Deviácia a nonkonformita

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 395 slov
Počet zobrazení: 5 412
Tlačení: 321
Uložení: 361

Deviácia a nonkonformita

Deviácia

- všeobecne je to úchylka, odchýlka, odklon, vybočenie. Spôsob konania, ktorý nie je v súlade so všeobecne prijatými normami a hodnotami konkrétnej spoločnosti. Významovo sa spája aj so sexuálnou abnormalitou a pohlavnou úchylnosťou (sadizmus, homosexualita).
- sociálna deviácia je odchýlka od očakávaného štandardizovaného a inštitucionalizovaného správania, ktoré určuje sociálna norma v určitom sociálnom útvare a preto vyvoláva reakcie jednotlivcov, sociálnych skupín alebo spoločnosti v podobe izolácie, liečenia, prevýchovy, nápravy alebo potrestania.
- všeobecne prijaté normy (majoritná populácia) sú v rozpore s minoritnými normami.
- opačným javom k deviácii je konformita. Je takisto ako aj deviácia prirodzeným javom v spoločnosti. Znamená zhodnosť, súhlas, poslušnosť či prispôsobenie sa sociálnym normám. Teda konformným je ten, kto sa správa v súlade s normami spoločnosti, resp. sociálnej skupiny, ktorej je členom.
- relatívna deviácia = či sa určité správanie pokladá za deviantné, závisí od času, miesta a sociálnych okolností (napr. otroctvo - v minulosti bežné, teraz protizákonné)
- teória deviácie - skúma individuálne charakteristiky deviantov. Delíme ich do troch kategórii : biologické (skúmajú fyziologické črty - nedostatočné), psychologické a sociologické (sociálne a kultúrne faktory, podmienky a okolnosti ktoré spôsobujú deviáciu).
- jedným z príkladov je konzumácia alkoholu mladými. Ak napr. rodičia pristihnú mladých ľudí piť alkohol, ich zvyčajnou reakciou je nesúhlas a odsúdenie tohto správania, po ktorom nasleduje buď potrestanie pristihnutých, aby si druhý raz niečo podobné nedovolili, alebo prednáška o nevhodnosti alkoholu. Nie všetci dospelí by však reagovali takto. Niektorí by tomu nevenovali väčšiu pozornosť, ba nájdu sa aj takí, ktorí zákaz pitia alkoholu mládeži do 18 rokov pokladajú za nesprávny.
- iným príkladom deviantného správania je krádež, kde nastalo porušenie zákona – nedovolené privlastnenie si cudzej veci a na správanie zlodeja reagujú okradnutí, prípadne svedkovia krádeže, polícia, súd atď.
 

Nonkonformita

- v spoločnosti je to medzistupeň medzi konformitou a deviáciou
- je také správanie jednotlivcov, ktoré sociálna skupina alebo spoločnosť síce pokladá za odchýlku (porušenie)od svojich noriem, ale nepresahuje hranice tolerancie skupiny či spoločnosti, a preto nevyvoláva reakcie zamerané na nápravu a prispôsobenie.
- príkladom je výstredné obliekanie, nezvyčajný štýl života a podobne
 

Sociálne normy

- môžeme definovať i ako pravidlá pre vedomé konanie, predpisy pre správanie, očakávané správanie alebo dokonca vyžadované správanie.
 

Sociálna kontrola

- vo všeobecnosti označujeme všetky mechanizmy, ktorých úlohou je zabezpečiť poriadok a stabilitu spoločnosti. Vyjadruje teda úsilie spoločnosti o sebareguláciu.
- môžeme definovať ako proces, ktorým si sociálne skupiny alebo spoločnosť vynucujú konformitu – prispôsobovanie sa svojich členov skupinovým či spoločenským očakávaniam a požiadavkám, resp. uznávanie a dodržiavanie spoločenských noriem.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016