Príprava a overovanie projektu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 573 slov
Počet zobrazení: 3 537
Tlačení: 369
Uložení: 431
Príprava a overovanie projektu
 
2.1. Fázy projektu
Projekt je dynamický systém vyvíjajúci sa v uzavretom životnom cykle s troma základnými fázami:
· fáza predinvestičná
· fáza investičná
· fáza prevádzková (užívacia) a vyhodnotenia
Každá fáza je určitým mikrocyklom (so začiatkom a koncom) s dielčími fázami (strategická, koncepčná, technická, realizačná, atď.). Integrujúcim prvkom celého životného cyklu riadenia projektu je kvalita, náklady a čas.

Predinvestičná fáza
Najdôležitejšia časť celého projektu pozostávajúca z týchto dielčích fáz:
· stanovenie cieľov a definovanie stratégie projektu (strategicko-taktická fáza)
· preverenie uskutočniteľnosti vo variantných návrhoch
· preverenie vstupov, výstupov, rizík, obmedzení, vplyvov na životné prostredie, zdrojov, nákladov, financií,....

Investičná fáza
Predovšetkým zahŕňa :
· menovanie hlavného manažéra projektu
· spracovanie podrobných implementačných plánov
· definovanie projektovej organizácie s podrobnými parametrami (čas, zdroje, ...)
· realizácia výberových konaní, kontraktácia
· spracovanie podrobnej projektovej dokumentácie
· definovanie dôsledkov a špecifických podmienok súvisiacich s realizáciou
 
Fáza prevádzky (užívania) a záverečného vyhodnotenia projektu
Záverečná fáza pozostávajúca z:
· odovzdania výsledkov projektu do užívania
· realizácie záverečného komplexného vyhodnotenia projektu
 
2.2. Zásady prípravy projektu
 
Nutnosť rešpektovať tieto zásady:
· klásť si relevantné otázky
· nikdy nič len predpokladať ale všetko si dostatočne overiť
· mať neustále na mysli otázku čo je účelom projektu
· identifikovať vnútorné a vonkajšie účinky projektu
· schvaľovanie jednotlivých fáz projektu

2.3. Hodnotenie a overovanie uskutočniteľnosti projektu
Nevyhnutné pre objektívne posúdenie realizovateľnosti projektu. Metódy na analýzu a porovnávanie fáz a etáp projektu:
· Projektové príležitosti (Project Opportunity)
· Úvodná (predbežná) štúdia uskutočniteľnosti (Pre Feasibility Study)
· Štúdia uskutočniteľnosti (Feasibility Study)
· Projekt financovania (Financing Project)
· Analýza finančného toku (Cash Flow Analysis)
· Analýza zisku (Ratio Analysis)
· Záverečný rozbor (Final Analysis)
 
Štúdia uskutočniteľnosti je jedným z najdôležitejších podkladov pre rozhodnutie či projekt realizovať ale nie. Uskutočniteľnosť musí byť overovaná počas celej doby vykonávania projektových prác (hlavne pri významných zmenách majúcich vplyv na náklady a úžitok z projektu alebo pri zmenách plánu).

Pomocné otázky pre túto situáciu:
· je skutočne nutné danú činnosť (fázu, projekt) realizovať ?
· je ju treba vykonať čo najskôr alebo je možné jej realizáciu odložiť ?
· je ju nutné vykonávať v súlade s inými činnosťami ?
· nie je vhodnejšie robiť niečo iné ?
· je možné činnosť realizovať iným spôsobom ?
 
Rozsah štúdie je závislý na veľkosti, špecifičnosti a zložitosti projektu. Môže jej predchádzať Úvodná štúdia (pri rozsiahlych projektoch) ale nemusí byť spracovaná vôbec (politické, havarijné, malé, nevyhnutné zmeny,...). Uskutočniteľnosť je potrebné robiť aj vo vzťahu k organizačnej štruktúre podniku, firmy a vzťahu k okoliu.

Najväčšie úskalie je pri realizácii beznádejného projektu. Aby sa takejto situácii predišlo je potrebné:
· aby manažér projektu mal možnosť prezentovať svoje doporučenia a alternatívne riešenia (podopreté ekonomickými údajmi) vrcholovému vedeniu
· aby mal manažér projektu výbornú odbornú povesť a dobré postavenie vo vrcholovom vedení
· aby manažér projektu dokázal efektívne využívať informácie spätnej väzby (kontrolné informácie)
· aby bol manažér projektu presvedčený o reálnosti projektových cieľov
· aby sa podarilo v projektovom tíme vytvoriť pocit spolupatričnosti
· aby bola ustanovená kontrolná skupina, v ktorej sú okrem zástupcu vrcholového vedenia aj ďalší zamestnanci, ktorých sa budú týkať dôsledky realizácie projektu
· aby boli k dispozícii základné pravidlá určujúce vzťahy nadriadenosti a podriadenosti, právomoci a zodpovednosti
 
Paretov princíp - pravidlo 80/20
Vzťah medzi príčinou a dôsledkom, t.j. väčšina nákladov vynaložená na realizáciu projektu súvisí s relatívne malým počtom projektových činností.
Stačí teda identifikovať a zamerať sa len na tie činnosti projektu, ktoré sú spojené s najväčšími nákladmi, pretože efektívnosť ich realizácie zásadne ovplyvní  úspešnosť celého projektu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012