺžnik Pre menšie hony je lepší obdĺžnik 36 - 49 ha, tvar štvorca je vhodný vtedy, keď jeho strana dosahuje dĺžku aspoň 600 – 700 m. Hony s väčšou dĺžkou  ako je 2000 m sa neodporúča vytvárať.
 
Trh s pôdou a oceňovanie pôdy
Ponuka a predaj sa týkajú hlavne pôdy s menšou výmerou. Ponuku prevyšuje dopyt (stavebné pozemky). Chýbajú dlhodobé úvery s prijateľnou úrokovou mierou. Stagnácia je spôsobená faktormi:
· neukončený reštitučný proces,
· neukončená identifikácia vlastníctva,
· rozdrobenosť pozemkov,
· nízka vybavenosť kapitálu,
· platobná neschopnosť.
Základom stanovenia ceny pôdy je hrubý ročný rentový efekt (HRRE) pre každú BPEJ. U nás je úradná cena 5 - 120 tis. Sk/ha, čo je 2 až 5 krát menšia ako vo vyspelých európskych krajinách. Za  prenájom pôdy sa vypláca nájomné spravidla v rozsahu od 0,5 do 2,5  % z úradnej ceny pôdy za rok.
 
Pozemkové úpravy a komasácie
Pozemkové úpravy sú zmeny v usporiadaní pozemkov na určitom území. Pozemkovými úpravami rozumieme účelové výmeny parciel pre ich lepšie hospodárske  využitie. Uskutočňujú sa:
1. výmenou užívacieho práva, a to spravidla s poskytnutím  náhradných pozemkov,
2. alebo výmenou vlastníctva, čo sa realizuje sceľovaním (komasáciami)  so súčasným prevodom vlastníckeho práva k dotknutým pozemkom.
Komasáciami sa sceľujú  pozemky natrvalo, pri poskytovaní náhradných pozemkov sa riešia prechodné užívacie  problémy (užívateľ dostane náhradný pozemok do dočasného, prechodného užívania). Obidve  formy pozemkových úprav súvisia s dôležitými zásahmi do vlastníckeho práva a zmeny majú  prísnu právnu reguláciu, chránenú orgánmi štátnej správy a súdmi.
Pretože historicky vznikla na našom území veľká roztrieštenosť pozemkového  vlastníctva a formuje sa nové usporiadanie využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu,  sú všetky predpoklady na to, aby sa v SR postupne uskutočnilo usporiadanie  pozemkového vlastníctva aj z hľadiska komasačného, t.j. aby sa vymerali ucelené pozemky  majiteľov, ktorí sú dnes vlastníkmi veľmi početných parciel. Komasáciou totiž dochádza k výmene vlastníctva k dotknutým parcelám. Nový ucelený lán získava nadobúdateľ nielen do užívania, ale stáva sa jeho majiteľom a doterajší majitelia získavajú pozemky na inom mieste. Spôsob výmeny vyplýva z ustanovení zákona o pozemkových úpravách č. 330/ 1991 Zb.
Základnou úlohou pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území i ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku.
Pozemkové úpravy zahŕňajú:
· zistenie vlastníckych a užívateľských pomerov a nové rozdelenie pozemkov,
· technické, biologické, ekonomické, právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním pozemkov.
Dôvody uskutočnenia pozemkových úprav:
· potreba usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov,
· podstatné zmeny vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav,
· je to potrebné z dôvodu zmeny v štruktúre poľnohospodárskych podnikov,
· má dôjsť k zmene hraníc zastavaného územia obce, alebo investičná výstavba,
· obnovenie alebo zlepšenie ekologickej stability v územnom systéme,
· výrazné zmeny medzi poľnohospodárskym a lesným pôdnym fondom,
· obmedzenie poľnohospodárskej výroby z dôvodu vyhlásenia ochranných pásiem, chránených území, alebo z iných dôvodov.
Pozemkové úpravy sa realizujú prostredníctvom projektov pozemkových úprav, ktoré by mali obsahovať:
· sprievodnú správu (rekapitulácie),
· návrh nového usporiadania územia,
· plány verejných a spoločných zariadení a opatrení,
· umiestnenie náhradných pozemkov,
· lokálny územný systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav.
Pozemkové úrady majú v náplni:
· organizujú vykonávanie pozemkových úprav,
· rozhodujú o správnom konaní pozemkových úprav,
· objednávajú spracovanie projektov pozemkových úprav,
· plnia úlohy súvisiace s pozemkovými úpravami, úlohy štátu pri financovaní pozemkových úprav a úlohy pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám,
· spolupracujú s orgánmi geodézie a kartografie pri získavaní podkladov,
Slovenský pozemkový fond – má významné postavenie v procese privatizácie štátnych podnikov v poľnohospodárstve. Je to právnická osoba, ktorá spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a pozemky nedoložené vlastníckym právom. V náplni činnosti má:
· bezplatné prevádzanie pozemkov do vlastníctva oprávnených osôb,
· prenajímanie nehnuteľného majetku (vrátane pozemkov) na poľnohospodárske využitie,
· zúčastňuje sa pozemkových úprav ohľadne nehnuteľného majetku.
Orgány:
· správna rada (členov menuje vláda na päť rokov)
· dozorná rada (kontroluje činnosť správnej rady)
 
Vybrané ukazovatele manažmentu pôdneho fondu:
1. Koeficient scelenosti – Ks (koeficient scelenosti by mal byť čo najnižší, ale menší ako tri) = suma skutočných obvodov pozemkov v metroch / suma obvodu ideálneho tvaru. 
2. Podiel skutočného obvodu pozemkov v m/ha – d = suma skutočného obvodu pozemkov / suma plochy pozemkov
3. Koeficient využitia (redukcie) – Kr  = suma redukovanej pôdy v ha / suma poľnohospodárskej  pôdy v ha
4. Stupeň zornenia poľnohospodárskej pôdy v % = (suma ornej pôdy v ha x 100) / suma poľnohospodárskej pôdy v ha
5. Priemerná výmera pozemku v ha = suma hektárov pozemkov / počet pozemkov
 
Pomocné ukazovatele:
· priemerná vzdialenosť pozemkov od strediska alebo centra subjektu v km (m),
· úroveň investičných nákladov do pôdneho fondu v Sk/ha poľnohospodárskej pôdy,
· dĺžka spevnených poľných ciest v km/ha poľnohospodárskej pôdy,
· podiel hlavných a vedľajších poľných ciest z celkovej dĺžky cestnej siete v teritóriu podnikateľského subjektu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021