Demokracia

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 377 slov
Počet zobrazení: 3 382
Tlačení: 174
Uložení: 199

Demokracia

= vláda ľudu priamo alebo prostredníctvom zvolených zástupcov v slobodných voľbách
- princípy demokracie:
1)  záruka základných ľudských práv a slobôd
2)  suverenita ľudu, ktorý je nositeľom moci
3)  vláda väčšiny, musí zaručovať aj práva menšiny
4)  deľba štátnej moci na 3 zložky (zákonodarnú, výkonnú, súdnu)
5)  pravidelné slobodné voľby
6)  právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí
7)  politický pluralizmus
8)  ekonomický pluralizmus, slobodné podnikanie..
 

Priama demokracia

- predstavuje bezprostrednú, priamu účasť občanov na rozhodovaní o verejných veciach
- umožňuje občanom bez sprostredkovateľa zúčastňovať sa na rozhodovaní o politických záležitostiach  štátu alebo regiónu
- výhody: najvyšší stupeň demokracie (rozhodujú občania)
- nevýhody: v súčasnosti je to z hľadiska financií a organizovania nemožné
- formy:
· Plebiscit = všeľudové hlasovanie o akejkoľvek otázke
- napr. rozhodnutie o uvedenie odstavenej elektrárne do prevádzky
· Referendum = priame hlasovanie občanov o návrhu zákona alebo prijatého zákona
- voliči hlasujú o dôležitých politických otázkach
- vyhlasuje prezident
- používa sa aj na miestnej úrovni (obec, mestá)
- napr. o vstupe SR do EÚ/NATO
- platné ak sa zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov
- výsledok referenda môže zmeniť Národná rada SR svojím ústavným zákonom po uplynutí 3 rokov od nadobudnutia jeho účinnosti
- predmetom nemôže byť: ľudské práva a slobody, dane, odvody, štátny rozpočet
- druhy:
-  Obligatórne - povinnosť vyplýva z ústavy, o vstupe/výstupe do štátneho zväzku s iným štátom
-  Fakultatívne - ústava určuje o ktorých otázkach môže byť a nemusí byť
-  Ratifikačné - potvrdzuje zákon prijatý parlamentom
-  Vládne - podnet vychádza od hlavy štátu, parlamentu, vlády
-  Ľudové - podnet vychádza od občanov, petíciou požiada aspoň 350000 občanov
 

Nepriama (zastupiteľská) demokracia

- sprostredkovanou účasťou občanov na správe štátu
- občania si zvolia poslancov, ktorí prijímajú politické rozhodnutia, tvoria zákony, ..
- občan je zdrojom moci ale zvolený poslanci sú nositeľom moci
- výhody:
ü  zvládnutejšia ako pri priamej demokracii
ü  profesionalita politických rozhodnutí
ü  rovnosť -pri voľbách, každý občan má 1 hlas
ü  pluralita - možnosť voľby výberu medzi politickými subjektmi
ü  dočasnosť - volený na určité obdobie
ü  kontrola - moc je pod kontrolou opozície v parlamente a kontrolných orgánov
ü  slobodné, pravidelne konané voľby
ü  väčšinový princíp - platí to, o čom rozhodla väčšina
 
- nevýhody:
û  nižší stupeň demokracie
û  možnosť zastávať verenú funkciu - malé šance, že sa tam dostane „priemerný človek“
û  množstvo politických strán v malom štáte ako SR, volič je neistý, vyberá menšie zlo
û  kontrola - koalícia má v parlamente väčšinu, pokiaľ je opozícia nejednotná môže len formálne protestovať proti návrhom, ktoré si koalícia sama schváli
û  aktuálny problém korupcie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014