Štúdia uskutočniteľnosti (realizovateľnosti)

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 542 slov
Počet zobrazení: 17 172
Tlačení: 642
Uložení: 692
Štúdia uskutočniteľnosti (realizovateľnosti)
Štúdia uskutočniteľnosti (Feasibility study - technicko-ekonomická štúdia) je nástrojom predinvestičnej fázy životného cyklu projektu slúžiacim na posúdenie a vyhodnotenie zamýšľaného projektu (investičná akcia, podnikateľský zámer). Je dokumentom, ktorý podporí alebo nepodporí prijatie projektu (alebo jedného zjeho variantov).

Metódy hodnotenia podnikateľských zámerov
Sú založené na posudzovaní súčasnej hodnoty budúcich príjmov zhľadiska analýzy a porovnania rôznych fáz a etáp projektových činností..
Okrem komplexnej štúdie uskutočniteľnosti sú kdispozícii aj ďalšie metódy vychádzajúce zo zhodnocovania vloženého kapitálu vreálnom čase ako napr.:
- štúdia podnikateľských príležitostí
- úvodná štúdia uskutočniteľnosti
- úvodná štúdia financovania
- hodnotiaca štúdia
- marketingová štúdia
- vyhodnotenie surovinových zdrojov
- vyhodnotenie vplyvu realizácie projektu na životné prostredie
- analýza finančného toku
- atď.
Podstatou každej je definovanie hľadísk a parametrov hodnotenia, ktoré umožnia získať predstavu o ekonomických, technických a komerčných dôsledkoch realizácie projektu. Vždy je nutné definovať východzí a cieľový stav realizácie projektu a podmienky jeho realizácie (vonkajšie i vnútorné).

Štúdia uskutočniteľnosti (Feasibility Study - FS)
Pomocou nej postupne definujeme a analyzujeme jednotlivé zložky projektu (vo všetkých variantoch) ovplyvňujúce dosiahnutie dielčích a celkových projektových cieľov. Zložky projektu sú pritom navzájom prepojené a preto sa nemôžu spracovávať izolovane. Štúdia má veľký význam pri rozsiahlych projektoch. Kvalita vstupných informácií je zásadným predpokladom pre spoľahlivosť analýz.
FS je východiskom pre rozhodovanie o realizácii projektu zhľadiska:
· obchodného (príťažlivosť trhu, konkurenčné prostredie, tržný potenciál, obchodný cieľ projektu, stratégia dosiahnutia cieľa, cenový vývoj, vývoj dopytu, segmentácia trhu, ...)
· technického (materiálové vstupy, energetické nároky, posúdenie alokácie projektu, vplyv na životné prostredie, technológia a výrobné zariadenia, stavebné úpravy, ľudské zdroje, plán realizácie,...)
· ekonomického (miera výnosnosti investície, doba návratnosti, vnútorné výnosové percento, likvidita,...)
Štúdia je zameraná na preukázanie vhodnosti (nevhodnosti) realizácie projektu vdanej lokalite, využívajúceho určitú technológiu pri súčasnom rešpektovaní disponibilných materiálových a energetických zdrojov.

Úvodná štúdia uskutočniteľnosti
Je to štúdia srovnakou osnovou ako FS, ale snižšou mierou podrobnosti spracovávaných dat. Používa sa pri rozsiahlych projektoch na určenie základnej projektovej orientácie a prijatie niektorých základných opatrení.
Závery vyplývajúce zo štúdie:
- poukázanie na nutnosť spracovania FS
- zameranie FS na určité varianty
- poukázanie na chýbajúce informácie, doporučenie ich získania
- doporučenie realizácie pri preukazateľnej výhodnosti (už tu)
- posúdenie vplyvu na životné prostredie, doporučenie monitoringu
- posúdenie dostupnosti vhodnej technológie
- atď.
Vštúdii by sa malo posúdiť čo najviac variantov projektu (urobiť znich kvalifikovaný výber) aby sa pri spracovaní FS mohla pozornosť zamerať len na tie realistické varianty.
Najdôležitejším záverom je doporučenie či sa má pokračovať na príprave projektu alebo nie (zastavenie prác) zdôvodu príliš veľkých nákladov, veľkého rizika alebo nízkej efektívnosti.

