II. Čo je spoločnosť

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: 19linda10 (23)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.01.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 562 slov
Počet zobrazení: 4 163
Tlačení: 265
Uložení: 270

II. Čo je spoločnosť

Vznik, vývoj spoločnosti

Spoločnosť je najčastejším používaním pojmom. Je kľúčovým pojmom v sociológii. Spoločnosť je výsledkom dlhodobého vývoja: historického, prírodného a spoločenského. Ľudská spoločnosť sa skladá z ľudí, vznikla pred 3,8 milióna rokov.
Prešla vývojom:
1. obdobie zberačko-loveckých spoločností;
2. obdobie rodových a kmeňových spoločností;
3. obdobie štátom organizované spoločností;
4. obdobie súčasnosti;
5. obdobie informačnej spoločnosti vo vyspelých krajinách.
 
Vznik a vývoj človeka:
1. hominizácia- obdobie poľudšťovania ľudoopov;
2. humanizácia- zdokonaľovanie ľudoopov ľudskou prácou.
 

Príroda a spoločnosť

Prírodné prostredie- je prostredie, v ktorom existuje spoločnosť a toto prostredie môže spoločnosť výrazne ovplyvniť.
Človek je:
aj živočíšna bytosť,   aj spoločenská bytosť,
je súčasťou prírody  bez spoločnosti by ostal biologickou (dýchanie, prijímanie potravy,   bytosťou, je pre neho dôležité
vody, rozmnožovanie) spolužitie s inými (reč, vedomie,
práca, viera)

Človek žije v 2 svetoch:
1. prírodnom;
2. spoločenskom.
Podlieha princípom a zákonitostiam prírody aj spoločnosti, spolu tvoria jednotu, navzájom sa dopĺňajú, prelínajú, nemôžu bez seba existovať. Človek v priebehu svojho života žil v rôznych zoskupeniach (tlupy...) až vytvoril typickú ľudskú spoločnosť.
 
Pri zmene zo živočíšneho druhu na spoločenského tvora, človek prekonal tieto zmeny:
1. biologické- vzpriamená chôdza, posun sánky, palec v opozícii, rast mozgu;
2. spoločenské- zoskupovať s inými ľuďmi, spoločne zápasili s prírodou.
 
Znaky, ktorými sa ľudská spoločnosť odlišuje od prírodného spoločenstva:
1. cieľavedomý charakter ľudskej práce;
2. človek pri práci používa nástroje;
3. človek nadväzuje vzťahy;
4. ľudské spoločnosti za dosiahnuté výsledky a skúsenosti prenášajú z generácie na generáciu;
5. ľudská spoločnosť sa mení veľmi rýchlo, živočíšna spoločnosť sa mení pomaly, alebo skoro vôbec.
Životné prostredie
prírodné prostredie človekom vytvorené prostredie

pôvodná príroda → človekom zmenená príroda
 
Spoločnosť a jej charakteristika
Spoločnosť je historické spoločenstvo ľudí, charakteristické vzájomnými vzťahmi, existujúce na určitom území a typické pre dávnu historickú etapu vývoja.

Charakteristika spoločnosti:
je najtypickejší systém ľudského spolužitia; systém vzájomných vzťahov, ktoré spájajú jednotlivcov do väčších skupín; prostriedok napĺňania cieľov jedincov; vyznačuje sa vlastnou kultúrou; je založená na neosobných formálnych vzťahoch s vlastnými predpismi a pravidlami; zoskupenie ľudí, ktorí rešpektujú politickú a ekonomickú organizáciu.
Ľudská spoločnosť je súhrnom všetkých spoločenských javov, všetkých strán k ľudského života, je súhrnom vzťahov a vzájomného pôsobenia ľudí.

Spoločnosť je podmienená:

1. časovo- historicky- jej podoba sa historickým vývinom mení, reaguje na konkrétne historické podmienky, odzrkadľuje dobu, konkrétnu historickú etapu vývoja so všetkými jej znakmi. Táto podoba sa následne prenáša do každodenného života členov spoločnosti napr.: antická otrokárska spoločnosť, feudálna spoločnosť, moderná súčasná spoločnosť;
2. miestne- teritoriálne- súčasne, v tom istom časovom horizonte existuje množstvo rôznych spoločností, každá je iná a odlišuje sa od ostatných. Má svoju vlastnú podobu, uzatvorenú na základe vlastnej kultúry, ekonomiky, politického systému, systému hodnôt, noriem, tradícií, zvyklostí napr.: slovenská spoločnosť, čínska spoločnosť, arabská spoločnosť, moslimský svet, indický kastovnícky svet. Hlavný pojem sociológie spoločnosť dopĺňajú ďalšie pojmy.
 
Komunita- spoločenstvo ľudí žijúcich na jednom území, ktorý tvorí základ, kde môžu uskutočňovať svoje každodenné činnosti a kde sa odohráva najväčšia časť ich života. Komunitu charakterizuje aj susedské vzťahy, ktoré sociológia chápe ako určitý spôsob akým obyvatelia uskutočňujú sociálnu interakciu.
Rozlišujeme 2 základné druhy komunít:
1. mesto- väčší počet obyvateľov, rozvinutá deľba práce, sociálna rôznorodosť členov, prevaha neosobných vzťahov, prevaha formálnej sociálnej kontroly nad neformálnou;
2. dedina- menší počet obyvateľov, obyvatelia sú rovnorodejší, prevahuje staršie obyvateľstvo, prevláda neformálna sociálna kontrola.
V súčasnosti sa strácajú výrazné rozdiely medzi mestom a dedinou.
 

Tradičná a moderná spoločnosť

Tradičná spoločnosť- obdobie od 6.st. pred n.l. až po obdobie priemyselnej revolúcie.
Moderná spoločnosť- označujeme ňou obdobie od priemyselnej revolúcii už po súčasnosť, nahradila tradičná spoločnosť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018