Kontrola a jej časti

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 562 slov
Počet zobrazení: 3 555
Tlačení: 306
Uložení: 291
Kontrola
Kontrolnú činnosť využívajú manažéri na všetkých úrovniach riadenia ako určitú formu spätnej väzby, prostredníctvom ktorej získavajú informácie o riadenej realite -  napríklad či sú splnené zadané úlohy, či nastali plánované zmeny a pod.

Podstatou kontroly je kritické zhodnotenie reality s ohľadom na zámery riadenia (napríklad sa zistí skutočnosť, že žiaci prichádzajú neskoro do školy – vedenie školy musí prijať určité opatrenia - napríklad sa zavedie kniha neskorých príchodov a žiaci sú sankcionovaní).

►  Kontrola je proces, ktorý sa zaoberá odchýlkami medzi plánom a jeho realizáciou. ◄
V súvislosti s kontrolnou činnosťou sa stretávame aj s pojmami:
overovanie je poskytnutie objektívneho dôkazu, že špecifické požiadavky boli splnené (napríklad učiteľ si po vysvetlení učiva preverí písomným testom, či žiaci látku pochopili).
previerka (audit) je nezávislé a dokumentované skúmanie procesov a činnosti z hľadiska naplňovania platných zákonov, štandardov, postupov (napríklad preverovanie vedomosti žiakov prostredníctvom monitorov).
•  v podnikateľskej praxi sa audity využívajú ako kontrola hospodárskej a účtovníckej činnosti organizácie (napríklad firma chce získať dôležitý kontrakt a chce dokázať svoju spoľahlivosť)
Kontrolné činnosti je možné rozdeliť podľa rôznych hľadísk. Nám postačí delenie kontroly na:
vnútornú (internú)  -  vykonáva sa vo vnútri organizácie prostredníctvom vnútorných štruktúr (napríklad triedny učiteľ kontroluje absenciu žiakov).
•  v podnikateľskej sfére zamestnávateľ kontroluje plnenie úloh, ktoré zadal zamestnancom, ale aj zamestnanec môže kontrolovať, či mu je vyplácaná napríklad adekvátna mzda za vykonanú prácu
vonkajšiu (externú)  - tú realizujú subjekty mimo organizácie a majú nato dva dôvody:
•  vyžadujú si to zmluvné požiadavky (napríklad škola dostala finančný sponzorský dar a darca sa chce presvedčiť, načo boli financie použité; podnik sa chce dať poistiť a poisťovňa pošle kontrolu, aby zistila, ako je podnik zabezpečený)
•  vyžadujú si to zákonné požiadavky (napríklad maturanti sa na základe Vyhlášky o novej maturitnej skúške musia podrobiť centrálnemu monitoru; organizácia musí na základe príslušného zákona odvádzať odvody do sociálnej poisťovne)
Každá kontrola sa dá rozdeliť na jednotlivé činnosti, ktoré sú spravidla chápané ako fázy kontroly. Ak je kontrola jednoduchá (napríklad preverovanie vedomosti žiakov), jednotlivé fáza kontroly splývajú.

Ak je však kontrola zložitejšie (napríklad finančná kontrola veľkého podniku) jednotlivé fázy kontroly vystupujú ako samostatné celky. Štruktúra (fázy) kontrolných činností:

- určenie predmetu kontroly – musí nám byť jasné, čo presne ideme kontrolovať (napríklad riaditeľ nebude kontrolovať dochádzku každého žiaka, ale kontroluje vymeškané hodiny celých tried; majiteľ podniku nekontroluje jednotlivé činnosti zamestnancov, ale kontroluje činnosť celého príslušného oddelenia)

- získanie a výber informácií pre kontrolu – je potrebné získať čo najvernejšie informácie o skutočnosti, ktorú chceme kontrolovať. Informácie získavame z rôznych záznamov, plánov a pod. (napríklad ak chceme zistiť, či príslušné oddelenie v obchode plní plán tržieb, musíme tento plán poznať)

- Hodnotenie kontrolovaných činností tvorí  ► jadro kontroly ◄. Podstatou je porovnávanie zistených údajov s kritériami, ktoré sme si stanovili (napríklad žiaci našej školy napísali monitor s 50% úspešnosťou – nie sme spokojní, nakoľko sme počítali, že to bude aspoň 70%; v CVČ sme otvorili len 6 z plánovaných 10 krúžkov).

- Závery a návrhy opatrení tvoria reakciu na zistené skutočnosti. Buď sme s výsledkom kontroly spokojný, alebo navrhujeme rôzne opatrenia na zlepšenie činnosti, alebo prijímame úplne nové riešenia (napríklad učitelia jazykov sa dohodnú, že budú venovať monitorovacím testom väčšiu pozornosť; plánované krúžky v CVČ sa ukázali ako neatraktívne, tak sa naplánuje činnosť nových krúžkov).

- Spätná kontrola sa realizuje v prípade, že sme prijali určité opatrenia a s odstupom času preveríme ich účinnosť.
Kontrolné činnosť patria k neobľúbeným riadiacim činnostiam, sú však nevyhnutné. Uskutočnené aj neuskutočnené kontroly môžu mať rôzne ekonomické dôsledky. Môžu viesť k finančnej strate v prípade odhalenia podvodu či sprenevery - môžu viesť k zníženiu podielu na trhu, ak sa odhalí nespokojnosť zákazníka - v prípade reklamácie sa uplatňujú penále a pod.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013