Informačná základňa FS
Kvalita výstupov štúdie závisí od kvality vstupných informácií (požiadavky zdrojov, investičné a prevádzkové náklady, atď.) a spôsobu ich spracovania. Kvalita vstupov (presnosť dat) závisí na nákladoch vynaložených pre ich zaistenie. Pri nedostatku financií je možné použiť aj kvalifikované odhady (FS však musí stanoviť ako takéto závery a doporučenia interpretovať).
Vplyvy (nepredvídateľné) pôsobiace na presnosť informačnej základne je možné odstrániť navýšením požiadaviek alebo znížením očakávaných efektov o určité percento (napr. 5 - 10 %).

Náklady na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
Predstavujú nezanedbateľnú položku predinvestičnej fázy životného cyklu projektu. Na výšku nákladov má vplyv:
- charakter a rozsah projektu (pracnosť)
- stupeň podrobnosti úvodnej FS alebo FS
Prístup kspracovaniu FS:
· na základe existujúcej informačnej základne (určité riziko)
· na základe existujúcej informačnej základne doplnenej expertným posúdením navrhovaných variantov projektu pri zaistení chýbajúcich alebo nepresných informácií
Pri spracovaní štúdie je potrebné voliť kompromis medzi cenou (nákladmi) a ostatnými požiadavkami (čas, podrobnosť). Odhady nákladov obyčajne vychádzajú zčasovej náročnosti (pracnosti) FS a príslušných sadzieb spracovateľskej firmy za jeden človekodeň (človekomesiac). Náklady sú tiež ovplyvňované skúsenosťou spracovateľov, mzdovými požiadavkami, existujúcou konkurenciou, finančnými možnosťami zadávateľa, úrovňou znalostí a zručností, disponibilnou počítačovou a kancelárskou technikou a pod.

15.1. Súhrnný prehľad výsledkov štúdie
Slúži užívateľovi kvytvoreniu si celkovej predstavy o posudzovanom projekte. Ide o.i. o stručný prehľad záverov, doporučení a informácií z oblasti:
1. Hlavnej charakteristiky projektu, definícií konečných výstupov projektu, histórie projektu a zadávateľa projektu, politickej a ekonomickej podpory projektu,...
2. Trhových príležitostí, očakávanej veľkosti dopytu, plánovaného predaja, údajov o konkurencii, výrobných plánov, kapacitných nárokov,...
3. Požiadaviek na vstupy projektu a ich dostupnosť, informácií o dosiahnuteľnosti požadovaných zdrojov a rizík spojených sich zaisťovaním,...
4. Informácií o pozemku a umiestnení projektu, vplyvu na životné prostredie, potrebné terénne úpravy a regionálne obmedzenia,
5. Popisu a analýzy technického riešenia, aspektov výberu technológie, popisu vybraných strojov a zariadení, popisu stavieb a stavebných úprav
6. Organizačného usporiadania subjektu, ktorý bude prevádzkovateľom výsledného produktu a výšky nepriamych nákladov
7. Požadovanej kvalifikačnej štruktúry a množstva ľudských zdrojov nutných pre zaistenie výsledného produktu
8. Implementačných plánov realizácie projektu, rozhodujúcich míľnikov
9. Finančnej analýzy a ekonomického vyhodnotenia posudzovaných variantov, doporučenia najvýhodnejšieho variantu spoločne so základnými parametrami (celkové investičné náklady, finančné zdroje, výrobné náklady, čistá súčasná hodnota, vnútorná výnosová miera a doba návratnosti vloženého kapitálu)

15.2. Ciele, stratégia a história projektu
Vtejto časti sú definované ciele a je stanovená stratégia ich dosiahnutia. Sú tu uvedené hospodárske, finančné, spoločenské a iné opatrenia, ktoré predstavujú základné technické, ekonomické a spoločenské predpoklady realizácie projektu (aj spopisom širších dôsledkov realizácie projektu).
Iniciátor a zadávateľ projektu
Informácie o tom kto myšlienku projektu formuloval, kto má rozhodovaciu právomoc a akú má roľu pri spracovaní FS.
História projektu
Informácie o podstatných udalostiach vývoja projektu, prehľad o zásadných opatreniach a rozhodnutiach, obmedzujúce podmienky projektu
Náklady na prípravné práce
Patria do kategórie predinvestičných nákladov a zahŕňajú:
- náklady na prípravné štúdie projektových (investičných) príležitostí
- náklady na úvodnú štúdiu uskutočniteľnosti
- náklady na úvodný návrh technického riešenia
- náklady na dielčie štúdie
- náklady na expertné posudky
- náklady na konzultačné služby
- náklady spojené srôznymi druhmi poplatkov
- náklady na prípravné prieskumné práce na pozemku a v lokalite umiestnenia projektu
- náklady na marketingové výskumy

