Odvetvia práva

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 727 slov
Počet zobrazení: 3 510
Tlačení: 158
Uložení: 162

Odvetvia práva

- je to skupina právnych noriem, ktorá upravuje určitý druh spoločenských vzťahov
-  kódex - kompletný, organicky usporiadaný súbor právnych textov určitého odvetvia, ktorý ma podobu zákona (napr. Trestný zákon, Občiansky zákonník..)
 

Ústavné (štátne) právo

- sústreďuje sa na najvýznamnejšie spoločenské vzťahy, upravené najmä v ústave a ústavných zákonoch
- napr.: vzťahy, ktoré súvisia so vznikom a činnosťou štátnych orgánov, ich právomocou a kompetenciami, s územným členením štátu, základy hospodárskej sústavy a politického systému, organizácie súdov, práva a povinnosti občanov
- prelínajú sa tu aj vzťahy spojené s medzinárodným postavením štátu a spoločnosti
 

Správne právo

- je odvetvie sústredené na štátnu správu verejných vecí = veci sú sústredené vo verejnom záujme
- napr.: zabezpečenie vnútorného poriadku i obrany štátu navonok, ochrana životného prostredia, kultúrnych pamiatok, vzdelanie, doprava, zdravotníctvo, bytový fond
- rozsiahle odvetvie, ktoré tvoria právne normy upravujúce vzájomné vzťahy orgánov verejnej správy, i vzťahy týchto orgánov s právnickými osobami či občanmi
- Štátna správa - verejná správa uskutočňovaná štátom
- orgánmi sú vláda SR, ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, obvodné úrady..
- Samospráva - je samostatné spravovanie vlastných vecí určitým spoločenstvom ľudí
- Verejná správa - orgány štátnej správy
· podľa územia (na ktorom realizuje svoju právomoc - napr. celoštátne, VÚC..)
· podľa odvetvia (školstvo, zdravotníctvo..)
· funkčný princíp (zborový alebo monokratický)
· podľa vzniku (volený, vymenúvací)
 

Občianske právo

- najrozmanitejšie vzťahy vznikajúce medzi občanmi navzájom, medzi občanmi a organizáciami
- súčasťou sú práva spotrebiteľa
- pododvetva sú rodinné, obchodné a pracovné právo - sú úpravou špecifických vzťahov
- Občiansky zákonník - ako sú chránené naše osobné práva
  - zaoberá sa vlastníckym právom, dedením, plynutie lehôt v práve...
- občiansko-právna zodpovednosť 
· nastupuje tam, kde sa porušili normy občianskeho práva úmyselne alebo z nedbanlivosti
· následne súd vyvodí
-  subjektívnu zodpovednosť (dokáže, že sme to zavinili)
-  objektívnu zodpovednosť (nezavinili sme, ale berieme zodpovednosť na seba
- napr. preváža chemické látky, ktoré sa môžu samy od seba vznietiť)
· pri trestnom čine obvinenie vznáša štát, pri občiansko-právnych deliktoch poškodená strana
· žalobca (navrhovateľ) podáva žalobu (návrh) proti žalovanému (odporcovi)
· vyriešenie veci zmierom, uvedenie veci do pôvodného stavu, náhrada škody, satisfakcia nemajetkovej ujmy

Rodinné právo

- upravuje vzťahy medzi manželmi, radičmi a deťmi, ostatnými príbuznými
- rieši podmienky uzavretia manželstva, výživného, určenie rodičovstva, osvojenie dieťaťa..
- rieši: Zákon o rodine
- manželstvo - dohodou medzi dvoma slobodnými ľuďmi, ktorý sa milujú, chcú spolu žiť
- podmienky na uzavretie manželstva
· plnoletá osoba (16rokov - so súhlasom súdu)
· muž so ženou
· písomná žiadosť na matričný úrad
· súhlasné vyhlásenie za prítomnosti svedkov
· znalosť svojho zdravotného stavu
- okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva
-  s maloletou osobou
-  s vydatou/ ženatým
-  s príbuzným
-  s postihnutou osobou, obmedzenou spôsobilosťou
- zánik manželstva - smrťou, vyhlásením za mŕtveho, rozvodom
- rozvod - slobodné rozhodnutie, štát musí chrániť záujem maloletých detí a preto zisťuje, či je manželstvo natoľko hlboko rozvrátené, že neplní svoju spoločenskú funkciu a nie je nádej na obnovu
 

Obchodné právo

- upravuje vzťahy medzi podnikateľmi
- zatiaľ nemáme tradíciu takýchto vzťahov
- rieši: Obchodný zákonník
 

Pracovné právo

- tvorí súbor právnych noriem, ktorých predmetom sú pracovné vzťahy
- pracovné vzťahy sú vzťahy pri ktorých zamestnávateľ za odmenu užíva pracovnú silu občana
- subjekty: zamestnanec, zamestnávateľ
- Zákonník práce - vznik a formy pracovného pomeru, o druhoch pracovného pomeru, nárok na odpočinok, o mzde, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o osobitných podmienkach žien, mladistvých a podobne
+ Pracovný pomer
 

Právo sociálneho zabezpečenia

- realizuje sociálne a hospodárske práva občanov
- pozostáva z množstva právnych predpisov upravujúcich túto oblasť, aj z medzinárodných zmlúv
- o nemocenskom, dôchodkovom zabezpečení, sociálnej starostlivosti...
 

Trestné právo

- reguluje súhrn povinností, ktoré máme nielen vo vzťahu k spoluobčanom, ale aj k spoločnosti
- Trestný zákon - stanovuje čo je trestný čin, aký trest zaň môžeme uložiť
- trestný čin - je protiprávny čin, ktorého znaky sú v trestnom zákone. Rozlišujeme:
a)  prečin - spáchaný z nedbanlivosti, trest za úmyselný trestný čin do 5 rokov odňatia slobody
b)  zločin - úmyselný trestný čin s trestom odňatia slobody nad 5 rokov
- deliktuálna spôsobilosť - fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 14 rokov a zodpovedá za TČ
- spolupáchateľ - podieľa sa na páchaní trestného činu, zodpovedá ako by trestný čin spáchal sám
- účastník trestného činu - môže byť organizátor, objednávajúci, pomocník, návodca..
- priestupok - konanie, pri ktorom je spoločenské nebezpečnosť nižšia ako pri trestnom čine
-  riešia ho obvodné úrady, polície..
- možno uložiť: pokarhanie, pokutu, zákaz činnosti..
- osoby zúčastnené v trestnom konaní
· orgány činné v trestnom konaní (policajný orgán, prokurátor)
· osoba, proti ktorej sa vedie trestné stíhanie
-  podozrivý - podozrivý a bol zadržaný
-  obvinený - bolo proti nemu vznesené obvinenie
-  obžalovaný - označuje sa tak obvinený po nariadení hlavného pojednávania
-  odsúdený - právoplatná rozsudok voči nemu
· obhajca (len advokát)
· poškodený
- prezumpcia neviny - považovaný za nevinného, pokým mu súd nepreukáže vinu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.044