:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Odvetvia práva

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Dievča milena (22)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 727 slov
Počet zobrazení: 462
Tlačení: 42
Uložení: 50

Odvetvia práva

- je to skupina právnych noriem, ktorá upravuje určitý druh spoločenských vzťahov
-  kódex - kompletný, organicky usporiadaný súbor právnych textov určitého odvetvia, ktorý ma podobu zákona (napr. Trestný zákon, Občiansky zákonník..)
 

Ústavné (štátne) právo

- sústreďuje sa na najvýznamnejšie spoločenské vzťahy, upravené najmä v ústave a ústavných zákonoch
- napr.: vzťahy, ktoré súvisia so vznikom a činnosťou štátnych orgánov, ich právomocou a kompetenciami, s územným členením štátu, základy hospodárskej sústavy a politického systému, organizácie súdov, práva a povinnosti občanov
- prelínajú sa tu aj vzťahy spojené s medzinárodným postavením štátu a spoločnosti
 

Správne právo

- je odvetvie sústredené na štátnu správu verejných vecí = veci sú sústredené vo verejnom záujme
- napr.: zabezpečenie vnútorného poriadku i obrany štátu navonok, ochrana životného prostredia, kultúrnych pamiatok, vzdelanie, doprava, zdravotníctvo, bytový fond
- rozsiahle odvetvie, ktoré tvoria právne normy upravujúce vzájomné vzťahy orgánov verejnej správy, i vzťahy týchto orgánov s právnickými osobami či občanmi
- Štátna správa - verejná správa uskutočňovaná štátom
- orgánmi sú vláda SR, ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, obvodné úrady..
- Samospráva - je samostatné spravovanie vlastných vecí určitým spoločenstvom ľudí
- Verejná správa - orgány štátnej správy
· podľa územia (na ktorom realizuje svoju právomoc - napr. celoštátne, VÚC..)
· podľa odvetvia (školstvo, zdravotníctvo..)
· funkčný princíp (zborový alebo monokratický)
· podľa vzniku (volený, vymenúvací)
 

Občianske právo

- najrozmanitejšie vzťahy vznikajúce medzi občanmi navzájom, medzi občanmi a organizáciami
- súčasťou sú práva spotrebiteľa
- pododvetva sú rodinné, obchodné a pracovné právo - sú úpravou špecifických vzťahov
- Občiansky zákonník - ako sú chránené naše osobné práva
  - zaoberá sa vlastníckym právom, dedením, plynutie lehôt v práve...
- občiansko-právna zodpovednosť 
· nastupuje tam, kde sa porušili normy občianskeho práva úmyselne alebo z nedbanlivosti
· následne súd vyvodí
-  subjektívnu zodpovednosť (dokáže, že sme to zavinili)
-  objektívnu zodpovednosť (nezavinili sme, ale berieme zodpovednosť na seba
- napr. preváža chemické látky, ktoré sa môžu samy od seba vznietiť)
· pri trestnom čine obvinenie vznáša štát, pri občiansko-právnych deliktoch poškodená strana
· žalobca (navrhovateľ) podáva žalobu (návrh) proti žalovanému (odporcovi)
· vyriešenie veci zmierom, uvedenie veci do pôvodného stavu, náhrada škody, satisfakcia nemajetkovej ujmy

Rodinné právo

- upravuje vzťahy medzi manželmi, radičmi a deťmi, ostatnými príbuznými
- rieši podmienky uzavretia manželstva, výživného, určenie rodičovstva, osvojenie dieťaťa..
- rieši: Zákon o rodine
- manželstvo - dohodou medzi dvoma slobodnými ľuďmi, ktorý sa milujú, chcú spolu žiť
- podmienky na uzavretie manželstva
· plnoletá osoba (16rokov - so súhlasom súdu)
· muž so ženou
· písomná žiadosť na matričný úrad
· súhlasné vyhlásenie za prítomnosti svedkov
· znalosť svojho zdravotného stavu
- okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva
-  s maloletou osobou
-  s vydatou/ ženatým
-  s príbuzným
-  s postihnutou osobou, obmedzenou spôsobilosťou
- zánik manželstva - smrťou, vyhlásením za mŕtveho, rozvodom
- rozvod - slobodné rozhodnutie, štát musí chrániť záujem maloletých detí a preto zisťuje, či je manželstvo natoľko hlboko rozvrátené, že neplní svoju spoločenskú funkciu a nie je nádej na obnovu
 

Obchodné právo

- upravuje vzťahy medzi podnikateľmi
- zatiaľ nemáme tradíciu takýchto vzťahov
- rieši: Obchodný zákonník
 

Pracovné právo

- tvorí súbor právnych noriem, ktorých predmetom sú pracovné vzťahy
- pracovné vzťahy sú vzťahy pri ktorých zamestnávateľ za odmenu užíva pracovnú silu občana
- subjekty: zamestnanec, zamestnávateľ
- Zákonník práce - vznik a formy pracovného pomeru, o druhoch pracovného pomeru, nárok na odpočinok, o mzde, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o osobitných podmienkach žien, mladistvých a podobne
+ Pracovný pomer
 

Právo sociálneho zabezpečenia

- realizuje sociálne a hospodárske práva občanov
- pozostáva z množstva právnych predpisov upravujúcich túto oblasť, aj z medzinárodných zmlúv
- o nemocenskom, dôchodkovom zabezpečení, sociálnej starostlivosti...
 

Trestné právo

- reguluje súhrn povinností, ktoré máme nielen vo vzťahu k spoluobčanom, ale aj k spoločnosti
- Trestný zákon - stanovuje čo je trestný čin, aký trest zaň môžeme uložiť
- trestný čin - je protiprávny čin, ktorého znaky sú v trestnom zákone. Rozlišujeme:
a)  prečin - spáchaný z nedbanlivosti, trest za úmyselný trestný čin do 5 rokov odňatia slobody
b)  zločin - úmyselný trestný čin s trestom odňatia slobody nad 5 rokov
- deliktuálna spôsobilosť - fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 14 rokov a zodpovedá za TČ
- spolupáchateľ - podieľa sa na páchaní trestného činu, zodpovedá ako by trestný čin spáchal sám
- účastník trestného činu - môže byť organizátor, objednávajúci, pomocník, návodca..
- priestupok - konanie, pri ktorom je spoločenské nebezpečnosť nižšia ako pri trestnom čine
-  riešia ho obvodné úrady, polície..
- možno uložiť: pokarhanie, pokutu, zákaz činnosti..
- osoby zúčastnené v trestnom konaní
· orgány činné v trestnom konaní (policajný orgán, prokurátor)
· osoba, proti ktorej sa vedie trestné stíhanie
-  podozrivý - podozrivý a bol zadržaný
-  obvinený - bolo proti nemu vznesené obvinenie
-  obžalovaný - označuje sa tak obvinený po nariadení hlavného pojednávania
-  odsúdený - právoplatná rozsudok voči nemu
· obhajca (len advokát)
· poškodený
- prezumpcia neviny - považovaný za nevinného, pokým mu súd nepreukáže vinu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Vznik práva, jeho počiatky, morálka Referát 692 slov 8.8
Slovenčina Autorské práva na softvér Referát 2552 slov 7.6
Slovenčina Volebné právo SR Poznámky 384 slov 0
Slovenčina Štátny režim, volebné právo, politické strany Referát 261 slov 0

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#štátne právo #odvetvia práva
0.016