15.3. Marketingová stratégia, analýza trhu a objemy produkcie
Určenie stratégie zameranej na dosiahnutie cieľov, vychádzajúcej zanalýzy trhového potenciálu a dopytu cieľového trhu. Pomocou marketingového výskumu je potrebné zistiť veľkosť potenciálneho dopytu a jeho časového rozloženia, stanoviť akceptovateľnú výšku ceny, atď.

Marketingová stratégia
Zmyslom marketingovej stratégie je vytvoriť podmienky pre dosiahnutie projektovaných cieľov. Musí určovať akým spôsobom sa dosiahne plánovaný obrat, zisk, podiel na trhu a kto bude zodpovedať za jej realizáciu. Zdlhodobého hľadiska aj určenie ďalšieho rozvoja produktu. Stratégia určuje:
- ako bude produkt uvádzaný na trh
- aká bude jeho cenová stratégia
- aká bude jeho propagácia
- aké bude jeho konkurenčné postavenie na trhu
- ako bude financovaný ďalší rozvoj produktu
- atď.
Východiskom pre spracovanie stratégie je marketingový výskum, ktorého výsledky tvoria informačnú základňu pre stanovenie tejto stratégie.

Marketingový výskum a analýza dopytu
Jednou zúloh je určenie budúcej veľkosti dopytu (prognóza dopytu). Pozostáva ztýchto krokov:
- identifikácia a analýza datovej informačnej základne o súčasnej spotrebe a miere jej zmien za určité obdobie
- desagregácia dat o spotrebe podľa jednotlivých trhových segmentov
- určenie ukazovateľov alebo podstatných faktorov, ktoré vrozhodujúcej miere určovali dopyt vminulosti (určenie vzájomných vzťahov)
- spracovanie prognózy očakávaného vývoja daných faktorov a premietnutie ich vplyvu na veľkosť potencionálneho dopytu
- spracovanie prognózy vývoja dopytu po danom produkte svyužitím kvantitatívnych i kvalitatívnych prognostických techník

Spoľahlivosť prognóz dopytu
Vyváženosť primárnych a sekundárnych (štatistické údaje, odborné správy, publikácie obchodných komôr, regionálne a odborové štúdie,...) informácií, úplnosť a kvalita vstupných informácií rozhodujúcim prvkom spoľahlivosti prognózy.

Realizácia marketingových výskumov
Voľba realizácie marketingového prieskumu záleží:
- na povahe produktu (výrobok, služba, proces,...)
- na štruktúre a veľkosti trhu
- na disponibilnom čase na prieskum
- na disponibilných finančných prostriedkoch
- na množstve a kvalite disponibilných sekundárnych informácií
Marketingové prieskumy sa môžu deliť:
· na prieskumy potencionálnych spotrebiteľov daného produktu (výber reprezentatívnej vzorky)
· na prieskumy priemyslovej výroby zhľadiska rozvojových plánov výroby (respondentami sú podniky, inštitúcie, organizácie, potencionálni investori,...)
Špecifikácia krokov uskutočnených vrámci marketingového prieskumu:
- definovanie produktu (technické a ekonomické parametre, kvalita, kvantita, spoľahlivosť,....)
- vymedzenie záujmového regiónu
- identifikácia demografických dat (veková štruktúra, sociálne postavenie, vzdelanie,....)
- voľba metódy prieskumu zhľadiska cieľovej kategórie potencionálnych spotrebiteľov, obchodných odbytísk alebo výrobcov
- určenie základného súboru, stanovenie jeho veľkosti a spôsobu oslovenia
- nábor a vyškolenie inštruktorov prieskumu (anketári, štatistici,...)
- realizácia vlastného prieskumu
- kontrola zhromaždených dat, vyradenie špatne vyplnených dotazníkov
- spracovanie a analýza získaných dat
- prezentácia výsledkov

Výrobné náklady a cenová politika
Vzťah medzi výrobnými nákladmi a cenou je jasnejší u projektov, ktoré sledujú rozvojový program produktu. U nových projektov je to ťažšie, pretože nie je sčím porovnávať (hlavne pri určovaní režijných nákladov). Cenová stratégia musí rešpektovať pravdepodobné reakcie konkurencie.

