Masovokomunikačné prostriedky a verejná mienka

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 439 slov
Počet zobrazení: 4 010
Tlačení: 171
Uložení: 194

Masovokomunikačné prostriedky a verejná mienka

Masová komunikácia

- predstavuje proces šírenia a prenášania obsahu formou výpovede smerom k rozsiahlemu, spoločensky nesúrodému publiku
- ide o proces verejný, nepriami, jednostranný, ktorý umožňujú masové média
- realizuje sa prostredníctvom pôsobenia masových médií, najmä rozhlas, televízia, PC, internet..
- média sa delia na:
· tlačové média: noviny, časopisy
· vysielané médiá: rádio, televízia (verejné alebo súkromné)
· sieťové média: káblové, satelitné, mobilný telefón
· elektronické média: audiokazety, CD, DVD, teletext, internet
· prostriedky vystavovania: bilbordy, plagáty, vývesné štíty
 
- z hľadiska zmyslového vnímania možno média deliť na:
· optické (vizuálne) - tlačené, teletext,..
· akustické (auditívne) - rozhlas, hudobné nahrávky,..
· opticko-akustické (audiovizuálne) - film, televízia,..
 
- funkcie médií:
· informovanie: média prinášajú informácia, ktoré potrebujeme v bežnom živote a ktoré nám budú pomáhať pri rozhodovaní, ktoré činíme ako účastníci trhu a zároveň ako občania
· formulovanie a zverejňovanie: média vyjadrujú určité vecné obsah a problémy. Robia z nich vec verejnú. V ideálnom prípade fungujú ako strážcovia demokracie. Prekrúcanie reality.
· kritika a kontrola: ľudia novinárov zásobujú informáciami ale sú aj strážcami informácií, ktoré sa nemajú dostať do pozornosti, pretože nie všetko čo sa deje v politike, ekonomike a spoločnosti je určené pre verejnosť. Dostať tajnú informáciu môže viesť k všeobecnému prospechu
 

Tlač

- patrí k najdlhšie používaným prostriedkom k rozširovaniu informácií
- podoba sa dlhú dobu veľmi nemení, od začiatkov obsahovali nielen texty, ale aj kresby a fotografie
- čitatelia oceňujú predovšetkým mobilitu (je možnú zobrať si dennú tlač so sebou kdekoľvek) a nepotrebujú žiadne zariadenie k zobrazeniu informácií
 

Televízia

- inštitúcia, ktorá sa zaoberá tvorbou, realizáciou a šírením masovo-komunikačných prostriedkov
- je elektronický spôsob snímania, prenosu a šírenia audiovizuálnych sociálnych informácií na určitú vzdialenosť s relatívne obmedzenou možnosťou ich príjmu
- mnohé správy sú ignorované alebo verejnosť si uvedomuje, že sa jedná o opakované
 

Rozhlas

- auditívny masovokomunikačný prostriedok alebo inštitúcia zaoberajúca sa spracovaním spoločenských informácií pre auditívne hromadné šírenie
- výhodou je nepretržitý kontakt s poslucháčomi

Internet

- celosvetová počítačová sieť, prostredníctvom ktorej môžu komunikovať jednotlivci alebo inštitúcie
- kľúčovou vlastnosťou internetu je veľká flexibilita medziľudského spojenia
- čoraz viac sa začal využívať internet, ktorý podporuje elektronickú poštu, prenosy súborov, špecifické záujmové skupiny, usporadúvanie konferencií a globálne vyhľadávanie informácií
 

Podiel na verejnej mienke

- média ovplyvňujú správanie, názory a postoje jednotlivcov
- môžu byť hlavným zdrojom myšlienok a názorov, môže ovplyvniť konanie a uvažovanie ľudí
- môžu rozširovať obzory poznania, vzdelávať, pomáhať v politickom i spotrebiteľskom rozhodovaní, ovplyvňovať životný štýl, môžu ale aj vyvolávať napätie, k neželanému spoločenskému správaniu či uvádzať jednotlivca do omylu
- môže posilňovať ale aj ohrozovať spoločenskú stabilitu, podporovať alebo aj brzdiť spoločenské zmeny
- moc médií spočíva v tom, že sa podieľajú na socializácií jednotlivca, na jeho včleňovaní do spoločnosti, na utváraní podoby spoločnosti a vzťahov
- každá spoločnosť takto predkladá hodnoty o ktoré sa opiera štruktúra a fungovanie, normy. Preto sa vo vývoji médií objavujú časté snahy o ich ovládnutie a o kontrolu ich pôsobenia.
- médiá sa používajú napríklad na kampaň
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.051