Prezidentská, parlamentná a kabinetná forma vlády

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 720 slov
Počet zobrazení: 7 234
Tlačení: 291
Uložení: 401

Prezidentská, parlamentná a kabinetná forma vlády

- je spôsob organizácie štátnej moci. Zahŕňa zloženie najvyšších orgánov štátu a ich vzťahy k nižším orgánom a občanom.
- formy vlády:

a)   Nedemokratické
- vládne úzky okruh osôb
1. aristokracia (vláda privilegovaného stavu, šľachty)
2. plutokracia (vláda úzkej skupiny bohatých )
3. oligarchia (vláda privilegovanej vrstvy magnátov)
4. monokracia ( vláda jedinca, diktátor)
 
b)  Demokratické
- na riadení a správe štátu sa podieľajú všetci občania

1. parlamentnú
- dominantné postavenie zákonodarnej moci voči moci výkonnej  vláda sa politicky zodpovedá parlamentu. Vládna moc potrebuje podporu zákonodarnej, inak nasleduje jej pád a nástup novej vlády. Vláda ma minimálny priestor pre činnosť.
- vznikol v Anglicku, uplatňuje sa v monarchii, republike
- deľba štátnej moci na 3 zložky, ktoré si nie sú rovnocenné
· zákonodarná - parlament - najvyšší zákonodarný orgán
    - môže vysloviť nedôveru vláde a rozpustiť ju
    - môže voliť prezidenta alebo občania vo voľbách
· výkonná - vláda - vytvára sa podľa výsledkov volieb do parlamentu
- zavádza zákony prijaté parlamentom
· súdna - Ústavný súd - záväzný výklad ústavy a kontrola nariadených orgánov,
či sú v súlade s ústavou, ak si protirečia, môže pozastaviť rozhodnutia
 
2. kabinetnú
- vedúce postavenie má vláda (zbor ministrov) – kabinet
- členov vlády vymenúva parlamentom určený premiér, ktorý má právo ich vymeniť
- parlament prostredníctvom zákonov ohraničuje priestor vládnej politiky
- parlament prerokúva dôležité rozhodnutia vlády a schvaľuje program vlády
- hlavným predstaviteľom vlády sa stáva šéf exekutívy (premiér, kancelár..)
 
3. prezidentskú
- veľmi veľké právomoci má prezident ako hlava štátu
-  forma zastupiteľskej demokracie, ktorá je založená na deľbe štátnej moci . Jednotlivé zložky sú: nezávislé, rovnocenné, kontrolujú sa. Zložky moci:
· zákonodarná (legislatíva) - parlament (horná a dolná snemovňa)
· výkonná (exekutívna) - prezident
· súdna (jurisdikcia) - najvyšší súd
 

Parlamentný systém SR

-  NR SR (legislatíva)
- jednokomorový, najvyšší ústavodarný a zákonodarný orgán SR
- 150 poslancov, volení na 4 roky vo voľbách
- funkcie:
· uznášať sa na ústave, ústavných zákonov, ostatných zákonov a kontrolovať
· kontrolovať činnosť vlády, rokovať o vyslovení dôvere vláde
· rokovať o základných problémoch vnútornej a medzinárodnej politiky
· rokovať o základných problémoch hospodárskej a sociálnej politiky
· voliť predsedu a podpredsedov NR SR
-  Vláda SR (exekutívna)
- najvyšší orgán výkonnej moci, zložená z predsedu, podpredsedu a ministrov
- po parlamentných voľbách koalícia (najsilnejšia strana) vytvára novú vládu
- ak parlament vysloví nedôveru vláde, prezident ju odvolá a vymenováva sa nová vláda
- funkcie:
· rozhodovať o programe vlády a jeho plnení
· o návrhoch zákonov
· o zásadných opatreniach hospodárskej a sociálnej politike
· o návrhoch štátneho rozpočtu
· o zásadných otázka vnútornej a zahraničnej politiky
-  Prezident SR
- hlava štátu, volený na 5 rokov vo voľbách
- funkcie
· Zastupuje SR navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy
· prijíma a poveruje vyslancov
· podpisuje zákony, môže ho vrátiť NR s pripomienkami, môže predkladať návrhy
· vymenúva a odvoláva členov vlády
· udeľuje vyznamenania a amnestiu
· ja hlavným veliteľom ozbrojených síl, vypovedá vojnu na základe rozhodnutia NR
· vyhlasuje referendum
-  Ústavný súd SR (jurisdikcia)
- nezávislý súdny orgán, ktorý slúži na ochranu ústavnosti
- skladá sa z 13 sudcov, ktorých vymenúva prezident na 12 rokov
- funkcia:
· rozhodnutie o súlade zákonov s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami
· o súlade nariadení vlády, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi
· o sťažnostiach fyzických alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných ľudských práv a slobôd
 
 

Prezidentskú forma vlády v USA

-  Kongres (legislatíva)
- príprava, schvaľovanie zákonov, štátny rozpočet,  medzinárodné  zmluvy
- kontrola prezidenta a vlády
-  Prezident (exekutívna)
- na čele vlády
- poveruje podriadených členov vlády svojimi právomocami (zodpovedá za ne)
- zostavuje svoj kabinet z 10 tajomníkov - predstavitelia ministerstiev
-  Najvyšší súd (jurisdikcia)
- 9 sudcov menovaných prezidentom so súhlasom dvoch tretín Senátu
- dáva záväzný výklad ústavy a kontroluje ju
 

Kancelársky princíp v Spolkovej republike Nemecko

-  Spolkový snem - parlament (legislatíva)
- najvyšší zákonodarný orgán, ktorý je jednokomorový, poslanci sú volený na 4 roky
-  Spolková rada
- vyjadruje spolkovú (federatívnu) povahu štátu, pretože SRN sa skladá z 15 spolkových krajín
- každá krajina tu má zástupcov
- v niektorých prípadoch môže pozastaviť prijímanie zákonov v Spolkovom sneme
-  Spolková vláda (exekutívna)
- na čele je Spolkový kancelár (predseda vlády), volený na návrh prezidenta Spolkovým snemom z radov víťaznej politickej strany
- právomoci: kancelár sám menuje vládu, zodpovedá za jej činnosť. Za určitých okolností môže navrhnúť rozpustenie Spolkového snemu. Spolkový snem môže požiadať prezidenta aby kancelára uvoľnil.
-  Spolkový prezident
- hlava štátu, volí ho spolkové zhromaždenie (zvláštny orgán vytvorený na voľbu prezidenta)
- funkcie: reprezentuje krajinu navonok, zastupuje štát v medzinárodných stykoch, uzatvára v jej mene zmluvy, menuje a odvoláva spolkových ministrov
-  Spolkový ústavný súd (jurisdikcia)
- kontroluje, či sú právne nariadenia v súlade s ústavou
- rozhoduje o sťažnostiach týkajúcich sa dodržiavania ústavy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.038