Proces riadenia realizácie projektu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: nany7 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 304 slov
Počet zobrazení: 6 874
Tlačení: 469
Uložení: 541
Proces riadenia realizácie projektu
Proces riadenia realizácie projektu zahŕňa predovšetkým riadiace a kontrolné procesy, ktorých charakter sa mení v závislosti od toho do akej miery sa líši skutočný priebeh realizácie od plánu..
Východiskom je implementačný plán projektu (schválená verzia), s ktorým manažér projektu porovnáva skutočný priebeh (výsledky, rozdiely). Tieto implementačné plány môžu byť však v dôsledku nepredvídaných okolností dopĺňané a modifikované.

6.1. Obsah procesu riadenia realizácie projektu
Proces riadenia realizácie projektu je interaktívna záležitosť, ktorá môže byť realizovaná len za predpokladu existencie projektového plánu.
Zložky systému riadenia realizácie projektu:
· systém kontroly priebehu realizácie (plnenie termínov, využívanie zdrojov, čerpanie nákladov, kvalita spracovania projektových činností)
· informačný systém (identifikácia, zber, analýza a vyhodnocovanie informácií o priebehu implementácie)
· systém usmerňovania (zabezpečenie súladu plánovaného a skutočného priebehu realizácie)
· rozhodovací systém (voľba najefektívnejších variant)
· motivačný systém (vytváranie motivačného prostredia a zdieľanie spoločných vízií)
· administratívno-technický systém (výkazníctvo, dokumentačné práce, SW podpora, samotná administratíva,...)
Rozhodujúci význam má pri zabezpečovaní realizácie projektu informačná základňa (a jej neustála aktualizácia) !
Najčastejšie príčiny ovplyvňujúce priebeh realizácie projektu:
- neúplné zadanie projektu
- zmeny zadania v priebehu realizácie
- nepresne určené požiadavky na zdroje
- nepresne odhadnuté projektové náklady
- nedostatočne uskutočnená dekompozícia projektu
- nedostatočná kvalifikácia riadiacich a výkonných pracovníkov pracujúcich na projekte
 
6.2. Nástroje mapovania stavu realizácie projektu
Slúžia na zabezpečenie tvrdých (čerpanie nákladov a zdrojov, plnenie termínov) alebo mäkkých dat (z neformálnych vzťahov - napr. výskyt rizík, pocity, motivačné a komunikačné problémy,...).
 
Porady
Prostriedok na získavanie a odovzdávanie informácií. Môžu mať charakter pravidelných porád, porád zameraných na kvalitu, koordinačných porád, plánovacích alebo informačných porád.
Zameranie porád:
- kontrola postupu prác, špecifikácia dôsledkov neočakávaných zmien
- diskusia o alternatívnych možnostiach realizácie projektových činností
- udržiavanie potrebnej informovanosti členov projektového tímu
- koordinovanie potrieb projektu s ďalšími zúčastnenými stranami
- kontrola a minimalizácia projektových nákladov
- dodržiavanie kvality
- riešenie konfliktných situácií
O každej porade by mal byť vyhotovený zápis obsahujúci termínované úlohy.
Požiadavky na účelnosť a efektívnosť pracovných porád:
- včas poskytnúť účastníkom porady príslušný pracovný materiál
- zápisy odovzdávať všetkým zúčastneným stranám
- dopredu známy čas začiatku a ukončenia porady (max. 1 hod.)
- bezodkladnosť začatia porady
- určenie predsedajúceho a zapisovateľa
Na záver porady je dobré zopakovať úlohy a termíny (predsedajúcim) !

