Súdy a inštitúcie podieľajúce sa na aplikácií a realizácií práva

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 465 slov
Počet zobrazení: 1 279
Tlačení: 92
Uložení: 118

Súdy a inštitúcie podieľajúce sa na aplikácií a realizácií práva

Súdy - rozhodujú o občianskoprávnych a trestno-právnych veciach, preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov. Súdy rozhodujú sami a nezávisle.
 
Súdnictvo je SR dvojstupňové. Na konanie v prvom stupni sú príslušné okresné súdy. Krajský súd rozhoduje ako odvolací súd. Najvyšší súd Slovenskej Republiky rozhoduje ako dovolací súd a nikdy ako najvyšší orgán súdnej moci nekoná v prvom stupni.
 
Štruktúra súdov:
1. Ústavný súd Slovenskej republiky
- nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti
- základné postavenie Ústavného súdu, a ich sudcov  upravuje Ústava SR
- rozhoduje o súlade noriem nižšej právnej sily s normami vyššej právnej sily, ale aj kompetenčné konflikty medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ak zákon neustanovuje, že tieto spory rozhoduje iný štátny orgán. Podáva výklad ústavy alebo ústavných zákonov.
 
2. Všeobecné súdy
a)  Najvyšší súd
- najvyšší orgán SR. Skladá sa z predsedu, podpredsedu a sudcov
- úlohy: rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Krajských súdov ale aj vyššieho vojenského súdu, zaujíma stanoviská k výkladu zákonov. Preskúmava zákonnosť rozhodnutí najvyšších orgánov štátnej správy. Rozhoduje o tých veciach, o ktorých rozhoduje zákon.
b)  Krajské súdy
- skladajú sa z predsedu, podpredsedov, sudcov, prísediacich (majú postavenie sudcu, ale nevyžaduje sa tu právnické vzdelanie)
- úlohy: Rozhodujú o návrhu na obnovenie konania. Ak sú dva súdy v spore pre príslušnosť. Rozhoduje o prípustnosti vydania páchateľa do cudziny.
c) Okresné súdy
- skladajú sa z predsedu, podpredsedov, sudcov, prísediacich.
- úlohy: Samosudca rozhoduje sám do výšky trestu odňatia slobody do 5 rokov, alebo v občiansko-právnych sporoch - senát ( 1 hlavný sudca + 2 prísediaci) rozhodujú nad 5 rokov odňatia slobody
 
3. Špeciálny súd
- skladá sa z predsedu, sudcov
- úlohy: Rozhoduje o najzávažnejších kauzách.
 
4. Vojenské súdy
- sú pre vojakov, ozbrojené sily.
a)  Obvodové súdy (sú na úrovni Okresného súdov)
b)  Vyšší vojenský súd (je na úrovni Krajského súdu)
c) Vyšší a nižší poľný súd v brannej pohotovosti (napr. vojna)
- sudcom môže byť vojak, príslušník ozbrojených zborov /dôstojník/ a prísediaci.
 

Polícia

- činnosť kontroluje NR SR a vláda
- úlohy:
· ochrana života, zdravia, bezpečnosť, štátnych hraníc..
· odhaľuje a vyšetruje trestné činy a priestupky
· odhaľuje daňové úniky nezákonné finančné operácie
· proti terorizmu a organizovanému zločinu
· zabezpečuje verejný poriadok
· dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
· bezpečnosť prezidenta, určitých osôb a objektov
 

Prokuratúra

- sústava štátnych orgánov
- úlohy:
· stíhať trestné činy (obžaloba)
· dohľad nad dodržiavaním predpisov: v prípravnom konaní a činnosť súdov, na ministerstvách, štátnej správe, medzi občanmi, vo väzniciach, nápravných centrách
 

Advokáti

- má povinnosť zachovať mlčanlivosť
- úlohy:
· poskytovať právnu pomoc
· obhajovať občanov v trestnom konaní
· zastupovať občanov a organizácií v občianskom konaní
· spisovať žiadosti, sťažnosti, listiny..
 

Notárstvo

- úlohy:
· rozhodovať o dedičstve, registrácií zmlúv, určení notárskych poplatkov
· spisovať zápisnice o rôznych právnych úkonoch (predaj domu..)
· prijímať do úschovy listiny a peniaze (závet..)
· vydávať osvedčenia dokumentov
· vykonáva poradenskú činnosť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#právne inštitúcie #Úlohy prokuratúry #sudca #sudy #krajsky a okresný sud #úloha polície #Ústavný súd sr

Diskusia: Súdy a inštitúcie podieľajúce sa na aplikácií a realizácií práva

Pridať nový komentár


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022