Podnik a bankový systém

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 491 slov
Počet zobrazení: 1 458
Tlačení: 98
Uložení: 103

Podnik a bankový systém

Podnik - samostatná hospodárska jednotka, ktorá vyrába výrobky alebo poskytuje služby
· práva - používať obchodný názov, nadobúdať majetok, zamestnávať pracovníkov
· povinnosti - viesť účtovníctvo, odvádzať dane + odvody, chrániť životné prostredie, chrániť zdravie zamestnancov
Podnikanie - sústavná činnosť, ktorú podnikateľ uskutočňuje samostatne pod vlastným menom a má za ňu zodpovednosť. Cieľom je zisk!
Konzorcium -dočasné spoločenstvo podnikateľov s určitým zámerom. Vzniká na základe zmluvy, ktorá obsahuje najmä účel a dobu trvania.
- právne formy, ktoré upravujú podnikanie sú: Obchodný zákonník a Živnostenský zákon.
- členenie podnikov
a)  podľa vlastníctva - štátne alebo súkromné
b)  podľa veľkosti (počtu zamestnancov) - malé (do 25 osôb), stredné (do 500-1000 osôb),
veľké (viac ako 1000)
c) z hľadiska organizačno-právnej formy
 
1. Verejné podniky - štátne a samosprávne. Ziskové (zamerané na podnikateľskú činnosť) alebo neziskové (zameraná na verejnoprospešnú činnosť)
 
2. Podniky jednotlivcov
- živnosť - činnosť prevádzkovaná samostatne. Nahlasuje sa na živnostenskom úrade - vydávajú osvedčenie o podnikaní (živnostenské oprávnenie)
- platí tu neobmedzené ručenie
- podmienky:
a)  všeobecné - fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony, bezúhonnosť (čistý register trestov)
b)  osobitné - pre prevádzkovanie niektorých typov živností, musí spĺňať osobité podmienky - odborná spôsobilosť. Musí dokladovať schopnosti, vedomosti, technické zručnosti.
- typy:
· Remeselné živnosti =je na to potrebný výučný list + 3 roky praxe (murárstvo, kaderníctvo..)
· Viazané živnosti =je na to potrebný výučný list + 3 roky praxe a odborná skúška (výučba cudzích jazykov, masérske služby, sprievodca cestovného ruchu..)
· Voľné živnosti =tu stačí splniť všeobecné podmienky (počítačové služby, administratívne služby, opatrovanie detí, veľkoobchod, , údržba motorových vozidiel..)
 
3. Obchodná spoločnosť - združenie viacerých podnikov, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť pod spoločným názvom
a)  osobné
· verejná obchodná spoločnosť
- nie je určený základný kapitál
- tvoria ju minimálne 2 subjekty, ktoré ručia za záväzky neobmedzene
· komanditná spoločnosť
- tvoria ju 2 typy spoločníkov: komplementári (riadia spoločnosť, ručia neobmedzene) a komandisti (kontrolné právo, ručia obmedzene)
 
b)  kapitálové
· akciová spoločnosť
- kapitál založená na princípe akcií (účastníci) v stanovenej hodnote
- akcia = druh cenných papierov
- firma vystupuje ako právnická osoba
- vklad by mal byť najmenej 33 000€
- tvoria ju akcionári (vlastníci akcií), má podiel na kapitále danej spoločnosti
- práva akcionára - právo na dividendu (podiel zo zisku), právo sa podieľať na riadení podniku
· spoločnosť s ručením obmedzeným = s.r.o.
-  tvorí ju 1 a viac (maximálne 50) subjektov
- spoločníci ručia obmedzene
- základná suma kapitálu je stanovená
 
4. Družstvá - poľnohospodárske, výrobné, bytové, spotrebné
 
- obmedzene = ručia len do výšky vkladu
- neobmedzene = ručia celým svojím majetkom
 

Bankový systém

Banka - špecifická organizácia, ktorá sa špecializuje na platobné, peňažné a úverové operácie
Valuty - bankovky a mince iných štátov v hotovosti
Devízie - peňažné pohľadávky na cudziu menu
1)  Centrálna (ceduľová) banka
- NBS
- štátna inštitúcia s určitými kompetenciami
- úlohy :
· uskutočňuje finančné operácie štátu
· realizuje kurzové a devízové operácie
· ovplyvňuje činnosť komerčných bánk
· zastupuje štát v medzinárodných menových a finančných inštitúciách
2)  Komerčné (obchodné) banky
- špecifický druh podnikania
- poskytuje rôzne bankové služby podnikom, domácnostiam
- druhy operácií
· aktívne ( peniaze idú von z banky - úvery)
· pasívne (peniaze idú do banky - vklady)
· sprostredkovateľské (prevody, zmenárenské služby)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#podnik a členenie podnikov #ručenie neobmädzené


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016