Komunikačná stratégia realizácie projektu
Komunikácia je nástrojom riadenia a kontroly. Predpokladom efektívnej komunikácie je stanovenie spôsobu, stratégie a prostriedkov, ktoré budú pri komunikácii využívané.
Formulovanie komunikačnej stratégie riadenia realizácie projektu predpokladá zaoberať sa otázkami:
· kto sa bude na riadení realizácie projektových prác podieľať ?
· koho realizácia a výsledky projektu ovplyvní ?
· prečo a kedy bude treba komunikovať ?
· aké komunikačné prostriedky a cesty budú využívané (správy, listy, bulletiny, videozáznamy, porady, fólie, PC,...) ?
· kto bude zodpovedný za poskytovanie špecifických informácií ?
· akým spôsobom zaisťovať informácie spätnej väzby ? (kto dáva, kto prijíma, kto je povinný reagovať)
 
Manažérsky štýl riadenia realizácie projektu
Explicitne sa nedá definovať najvhodnejší štýl riadenia, pretože ním môžeme negatívne ovplyvniť kreativitu a flexibilitu pracovníkov. Musí
však vychádzať z jasne stanovených cieľov a vzájomnej dôvery.
Pri realizácii projektu je využívaný viac či menej direktívny spôsob riadenia s určitým mechanizmom priebežnej kontroly.
6.3. Kontrola realizácie projektu
Proces prebiehajúci súčasne s realizáciou projektu. Snaha o včasné rozoznanie, zmapovanie a analyzovanie odchýlok od implementačného plánu. Efektívny kontrolný proces je zabezpečený len vtedy ak pôsobí v súčinnosti s procesom plánovania a riadenia.
Predpoklady pre efektívny kontrolný proces:
· jasne stanovená porovnávacia základňa
· jednoznačné priradenie právomocí a zodpovedností
· pravidelné konanie kontrolných porád
· spracovanie aktuálnych dokumentov o postupe realizácie
· porovnávacia analýza plánu a skutočnosti
· definovanie kontrolovateľných projektových cieľov
· stanovenie metód zaistenia kontrolných dat
Ak nie sú splnené tieto predpoklady nie je možné žiadnym kontrolným mechanizmom dosiahnuť odhalenie chýb.
 
Integrovaná projektová kontrola
Zložkami integrovanej projektovej kontroly sú: kontrola času, kvality, nákladov a zdrojov.
Stratégie prístupu ku kontrolným procesom:
· vyvážená kontrolná stratégia (zložky zastúpené rovnomerne)
· stratégia zameraná na čas
· stratégia zameraná na náklady a zdroje
· stratégia zameraná na kvalitu
 
Čo je nutné kontrolovať a vyhodnocovať ?
V rámci integrovanej projektovej kontroly je nutné zamerať sa:
- na dodržiavanie stanovených termínov
- na kvalitu realizovaných prác
- na disponibilitu požadovaných zdrojov
- na skutočné využívanie naplánovaných zdrojov
- na zaistenie plánovaných finančných prostriedkov
- na skutočné čerpanie rozpočtových nákladov
- na zmeny predpokladov a ich zásadný vplyv na realizáciu projektu
Data zistené kontrolou sú vyhodnocované a stávajú sa podkladom pre riadiace zásahy do priebehu realizácie projektu (aktualizácia implement. plánov).
 
6.4. Kontrola plnenia termínov
Porovnávanie získaných aktuálnych dat časového postupu prác na projekte s plánom. Požíva sa pritom porovnanie manuálne (správy o vývoji a stave s príslušnými diagramami) alebo pomocou SW podpory (!)
 
6.5. Kontrola zdrojov a nákladov
Pre efektívnu kontrolu nákladov a zdrojov je nutné splnenie týchto predpokladov:
· projektové náklady a požadované zdroje musia byť stanovené už na začiatku manažmentu projektu (v predinvestičnej fáze) a špecifikácia vo fáze podrobného plánovania
· ak je odhad rozpočtovaných nákladov a požadovaných zdrojov vyšší než disponibilita je nutné hľadať iný variant realizácie projektu
· ak dôjde v priebehu realizácie k neočakávanému zvýšeniu nákladov a zdrojových požiadaviek je nutné identifikovať tie oblasti projektových činností, v ktorých je možné dosiahnuť úspory
Kontrolou zistené nižšie náklady než plánované ešte nemusia znamenať splnenie vytýčeného cieľa !

