Kapacity

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 586 slov
Počet zobrazení: 3 802
Tlačení: 451
Uložení: 455
Kapacity

11.1. Definícia
Kapacita je schopnosť pojať, obsiahnuť, vyrobiť.
Výrobná kapacita
Maximálna schopnosť podniku vyrábať a predávať určité produkty za dané časové obdobie pri optimálnej technológii a organizácii výroby a pri racionálnom využití daného investičného majetku. Závisí od množstva a druhu disponibilných výrobných zariadení (niekedy aj od výrobnej plochy a kvalifikácie robotníkov).

Kv = Lr x Pp x Fr (ks/rok)
L počet výrobných robotníkov
P produktivita práce výrobného robotníka (ks/hod.os.)
F využiteľný časový fond robotníka (hod./rok)
Bežne využiteľná kapacita (pri rešpektovaní technických, technologických a organizačných strát), maximálna kapacita (výkon zariadenia pri plnom využití nominálneho časového fondu)

Kapacita nevýrobného objektu
Množstvo účelových jednotiek, ktorými chceme uspokojiť určitú potrebu (napr. počet miest vškole, sedadiel vsále, lekárskych pracovísk vzdravot. zariadení, úžitková plocha predajne alebo skladu,....)

11.2. Časové fondy
Dôležité pri určovaní kapacity projektovaného objektu. Pri výpočtoch sa svýhodou používajú tabuľkové procesory.
Výrobný časový fond
Časový fond výrobného zariadenia zahŕňajúci smennosť prevádzky zariadenia.
- kalendárny fond (počet hodín za rok, t.j. 365 x 24) - používa sa pri nepretržitých prevádzkach
- nominálny fond (počet prac. dní za rok x počet prac. hodín za deň)
- využiteľný fond (nominálny mínus straty, prestávky)
Fv = Fn x kst (hod/rok)
kst koeficient strát (100 mínus % prestoja / 100), závisí od druhu technologického miesta (montáž, automatizovaná, neautomat. výroba)
- efektívny (plánový) fond (využiteľný mínus ďalšie plánované straty, napr. celozávodná dovolenka, skrátená pracovná doba, rozdiel medzi normovanou a reálnou dosiahnuteľnou pracovnou dobou,...)

Pracovný časový fond
Časový fond jedného pracovníka vjednej smene. Pri výpočte sa vychádza znominálneho časového fondu.
- využiteľný fond robotníka (nominálny mínus dovolenka a plánované absencie ako nemoc, MD,...)
- efektívny fond robotníka (využiteľný mínus straty zorganizačných a prevádzkových dôvodov)

11.3. Kapacita a objem produkcie
Objem produkcie je veľkosť výrobného úkolu resp. výsledku výroby za dané obdobie. Meria sa formou naturálnou (množstvo merných jednotiek - kusy, tony, metre a pod. alebo pracovných jednotiek - normohodiny) alebo hodnotovou (množstvo peňažných jednotiek), obyčajne za rok.
Hodnotové vyjadrenie je označované aj ako výkon podniku.

11. 4. Obmedzujúce podmienky
Produkciu (veľkosť maximálnej a využiteľnej kapacity) ovplyvňuje použitie hospodárnej (ekonomickej) technológie, ktorá limituje jej minimálnu veľkosť zhľadiska zaistenia dostatočne nízkych nákladov a tým aj konkurencieschopnosti výrobku. Voľbu vhodnej technológie robíme pri realizácii prepočtov ekonomickej efektívnosti investícii.
Zdrojové obmedzenia (vstupné suroviny, energia, pracovné sily, investičné prostriedky...) ďalšou podmienkou pri určovaní kapacít.
Ďalšie obmedzujúce podmienky pri určovaní kapacít vyplývajú zvýsledkov analýzy dopytu a prognózy predaja.

11.5. Kapacita, vstupy, výstupy
Výstupy (požiadavky trhu) je potrebné zvýšiť o predpokladané straty (vo výrobe, pri preprave, skladovaní, pri záručnom servise, atď.)
Pri prepočtoch kapacít sa tieto straty odhadujú pomocou prirážkových koeficientov zistených zo štatistických sledovaní alebo analógie sobdobnými projektami.

11.6. Vyjadrenie kapacity
Kapacita je priamo úmerná počtu výrobných robotníkov a ich produktivite práce pri danom využiteľnom časovom fonde.
Produktivita však závisí od technickej úrovne výrobného zariadenia, t.j. výkonnosti (pTM) každého technologického miesta.
Kapacita výrobného objektu je potom funkciou sumy technologických miest, ich výkonnosti a využiteľných fondov.

Kvo = å (TM x pTM x FvTM)i (ks/rok alebo tis. Sk/rok)

Ak nie je možné vyjadriť výkonnosť vks / hod. je možné zvoliť vyjadrenie vpeňažných jednotkách (Sk / hod.)
Pre požadovanú kapacitu (danú prieskumom trhu) sa musí:
- zvoliť vhodná technológia (s požadovanou alebo dostupnou výkonnosťou)
- stanoviť potrebný počet technologických miest, počet robotníkov a ostatných pracovníkov, nutná plocha pre technológiu,....)

11.7. Výrobný program
Konkretizácia podrobného výrobného alebo predajného programu (plánu), sprihliadnutím na nábeh výroby, vzhľadom na projektom definovanú kapacitu. Vyjadrenie môže byť opäť vkusoch ale aj vtonách, m2 alebo odpracovaných hodinách čo sa potom prepočíta na peňažné jednotky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#casovy,kalendarny, nominalny, vyuźitelny fond #výrobná kapacita #normohodiny #manazment produkcie


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015