Podpora predaja
Dôležitá pre zaistenie optimálneho uvedenia produktu na trh a udržanie jeho trhovej pozície. Podpora sa robí formou reklamy, propagácie na výstavách a veľtrhoch, osobným predajom, pomocou public relations, inzercií,....

Distribučný systém
Voľba medzi maloobchodnou, veľkoobchodnou sieťou alebo priamym predajom. Dôležitým aspektom umiestňovania produktu sú postpredajné činnosti a služby (napr. servis)

Výrobný program
Stanovenie rámcového počiatočného výrobného programu a jeho ďalší vývoj (nábehové obdobie) pri zohľadnení strát a odpadu.

Prehľad výnosov a nákladov
Vtabuľkovej forme pre potreby ekonomického vyhodnotenia.

15.4. Suroviny, materiálové vstupy a energia
Určia sa na základe znalostí projektových cieľov, výrobného programu, výrobných kapacít, technológie, dopytu a pod.
Materiálové a energetické vstupy je potrebné posudzovať zhľadiska:
· kvality
· možnej substitúcie
· disponibility a dostupnosti
· cenovej úrovne
· rizika ich možného zaistenia
Dôležité je určiť konkrétneho dodávateľa (dodávateľov), stanoviť či sa orientovať na jedného dodávateľa (minimalizácia nákladov surčitým rizikom) alebo diverzifikovať dodávateľa.
Základné druhy vstupov:
- suroviny (nerastné suroviny, poľnohosp. výrobky, živočíšne, ....)
- spracované priemyslové materiály a výrobky (kovy, polotovary, diely a súčiastky pre montáž,...)
- pomocný materiál (chemikálie, obaly, farby, mazivá,....)
- energetické zdroje (el.energia, voda, para, stlačený vzduch, techn. plyny, palivo)
Aspekty použitia vstupov z hľadiska alternácie:
- kvalitatívne ukazovatele
- dostupnosť a disponibilita
- cenové relácie
- rizikové faktory

15.5. Umiestnenie projektu, lokalita, vplyv na prostredie
Posúdenie niekoľkých alternatív výberu pozemku a geografických daností oblasti.
Výber lokality
Postupná kalkulácia prepravných, výrobných a distribučných nákladov pre alternatívne lokality sprihliadnutím na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Voľba pozemku
Posúdenie alternatív zhľadiska technickej siete, dostupnosti pozemku, postoja miestnych úradov, možností ďalšieho rozvoja, verejnej dopravy, bonity pôdy, atď.
Infraštruktúra
Vo vzťahu kuvažovanému pozemku (možnosť zabezpečenia energetických zdrojov, prepravných nárokov, atď.)
Dopravné systémy a zariadenia
Špecifikácia zhľadiska rozvoja (druh dopravy, kapacity)
Vplyv na životné prostredie
Zladenie ekonomických a ekologických požiadaviek projektu. Stanovenie spôsobu odstraňovania odpadov, eliminácia poveternostných vplyvov.
Zdroje pracovných síl
Vyhodnotenie disponibility a dostupnosti pracovných síl, potrieb zaškolenia alebo rekvalifikácie.
Spoločensko-hospodárske vplyvy
Stanovenie pozitívnych aj negatívnych vplyvov zhľadiska miestnych daní, poplatkov, legislatívnych opatrení.

Konečný výber pozemku
Rešpektujúci vyhodnotenie uvedených faktorov predovšetkým zhľadiska efektívnosti investovaných finančných prostriedkov a prijateľnej výšky prevádzkových nákladov.

Investičné a prevádzkové náklady spojené so zaistením a prevádzkovaním pozemku sú spracované vprehľadných tabuľkách.