6.6. Kontrola kvality
Dodržiavanie zásad riadenia kvality je nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie kvalitatívnych ukazovateľov cieľa projektu.
Požiadavky systému kontroly kvality:
· špecifikácia kvalitatívnych požiadaviek
· jednoznačné určenie zodpovedností za plnenie požiadaviek
· kompetentnosť a spôsobilosť subdodávateľov
· stanovenie kvalitatívnych kontrolných kritérií
· rýchle odovzdávanie aktuálnych informácií o výsledkoch kontroly kvality
· počítačová podpora vyhodnocovania plnenia kvalitatívnych požiadaviek

6.7. Spôsoby vykazovania stavu realizácie projektu
Pomocou dokumentov, ktoré by mali byť kompletné, stručné, výstižné, vecne správne, prehľadné a zdvorilé a mali by ukazovať plnenie projektových činností z hľadiska času, kvality a nákladov vrátane identifikácie potencionálnych dôsledkov neplnenia plánu, návrhov korektívnych opatrení a doporučení.
Príklady dokumentov, ktoré majú oznamovací charakter:
- aktualizačný formulár (postup prác a aktualizácia impl. plánov)
- formulár celkovej situácie (popis celkového stavu prác na projekte)

6.8. Riadiaci proces
Zabezpečenie plynulého priebehu výkonných činností projektu. Pri maximálnom využití disponibilných kapacít splnenie stanovených projekt. cieľov v požadovanom množstve, kvalite a termínoch.
Východiskovým dokumentom pre riadenie realizácie projektu je impl. plán
(jeho datová základňa).
Riadiace procedúry (zásahy) nastupujú vtedy ak priebeh projektu vykazuje časový sklz alebo sa prekračuje plánovaný rozpočet a pod.
Základné skupiny riadiacich opatrení:
· priame zásahy
· nepriame zásahy
· zásahy vedúce k zmene uzatvorených zmlúv
Cieľom je prijatie a uskutočnenie rozhodnutí a opatrení, ktorými sa predíde výskytu odchýlok oproti stanovenému plánu.
Zásahy musia byť uskutočňované cieľavedome, s istotou a bez časových strát.
Vlastný priebeh realizácie je závislý od prístupu ľudského faktora k riadiacim procesom a meniacim sa faktorom okolia, na komplexnosti a systémovosti prístupu a pod.
 
6.9. Záverečná fáza projektu
Pozostáva z fázy operačnej a vyhodnocovacej, v ktorej sa dokumentuje predošlá činnosť. Projektový tím sa rozpúšťa, manažér projektu hodnotí prácu členov projektového tímu, špecifikuje odpracovaný čas, kvalitu práce, veľkosť odmeny jednotl. pracovníkov, kompletizuje dokumentáciu, zostavuje záverečnú správu a súhrnný prehľad.
Záverečná správa
Zahŕňa priebeh a výsledky plánovania a realizácie projektu a je predkladaná zadávateľovi. Obsahuje informácie o časovom priebehu realizácie projektu, porovnanie skutočných a plánovaných nákladov, popis výskytu problémov a odchýlok od plánu, dôsledky realizácie projektu a záverečné doporučenia.
Nevyhnutnou súčasťou záverečnej správy sú prehlásenia:
- že projektové práce boli ukončené
- že nebudú požadované žiadne ďalšie finančné prostriedky
- že bol vytvorený špeciálny fond, z ktorého budú uhradené zostávajúce záväzky
- že učtáreň bola informovaná o tom, kto zodpovedá za vyrovnanie záväzkov
- že všetky zúčastnené osoby poznajú oficiálne údaje o ukončení projektu
Záverečná správa by mala obsahovať súhrnný prehľad výsledkov projektu vyhotoveného podľa určitého štandardného formulára. Na tvorbe prehľadu by sa mali podieľať všetci tí čo sa nejakým spôsobom podieľali na samotnej realizácii, resp. aj tí, ktorých sa realizácia dotkla. Informácie by sa mali týkať rozsahu prác, štýlu manažmentu projektu, plnenia implementačných plánov, disponibility, primeranosti zdrojov, plnenia rozpočtu, dosiahnutej kvality, vzťahov k iným projektom, problémov súvisiacich s uzatváraním zmlúv a nákupných podmienok.
Zmyslom spracovania súhrnných prehľadov je vytvárať možnosti poučenia sa pri práci na ďalších projektoch (pri určitých podmienkach). 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013