Východiská manažmentu projektu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 649 slov
Počet zobrazení: 2 774
Tlačení: 347
Uložení: 337
Východiská manažmentu projektu
 
Špecifičnosť riadenia jednotlivých projektov vo firme, spoločnosti, organizácii.
 
Obsahová náplň Projektového manažmentu
Princípy, metódy, postupy a techniky manažmentu projektov, špecifiká efektívneho manažmentu jednotlivých projektov, vytváranie vhodného organizačného prostredia a vzájomná koordinácia medzi projektami.
 
Charakteristika základných pojmov
Manažment projektu: špecifická metodika pre plánovanie projektu a riadenie jeho realizácie
Projektový manažment: okrem manažmentu jednotlivých projektov aj ich organizovanie a koordinácia (vlastné pre projektové a poradenské organizácie a firmy), t.j. akási nadstavba manažmentu jednotlivých projektov.

1.1. Čo je projekt ?
Proces plánovania a riadenia rozsiahlych operácií (nie projektová dokumentácia)
 
Predprojektová príprava (začiatok projektu)
- jasne stanovené ciele
- definovaná stratégia vedúca k dosiahnutiu týchto cieľov
- stanovené termíny začiatku a konca
- stanovený rozsah zdrojov a náklady (obmedzenia)
- špecifikované prínosy realizácie (napr. konkurenčná výhoda, zvýšenie zisku, ekologické aspekty,....)
 
Obecné charakteristiky projektu
- má začiatok a koniec
- je jedinečný, systémový, obmedzený zdrojmi, neistotou a určitým rizikom
- je snahou o dosiahnutie zmeny počas limitovaného času pri dosiahnutí požadovaných kvalitatívnych parametrov s obmedzenými zdrojmi a nákladmi
- je unikátnym a jedinečným súborom činností (od rutinných odlišných v obsahu a cieľovom zameraní)
- má prvky neurčitosti a rizika (v dôsledku jedinečnosti a neopakovateľnosti)
- má dočasný charakter (z hľadiska ľudských, materiálnych a finančných zdrojov)
- má etapy a fázy, počas ktorých sa môžu meniť zdroje ale aj úlohy a organizácia
- je úsilím, v ktorom všetky zdroje sú organizované za účelom uskutočnenia jedinečného súboru činností na dosiahnutie cieľa (napr. konkurenčnej výhody)
- je spoločným dielom odborníkov z rôznych oblastí
 
Nie je periodicky sa opakujúcim súborom činností !!!
 
Predpoklady pre riešenie úlohy formou projektu
· Rozsiahlosť (mnoho činností a prvkov)
· Rôznorodosť (veľa subjektov z rôznych profesií)
· Množstvo väzieb (medzi dielčími činnosťami a prvkami)
· Obmedzené zdroje (čas, ľudia, materiál, financie)
 
Delenie projektov
podľa druhu: - investičné
- organizačné (zmeny)
- humanitárne akcie
- zavádzanie nových technológií
- vývoj a zavádzanie nových výrobkov
- atď.
podľa rozsahu:  - komplexné (dlhodobé)
  - špeciálne (strednodobé)
  - jednoduché (krátkodobé)
 
Podpora vrcholového vedenia (Top manažmentu)
Nutná z dôvodu možných zmien v riadení projektu ale aj zmien vyvolaných samotnou realizáciou projektu.

1.2. Manažment projektu
Je to súbor špecifických nástrojov a techník riadenia (metodika) pozostávajúci z dvoch skupín činností:
· plánovanie projektu
· riadenie realizácie projektu
Plánovanie je popis toho čo chceme aby sa stalo (nie čo sa stane)
Riadenie realizácie je proces, ktorým chceme dosiahnuť toho aby sa plánované udalosti skutočne stali a k neplánovaným nedochádzalo.
 
Základný rozdiel medzi bežným riadením (rutinných činností) a riadením projektu spočíva v neopakovateľnosti týchto činností.
 
Východzie podmienky MP
· kľúčové úlohy a ciele
· potrebné znalosti a zručnosti pracovníkov zúčastňujúcich sa na projekte
· priority (úloh, zdrojov,...)
· základné termíny (konca projektu, realizovaných etzáp,...)
· rozpočet
· informačné a komunikačné požiadavky
· štruktúra a termíny predkladania priebežných správ
· zodpovednosti a právomoci manažéra projektu a ďalších členov projekčného tímu
· predpokladané dôsledky a problémy realizácie projektu
 
Proces plánovania projektu
· stanovenie cieľov projektu a definovanie stratégie vedúcej k ich dosiahnutiu
· spracovanie štrukturovanej dekompozície činností projektu
· vytvorenie projektovej organizačnej štruktúry a zostavenie projektového tímu
· spracovanie implementačných plánov projektu, t.j. časových plánov vrátane definovania vzájomných väzieb (Ganttov graf, sieťový graf), plánov nákladov, alokácie zdrojov a matice zodpovednosti
· špecifikácia nástrojov a techník pre riadenie projektu
· identifikácia možných obmedzení a rizikových oblastí projektu a návrh spôsobov eliminácie týchto vplyvov
 
Jedná sa o určenie toho čo má byť urobené a v akom poradí. Začína už v predinvestičnej fáze projektu (predbežné plánovanie - čo, kedy, ako a za koľko) a pokračuje v investičnej fáze (podrobné plánovanie - presný rozvrh činností v čase s väzbami, zodpovednosťami, právomocami, nákladmi a zdrojmi)

Proces riadenia realizácie projektu
· realizácia implementačných plánov projektu, koordinácia subjektov podieľajúcich sa na jeho realizácii
· identifikácia a analýza aktuálnych dat
· riadenie, kontrola a priebežné vyhodnocovanie, analýza a korekcia priebehu projektu - kontrola stanovených cieľov, termínov a čerpania zdrojov a nákladov
· riešenie konfliktných a neštandardných situácií
· technická a administratívna podpora projektu
· zmenové riadenie
· koordinácia postupnej integrácie systému
· záverečné vyhodnotenie dielčích etáp projektu a návrh úprav
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#projekt firmy #nove trendy v manazmente


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.184