15.6. Technológia a technické zaistenie projektu
Vymedzenie celkového rozsahu projektu vo forme popisu riešení, určenia technologických postupov, stanovenia výšky predpokladaných investičných nákladov, nákladov na stavebné úpravy, vybudovanie rôznych stavieb a ich vybavenie.

Voľný popis technického riešenia
Vymedzenie základných projektových údajov vo vzťahu kvýrobným plánom, zásobovaniu, technológii, stavebným objektom a pod. Výstupom je voľba, stručné zdôvodnenie, schéma a popis. Štruktúra tejto časti obyčajne zahŕňa:
- schéma komunikačného riešenia (prepojenie prvkov - tf., fax, počít.sieť,...)
- schéma riešenia dopravy (dopravné prostriedky, množstvo, vzdialenosti,...)
- schéma toku materiálu (pohyb)
- schéma kvantitatívnych tokov ( vzťahy medzi vstupmi a výstupmi)
- schéma technologického riešenia výrobného procesu
- schéma riešenia spotreby pomocných zdrojov (energetických)
- schéma všeobecného riešenia (vzájomné funkčné vzťahy medzi strojnými zariadeniami, budovami, občianskymi a inžinierskymi stavbami)

Voľba technológie
Definovanie a vyhodnotenie možných technologických variantov.
Kroky pre stanovenie technológie:
- určenie podstaty technológie
- posúdenie alternatívnych technológií zhľadiska zvolených kritérií
- stanovenie investičných a prevádzkových nákladov týchto alternatív
Získanie technológie môže mať podobu:
- priameho nákupu
- získania užívateľskej licencie
- spoločného podnikania

Výrobné zariadenie
Nasleduje hneď po určení technológie (niekedy je ňou priamo dané)
Pri výbere je potrebné brať do úvahy:
- spoľahlivosť, presnosť, produktivitu
- cenu
- požiadavky na obsluhu
- náklady na prevádzku
- náklady na údržbu a opravy

Stavby a stavebné úpravy
Určenie stavebných prác nasleduje po špecifikácii pozemku, technológie a výrobných zariadení. Zvlášť treba pristúpiť kjednotlivým skupinám:
- budovy
- vonkajšie práce
- príprava staveniska
Zaradenie do týchto skupín zaisťuje prehľadnosť, spoľahlivosť a úplnosť nákladov.

Investičné a prevádzkové náklady spojené so zaistením a prevádzkovaním technológie, strojov a zariadení, stavieb a stavebných prác sú spracované vprehľadných tabuľkách.

15.7. Organizácia a riadenie prevádzky
Súvisí stechnickým riešením projektu. Organizačné usporiadanie na hospodárske strediská (výrobné, servisné, administratívno-správne).
Veľkosť, počet, formy zoskupenia týchto stredísk závisia od zvolenej koncepcie organizačnej štruktúry (vzťahy nadriadenosti a podriadenosti), výrobných kapacít, výrobného plánu a charakteru využívanej technológie.

15.8. Pracovné sily
Určenie požadovaného množstva pracovných síl je nutné tak pre zaistenie realizácie projektu a jeho prevádzku ako aj pre kalkuláciu nákladov na pracovnú silu.
Potreba pracovných síl
Vychádza zinformácií o výrobnom pláne, zvolenom technologickom procese, strojných zariadení a pod. Špecifikácia je nutná podľa kategórií (pomocní, pracovníci, kvalifikovaní robotníci, pracovníci obslužných prevádzok, administratívni pracovníci, technici,....)
Vplyvy na disponibilitu pracovníkov:
- celkový dopyt a ponuka pracovných síl voblasti
- miera nezamestnanosti
- priemerné mzdy vregióne
- veková štruktúra práceschopného obyvateľstva vregióne
Predvýrobná fáza
Iná štruktúra vobdobí realizácie projektu než vobdobí vlastnej prevádzky. Dôležitosť vyškolenia vurčitom predstihu.
Operačná (výrobná) fáza
Určenie kvalifikačného rámca pre efektívny nábor a plán školení.
Manažéri
Určenie kvalifikačných požiadaviek na vrcholových, stredných a prevádzkových manažérov a spôsobu ich zabezpečenia. Kľúčoví manažéri by mali byť členmi projektového tímu.

