Projekt a investície

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 683 slov
Počet zobrazení: 4 633
Tlačení: 436
Uložení: 440
Projekt a investície
Riešenie problému ako použiť disponibilné finančné prostriedky alebo ako si zadovážiť potrebné financie na rozvojové programy aby bola zabezpečená efektívnosť týchto investícií.

8.1. Kapitál a investície
Kapitál sú peniaze určené knadobúdaniu majetku, ktorý má slúžiť kpodnikaniu, ktvorbe nových hodnôt. Zhľadiska účelu ho delíme na:
· kapitál investičný (fixné investície, predvýrobné kapitálové náklady)
· kapitál obežný (prevádzkový - materiál, subdodávky, mzdy, energia, služby, pokladňa,...)
Investície sú finančné prostriedky, ktoré vkladáme do nehmotného (napr. výskum, vývoj, licencie, SW, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov,...), hmotného (nákup alebo obnova pozemkov, budov, strojov, zariadení, zásob) alebo finančného majetku (nákup cenných papierov - akcie, obligácie - iných podnikov).
Investovanie je využívanie vlastných (použiteľný zisk) alebo cudzích úspor (úvery), t.j. vzdanie sa súčasnej, okamžitej spotreby.
Delenie investícií podľa vecného a funkčného hľadiska:
· investície strojné (aktívne)
· investície stavebné (pasívne)
Ideálnym stavom je ak podiel aktívnych investícií je vyšší (výnosy investícií sú rýchlejšie).

8.2. Zdroje financovania investícií
Vlastné zdroje:
· voľne použiteľný zisk
· odpisy hmotného a nehmotného majetku
· predaj nepotrebného majetku
· predaj akcií
Voľne použiteľný zisk a odpisy sú hlavné finančné zdroje.

Cudzie zdroje:
· predaj obligácií
· investičné úvery
· obchodné úvery
· stále pasíva (časovo odložené platby)
· nákup na splátky
· dlhodobé zmenky
Leasing (prenájom) nie je cudzím zdrojom, pretože náklady sa hradia formou nájomného čo je súčasť materiálnych nákladov a služieb. Investície sa stávajú súčasťou výrobných nákladov, znižujú základ dane zpríjmov, zvyšujú likviditu podniku a zmenšujú riziko investovania. Výhodou je, že investičný majetok je možné hneď využívať, nevýhodou zasa to, že je drahší.

Štruktúra investičných zdrojov:
Ak je podiel vlastných zdrojov väčší ako cudzích:
výhody: úspora úrokových nákladov, väčšia nezávislosť
nevýhody: oslabenie tlaku na efektívnosť investícií, prechodné zhoršenie majetkovej štruktúry podniku
Ak je podiel cudzích zdrojov väčší ako vlastných:
výhody: zvýšenie zisku podniku
nevýhody: zhoršenie kapitálovej štruktúry podniku, ohrozenie hospodárskej stability (pri neočakávaných stratách)
Na elimináciu týchto vplyvov je potrebné zostaviť kapitálový rozpočet, t.j. plán platobnej schopnosti na niekoľko rokov dopredu, pomocou ktorého je možné nájsť najvhodnejšiu štruktúru finančných zdrojov - veľkosť investícií a ich rozvrhnutie v čase.
Investície je nutné posudzovať nielen zhľadiska rentability alebo návratnosti ale aj zhľadiska ich vplyvu na finančnú štruktúru a likviditu podniku.

8.3. Imanie podniku
Projektová a investičná činnosť musí viesť krastu imania podniku.
Imanie je majetok podniku vyjadrený vpeniazoch.
Štruktúra imania (vychádza zRozvahy - výkaz majetku a záväzkov):
Aktíva
Stále aktíva
- nehmotný investičný majetok (NIM): zavádzacie výdaje, nehmotné výsledky výskumu, SW, oceniteľné práva, nedokončené nehmotné investície, poskytnuté zálohy na NIM,...
- hmotný investičný majetok (HIM): pozemky, budovy, stroje, zariadenia, dopravné prostriedky, nedokončené hmotné investície, poskytnuté zálohy na HIM,...
- finančné investície (FI): podielové cenné papiere, vklady,...
Obežné aktíva
- zásoby (ZÁS): materiál, subdodávky, nedokončená výroba, hotové výrobky, poskytnuté zálohy na dodávky, drobný investičný majetok,...
- pohľadávky (POHL): zobchodného styku, voči spoločníkom a združeniam, daňové, voči sociálnemu zabezpečeniu,...
- finančný majetok (FM): peniaze v pokladni a na účtoch
PASÍVA
Vlastné imanie
- základné imanie (ZI): vložené základné imanie, vlastné akcie
- kapitálové fondy (KF): emisné ážio, prijaté dary, dotácie,...
- fondy tvorené zo zisku (FZ): rezervný fond, FKSP, fond odmien,...
- hospodársky výsledok (Z): nerozdelený zisk zminulosti, neuhradená strata zminulosti, zisk/strata zbežného účtovného obdobia,...
Cudzie zdroje
- rezervy (REZ): rezervy zákonné, rezervy na kurzové straty,...
- dlhodobé záväzky (DZ): dlhy u podnikov, prijaté zálohy, emitované dlhopisy, zmenky kúhrade,...
- krátkodobé záväzky (KZ): záväzky zobchodného styku, voči spoločníkom a združeniam, zamestnancom, sociálnemu zabezpečeniu, štátu,...
- bankové úvery (BÚV): dlhodobé a bežné úvery, krátkodobá výpomoc,...

Obchodné imanie (aktíva netto - zostatkové hodnoty)
Stále aktíva plus obežné aktíva mínus oprávky
Čisté obchodné imanie (aktíva netto bez dlhov)
Stále aktíva plus obežné aktíva mínus oprávky mínus cudzie zdroje

Poznámka:
netto zostatkové hodnoty (brutto - opr.)
brutto nadobúdacie hodnoty
opr. oprávky IM
min.obd. zostatkové hodnoty

8.4. Investičné náklady
Rozčlenenie investičných nákladov:
fixné investície (do movitého i nemovitého majetku)
- nadobudnutie pozemku
- úprava pozemku
- stavby a stavebné práce
- prevádzkové súbory (technológie)
- stroje a zariadenia
- obnova majetku
predvýrobné kapitálové náklady
- náklady spojené so založením podniku
- náklady na projektové a prieskumné práce
- predvýrobné výlohy
- náklady na riadenie realizácie projektu
- náklady na skúšobnú prevádzku
prírastok prevádzkového kapitálu (nutného na rozbehnutie výroby)

Podklady pre určenie investičných nákladov získame zprojektových prepočtov. Každý projekt nebude obsahovať všetky uvedené položky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041