Manažment alternatívneho poľnohospodárstva

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 26.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 566 slov
Počet zobrazení: 6 702
Tlačení: 557
Uložení: 566
Manažment alternatívneho poľnohospodárstva, metódy uplatňovania ekologického systému hospodárenia
 
Ekologické poľnohospodárstvo je súhrnný názov metód zabezpečujúcich takú výrobu produktov, ktorých cieľom bola minimalizácia a až úplné vylúčenie použitia syntetických chemikálií, t. z. priemyselných hnojív, pesticídov, liečiv i ostatných chemických látok, pri preferovaní prirodzenej pôdnej úrodnosti a obnove dynamickej rovnováha agroekosystému.
 
Ekologická poľnohospodárska výroba je taká výroba rastlín, v ktorej sa používajú osobitné osevné postupy, zelené hnojenie, hnojenie organickými hnojivami, povolenými prírodnými anorganickými hnojivami, mechanické, fyzikálne a biologické metódy na ochranu rastlín ako aj chov hospodárskych zvierat, pre ktoré sa používajú výlučne krmivá pochádzajúce z ekologickej rastlinnej výroby a ktorým sa súčasne venuje osobitná veterinárna starostlivosť.
Ekologický výrobca je FO alebo PO, ktorej bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti na výrobu a spracovanie bioproduktov alebo biopotravín. Pri pestovaní rastlín je povinný používať hnojenie organickými hnojivami, zeleným hnojením a zvyškami rastlín a prírodnými anorganickými hnojivami tak, aby sa zabezpečila vyrovnaná bilancia pôdnej organickej hmoty a optimálna výživa rastlín.
 
Bioprodukty sú rastlinné a živočíšne výrobky vyprodukované systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby.
Biopotraviny sú potraviny vyrobené z bioproduktov pri použití povolených zložiek, prídavných látok a materiálov.
Konverzia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe je obdobie, v priebehu ktorého sa uskutočňuje prechod z konvenčného hospodárenia na ekologickú poľnohospodársku výrobu.
Konvenčné hospodárenie je spôsob poľnohospodárskej výroby, pri ktorom sa používajú rôzne postupy.
 
Všeobecným cieľom ekologickej výroby je dosiahnutie uzavretého systému kolobehu hmoty a energie, v ktorom sú v podstatnej miere zohľadnené prirodzené požiadavky pôdy, rastlín, zvierat a ľudí.
 
Ciele ekologickej poľnohospodárskej výroby sú:
· produkcia zdravotne neškodných potravín,
· zachovanie úrodnosti pôdy, hlavne organickými látkami,
· vytvorenie podmienok pre prirodzený chov zvierat,
· racionálne hospodárenie s prírodnými zdrojmi,
· ochrana pred narušovaním prostredia a rovnováhy v prírode.
 
Zásadné rozdiely medzi konvenčným a ekologickým poľnohospodárskym systémom sú:
 
Konvenčný systém Ekologický systém
Priorita kvantity   Priorita kvality
Požiadavka rentability výroby je kladená pred Požiadavka biologickej a ekologickej
biologickú a ekologickú rovnováhu  rovnováhy je kladená pred ekonomickú
  požiadavku
Výroba je značne špecializovaná Výroba je mnohostranná
Jednostranný osevný postup (koncentrácia  Pestrý osevný postup
niektorých plodín)
Používanie anorganických ľahko rozpustných   Používanie organických pomaly 
hnojív  rozpustných hnojív
 
Zásady pre spracovanie bioprodukcie:
-  byť energeticky úsporné,
-  šetriť vyčerpateľné zdroje a minimalizovať vznik odpadu,
-  minimálne znečisťovať životné prostredie,
-  nezanechávať rezíduá v potravinách,
-  orientovať sa na šetrné metódy a techniky,
-  spracovanie uskutočňovať v maximálne uzavretom systéme.
 
Metódy ekologickej poľnohospodárskej výroby
1. Organické poľnohospodárstvo tvorí až 75 % z používaných metód. Hlavný dôraz sa kladie na poľnohospodárstvo ako organickú jednotku s uzavretým cyklom živín. Vstupy zvonku sú úplne vylúčené, alebo prísne limitované. (Veľká Británia),
2. Organické hospodárenie, pomocou ktorého sa poľnohospodárske produkty získavajú bez použitia syntetických hnojív a pesticídov. (USA),
3. Ekologické poľnohospodárstvo, je jednou z najjednoduchších metód, ktoré zásadou je, že poľnohospodárstvo nesmie znečisťovať prostredie. (Francúzsko a Holandsko),
4. Organicko-biologické poľnohospodárstvo, táto metóda je založená na udržiavaní a zvyšovaní prirodzenej pôdnej úrodnosti organickým hnojením. (Nemecko a Švajčiarsko),
5. Biologické poľnohospodárstvo, základom tejto metódy sú výsledky prác o prospešnom pôsobení horčíka, stopových prvkov, morských rias a o biologických transmutáciach. (Francúzsko a Švajčiarsko),
6. Metóda A. N. O. G. sa uplatňuje pri produkcii ovocia a zeleniny. Základom je prirodzená úrodnosť pôdy. Je prípustné určité používanie priemyselných hnojív a pesticídov, ktoré je prísne vymedzené a kontrolované. (Rakúsko a Nemecko),
7. Biodynamické poľnohospodárstvo. Poľnohospodársky podnik je chápaný ako samostatný harmonický organizmus. Kolobeh látok musí byť uzavretý. (Nemecko a ďalšie štáty Európy a zámoria),
8. Biologická metóda podľa CLAUDE-AUBERTA, ktorej základom je kompostovanie morských rias. (Francúzsko),
9. Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, ktorého základom bolo využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov. (USA).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022