15.9. Implementačný plán projektu
Priraďuje jednotlivým činnostiam parametre času, zdrojov a nákladov vurčitej časovej postupnosti (časové rozloženie projektových činností, požadovaných zdrojov a nákladov). FS je súčasťou predinvestičnej fázy. Implementačný plán musí zahŕňať:
- prehľad projektových činností
- termíny začiatku a ukončenia činností
- prehľad čerpania zdrojov (ľudských, hmotných, finančných)
- rozpočet investičných a prevádzkových nákladov
- predpoklady, pri ktorých bol implementačný plán zostavený
Po prijatí investičného rozhodnutia (investičná fáza) sa spracuje podrobný implementačný plán, prebieha ponukové konanie a kontraktácia vybraných dodávateľov. Pri výrazných cenových zmenách treba FS aktualizovať (t.j. neustále porovnávať plán so skutočnosťou).
Bloky činností implementačného plánu:
- spracovanie podrobných implement. plánov realizácie projektu
- výber technológie
- výberové konanie na dodávateľov strojov a zariadení, kontraktácia
- výberové konanie na dodávateľov stavebných prác, kontraktácia
- obdobie výstavby - zaistenie pozemku, dohľad nad realizáciou, koordinácia, prevádzkové skúšky, kolaudácia,...
- príprava organizačného zaistenia prevádzky, nábor a školenie zamest.
- zásobovací proces, príprava trhu, predvýrobný marketing
- zaistenie príslušných povolení, koncesií, licencií, kontraktov,...
- atď.

15.10. Ekonomické hodnotenie projektu
Hodnoverné ekonomické hodnotenie projektu vytvára predpoklad pre objektívne rozhodovanie a spolu spreukázaním technickej realizovateľnosti poskytuje komplexnú predstavu o ekonomickosti a životaschopnosti projektu.
Investičné náklady
Sú pre potreby FS definované ako fixné investície kapitálového charakteru vrátane predvýrobných kapitálových nákladov a prevádzkového kapitálu.
Ide o prostriedky dlhodobo viazané (stále aktíva a prevádzkový kapitál).
Financovanie projektu
Zvlastných zdrojov (zisk, odpisy, rezervy) alebo externých (úvery, dary, dotácie, akciový kapitál,...)
Ekonomické hodnotenie
Je rozhodujúcim podkladom pre rozhodnutie či projekt realizovať alebo nie a aký variant. Základom je prepočet ukazovateľov ekonomickej efektívnosti (čistá súčasná hodnota, vnútorné výnosové percento, doba návratnosti, rentabilita, miera výnosnosti vloženého kapitálu, bod zvratu).
Model ekonomickej analýzy
Potrebné na podporu ekonomického hodnotenia (väčšinou počítačom podporované). Pre každý variant sú vytvárané dokumenty finančného riadenia (výkaz zisku a strát, rozvaha, cash flow) a vypočítané ekonomické ukazovatele (pomerová analýza, návratnosť investície,...)
Štruktúra ekonomického modelu
· vstupné ekonomické informácie
- globálne informácie o projekte
- počiatočná rozvaha
- rozpis investičných nákladov
- objemy predaja, ceny, výrobný program
- výrobné náklady - materiály priame, pomocné, energia, platy,...
- náklady spojené spredajom a distribúciou
- výrobná réžia
- administratívna réžia
- odbytová réžia
- inflačné a ďalšie vplyvy
- zdroje financovania
- pracovný kapitál - doba obratu zásob
- prehľad splátok a úrokov
- údaje o dani zpríjmov a rozdelenie zisku
· vzťahy pre výpočet ekonomických ukazovateľov (transformácia vstupných informácií)
· výstupné ekonomické informácie (tabuľky, grafy)
- prehľad výrobných nákladov
- prehľad investičných nákladov
- prehľad zdrojov financovania
- výpočet pracovného kapitálu
- výkaz zisku a strát
- tok peňažnej hotovosti - finančný cash flow
- operačný cash flow
- rozvaha
- ukazovatele ekonomickej efektívnosti investície - čistá súčasná hodnota, vnútorná miera výnosu,...
- ukazovatele finančnej analýzy - rentabilita, štruktúra pasív, likvidita
- grafy výnosov, nákladov, bodu zvratu, Cash Flow, čistá súčasná hodnota,..
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015